22.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/8


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

( Uradni list Evropske unije L 282 z dne 28. oktobra 2011 )

Stran 54, oznaka KN 0303 5, stolpec 2:

besedilo:

„sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardoni (Engraulis spp.), sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), šuri (Trachurus spp.), kobije (Rachycentron canadum) in mečarice (Xiphias gladius), razen jeter in iker:“

se glasi:

„sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), šuri (Trachurus spp.), kobije (Rachycentron canadum) in mečarice (Xiphias gladius), razen jeter in iker:“.

Stran 64, oznaka KN 0306 15, stolpec 2:

besedilo:

„norveški jastogi (Nephrops norvegicus):“

se glasi:

„škampi (Nephrops norvegicus):“.

Stran 65, oznaka KN 0306 25, stolpec 2:

besedilo:

„norveški jastogi (Nephrops norvegicus):“

se glasi:

„škampi (Nephrops norvegicus):“.

Stran 80, oznaka KN 0407 1, prva alinea, stolpec 2:

besedilo:

„oplojena jajčeca za inkubacijo:“

se glasi:

„oplojena jajca za valitev:“.

Stran 80, oznaka KN 0407 11 00, stolpec 2:

besedilo:

„petelinov vrste Gallus domesticus (2)“

se glasi:

„kokoši vrste Gallus domesticus (2)“.

Stran 80, oznaka KN 0407 21 00, stolpec 2:

besedilo:

„petelinov vrste Gallus domesticus (2)“

se glasi:

„kokoši vrste Gallus domesticus (2)“.

Stran 105, oznaka KN 1001 91 20, stolpec 2:

besedilo:

„navadna pšenica in soržica, semenska“

se glasi:

„navadna pšenica in soržica“.

Stran 105, oznaka KN 1006 10 10, stolpec 2:

besedilo:

„za setev (3)“

se glasi:

„semenski (3)“.

Stran 202, opomba k podštevilkam 5:

besedilo:

„Pod tarifnimi podštevilkami številke 2710 se pojem „biodiesel“ nanaša na monoalkalne estre maščobnih kislin, ki se uporabljajo kot gorivo, pridobljeno iz živalskih in rastlinskih maščob in oljev, uporabljeno ali neuporabljeno.“

se glasi:

„Pod tarifnimi podštevilkami številke 2710 pojem „biodizel“ pomeni mono-alkil estre maščobnih kislin, ki se uporabljajo kot gorivo, pridobljeno iz rabljenih ali nerabljenih živalskih ali rastlinskih maščob in olj.“

Stran 206, oznaka KN 2710 1, prva alinea, stolpec 2:

besedilo:

„olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen surovih) ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov, razen tistih, ki ne vsebujejo biodiesla, in odpadnih olj:“

se glasi:

„olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen surovih) ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov, razen tistih, ki vsebujejo biodizel, in razen odpadnih olj:“.

Stran 208, oznaka KN 2710 20, stolpec 2:

besedilo:

„olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen surovih) ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov, ki vsebujejo biodiesel, razen odpadnih olj:“

se glasi:

„olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen surovih) ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov, ki vsebujejo biodizel, razen odpadnih olj:“.

Stran 224, oznaka KN 2852, stolpec 2:

besedilo:

„Anorganske ali organske živosrebrove spojine, kemično opredeljene ali kemično neopredeljene, razen zmesi:“

se glasi:

„Anorganske ali organske živosrebrove spojine, kemično opredeljene ali kemično neopredeljene, razen amalgamov:“.

Stran 249, oznaka KN 3002, stolpec 2:

besedilo:

„Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi:“

se glasi:

„Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter imunološki proizvodi, modificirani ali nemodificirani ali dobljeni po biotehničnih postopkih; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi:“.

Stran 249, oznaka KN 3002 10, stolpec 2:

besedilo:

„Antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, modificirani ali nemodificirani oziroma dobljeni po biotehničnih postopkih:“

se glasi:

„Antiserumi in druge frakcije krvi ter imunološki proizvodi, modificirani ali nemodificirani ali pridobljeni po biotehničnih postopkih:“.

Stran 270, oznaka KN 3702 97, stolpec 2:

besedilo:

„široki do vključno 35 mm in dolgi nad vključno 30 m:“

se glasi:

„široki do vključno 35 mm in dolgi nad 30 m:“.

Stran 273, opomba 7:

besedilo:

„Pod tarifno številko 3826 pojem „biodiesel“ pomeni monoalkalne estre maščobnih kislin, ki se uporabljajo kot gorivo, pridobljeno iz živalskih in rastlinskih maščob in oljev, uporabljeno ali neuporabljeno.“

se glasi:

„Pri tar. št. 3826 pojem „biodizel“ pomeni mono-alkil estre maščobnih kislin, ki se uporabljajo kot gorivo, pridobljeno iz rabljenih ali nerabljenih živalskih ali rastlinskih maščob in olj.“

Stran 273, opomba k podštevilkam 1:

besedilo:

„Tarifna podštevilka 3808 50 zajema samo blago iz tarifne številke 3808, ki vsebuje eno ali več naslednjih substanc: aldrin (ISO); binapakril (ISO); kamfeklor (ISO) (toksafen); kaptafol (ISO); klordan (ISO); klordimeform (ISO); klorobenzilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etan); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dnitro-o-krezol (DNOC (ISO)) in njegove soli; dinozeb (ISO), njegove soli ali estri; etilendibromid (ISO) (1,2-dibromoetan); etilen diklorid (ISO) (1,2-dikloroetan); fluoroacetamid (ISO); heptaklor (ISO); heksaklorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (HCH (ISO)), vključno lindan (ISO, INN); živosrebrove spojine; metamidof (ISO); monokrotof (ISO); oksiran (etilenoksid); paration (ISO); parationmetil (ISO) (metil-paration); dinozeb (ISO), njegove soli ali estri; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksiocetna kislina), njene soli ali estri; tibutilkositrove spojine

Tarifna podštevilka 3808 50 zajema tudi pripravke v prahu, ki vsebujejo zmesi benomila (ISO), karbofurana (ISO) in tirama (ISO).“

se glasi:

„Tarifna podštevilka 3808 50 zajema samo blago iz tarifne številke 3808, ki vsebuje eno ali več naslednjih substanc: aldrin (ISO); binapakril (ISO); kamfeklor (ISO) (toksafen); kaptafol (ISO); klordan (ISO); klordimeform (ISO); klorobenzilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etan); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) in njegove soli; dinozeb (ISO), njegove soli ali estri; etilendibromid (ISO) (1,2-dibromoetan); etilen diklorid (ISO) (1,2-dikloroetan); fluoroacetamid (ISO); heptaklor (ISO); heksaklorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (HCH (ISO)), vključno lindan (ISO, INN); živosrebrove spojine; metamidof (ISO); monokrotof (ISO); oksiran (etilenoksid); paration (ISO); parationmetil (ISO) (metil-paration); pentaklorofenol (ISO), njegove soli ali estri; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksiocetna kislina), njene soli ali estri; tributilkositrove spojine.

Tarifna podštevilka 3808 50 zajema tudi pripravke v prahu, ki vsebujejo zmesi benomila (ISO), karbofurana (ISO) in tirama (ISO).“

Stran 280, oznaka KN 3826 00, stolpec 2:

besedilo:

„Biodiesel in njegove zmesi, ki ne vsebujejo ali vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov:“

se glasi:

„Biodizel in njegove zmesi, ki ne vsebujejo ali vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov:“.

Stran 339, opomba 4(c):

besedilo:

„tiskani deli knjig ali brošur v obliki zbranih ali ločenih listov ali knjižnih blokov, ki so celota ali del celotnega dela, namenjeni za vezavo.“

se glasi:

„tiskani deli knjig ali brošur v obliki zbranih ali ločenih listov ali prostih pol, ki so kot celota ali del celotnega dela namenjeni za vezavo.“

Stran 339, opomba 4, zadnji stavek:

besedilo:

„Tiskane slike ali ilustracije brez besedila v knjižnih blokih ali ločenih listih pa se uvrščajo pod tar. št. 4911.“

se glasi:

„Tiskane slike ali ilustracije brez besedila v prostih polah ali ločenih listih pa se uvrščajo pod tar. št. 4911.“

Stran 374, oznaka KN 5601 2, stolpec 2:

besedilo:

„Vata; drugi proizvodi iz vate:“

se glasi:

„Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz nje:“.

Stran 472, oznaka KN 7311 00, stolpec 2:

besedilo:

„Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline, iz železa ali jekla:“

se glasi:

„Vsebniki za komprimirane ali utekočinjene pline, iz železa ali jekla:“.

Stran 475, oznaka KN 7319 40 00, stolpec 2:

besedilo:

„varnostne in druge zaponke“

se glasi:

„Varnostne zaponke in druge igle“.

Stran 524, oznaka KN 8418 21 99, stolpec 2:

besedilo:

„od 250 litrov do vključno 340 litrov“

se glasi:

„nad 250 litrov do vključno 340 litrov“.

Stran 524, oznaka KN 8418 30 80, stolpec 2:

besedilo:

„s prostornino od 400 litrov do vključno 800 litrov“

se glasi:

„s prostornino nad 400 litrov do vključno 800 litrov“.

Stran 524, oznaka KN 8418 40 80, stolpec 2:

besedilo:

„s prostornino od 250 litrov do vključno 900 litrov“

se glasi:

„s prostornino nad 250 litrov do vključno 900 litrov“.

Stran 539, oznaka KN 8450 11 90, stolpec 2:

besedilo:

„vsak z zmogljivostjo suhega perila od 6 kg do vključno 10 kg“

se glasi:

„vsak z zmogljivostjo suhega perila nad 6 kg do vključno 10 kg“.

Stran 843, stolpec 1:

besedilo:

„2932 29 90“

se glasi:

„2932 20 90“.

Stran 844, stolpec 1:

besedilo:

„2932 29 90“

se glasi:

„2932 20 90“.