26.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 220/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 859/2011

z dne 25. avgusta 2011

o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva glede letalskega tovora in pošte

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) ne vsebuje pravil za tovor in pošto, ki se prevažata na letališča Unije iz tretjih držav. Taka pravila je treba uvesti za zaščito civilnih letal, ki prevažajo tak tovor, pred nezakonitim vmešavanjem.

(2)

Uredbo (EU) št. 185/2010 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Pri oceni varnosti letalstva v tretjih državah se bo upoštevalo sodelovanje in partnerski sporazumi, sklenjeni med Unijo ali posameznimi državami članicami in tretjimi državami, ki zagotavljajo temelj za zagotavljanje pravilnega izvajanja standardov za varnost letalstva.

(4)

Komisija in države članice si morajo ob sklepanju sporazumov o letalskem prometu s tretjimi državami prizadevati za boljše sodelovanje na področju varnosti letalstva, pri čemer morajo podpreti izvajanje in uporabo standardov in načel tretjih držav, ki so enakovredni standardom in načelom Unije, kadar se s tem učinkovito odpravljajo globalne grožnje in tveganja.

(5)

Komisija mora do julija 2013 skupaj z državami članicami in zainteresiranimi stranmi proučiti praktične posledice in izvedljivost izvajanja neodvisnega potrjevanja za letalske prevoznike, ki prevažajo tovor z letališč tretjih držav v EU, ter regulirane agente in znane pošiljatelje, od katerih neposredno prejemajo pošiljke, ter sistem po potrebi prilagoditi, vključno s spremembami te uredbe.

(6)

Komisija in države članice morajo na podlagi odgovornosti držav pogodbenic Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), da izpolnjujejo najmanj standarde ICAO glede varnosti tovora, prositi organe tretjih držav za sodelovanje ter po potrebi in na zahtevo pomoč pri krepitvi zmogljivosti v zvezi z izvajanjem zahtev za zavarovanje letalskega tovora in pošte, ki se prevaža v EU.

(7)

Komisija bo usklajevala in dejavno sodelovala pri ukrepih Unije za olajšanje izvajanja zahtev glede varnosti letalstva v zvezi z operacijami z letališč tretjih držav v Unijo ter bo organom, ki niso del EU, zagotovila ustrezne informacije strogo na podlagi potrebe po seznanitvi in pod pogojem, da so vzpostavljena zadostna jamstva.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva, ustanovljenega s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 300/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Komisija bo ocenila in ovrednotila uporabo ukrepov iz te uredbe in po potrebi najpozneje 1. julija 2015 pripravila predlog.

Komisija bo najpozneje 31. decembra 2012 ocenila verjetni učinek zahtev iz te uredbe, zlasti zahtev glede neodvisnega potrjevanja. Rezultati bodo predloženi Odboru za varnost civilnega letalstva. Komisija bo po potrebi do 1. julija 2013 predlagala prilagoditve zahtev.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. februarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. avgusta 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  UL L 55, 5.4.2010, str. 1.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni:

A.

točka 6.1.2 se nadomesti z naslednjim:

„6.1.2

Kadar obstaja kakršen koli razlog za sum, da je bil izveden poseg v pošiljko, za katero je bil izveden varnostni nadzor, ali da pošiljka ni bila zavarovana pred nepooblaščenim posegom od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, jo regulirani agent pregleda, preden se natovori na zrakoplov. Pošiljke, za katere je videti, da je bil vanje izveden bistven poseg, ali ki so kako drugače sumljive, se štejejo za tovor ali pošto z visokim tveganjem (HRCM) v skladu s točko 6.7.“;

B.

točka 6.3.2.6(d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

varnostni status pošiljke, ki navaja:

‚SPX‘, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo, ali

‚SCO‘, kar pomeni varno le za tovorno in poštno letalo, ali

‚SHR‘, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo v skladu z zahtevami za visoko tveganje.“;

C.

v poglavju 6 se dodajo naslednje točke:

„6.7   TOVOR IN POŠTA Z VISOKIM TVEGANJEM (HRCM)

Določbe za tovor in pošto z visokim tveganjem so predpisane v ločenem sklepu Komisije.

6.8   VAROVANJE TOVORA IN POŠTE, KI SE PREVAŽATA V UNIJO IZ TRETJIH DRŽAV

6.8.1   Imenovanje letalskih prevoznikov

6.8.1.1

Zahteve, ki morajo biti izpolnjene do 30. junija 2014:

(a)

Vsak letalski prevoznik, ki prevaža tovor ali pošto z letališča tretje države, ki ni navedena v Dodatku 6-F, zaradi prevoza, tranzita ali razkladanja na katerem koli letališču, ki sodi v področje uporabe Uredbe (ES) št. 300/2008, se imenuje za ‚,prevoznika letalskega tovora ali pošte, ki opravlja operacije v Unijo z letališča tretje države‘ (ACC3):

s strani pristojnega organa države članice iz Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 394/2011 (1) o spremembi Uredbe (ES) št. 748/2009 (2) Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES (3),

za letalske prevoznike, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 394/2011, s strani pristojnega organa države članice, ki je izdala spričevalo letalskega prevoznika,

za letalske prevoznike, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 394/2011 in nimajo spričevala letalskega prevoznika, ki ga je izdala država članica, s strani pristojnega organa države članice, v kateri letalski prevoznik opravlja večino operacij v Uniji, ali s strani katerega koli drugega pristojnega organa Unije v skladu s sporazumom s tem pristojnim organom.

(b)

Da bi bil prevoznik imenovan za ACC3, ta:

zagotovi, da njegov varnostni program zajema vse točke iz Dodatka 6-G v zvezi s tovorom in pošto, ki se natovarja na njegov zrakoplov na katerem koli letališču tretje države za prevoz v Unijo, in

predloži ‚,Izjavo o obveznostih – ACC3‘ iz Dodatka 6-H zadevnemu pristojnemu organu. To izjavo podpiše pravni zastopnik prevoznika ali oseba, odgovorna za varnost, in

imenuje osebo, ki bo v celoti odgovorna za izvajanje predpisov o varovanju tovora ali pošte v tretjih državah v njegovem imenu, ter predloži podatke o tej osebi zadevnemu pristojnemu organu.

(c)

Podpisano „,Izjavo o obveznostih – ACC3“ ali njeno kopijo obdrži zadevni pristojni organ. Če letalski prevoznik obdrži izvirnik, je na voljo za pregled najmanj v času njegove veljavnosti.

(d)

Zadevni pristojni organ sporoči potrebne podatke o prevozniku Komisiji, ta pa jih zagotovi vsem državam članicam.

(e)

Izjava ACC3, o kateri je bila obveščena Komisija v skladu s točko (d), se prizna v vseh državah članicah za vse operacije z določenega letališča tretje države v Unijo.

6.8.1.2

Zahteve, ki morajo biti izpolnjene do 1. julija 2014:

(a)

Poleg zahtev iz točke 6.8.1.1(b) letalski prevoznik najpozneje 1. julija 2014 zagotovi, da je neodvisni potrjevalec izvedel preverjanje na kraju samem v zvezi z njegovimi tovornimi in poštnimi operacijami na zadevnem letališču tretje države.

(b)

Neodvisni potrjevalec prouči varnostni program letalskega prevoznika in zagotovi, da ta zajema vse točke iz Dodatka 6-G, preveri usklajenost s programom na letališču tretje države po kontrolnem seznamu iz Dodatka 6-C3 in predloži poročilo:

pristojnemu organu države članice iz Priloge k Uredbi (EU) št. 394/2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 748/2009 o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES,

za letalske prevoznike, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 394/2011, pristojnemu organu države članice, ki je izdala spričevalo letalskega prevoznika,

za letalske prevoznike, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 394/2011 in nimajo spričevala letalskega prevoznika, ki ga je izdala država članica, pristojnemu organu države članice, v kateri letalski prevoznik opravlja večino operacij v Uniji, ali kateremu koli drugemu pristojnemu organu Unije v skladu s sporazumom s tem pristojnim organom.

(c)

Če je zadevni pristojni organ zadovoljen s poročilom neodvisnega potrjevalca, poskrbi, da se vsi potrebni podatki ACC3 vnesejo v bazo podatkov Unije o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih.

(d)

Pri vnosu v bazo podatkov zadevni pristojni organ določi enotno alfanumerično oznako v standardnem formatu, ki označuje prevoznika in letališče tretje države, s katerega se tovor prevaža v Unijo. Enotna alfanumerična oznaka je navedena na dokumentaciji, priloženi pošiljki, ki se prevaža, bodisi v elektronski ali pisni obliki.

(e)

Če zadevni pristojni organ ni zadovoljen s podatki, ki jih je predložil letalski prevoznik, ali s poročilom o neodvisnem potrjevanju, razloge za to takoj sporoči prevozniku, ki je zaprosil za imenovanje kot ACC3.

(f)

ACC3, ki je vnesen v bazo podatkov Unije o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih v skladu s to točko 6.8.1.2, se prizna v vseh državah članicah za operacije z letališča tretje države v Unijo.

(g)

ACC3, ki je vnesen v bazo podatkov Unije o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih, se ponovno potrdi v časovnih presledkih, ki niso daljši od petih let, na letališču tretje države, za katerega je bil imenovan, pri vsaki ponovni potrditvi pa ponovno predloži Izjavo o obveznostih.

6.8.2   Varnostni nadzor za tovor in pošto, ki prihajata iz tretje države

6.8.2.1

ACC3 zagotovi, da sta pregledana celotni tovor in pošta, namenjena za prevoz, tranzit ali razkladanje na letališču Unije, razen:

(a)

če je regulirani agent izvedel obvezni varnostni nadzor za pošiljko in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim posegom od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovora ali

(b)

če je znani pošiljatelj izvedel obvezni varnostni nadzor za pošiljko in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim posegom od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovora ali

(c)

če je stalni pošiljatelj izvedel obvezni varnostni nadzor za pošiljko in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim posegom od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovora in ni prenesena na potniško letalo ali

(d)

če je pošiljka izvzeta iz varnostnih pregledov v skladu s točko 6.1.1(d) in je bila zavarovana pred nepooblaščenim posegom od trenutka, ko je postala opredeljiv letalski tovor oziroma opredeljiva letalska pošta, do natovora.

6.8.2.2

Zahteve iz točke 6.8.2.1 do 30. junija 2014 izpolnjujejo vsaj standarde ICAO. Pozneje se tovor in pošta, ki se prevažata v Unijo:

(a)

pregledata v skladu z enim od načinov ali metod iz točke 6.2.1 na takšni ravni, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov, ali

(b)

varnostno pregledata s strani reguliranega agenta, znanega pošiljatelja ali stalnega pošiljatelja, imenovanega v skladu s točko 6.8.3, ali

(c)

izvzameta iz varnostnih pregledov v skladu s točko 6.1.1(d) in zavarujeta pred nepooblaščenim posegom od trenutka, ko sta postala opredeljiv letalski tovor oziroma opredeljiva letalska pošta, do natovora.

6.8.2.3

Varnostni status pošiljke je naveden v priloženi dokumentaciji, bodisi v obliki letalskega tovornega lista, enakovredne poštne dokumentacije ali ločene izjave, in sicer v elektronski ali pisni obliki.

6.8.3   Imenovanje reguliranih agentov, znanih pošiljateljev in stalnih pošiljateljev iz tretje države

6.8.3.1

ACC3 do 30. junija 2014 določi podrobnosti o varnostnih pregledih, ki so jih izvedli regulirani agenti, znani pošiljatelji in stalni pošiljatelji, od katerih neposredno sprejema pošiljke v svoj varnostni program. ACC3 pozneje poleg tega:

(a)

zagotovi, da se taki regulirani agenti in znani pošiljatelji iz tretje države neodvisno potrdijo v skladu s kontrolnimi seznami iz dodatkov 6-C2 in 6-C v časovnih presledkih, ki niso daljši od petih let;

(b)

zagotovi, da so izpolnjeni kontrolni seznami na voljo za pregled s strani pristojnega organa ali Komisije;

(c)

vzdržuje bazo podatkov, ki za vsakega takega reguliranega agenta, znanega pošiljatelja in stalnega pošiljatelja vsebuje naslednje informacije:

podatke o podjetju, vključno z dobrovernim službenim naslovom,

naravo poslovne dejavnosti, razen poslovno občutljivih informacij,

kontaktne podatke, vključno s podatki o osebah, odgovornih za varnost,

matično številko podjetja, če se uporablja.

Baza podatkov je na voljo za pregled.

6.8.3.2

ACC3 za stalne pošiljatelje iz tretje države, od katerih neposredno sprejema pošiljke, zagotovi, da so izpolnjene zahteve iz točk 6.5.2 do 6.5.6. Spričevala za pooblaščene gospodarske subjekte – AEO se lahko priznajo le za tretje države, s katerimi je Unija sklenila sporazum o vzajemnem priznavanju AEO.

6.8.4   Neskladnost

6.8.4.1

Če Komisija ali pristojni organ ugotovi večjo pomanjkljivost v zvezi z operacijo ACC3, za katero velja, da pomembno vpliva na splošno raven varnosti letalstva v Uniji, ta:

(a)

takoj obvesti zadevnega ACC3 in od njega zahteva predložitev pripomb;

(b)

takoj ustrezno obvesti Komisijo in druge države članice.

6.8.4.2

Komisija lahko v skladu z regulativnim postopkom iz člena 19(2) Uredbe (ES) št. 300/2008 odloči, da prevoznik ne sme biti več priznan kot ACC3, bodisi za določene ali za vse poti iz tretjih držav v Unijo. V takih primerih se podatki o ACC3 izbrišejo iz baze podatkov Unije o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih.

6.8.4.3

Letalski prevoznik, katerega priznanje kot ACC3 je bilo odvzeto v skladu s točko 6.8.4.2, se ne vnese ponovno ali vključi v bazo podatkov Unije o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih, dokler neodvisni potrjevalec ne potrdi, da je bila večja pomanjkljivost odpravljena, in zadevni pristojni organ o tem obvesti Odbor za varnost civilnega letalstva.

D.

Dodatek 6-F se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 6-F

TOVOR IN POŠTA

6-Fi

TRETJE DRŽAVE, ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM

6-Fii

TRETJE DRŽAVE, ZA KATERE IMENOVANJE ACC3 NI POTREBNO

Tretje države, za katere imenovanje ACC3 ni potrebno, so navedene v ločenem sklepu Komisije.“;

E.

dodajo se naslednji dodatki:

DODATEK 6-G

DOLOČBE V ZVEZI S TOVOROM IN POŠTO IZ TRETJIH DRŽAV

Varnostni program ACC3 določa, kot je primerno in bodisi za vsako letališče tretje države posebej ali kot splošni dokument z navedbo odstopanj na imenovanih letališčih tretjih držav:

(a)

opis ukrepov za letalski tovor in pošto;

(b)

postopke za sprejem;

(c)

načrt in merila reguliranega agenta;

(d)

načrt in merila znanega pošiljatelja;

(e)

načrt in merila stalnega pošiljatelja;

(f)

standard varnostnega in fizičnega pregleda;

(g)

lokacijo varnostnega in fizičnega pregleda;

(h)

informacije o opremi za pregledovanje;

(i)

informacije o operaterju ali izvajalcu storitev;

(j)

seznam izvzetij iz varnostnega ali fizičnega pregleda;

(k)

ravnanje z letalskim tovorom in pošto z visokim tveganjem.

DODATEK 6-H

IZJAVA O OBVEZNOSTIH – ACC3

Izjavljam, da

so po moji najboljši vednosti podatki, vsebovani v varnostnem programu podjetja v zvezi s pošiljkami, ki se prevažajo v Evropsko unijo iz tretjih držav, pravilni in točni,

se bodo prakse in postopki, določeni v tem varnostnem programu v zvezi s pošiljkami, ki se prevažajo v Evropsko unijo iz tretjih držav, izvajali in ohranjali na vseh lokacijah, zajetih v programu,

bo ta varnostni program prilagojen tako, da bodo v njem upoštevane vse prihodnje spremembe zakonodaje Evropske unije, ki določa zahteve za letalski tovor/pošto, prepeljano v Evropsko unijo iz tretjih držav, razen če [ime letalskega prevoznika] obvesti [ime pristojnega organa], da ne želi več dostavljati pošiljk v Unijo iz katere koli tretje države,

bo [ime letalskega prevoznika] v 10 dneh pisno obvestil [ime pristojnega organa] o kakršnih koli spremembah ustreznih delov njegovega varnostnega programa,

je podjetje imenovalo [ime pristojnega posameznika], ki bo v celoti odgovoren za izvajanje varnostnih ukrepov v zvezi z operacijami letalskega tovora/pošte na [imena letališč tretjih držav] v njegovem imenu,

bo [ime letalskega prevoznika] od 1. julija 2014 vzdrževal bazo podatkov o reguliranih agentih, znanih pošiljateljih in stalnih pošiljateljih iz tretjih držav ter jo dal na voljo za pregled,

bo [ime letalskega prevoznika] po potrebi v celoti sodeloval pri vseh inšpekcijskih pregledih in na zahtevo inšpektorjev omogočil dostop do vseh dokumentov in zgoraj omenjene baze podatkov,

bo [ime letalskega prevoznika] obvestil [ime pristojnega organa] o vseh hujših kršitvah varnosti in o vseh sumljivih okoliščinah, ki bi lahko bile relevantne za varnost letalskega tovora/pošte v tretji državi, zlasti o vsakem poskusu skrivanja prepovedanih predmetov v pošiljkah, in

bo [ime letalskega prevoznika] obvestil [ime pristojnega organa], če:

(a)

bo prenehal s poslovanjem ali spremenil ime;

(b)

se ne bo več ukvarjal z letalskim tovorom/pošto ali

(c)

ne bo več mogel izpolnjevati zahtev zakonodaje Evropske unije, ki določa zahteve za letalski tovor/pošto, prepeljano v Evropsko unijo iz tretjih držav.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Ime in priimek:

Položaj v podjetju:

Datum:

Podpis:

DODATEK 6-I

Določbe za tovor z visokim tveganjem so predpisane v ločenem sklepu Komisije.

DODATEK 6-J

Določbe o uporabi opreme za pregledovanje so predpisane v ločenem sklepu Komisije.“;

F.

v poglavju 11 se doda naslednja točka:

11.0.5   Za namene te uredbe lahko vlogo neodvisnega potrjevalca opravlja katera koli od naslednjih oseb:

predstavnik nacionalnega organa države članice Unije,

katera koli fizična ali pravna oseba, ki jo je država članica ali Komisija priznala za ta namen.“


(1)  UL L 107, 27.4.2011, str. 1.

(2)  UL L 219, 22.8.2009, str. 1.

(3)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/101/ES (UL L 8, 13.1.2009, str. 3).“;