2.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 536/2011

z dne 1. junija 2011

o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES in Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosov za Južno Afriko na seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega odstavka točke 1 člena 8 in točke 4 člena 8 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (2), in zlasti člena 23(1) in člena 24(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/777/ES z dne 29. novembra 2007 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi in o razveljavitvi Odločbe 2005/432/ES (3) določa pravila za uvoz v Unijo pošiljk mesnih izdelkov, kakor so opredeljeni v točki 7.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih predpisih za živila živalskega izvora (4), ter njihov tranzit skozi Unijo in skladiščenje v Uniji, ter pošiljk obdelanih želodcev, mehurjev in črev, kakor so opredeljeni v točki 7.9 navedene priloge.

(2)

Odločba 2007/777/ES določa tudi sezname tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih so dovoljeni tak uvoz, tranzit in skladiščenje, veterinarska spričevala in spričevala o zdravstveni ustreznosti ter potrebne obdelave za navedene izdelke.

(3)

Del 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES določa seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je v Unijo dovoljen uvoz mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev, ki so predmet različnih obdelav iz dela 4 navedene priloge.

(4)

Južna Afrika je na seznamu v delu 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES kot pooblaščena za uvoz mesnih izdelkov, obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi, pripravljenih iz mesa gojenih ratitov, ki so bili predmet splošne obdelave, za katero ni določena najnižja temperatura („obdelava A“).

(5)

Del 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES določa seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz v Unijo na soncu sušenih mesnih rezin (biltong) in pasteriziranih mesnih izdelkov, ki so predmet različnih obdelav iz dela 4 navedene priloge.

(6)

Južna Afrika je na seznamu v delu 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES kot pooblaščena za uvoz v Unijo na soncu sušenih mesnih rezin (biltong), narejenih iz mesa perutnine, gojene pernate divjadi, ratitov in divjih ptic ali ki tako meso vsebujejo, ki so bile predmet posebne obdelave („obdelava E“).

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (5) določa zahteve veterinarskih spričeval za uvoz perutnine, valilnih jajc, enodnevnih piščancev in jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, vključno z ratiti in divjimi pticami, jajci in jajčnimi izdelki, ter njihov tranzit skozi Unijo. Navedena uredba določa tudi, da se uvoz blaga, ki ga zajema navedena uredba, v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo opravita le iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, ki so navedeni v preglednici v delu 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(8)

Južna Afrika je na seznamu v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 kot pooblaščena za uvoz v Unijo matičnih in proizvodnih ratitov ter enodnevnih piščancev, valilnih jajc in mesa ratitov.

(9)

Uredba (ES) št. 798/2008 tudi določa pogoje za tretjo državo, ozemlje, območje ali kompartment, da se šteje za prosto visoko patogene aviarne influence (HPAI), in ustrezne zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za blago, namenjeno uvozu v Unijo.

(10)

Južna Afrika je Komisijo obvestila o izbruhu HPAI podtipa H5N2 na svojem ozemlju 9. aprila 2011.

(11)

Zaradi potrjenega izbruha HPAI se ozemlje Južne Afrike ne bo več štelo za prosto navedene bolezni. Posledično so južnoafriški veterinarski organi začasno ustavili izdajanje veterinarskih spričeval za pošiljke zadevnega blaga s takojšnjim učinkom. Vnos za Južno Afriko v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Poleg tega zaradi izbruha HPAI Južna Afrika več ne izpolnjuje pogojev zdravstvenega stanja živali za uporabo „obdelave A“ za blago, narejeno bodisi iz mesa ali ki vsebuje meso gojenih ratitov bodisi iz obdelanih želodcev, mehurjev in črev ratitov, namenjeno prehrani ljudi, s seznama v delu 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES, in za uporabo „obdelave E“ za na soncu sušene mesne rezine (biltong) in pasterizirane mesne izdelke, narejene iz mesa perutnine, gojene pernate divjadi, ratitov in divjih ptic ali ki tako meso vsebujejo, s seznama v delu 3 navedene priloge. Navedene obdelave ne zadoščajo za odpravo tveganj za zdravje živali, povezanih z navedenim blagom. Vnose za Južno Afriko za navedeno blago v delih 2 in 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES je zato treba spremeniti, da se v njih navede primerna obdelava.

(13)

Odločbo 2007/777/ES in Uredbo (ES) št. 798/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 2007/777/ES se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 74.

(3)  UL L 312, 30.11.2007, str. 49.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(5)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.


PRILOGA I

Priloga II k Odločbi 2007/777/ES se spremeni:

1.

v delu 2 se vnos za Južno Afriko nadomesti z naslednjim:

„ZA

Južna Afrika (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX“

2.

v delu 3 se vnos za Južno Afriko nadomesti z naslednjim:

„ZA

Južna Afrika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX“

Južna Afrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


PRILOGA II

V delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se vnos za Južno Afriko nadomesti z naslednjim:

„ZA – Južna Afrika

ZA-0

Celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4“

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011