8.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 231/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 903/2011

z dne 7. septembra 2011

o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 8. septembra 2011 dalje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 137 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi podatkov, ki so jih posredovali pristojni organi, Komisija ugotavlja, da so bila uvozna dovoljenja za oluščen riž z oznako KN 1006 20, z izjemo uvoznih dovoljenj za riž basmati, izdana za količino 438 104 ton za obdobje od 1. septembra 2010 do 31. avgusta 2011. Uvozno dajatev za oluščen riž z oznako KN 1006 20, razen za riž basmati, je zato treba spremeniti.

(2)

Ker je treba dajatev določiti v desetih dneh od zaključka zgoraj navedenega obdobja, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozna dajatev za oluščen riž z oznako KN 1006 20 je 42,5 EUR na tono.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.