11.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/22


SKLEP SVETA 2012/372/SZVP

z dne 10. julija 2012

o spremembi in podaljšanju Sklepa 2010/330/SZVP o integrirani misiji Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku, EUJUST LEX-IRAQ

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. marca 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/190/SZVP o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku (1).

(2)

Svet je 14. junija 2010 sprejel Sklep 2010/330/SZVP (2), s katerim je misijo podaljšal do 30. junija 2012.

(3)

Po priporočilih iz strateškega pregleda bi bilo treba misijo podaljšati še za 18 mesecev.

(4)

Misija EUJUST LEX IRAQ bo potekala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale uresničevanje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe.

(5)

Sklep 2010/330/SZVP bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/330/SZVP se spremeni:

1.

Člen 2(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Usposabljanje poteka v Iraku in v regiji, kakor tudi v Uniji. EUJUST LEX-IRAQ ima urade v Bruslju, Bagdadu, vključno z enoto v Basri, in Erbilu (regija Kurdistan).“

2.

Člen 2(5) se črta.

3.

Člen 6(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Vsi člani osebja opravljajo svoje naloge in ravnajo v interesu misije. Vsi člani osebja spoštujejo varnostna načela in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2011/292/EU z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (3).

4.

Člen 10 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Poveljnik civilne operacije usmerja načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in zagotavlja, da se ti ukrepi za misijo EUJUST LEX-IRAQ ustrezno in učinkovito izvajajo v skladu s členoma 4 in 8.“;

(b)

odstavek 4 se črta;

(c)

odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.   Pred vsako napotitvijo ali potovanjem v Irak člani osebja EUJUST LEX-IRAQ, inštruktorji in strokovnjaki opravijo obvezno varnostno usposabljanje in po potrebi zdravniške preglede.“

5.

V členu 11 se doda naslednji odstavek:

„2a.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, med 1. julijem 2012 in 30. junijem 2013 znaša 27 150 000 EUR.“

6.

V členu 16 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 1. julija 2010 do 31. decembra 2013.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2012.

V Bruslju, 10. julija 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 62, 9.3.2005, str. 37.

(2)  UL L 149, 15.6.2010, str. 12.

(3)  UL L 141, 27.5.2011, str. 17.“