23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 945/2011

z dne 22. septembra 2011

o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti člena 164(2) in člena 170 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XV Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Uniji lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu govejega in telečjega mesa je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in merili iz členov 162, 163, 164, 167, 168 in 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila je treba dodeliti samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Uniji in imajo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je določeno v členu 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

Tretji pododstavek člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 z dne 21. novembra 2007 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (5) določa, da se posebno nadomestilo zniža, če znaša količina odkoščenega mesa, ki naj bi se izvozila, manj kakor 95 %, vendar ne manj kakor 85 % skupne mase kosov, dobljenih z izkoščevanjem.

(6)

Trenutno veljavna nadomestila so bila določena z Uredbo Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 614/2011 (6). Ker je treba določiti nova nadomestila, je navedeno uredbo treba razveljaviti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so navedeni v Prilogi k tej uredbi ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestil na podlagi odstavka 1, izpolnjujejo ustrezne zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu z zahtevami v zvezi z označevanjem zdravstvene ustreznosti, določenimi v poglavju III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

V primeru iz tretjega pododstavka člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1359/2007 se stopnja nadomestila za proizvode z oznako 0201 30 00 9100 zniža za 3,5 EUR/100 kg.

Člen 3

Izvedbena uredba (EU) št. 614/2011 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 23. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(5)  UL L 304, 22.11.2007, str. 21.

(6)  UL L 164, 24.6.2011, str. 8.


PRILOGA

Izvozna nadomestila v sektorju govejega mesa, ki se uporabljajo od 23. septembra 2011

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

24,4

B03

EUR/100 kg neto mase

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

24,4

B03

EUR/100 kg neto mase

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

30,5

B03

EUR/100 kg neto mase

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg neto mase

3,3

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

11,3

B03

EUR/100 kg neto mase

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

42,4

B03

EUR/100 kg neto mase

24,9

EG

EUR/100 kg neto mase

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

25,4

B03

EUR/100 kg neto mase

15,0

EG

EUR/100 kg neto mase

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg neto mase

3,3

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

11,3

B03

EUR/100 kg neto mase

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

10,3

Opomba: Oznake proizvodov in oznake namembne države serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1883/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Druge namembne države:

B00

:

vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo za izvoz iz Unije).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo (), Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, zaloge in oskrba (namembne države iz členov 33 in 42 in, če je ustrezno, iz člena 41 Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 (UL L 186, 17.7.2009, str. 1)).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Kongo (demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in odvisna ozemlja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in odvisna ozemlja, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južna Afrika, Lesoto.


(1)  Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 433/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 3).

(3)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 21), in če je to ustrezno, iz Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (UL L 329, 25.11.2006, str. 7).

(4)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 7).

(5)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1041/2008 (UL L 281, 24.10.2008, str. 3).

(6)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 (UL L 325, 24.11.2006, str. 12).

(7)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom analize iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39).

Izraz „povprečna vsebnost“ se nanaša na količino vzorca iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec je vzet iz dela zadevne serije, ki predstavlja največje tveganje.