1.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/1


SKLEP SVETA

z dne 23. januarja 2012

o stališču Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

(2012/54/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) in člena 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) vsebuje posebne določbe in ureditve glede prometa.

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 255/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa (3) bi bilo treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, ki je priložen temu sklepu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP o predlagani spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženega temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. januarja 2012

Za Svet

Predsednica

M. GJERSKOV


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  UL L 80, 26.3.2010, str. 10.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …

z dne …

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu je bila nazadnje spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … (1).

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 255/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa (2) je treba vključiti v Sporazum.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 66wh (Uredba Komisije (ES) št. 262/2009) Priloge XIII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„66wi.

32010 R 0255: Uredba Komisije (EU) št. 255/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa (UL L 80, 26.3.2010, str. 10).

Določbe Uredbe se za namene tega sporazuma berejo v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

Ta uredba se ne uporablja za Lihtenštajn.“.

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 255/2010 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati …, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP (3) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, …

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L …

(2)  UL L 80, 26.3.2010, str. 10.

(3)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]