4.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 259/1


UREDBA (EU) št. 954/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. septembra 2011

o spremembah Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2006/2004 (3) določa pogoje, pod katerimi pristojni organi v državah članicah, določeni kot odgovorni za izvrševanje zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov, sodelujejo med seboj in s Komisijo, da bi se zagotovila skladnost z navedeno zakonodajo in nemoteno delovanje notranjega trga ter izboljšalo varstvo gospodarskih interesov potrošnikov.

(2)

V točki (a) člena 3 Uredbe (ES) št. 2006/2004 je „zakonodaja o varstvu interesov potrošnikov“ opredeljena kot direktive, kakor so bile prenesene v notranji pravni red držav članic, in uredbe, ki so naštete v Prilogi k navedeni uredbi („Priloga“).

(3)

Od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 2006/2004 je bilo več zakonodajnih aktov, naštetih v Prilogi navedene uredbe razveljavljenih in sprejeta je bila nova zakonodaja.

(4)

Direktiva 84/450/EGS (4) je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2006/114/ES (5) . Zato bi bilo treba sklicevanja na Direktivo 84/450/EGS iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2006/2004 črtati in nadomestiti s sklicevanji na zadevne člene Direktive 2006/114/ES, katerih cilj je varstvo interesov potrošnikov.

(5)

Direktiva 87/102/EGS (6) je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/48/ES (7), v kateri ni izrecno določeno, da se sklicevanja na razveljavljeno Direktivo 87/102/EGS razumejo kot sklicevanja na Direktivo 2008/48/ES. Zaradi pravne varnosti je torej treba sklicevanja na Direktivo 87/102/EGS v Prilogi k Uredbi (ES) št. 2006/2004 nadomestiti s sklicevanji na Direktivo 2008/48/ES.

(6)

Direktiva 89/552/EGS (8) je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2010/13/EU (9) . V skladu z drugim odstavkom člena 34 Direktive 2010/13/EU je treba sklicevanja na Direktivo 89/552/EGS razumeti kot sklicevanja na Direktivo 2010/13/EU. Vendar je zaradi jasnosti treba sklicevanja na Direktivo 89/552/EGS v Prilogi k Uredbi (ES) št. 2006/2004 nadomestiti s sklicevanji na ustrezne člene Direktive 2010/13/EU.

(7)

Direktiva 93/13/EGS (10) ni bila spremenjena z Odločbo 2002/995/ES (11). Zato je treba sklicevanja na navedeno odločbo v Prilogi k Uredbi (ES) št. 2006/2004 črtati.

(8)

Direktiva 94/47/ES (12) je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/122/ES (13) . V skladu s členom 18 Direktive 2008/122/ES je treba sklicevanja na Direktivo 94/47/ES razumeti kot sklicevanja na Direktivo 2008/122/ES. Zaradi jasnosti je treba sklicevanja na Direktivo 94/47/ES v Prilogi k Uredbi (ES) št. 2006/2004 nadomestiti s sklicevanji na Direktivo 2008/122/ES.

(9)

Z Direktivo 97/55/ES (14) je bila spremenjena razveljavljena Direktiva 84/450/EGS. Zato je treba sklicevanja na Direktivo 97/55/ES iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2006/2004 črtati.

(10)

Zato bi bilo treba Prilogo k Uredbi (ES) št. 2006/2004 ustrezno spremeniti.

(11)

Treba je oceniti učinkovitost in operativne mehanizme Uredbe (ES) št. 2006/2004 ter natančno preučiti možnost, da se v Prilogo navedene uredbe vključi dodatna zakonodaja o varstvu interesov potrošnikov, zaradi možne revizije navedene uredbe, ki naj bi izvršilnim organom nudila izboljšana sredstva za učinkovito odkrivanje, preiskovanje in doseganje odprave ali prepovedi kršitev, ki škodujejo skupnim interesom potrošnikov v čezmejnih primerih. V ta namen bi morala Komisija čim prej in ne pozneje kot do konca leta 2014 predložiti poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, kateremu se po potrebi priloži zakonodajni predlog –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2006/2004 se spremeni, kot sledi:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 21a

Revizija

Komisija do 31. decembra 2014 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, v katerem oceni učinkovitost in operativne mehanizme te uredbe ter natančno preuči ali je v Prilogo možno vključiti dodatno zakonodajo o varstvu interesov potrošnikov. Poročilo temelji na zunanji oceni in obsežnem posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi in če je to potrebno, ga spremlja zakonodajni predlog.“;

2.

Priloga se spremeni v skladu z določbami iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 14. septembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL C 218, 23.7.2011, str. 69.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 27. julija 2011.

(3)  Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov) (UL L 364, 9.12.2004, str. 1).

(4)  Direktiva Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o zavajajočem oglaševanju (UL L 250, 19.9.1984, str. 17).

(5)  Direktiva 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL L 376, 27.12.2006, str. 21).

(6)  Direktiva Sveta 87/102/EGS z dne 22. decembra 1986 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (UL L 42, 12.2.1987, str. 48).

(7)  Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L 133, 22.5.2008, str. 66).

(8)  Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 298, 17.10.1989, str. 23).

(9)  Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

(10)  Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L 95, 21.4.1993, str. 29).

(11)  Odločba Komisije 2002/995/ES z dne 9. decembra 2002 o začasnih zaščitnih ukrepih pri uvozu izdelkov živalskega izvora, namenjenih osebni porabi (UL L 353, 30.12.2002, str.1).

(12)  Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/47/ES z dne 26. oktobra 1994 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu pravice do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa (UL L 280, 29.10.1994, str. 83).

(13)  Direktiva 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave (UL L 33, 3.2.2009, str. 10).

(14)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997 o spremembi Direktive 84/450/EGS o zavajajočem oglaševanju, tako da vključuje primerjalno oglaševanje (UL L 290, 23.10.1997, str. 18).


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 2006/2004 se spremeni, kot sledi:

1.

opomba (1) se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Direktive, navedene v točkah 6, 8 in 13 vsebujejo posebne določbe.“;

2.

točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Direktiva 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL L 376, 27.12.2006, str. 21): člen 1, člen 2(c) in členi 4, 5, 6, 7, 8.“;

3.

točki 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

„(3)

Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L 133, 22.5.2008, str. 66).

(4)

Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1): členi 9, 10, 11 in členi 19 do 26.“;

4.

točki 6 in 7 se nadomestita z naslednjim:

„(6)

Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L 95, 21.4.1993, str. 29).

(7)

Direktiva 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave (UL L 33, 3.2.2009, str. 10).“;

5.

točka 9 se črta.