23.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 16. maj 2012

om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)

(meddelt under nummer C(2012) 3137)

(2012/270/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fremgår af en vurdering foretaget af Kommissionen på grundlag af en skadegørerrisikoanalyse udarbejdet af Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne, at Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) forårsager skadelige virkninger på modtagelige planter. De påvirker navnlig knolde af Solanum tuberosum L., også knolde til plantning, i det følgende benævnt »kartoffelknolde«, som produceres i hele Unionen. Disse skadegørere er hverken opført i bilag I eller bilag II til direktiv 2000/29/EF.

(2)

Portugal har meddelt Kommissionen, at Epitrix cucumeris (Harris) og Epitrix similaris (Gentner) forekommer i den pågældende medlemsstat. Ifølge en meddelelse indgivet af Spanien den 8. september 2010 har man konstateret de første fund af Epitrix similaris (Gentner) i en region i den pågældende medlemsstat. Af oplysningerne fremgår det også, at Epitrix cucumeris (Harris) og Epitrix tuberis (Gentner) forekommer i et tredjeland, der på nuværende tidspunkt eksporterer kartoffelknolde til Unionen.

(3)

Der bør fastsættes foranstaltninger vedrørende indførsel af kartoffelknolde til Unionen fra tredjelande, hvor Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) eller Epitrix tuberis (Gentner) vides at forekomme. Der bør ligeledes fastsættes foranstaltninger vedrørende flytning af kartoffelknolde med oprindelse i områder i Unionen, hvor forekomsten af en eller flere af disse skadegørere er bekræftet.

(4)

Der bør foretages undersøgelser vedrørende forekomsten af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) af kartoffelknolde og på kartoffelmarker i samtlige medlemsstater, og resultaterne bør meddeles. Medlemsstaterne kan ligeledes vælge at foretage undersøgelser af andre planter.

(5)

Ved disse foranstaltninger bør medlemsstaterne kunne fastlægge afgrænsede områder i tilfælde, hvor forekomsten af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) eller Epitrix tuberis (Gentner) er bekræftet, med henblik på at udrydde eller i det mindste begrænse de pågældende skadegørere og sikre en intensiv overvågning af deres forekomst.

(6)

Medlemsstaterne bør om nødvendigt tilpasse deres lovgivning for at efterkomme denne afgørelse.

(7)

Denne afgørelse bør gælde indtil den 30. september 2014 for at sikre, at der er tilstrækkelig tid til at vurdere dens virkning.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forbud vedrørende Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner), i det følgende benævnt »skadegørerne«, må ikke indslæbes eller spredes i Unionen.

Artikel 2

Indførsel af kartoffelknolde til Unionen

1.   Knolde af Solanum tuberosum L., også knolde til plantning, i det følgende benævnt »kartoffelknolde«, med oprindelse (2) i tredjelande, hvor en eller flere af skadegørerne vides at forekomme, må kun indføres til Unionen, hvis de opfylder de særlige importkrav, jf. afsnit 1, punkt 1, i bilag I.

2.   Ved indførslen til Unionen kontrolleres kartoffelknoldene af den kompetente offentlige myndighed i overensstemmelse med afsnit 1, punkt 5, i bilag I.

Artikel 3

Flytning af kartoffelknolde inden for Unionen

Kartoffelknolde med oprindelse i afgrænsede områder i Unionen, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2, punkt 1, i bilag I.

Kartoffelknolde, der indføres til Unionen i overensstemmelse med artikel 2 fra tredjelande, hvor en eller flere af skadegørerne vides at forekomme, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2, punkt 3, i bilag I.

Artikel 4

Undersøgelser og indberetning af skadegørerne

1.   Medlemsstaterne gennemfører hvert år officielle undersøgelser for forekomst af skadegørerne på kartoffelknolde og i givet fald andre værtsplanter, herunder marker på deres område, hvor der dyrkes kartoffelknolde.

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. april hvert år resultaterne af disse undersøgelser til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

2.   Enhver forekomst eller formodet forekomst af en skadegører indberettes straks til de officielle ansvarlige organer.

Artikel 5

Afgrænsede områder og foranstaltninger, der skal træffes i disse områder

1.   Hvis en medlemsstat på grundlag af resultaterne af de i artikel 4, stk. 1 omhandlede undersøgelser eller andre bevismidler bekræfter forekomsten af en skadegører på en del af sit område, fastlægger den pågældende medlemsstat straks et afgrænset område bestående af det angrebne område og en stødpudezone, jf. afsnit 1 i bilag II.

Den skal træffe foranstaltninger i overensstemmelse med afsnit 2 i bilag II.

2.   Når en medlemsstat træffer foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 1, skal den straks indgive en liste over de afgrænsede områder, oplysninger om deres afgrænsning, herunder kort over deres beliggenhed, og en beskrivelse af de foranstaltninger, der anvendes i de afgrænsede områder.

Artikel 6

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse og tilpasser om nødvendigt de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegørerne, for at bringe dem i overensstemmelse med denne afgørelse. De underretter straks Kommissionen om foranstaltningerne.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes indtil den 30. september 2014.

Artikel 8

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5 og Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No. 12, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.


BILAG I

AFSNIT 1

Særlige krav ved indførsel til unionen

1.

Uden at bestemmelserne i direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, ledsages kartoffelknolde med oprindelse i tredjelande, hvor en eller flere af skadegørerne vides at forekomme, af et plantesundhedscertifikat, som omhandlet i artikel 13, stk. 1, første afsnit, nr. ii), i direktiv 2000/29/EF (i de følgende benævnt »certifikatet«), som under rubrikken »Supplerende erklæring« indeholder de oplysninger, der angives i punkt 2 og 3.

2.

Certifikatet skal omfatte enten oplysningerne i litra a) eller b):

a)

Kartoffelknoldene er dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger.

b)

Kartoffelknoldene er blevet vasket eller børstet, således at der højst er 0,1 % jord tilbage, eller har gennemgået en tilsvarende behandling specifikt med henblik på at opnå samme resultat og fjerne de pågældende skadegørere for at sikre, at der ikke er risiko for spredning af skadegørerne.

3.

Certifikatet skal indeholde følgende:

a)

oplysning om, at kartoffelknoldene er fundet frie for de pågældende skadegørere og for symptomer på disse og ikke indeholder mere end 0,1 % jord som led i en officiel undersøgelse udført umiddelbart inden eksport

b)

oplysning om, at emballagematerialet, som kartoffelknoldene importeres i, er rent.

4.

Efter angivelse af oplysningerne i punkt 2, litra a) anføres navnet på det skadegørerfrie område under rubrikken »Oprindelsessted«.

5.

Kartoffelknolde, der indføres til Unionen i overensstemmelse med punkt 1 til 4, underkastes kontrol på indgangsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF (1), for at bekræfte, at de opfylder kravene i punkt 1 til 4.

AFSNIT 2

Betingelser for flytning

1.

Kartoffelknolde med oprindelse i afgrænsede områder i Unionen må kun flyttes fra sådanne områder til afgrænsede områder inden for Unionen, hvis de ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (2), og hvis de opfylder betingelserne i punkt 2.

2.

Kartoffelknoldene skal opfylde følgende betingelser:

a)

Kartoffelknoldene er blevet dyrket på et registreret produktionssted i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF (3) eller af en registreret producent i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 93/50/EØF (4), eller er flyttet fra et registreret lager eller forsendelsescenter i overensstemmelse med direktiv 93/50/EØF.

b)

Kartoffelknoldene er blevet vasket og børstet, således at der højst er 0,1 % jord tilbage, eller har gennemgået en tilsvarende behandling specifikt med henblik på at opnå samme resultat og fjerne de pågældende skadegørere for at sikre, at der ikke er risiko for spredning af skadegørerne.

c)

Emballagematerialet, som kartoffelknoldene flyttes i, er rent.

3.

Kartoffelknolde, der indføres til Unionen i overensstemmelse med afsnit 1 fra tredjelande, hvor en eller flere af skadegørerne vides at forekomme, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af det i punkt 1 omhandlede plantepas.


(1)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16.

(2)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.

(3)  EFT L 344 af 26.11.1992, s. 38.

(4)  EFT L 205 af 17.8.1993, s. 22.


BILAG II

AFGRÆNSEDE OMRÅDER OG FORANSTALTNINGER, SOM OMHANDLET I ARTIKEL 5

AFSNIT 1

Fastlæggelse af afgrænsede områder

1.

Afgrænsede områder skal omfatte følgende:

a)

en angrebet zone, der mindst omfatter de marker, hvor der er bekræftet forekomst af en skadegører, samt marker, hvor der er dyrket inficerede kartoffelknolde

b)

en stødpudezone med en bredde på mindst 100 m uden for grænsen til det angrebne område; hvis en del af en mark ligger inden for denne bredde, skal hele marken indgå i stødpudezonen.

2.

Hvis flere stødpudezoner overlapper hinanden eller geografisk ligger tæt på hinanden, fastlægges et afgrænset område, som omfatter både de relevante afgrænsede områder og områderne mellem disse.

3.

Ved fastlæggelse af det angrebne område og stødpudezonen skal medlemsstaterne ud fra sunde videnskabelige principper tage hensyn til følgende: skadegørernes biologi, omfanget af angrebet, fordelingen af værtsplanterne, bevis for, at skadegørerne er etableret, og skadegørernes evne til at sprede sig naturligt.

4.

Bekræftes forekomst af en skadegører uden for det angrebne område, revurderes og ændres afgræsningen af det angrebne område og stødpudezonen i overensstemmelse hermed.

5.

Hvis den pågældende skadegører ikke påvises ved gennemførelsen af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede undersøgelser i et afgrænset område i en periode på to år, skal den pågældende medlemsstat bekræfte, at denne skadegører ikke længere forekommer i dette område, og at området ikke længere skal være afgrænset. Denne medlemsstat underretter derefter Kommissionen og de andre medlemsstater.

AFSNIT 2

Foranstaltninger i afgrænsede områder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne i afgrænsede områder, skal mindst omfatte følgende:

1.

foranstaltninger til udryddelse af eller mod spredning af skadegørerne, herunder behandlinger og skadedyrsbekæmpelse, samt i givet fald forbud mod plantning af værtsplanter

2.

intensiv overvågning af skadegørernes forekomst ved hjælp af passende kontrolforanstaltninger

3.

overvågning af flytning af kartoffelknolde fra afgrænsede områder.