6.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1262/2011

z dne 5. decembra 2011

o spremembi Priloge V k Uredbi Sveta (ES) št. 1342/2007 v zvezi s količinskimi omejitvami nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2007 z dne 22. oktobra 2007 o upravljanju nekaterih omejitev za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije (1) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska skupnost in Ruska federacija sta 26. oktobra 2007 sklenili sporazum o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki (2) („Sporazum“).

(2)

Člen 3(3) Sporazuma določa, da se neizrabljene količine za določeno leto lahko prenesejo v naslednje leto do največ 7 % ustrezne količinske omejitve, določene v Prilogi II k Sporazumu.

(3)

V skladu s členom 3(4) Sporazuma se med skupinami izdelkov lahko prenese do 7 % količinske omejitve za določeno skupino izdelkov.

(4)

Rusija je obvestila Evropsko unijo, da namerava uveljaviti določbe iz člena 3(3) in (4) v roku, določenem s Sporazumom. Količinske omejitve za leto 2011, ki izhajajo iz zahteve Rusije, je primerno prilagoditi.

(5)

Člen 10 Sporazuma določa, da se z vsakoletnim podaljšanjem količine za vsako skupino izdelkov povečajo za 2,5 %.

(6)

Uredbo (ES) št. 1342/2007 je treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 1342/2007 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 300, 17.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 300, 17.11.2007, str. 52.


PRILOGA

„PRILOGA V

KOLIČINSKE OMEJITVE

(v tonah)

Proizvodi

Leto 2011

Leto 2012

SA Ploščati valjani izdelki

SA1. kolobarji

1 230 897

1 142 446

SA2. debela pločevina

297 127

303 549

SA3. drugi ploščati valjani izdelki

676 140

656 769

SA4. legirani izdelki

113 444

115 900

SA5. legirane plošče kvarto

27 011

27 595

SA6. legirana hladno valjana in prevlečena pločevina

121 096

121 419

SB Podolgovati izdelki

SB1. gredi

63 570

60 710

SB2. jeklo za žice

374 481

357 635

SB3. drugi podolgovati izdelki

586 180

559 633

Opomba

:

SA in SB sta kategoriji izdelkov.

SA1 do SA6 in SB1 do SB3 so skupine izdelkov.“