22.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/5


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 20. avgusta 2012

o spremembi Odločbe 2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 5753)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/482/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/994/ES z dne 20. decembra 2002 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske (2), se uporablja za vse proizvode živalskega izvora, uvožene iz Kitajske in namenjene za prehrano ljudi ali živalsko krmo.

(2)

Države članice lahko v skladu s členom 3 navedene odločbe dovolijo uvoz proizvodov, navedenih v delu II Priloge k navedeni odločbi, ki jim je priložena izjava pristojnega kitajskega organa, da je bil na vsaki pošiljki pred odpremo opravljen kemični preskus za zagotovitev, da zadevni proizvodi niso nevarni za zdravje ljudi. Navedeni preskus se mora opraviti zlasti, da se ugotovi morebitna prisotnost kloramfenikola ter nitrofurana in njegovih metabolitov.

(3)

Pristojni kitajski organ je predložil ustrezen načrt nadzora nad ostanki škodljivih snovi v medu, namenjenemu za izvoz v Unijo. Navedeni načrt je bil odobren s Sklepom Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (3).

(4)

Med in matični mleček sta trenutno vključena v seznam iz dela II Priloge k Odločbi 2002/994/ES. Propolis in čebelji cvetni prah sta proizvoda, ki prav tako izvirata iz čebelarstva in, glede na posebnosti proizvodnega postopka za navedena proizvoda živalskega izvora, predstavljata minimalno tveganje za zdravje živali ali ljudi. Poleg tega je za navedena proizvoda zagotovljen ustrezen načrt nadzora nad ostanki škodljivih snovi v medu, namenjenemu izvozu, ki ga je predložila Kitajska in je bil odobren s Sklepom 2011/163/EU. Propolis in čebelji cvetni prah bi bilo zato treba vključiti v seznam proizvodov iz dela II Priloge k Odločbi 2002/994/ES in navedeno odločbo bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V delu II Priloge k Odločbi 2002/994/ES se doda naslednja alinea:

„—

propolis in čebelji cvetni prah“.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. avgusta 2012

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(2)  UL L 348, 21.12.2002, str. 154.

(3)  UL L 70, 17.3.2011, str. 40.