15.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1022/2011

z dne 14. oktobra 2011

o nepodaljšanju odobritve aktivne snovi ciklanilid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 20 in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivna snov ciklanilid je bila vključena v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2) za obdobje, ki se izteče 31. oktobra 2011.

(2)

Da prijavitelji lahko pripravijo zahtevke in jih Komisija lahko oceni ter o njih odloči, je bila navedena vključitev z Direktivo Komisije 2010/77/EU z dne 10. novembra 2010 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS v zvezi z datumom poteka veljavnosti registracije nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I (3) podaljšana do 31. decembra 2015.

(3)

V skladu s členom 78(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je bila navedena snov vključena v del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (4) in velja za odobreno v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(4)

Vendar Komisija ni prejela nobenih zahtevkov za zadevno aktivno snov, prav tako je rok za predložitev takšnih zahtevkov, določen v členu 4(1) Uredbe Komisije (EU) št. 1141/2010 z dne 7. decembra 2010 o postopku za podaljšanje vključitve druge skupine aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama navedenih snovi (5) pa potekel.

(5)

Zato se odobritve navedene aktivne snovi ne sme podaljšati, ampak je treba snov črtati iz dela A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 z datumom poteka njene odobritve, če ta ne bi bila podaljšana z Direktivo 2010/77/ES.

(6)

Državam članicam je treba zagotoviti ustrezen čas za preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ciklanilid.

(7)

Ta uredba ne vpliva na predložitev zahtevka za to snov v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nepodaljšanje odobritve

Odobritev aktivne snovi ciklanilid se ne podaljša.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Države članice zagotovijo, da se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ciklanilid, prekličejo do 30. aprila 2012.

Člen 3

Prehodna obdobja

Morebitno prehodno obdobje, ki ga odobrijo države članice za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo ciklanilid, traja do največ 31. oktobra 2012 za prodajo in distribucijo ter do 31. oktobra 2013 za odstranitev, skladiščenje in uporabo obstoječih zalog.

Člen 4

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. oktobra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  UL L 293, 11.11.2010, str. 48.

(4)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.

(5)  UL L 322, 8.12.2010, str. 10.


PRILOGA

V delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se vrstica 21 nadomesti z naslednjim:

Številka

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„21

ciklanilid

št. CAS 113136-77-9

št. CIPAC 586

ni na voljo

960 g/kg

1. november 2001

31. oktober 2011

Registrira se lahko samo kot regulator rasti rastlin.

Najvišja dovoljena vsebnost nečistoče 2,4-dikloroanilina (2,4-DCA) v aktivni snovi, kot je proizvedena, mora biti 1 g/kg.

Datum, ko je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin pripravil končno različico poročila o pregledu: 29. junij 2001“


(1)  Več podrobnosti o identiteti in specifikaciji aktivnih snovi je na voljo v njihovem poročilu o pregledu.