30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 112/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 404/2011

af 8. april 2011

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1224/2009 af 20.november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 6, stk. 5, artikel 7, stk. 5, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 5, artikel 14, stk. 10, artikel 15, stk. 9, artikel 16, stk. 2, artikel 21, stk. 7, artikel 22, stk. 7, artikel 23, stk. 5, artikel 24, stk. 8, artikel 25, stk. 2, artikel 32, artikel 37, stk. 4, artikel 40, stk. 6, artikel 55, stk. 5, artikel 58, stk. 9, artikel 60, stk. 7, artikel 61, artikel 64, stk. 2, artikel 72, stk. 5, artikel 73, stk. 9, artikel 74, stk. 6, artikel 75, stk. 2, artikel 76, stk. 4, artikel 78, stk. 2, artikel 79, stk. 7, artikel 92, stk. 5, artikel 103, stk. 8, artikel 105, stk. 6, artikel 106, stk. 4, artikel 107, stk. 4, artikel 111, stk. 3, artikel 116, stk. 6, artikel 117, stk. 4 og artikel 118, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 1224/2009 (i det følgende benævnt »kontrolforordningen«) skal der vedtages gennemførelsesbestemmelser til forordningen og foranstaltninger til gennemførelse af nogle af dens bestemmelser.

(2)

For at sikre, at sådanne gennemførelsesbestemmelser anvendes ensartet, må der fastlægges visse definitioner.

(3)

Ifølge kontrolforordningens artikel 6, stk. 1, må et EU-fiskerfartøj kun anvendes til kommerciel udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, hvis det har en gyldig fiskerilicens. Ifølge kontrolforordningens artikel 7, stk. 1, må et EU-fiskerfartøj kun udøve specifikke fiskeriaktiviteter, hvis disse er anført i en gyldig fiskeritilladelse. Der bør fastsættes fælles bestemmelser for udstedelse og forvaltning af sådanne fiskerilicenser og fiskeritilladelser for at sikre en fælles standard for de oplysninger, som sådanne bør indeholde.

(4)

Ifølge kontrolforordningens artikel 8, stk. 1, skal føreren af et fiskerfartøj opfylde betingelserne og overholde restriktionerne for mærkning og identifikation af fiskerfartøjer og deres redskaber. Da sådanne betingelser og begrænsninger gælder for EU-farvande, bør de fastsættes på EU-plan.

(5)

Ifølge kontrolforordningens artikel 9, stk. 1, skal medlemsstaterne have og anvende et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem med henblik på effektiv overvågning af fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer, som fører deres flag, uanset hvor disse fartøjer måtte befinde sig, og af fiskeri i medlemsstaternes farvande. Der bør fastsættes fælles specifikationer på EU-plan for sådanne systemer. I specifikationerne bør der fastsættes bl.a. egenskaber for satellitsporingsanordninger, nærmere bestemmelser for overførsel af positionsdata og regler, som anvendes i tilfælde af tekniske fejl eller funktionssvigt i satellitsporingsanordningerne.

(6)

Ifølge kontrolforordningens artikel 14, stk. 1, skal førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på mindst 10 meter føre en fiskerilogbog over deres aktiviteter. Det bør fastsættes, hvilke oplysninger der skal registreres i fiskerilogbøgerne, og hvilket format fiskerilogbøgerne skal have.

(7)

Ifølge kontrolforordningens artikel 14, stk. 7, skal førere af EU-fiskerfartøjer ved omregning af vægten af opbevaret eller forarbejdet fisk til levende vægt anvende omregningsfaktorer fastsat på EU-plan. Der bør derfor fastsættes sådanne omregningsfaktorer.

(8)

Ifølge kontrolforordningens artikel 15, stk. 1, skal førere af fiskerfartøjer med en længde overalt på mindst 12 meter registrere deres fiskerilogbogsdata elektronisk. Der bør fastsættes krav til elektronisk registrering og overførsel af disse oplysninger, ligesom formatet bør fastsættes.

(9)

Ifølge kontrolforordningens artikel 21, stk. 1, og artikel 23, stk. 1, skal førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på mindst 10 meter udfylde og indsende omladnings- og landingsopgørelser. Det bør fastsættes, hvilke oplysninger sådanne meddelelser skal indeholde, ligesom der bør fastsættes nærmere bestemmelser for indsendelse heraf.

(10)

Ifølge kontrolforordningens artikel 22, stk. 1, og artikel 24 stk. 1, skal landings- og omladningsopgørelser registreres og overføres elektronisk. Der bør fastsættes krav til elektronisk registrering og overførsel af disse data, ligesom formatet bør fastsættes.

(11)

Ifølge kontrolforordningens artikel 16, stk. 1, og artikel 25, stk. 1, skal medlemsstaterne ved stikprøvekontrol overvåge de aktiviteter, som fiskerfartøjer, der er fritaget for fiskerilogbogskravet og landingsopgørelser, udøver. For at sikre fælles standarder for sådan stikprøvekontrol bør der fastsættes nærmere bestemmelser på EU-plan.

(12)

Ifølge kontrolforordningens artikel 37 skal Kommissionen træffe korrigerende foranstaltninger, når Kommissionen har forbudt fiskeri, fordi den skønner, at de fiskerimuligheder, som en medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater eller EU har, er udtømte, og det viser sig, at en medlemsstat faktisk ikke har opbrugt sine fiskerimuligheder. Der bør vedtages passende bestemmelser for omfordeling af sådanne fiskerimuligheder, hvor der tages hensyn til, om EU har en samlet tilladt fangstmængde (TAC) eller ej, eller om omstændighederne ikke tillader en sådan omfordeling på grund af den årlige fastsættelse af fiskerimuligheder.

(13)

Kontrolforordningens artikel 39-41 indeholder bestemmelser, der skal sikre, at fiskerfartøjernes maksimalt tilladte maskineffekt ikke overskrides. Der bør fastsættes tekniske bestemmelser for de relevante certificeringer og kontroller, som skal foretages på dette område.

(14)

Ifølge kontrolforordningens artikel 55 skal medlemsstaterne sikre, at rekreativt fiskeri foregår på en måde, der er forenelig med den fælles fiskeripolitiks mål. For bestande, der er omfattet af en genopretningsplan, bør medlemsstaterne indsamle data om rekreativt fiskeri. Hvis sådant fiskeri har betydelig indvirkning på ressourcerne, kan Rådet vedtage specifikke forvaltningsforanstaltninger. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for opstilling af prøvetagningsplaner, så medlemsstaterne kan overvåge, hvor store fangster af bestande, der er omfattet af genopretningsplaner, der tages af fartøjer, som udøver rekreativt fiskeri, i farvande under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion.

(15)

For at en sådan kontrolordning kan være dækkende, bør den omfatte hele produktions- og afsætningskæden. Ifølge kontrolforordningens artikel 58 skal der indføres et sammenhængende sporbarhedssystem, som skal sikre, at alle partier af fiskevarer og akvakulturprodukter er sporbare i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled lige fra fangst eller høst til detailsalg. Der bør fastsættes fælles bestemmelser for procedurer for identifikation af de pågældende varer og produkter.

(16)

Ifølge kontrolforordningens artikel 60 skal fiskevarer vejes på systemer, der er godkendt af de ansvarlige myndigheder, medmindre medlemsstaten har indført en prøvetagningsplan, som er godkendt af Kommissionen. Der bør fastsættes fælles bestemmelser i alle medlemsstater for vejning af ferske og frosne fiskevarer, for vejning af fiskevarer, der omlades, og for vejning af fiskevarer efter transport fra landingsstedet.

(17)

Ifølge kontrolforordningens artikel 61 kan en medlemsstat give tilladelse til, at fiskevarer vejes efter transport, forudsat at medlemsstaten har indført en kontrolplan, eller, hvis fiskevarerne transporteres til en anden medlemsstat, at de pågældende medlemsstater har indført et fælles kontrolprogram, som er godkendt af Kommissionen og baseret på en risikobaseret metode fastlagt af Kommissionen. En sådan risikobaseret metode bør defineres.

(18)

Fiskeriet efter sild, makrel og hestemakrel har visse særlige karakteristika. Der bør derfor fastsættes særlige regler for vejning og relaterede procedurer for at tage højde for sådanne særlige karakteristika.

(19)

Ifølge kontrolforordningens artikel 64 skal der vedtages detaljerede regler for salgsnotaers indhold. Der bør derfor i denne forordning fastsættes sådanne regler.

(20)

Ifølge kontrolforordningens artikel 71 og 72 skal medlemsstaterne overvåge EU-farvande og træffe de fornødne foranstaltninger, hvis en observation ikke svarer til de oplysninger, de ligger inde med. Der bør fastsættes fælles bestemmelser for overvågningsrapporters indhold og fremsendelsesmåde.

(21)

I kontrolforordningens artikel 73 åbnes der mulighed for, at Rådet kan oprette kontrolobservatørordninger, ligesom det i generelle linjer fastsættes, hvilken profil og hvilke opgaver kontrolobservatører om bord på fiskerfartøjer skal have. Der bør derfor fastsættes nærmere regler for anvendelse af kontrolobservatører og for deres opgaver.

(22)

Ifølge kontrolforordningens afsnit VII, kapitel I, bør der fastsættes regler for, hvordan inspektion skal foretages, for at fremme en standardiseret gennemførelse af medlemsstaternes kontrolaktiviteter. Der bør fastsættes regler for de inspektionsansvarlige embedsmænds adfærd, ligesom det bør fastsættes, hvilke forpligtelser medlemsstaterne har med hensyn til adfærden hos de embedsmænd, der bemyndiges til at foretage sådan inspektion. Samtidig bør operatørernes opgaver i forbindelse med inspektion klarlægges. Der bør også vedtages fælles principper for inspektionsprocedurer på havet, i havne, under transport og på afsætningssteder samt for inspektionsrapporter og deres fremsendelse.

(23)

Ifølge kontrolforordningens artikel 79 kan EU-kontrollører foretage inspektion i EU-farvande og på EU-fiskerfartøjer uden for EU-farvande. Der bør udarbejdes bestemmelser for udnævnelsen af EU-kontrollører, for kontrollørernes opgaver og forpligtelser og for opfølgning af rapporter.

(24)

Ifølge kontrolforordningens artikel 92 skal der indføres et pointsystem for alvorlige overtrædelser med henblik på at sikre, at den fælles fiskeripolitiks regler overholdes, og at der er ens konkurrencevilkår i alle EU-farvande. For at opnå dette er det nødvendigt at fastsætte fælles EU-regler for anvendelsen af et sådant pointsystem, herunder en liste over, hvor mange point der skal tildeles for hver alvorlig overtrædelse.

(25)

Ifølge kontrolforordningens artikel 5, stk. 6, og artikel 103 er det en forudsætning for ydelse af finansiel støtte i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (2) og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (3), at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser med hensyn til bevarelse af fiskeressourcer og fiskerikontrol, idet Kommissionen under visse omstændigheder har mulighed for at suspendere og lade sådan finansiel støtte bortfalde. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for sådanne foranstaltninger.

(26)

Ifølge kontrolforordningens artikel 107 kan Kommissionen nedsætte kvoter i tilfælde af, at en medlemsstat ikke overholder reglerne for bestande, der er omfattet af flerårige planer, når en sådan misligholdelse af reglerne medfører en alvorlig trussel mod bevarelsen af sådanne bestande. Der bør derfor fastsættes regler for omfanget af en sådan nedsættelse under hensyn til, hvilken form for misligholdelse der er tale om, hvilken indvirkning den får, og hvor alvorlig den pågældende ressource er truet.

(27)

I afsnit XII, kapitel I, i kontrolforordningens fastsættes der regler for håndtering af data, der registreres i medfør af den pågældende forordning, herunder en forpligtelse for medlemsstaterne til at oprette en elektronisk database og et valideringssystem, foruden bestemmelser for adgang til og udveksling af sådanne data. Der bør fastsættes fælles regler for fastlæggelse af procedurer for behandling af sådanne data, og Kommissionen bør sikres adgang til dataene, ligesom der bør fastsættes nærmere betingelser for dataudveksling.

(28)

Kontrolforordningens artikel 110 omhandler fjernadgang for Kommissionen eller det organ, den har udpeget, til alle computerfiler, der indeholder de data, som medlemsstaternes fiskeriovervågningscentre har registreret. Med henblik på at sikre sådan adgang bør der fastsættes klare regler for, hvilke betingelser og procedurer der bør gælde.

(29)

Ifølge kontrolforordningens artikel 114-116 skal medlemsstaterne oprette officielle websteder. For at sikre lige adgang til sådanne websteder i alle medlemsstater bør der på EU-plan fastsættes regler for sådanne websteder.

(30)

Ifølge kontrolforordningens artikel 117 skal der oprettes en gensidig støtteordning for at sikre administrativt samarbejde mellem medlemsstater og Kommissionen. Sådant administrativt samarbejde er afgørende for at sikre, at der skabes ens vilkår i EU, og at illegale aktiviteter efterforskes og sanktioneres på behørig vis. Der bør derfor opstilles regler for systematisk udveksling af oplysninger, enten efter anmodning eller spontant, og for, hvornår en anden medlemsstat kan anmodes om at træffe håndhævelsesforanstaltninger eller indsende administrative meddelelser.

(31)

Beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med medlemsstaternes behandling af personoplysninger er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4). Beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med Kommissionens behandling af personoplysninger er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5), bl.a. for så vidt angår krav til fortrolighed og behandlingssikkerhed, videregivelse af personoplysninger fra Kommissionen til medlemsstaterne, lovligheden af behandlingen samt de registreredes rettigheder, hvad angår oplysning om, indsigt i og berigtigelse af deres personoplysninger.

(32)

For at lette gennemførelsen af fiskerikontrolordningen bør gennemførelsesbestemmelserne samles i én forordning. Følgende Kommissionsforordninger bør derfor ophæves:

forordning (EØF) nr. 2807/83 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (6)

forordning (EØF) nr. 3561/85 om oplysninger vedrørende de nationale kontrolmyndigheders inspektioner af fiskeriaktiviteterne (7)

forordning (EØF) nr. 493/87 om fastsættelse af nærmere regler til afhjælpning af skade påført ved indstilling af visse former for fiskeri (8)

forordning (EØF) nr. 1381/87 om fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser for fiskerfartøjer (9)

forordning (EØF) nr. 1382/87 om fastsættelse af bestemmelser for inspektion af fiskerfartøjer (10)

forordning (EF) nr. 2943/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1627/94 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (11)

forordning (EF) nr. 1449/98 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 for så vidt angår indsatsrapporter (12)

forordning (EF) nr. 356/2005 om nærmere bestemmelser for mærkning og identifikation af passive fiskeredskaber og bomtrawl (13)

forordning (EF) nr. 2244/2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (14)

forordning (EF) nr. 1281/2005 om forvaltning af fiskerilicenser og om, hvilke oplysninger fiskerilicenserne mindst skal indeholde (15)

forordning (EF) nr. 1042/2006 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 28, stk. 3 og 4, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (16)

forordning (EF) nr. 1542/2007 om landings- og vejningsprocedurer for sild, makrel og hestemakrel (17)

forordning (EF) nr. 1077/2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007 (18) og

forordning (EF) nr. 409/2009 om fastsættelse af EF-omregningskoefficienter og præsentationskoder til omregning af fisks forarbejdede vægt til levende vægt og om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 (19).

(33)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til EU's kontrolordning som oprettet ved kontrolforordningen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»EU-fiskerfartøj«: et fartøj som defineret i artikel 3, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 (20)

2)

»EU-farvande«: farvande som defineret i artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2371/2002

3)

»indehaver af fiskerilicens«: en fysisk eller en juridisk person, der har fået udstedt en fiskerilicens, jf. kontrolforordningens artikel 6

4)

»EU-kontrollører«: kontrollører som defineret i kontrolforordningens artikel 4, stk. 7

5)

»indretning, der tiltrækker fisk«: en flydende eller forankret anordning, der skal tiltrække fisk

6)

»passivt redskab«: ethvert fiskeredskab, hvis anvendelse ikke kræver, at det aktivt bevæges gennem vandet, herunder:

a)

hildingsgarn, indfiltringsgarn, toggegarn og bundgarn

b)

drivgarn og drivende toggegarn, der kan være forsynet med forankring, flåd og navigationsudstyr

c)

langliner, liner, tejner og fælder

7)

»bomtrawl«: ethvert trukket trawl, hvor trawlmundingen, når trawlet trækkes over havbunden, holdes udspilet ved hjælp af en bom eller lignende, der kan være forsynet med en støtteanordning

8)

»fartøjsovervågningssystem«: (FOS) som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i kontrolforordningen: et satellitbaseret overvågningssystem for fiskerfartøjer, der regelmæssigt sender data til fiskerimyndighederne om fartøjers position, kurs og fart

9)

»satellitsporingsudstyr«: som omhandlet i artikel 4, nr. 12, i kontrolforordningen: anordning om bord på fiskerfartøjer, som automatisk sender position og tilknyttede data til fiskerikontrolcentre i henhold til lovkravene, og som gør det muligt altid at spore og identificere fiskerfartøjer

10)

»fangstrejse«: enhver rejse, som et fiskerfartøj foretager, hvor der fiskes, idet fangstrejsen betragtes som indledt, når fiskerfartøjet forlader havn, og betragtes som afsluttet, når det igen anløber havn

11)

»fiskedræt«: alle aktiviteter i forbindelse med sporing af fisk, udsætning, træk og indhaling af aktive fiskeredskaber og udsætning, indhaling eller genudsætning af passive redskaber og tømning af redskaber og opbevaringsnet for eventuel fangst samt overførsel af eventuel fangst fra transportbure til opfednings- og opdrætsbure

12)

»elektronisk fiskerilogbog«: fiskerfartøjsføreres elektroniske registrering af fiskerioplysninger, der sendes til medlemsstatens myndigheder

13)

»præsentationsform«: beskrivelse af den forarbejdningstilstand, som hele eller en del af fiskevaren er i, jf. koder og beskrivelser i bilag I

14)

»EU-fiskerikontrolagenturet«: agenturet defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 (21)

15)

»observation«: enhver visuel observation af et fiskerfartøj, som en medlemsstats ansvarlige myndigheder foretager

16)

»kommercielt følsomme oplysninger«: oplysninger, som, hvis de frigives, må forventes at skade en operatørs kommercielle interesser

17)

»elektronisk valideringssystem«: et system til kontrol af, at alle data, som er registreret i medlemsstaternes databaser, er korrekte, fyldestgørende og indsendt til tiden

18)

»webtjeneste«: et softwaresystem, der er udformet med henblik på at støtte indbyrdes kompatibel interaktion mellem maskiner over et netværk.

AFSNIT II

GENERELLE BETINGELSER FOR ADGANG TIL FARVANDE OG RESSOURCER

KAPITEL I

Fiskerilicenser

Artikel 3

Udstedelse og forvaltning af fiskerilicenser

1.   En fiskeritilladelse som omhandlet i kontrolforordningens artikel 6 gælder kun for ét EU-fiskerfartøj.

2.   Medlemsstaterne udsteder fiskerilicenser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 6 til deres fiskerfartøjer og forvalter og inddrager dem efter bestemmelserne i denne forordning.

3.   Fiskerilicenser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 6 skal som et minimum indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag II.

4.   Fiskerilicenser udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1281/2005 betragtes som fiskerilicenser udstedt i overensstemmelse med nærværende forordning, hvis de som et minimum indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til denne artikels stk. 3.

5.   En fiskerilicens er kun gyldig, hvis de betingelser, der ligger til grund for udstedelsen, stadig er opfyldt.

6.   Hvis en fiskerilicens midlertidigt suspenderes eller inddrages permanent, underretter flagstatens myndigheder øjeblikkeligt indehaveren af fiskerilicensen herom.

7.   Den samlede fiskerikapacitet, udtrykt i GT eller kW, som fastsat i de fiskerilicenser, som en medlemsstat har udstedt, må på intet tidspunkt overstige de maksimale kapacitetsniveauer for den pågældende medlemsstat som fastlagt efter artikel 12 og 13 i forordning (EF) nr. 2371/2002, Kommissionens forordning (EF) nr. 1438/2003 (22), Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 (23) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2104/2004 (24).

KAPITEL II

Fiskeritilladelser

Artikel 4

Fiskeritilladelser

1.   En fiskeritilladelse som omhandlet i kontrolforordningens artikel 7 gælder kun for ét EU-fiskerfartøj.

2.   Fiskeritilladelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 7 skal som et minimum indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag III. Flagmedlemsstaten sikrer, at oplysningerne i fiskeritilladelsen er korrekte og i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks regler.

3.   Fiskeritilladelser udstedt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1627/94 (25) betragtes som fiskerilicenser udstedt i overensstemmelse med nærværende forordning, hvis de som et minimum indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til denne artikels stk. 2.

4.   En fiskeritilladelse som omhandlet i stk. 2 og en fiskerilicens som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i denne forordning kan være indeholdt i samme dokument.

5.   EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 10 m, der udelukkende fisker i deres flagmedlemsstaters territorialfarvande, er fritaget for forpligtelsen til at have en fiskeritilladelse, jf. dog eventuelle særregler.

6.   Artikel 3, stk. 2 og 5, i denne forordning finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 5

Fortegnelse over fiskeritilladelser

1.   Når de websteder, der er omhandlet i artikel 114 i kontrolforordningen, er blevet oprettet og senest den 1. januar 2012 giver medlemsstaterne på en sikret del af deres officielle websted adgang til fortegnelsen over fiskerfartøjer, som har fået udstedt fiskeritilladelse som omhandlet i artikel 7 i kontrolforordningen, inden de pågældende fiskeritilladelser bliver gyldige, jf. dog eventuelle særregler. Hvis fortegnelsen ændres, ajourfører de fortegnelsen, inden ændringerne træder i kraft.

2.   Hvis medlemsstaterne anmodes om det, stiller de for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 en fortegnelse over de af deres fartøjer, der har fået udstedt fiskeritilladelse for 2011, til rådighed for Kommissionen. Hvis fortegnelsen ændres, underretter de Kommissionen om enhver ændring af fortegnelsen, inden ændringerne træder i kraft.

KAPITEL III

Mærkning og identifikation af fiskerfartøjer og redskaber

Afdeling 1

Mærkning og identifikation af fiskerfartøjer

Artikel 6

Fiskerfartøjers mærkning

EU-fiskerfartøjer skal være mærket således:

a)

bogstav(er) for den havn eller det distrikt, hvor fiskerfartøjet er registreret, og nummer, som fartøjet er registreret under, skal være påmalet eller på anden måde påført begge sider af forstævnen så højt over vandet som muligt, så mærkningen er klart synlig fra havet og fra luften, i en farve, der danner kontrast til den bund, hvorpå den er malet

b)

for EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på over 10 m, men under 17 m, skal bogstaver og tal være mindst 25 cm høje med en stregtykkelse på mindst 4 cm, og for EU-fiskerfartøjer med en længde på mindst 17 m skal bogstaver og tal være mindst 45 cm høje med en stregtykkelse på mindst 6 cm

c)

flagmedlemsstaten kan foreskrive, at det internationale radiokaldesignal (IRCS) eller havnekendingsnummeret skal være malet oven på styrehuset, således at det er klart synligt fra luften, i en farve, der danner kontrast til den bund, hvorpå det er malet.

d)

kontrastfarverne skal være hvid og sort

e)

havnekendingsnummeret, som er påmalet eller på anden måde påført EU-fiskerfartøjets skrog, må ikke kunne fjernes, ligesom det heller ikke må udviskes eller ændres eller være ulæseligt, tildækket eller skjult.

Artikel 7

Dokumenter, som EU-fiskerfartøjer skal medføre

1.   Føreren af et EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på mindst 10 m skal medføre dokumenter, der er udstedt af en ansvarlige myndigheder i fartøjets registreringsmedlemsstat, og som mindst indeholder følgende oplysninger om fartøjet:

a)

fartøjets eventuelle navn

b)

bogstav(er) for den havn eller det distrikt, hvor fartøjet er registreret, og nummer, som fartøjet er registreret under

c)

fartøjets eventuelle internationale radiokaldesignal

d)

ejerens/ejernes og i givet fald befragterens/befragternes navn og adresse

e)

længde overalt, fremdrivningsmaskineffekt og bruttotonnage og for fiskerfartøjer, der blev taget i brug den 1. januar 1987 eller senere, ibrugtagningsdato.

2.   På EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på mindst 17 m og med lastrum til fisk medfører fartøjsføreren nøjagtige tegninger med beskrivelse af fartøjets lastrum, herunder angivelse af alle adgangssteder og lastrumskapacitet i kubikmeter.

3.   Føreren af et EU-fartøj med tanke med nedkølet havvand skal medføre et ajourført dokument med angivelse af tankenes kalibrering i kubikmeter med intervaller på 10 cm.

4.   De dokumenter, der er omhandlet i stk. 2 og 3, skal certificeres af flagmedlemsstatens ansvarlige myndigheder. Enhver ændring af karakteristikaene anført i de dokumenter, der er omhandlet i stk. 1-3, skal certificeres af en ansvarlig myndighed i flagmedlemsstaten.

5.   De dokumenter, der er omhandlet i denne artikel, fremlægges på anmodning af embedsmændene til kontrol og inspektion.

Afdeling 2

Mærkning og identifikation af fiskeredskaber

Artikel 8

Mærkning af hjælpefartøjer og indretninger, der tiltrækker fisk

Eventuelle hjælpefartøjer, der medbringes om bord på fiskerfartøjer, og indretninger, der tiltrækker fisk, skal være mærket med havnekendingsnummeret på det EU-fiskerfartøj, som de tilhører.

Artikel 9

Generelle bestemmelser for passive redskaber og bomtrawl

1.   Bestemmelserne i denne forordnings artikel 9-12 finder anvendelse på EU-fiskerfartøjer, der fisker i EU-farvande og bestemmelserne i denne forordnings artikel 13-17 finder anvendelse på EU-farvande uden for 12 sømil målt fra kystmedlemsstaternes basislinjer.

2.   I EU-farvande som omhandlet i stk. 1 er det forbudt at fiske med passive redskaber, bøjer og bomtrawl, der ikke er mærket og identificerbare efter bestemmelserne i denne forordnings artikel 10-17.

3.   I EU-farvande som omhandlet i stk. 1 er det forbudt at medføre følgende:

a)

bomtrawlsbomme, der ikke er mærket med fartøjets havnekendingsnummer, jf. denne forordnings artikel 10

b)

passive redskaber, der ikke er mærket efter denne forordnings artikel 11, stk. 2

c)

bøjer, der ikke er mærket efter denne forordnings artikel 13, stk. 2.

Artikel 10

Regler for bomtrawl

Føreren af et EU-fiskerfartøj eller dennes repræsentant skal sørge for, at hver samlet bomtrawl, der medføres eller anvendes til fiskeri, på bommen er tydeligt mærket med det pågældende fiskerfartøjs havnekendingsnummer.

Artikel 11

Regler for passive redskaber

1.   Føreren af et EU-fiskerfartøj eller dennes repræsentant skal sørge for, at hvert passivt redskab, der medføres eller anvendes til fiskeri, er tydeligt mærket og identificerbart efter bestemmelserne i denne artikel.

2.   Hvert passivt redskab, der anvendes til fiskeri, skal være permanent mærket med havnekendingsnummeret på det fiskerfartøj, som det tilhører:

a)

for net, på et mærke fastgjort til den øverste maskerække

b)

for liner og langliner, på et mærke fastgjort dér, hvor linen er fastgjort til ankerbøjen

c)

for tejner og fælder, på et mærke fastgjort til linen

d)

for passive redskaber, der er over én sømil lange, på mærker, der er fastgjort i overensstemmelse med litra a), b) og c) med regelmæssige mellemrum på højst én sømil, så ingen del af et passivt redskab, der er over én sømil langt, er uafmærket.

Artikel 12

Regler for mærkning

1.   Mærkerne skal:

a)

være lavet af et holdbart materiale

b)

være solidt fastgjort til redskabet

c)

være mindst 65 mm brede

d)

være mindst 75 mm lange.

2.   Mærker må ikke kunne fjernes, ligesom de heller ikke må udviskes eller ændres eller være ulæselige, tildækket eller skjult.

Artikel 13

Regler for bøjer

1.   Føreren af et EU-fiskerfartøj eller dennes repræsentant skal sørge for, at der til hvert passivt redskab, der anvendes til fiskeri, fastgøres to endemarkeringsbøjer og mellemmarkeringsbøjer, som er tilrigget i overensstemmelse med bilag IV, og at de anvendes efter bestemmelserne i denne afdeling.

2.   Hver ende- og mellemmarkeringsbøje skal være forsynet med havnekendingsnummeret på det fiskerfartøj, som de tilhører, og som har anbragt disse bøjer, således:

a)

havnekendingsnummeret skal være anført så højt over vandoverfladen som muligt, så det tydeligt kan ses

b)

havnekendingsnummeret skal have en farve, der danner kontrast til den bund, det er anført på.

3.   Havnekendingsnummeret anført på markeringsbøjen må ikke udviskes eller ændres eller være ulæseligt.

Artikel 14

Regler for reb

1.   Rebene mellem bøjerne og de passive redskaber skal være fremstillet af et synkende materiale eller være nedtynget.

2.   Rebene mellem endemarkeringsbøjerne og hvert redskab skal være fastgjort til det pågældende redskabs ender.

Artikel 15

Regler for endemarkeringsbøjer

1.   Endemarkeringsbøjer anbringes på en sådan måde, at det hele tiden er muligt at se, hvor redskabet ender.

2.   Stagen på hver bøje skal rage mindst én meter op over havoverfladen målt fra flåddets top til det nederste flags underkant.

3.   Endemarkeringsbøjer skal være farvede, men må hverken være røde eller grønne.

4.   Hver endemarkeringsbøje skal være udstyret med:

a)

ét eller to rektangulære flag, idet der, hvis der kræves to flag på samme bøje, skal være mindst 20 cm mellem dem, og idet flag for enderne af ét og samme redskab skal have samme størrelse og farve og ikke må være hvide

b)

ét eller to lys, der skal være gule, blinke med et interval på 5 sekunder (F1 Y 5s) og kunne ses mindst to sømil væk.

5.   Hver endemarkeringsbøje kan være forsynet med et topmærke med én eller to mindst 6 cm brede lysrefleksstrimler, der hverken må være røde eller grønne.

Artikel 16

Regler for fastgørelse af endemarkeringsbøjer

1.   Endemarkeringsbøjer fastgøres til passive redskaber således:

a)

i den vestlige sektor (dvs. halvcirklen fra syd gennem vest til nord) fastgøres en bøje tilrigget med to flag, to lysrefleksstrimler, to lys, og et mærke i overensstemmelse med denne forordnings artikel 12

b)

i den østlige sektor (dvs. halvcirklen fra nord gennem øst til syd) fastgøres en bøje tilrigget med ét flag, én lysrefleksstrimmel, ét lys, og et mærke i overensstemmelse med denne forordnings artikel 12.

2.   Mærket skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 13, stk. 2.

Artikel 17

Mellemmarkeringsbøjer

1.   Passive redskaber, der er over fem sømil lange, udstyres med mellemmarkeringsbøjer, således:

a)

der må højst være fem sømil mellem mellemmarkeringsbøjer, så ingen del af redskabet ud over fem sømil er uafmærket

b)

mellemmarkeringsbøjer skal være forsynet med et blinkende lys, der skal være gult, blinke med et interval på 5 sekunder (F1 Y 5s) og kunne ses mindst to sømil væk. Mellemmarkeringbøjer skal have samme specifikationer som endemarkeringsbøjen i den østlige sektor, bortset fra at flaget skal være hvidt.

2.   Uanset stk. 1 skal passive redskaber, der er over én sømil lange, i Østersøen udstyres med mellemmarkeringsbøjer. Der må højst være én sømil mellem mellemmarkeringsbøjerne, så ingen del af redskabet ud over én sømil er uafmærket.

Mellemmarkeringsbøjer skal have samme specifikationer som endemarkeringsbøjen i den østlige sektor, bortset fra følgende:

a)

Flagene skal være hvide.

b)

Hver femte mellemmarkeringsbøje skal være udstyret med en radarreflektor, der giver et ekko på mindst to sømil.

KAPITEL IV

Fartøjsovervågningssystem

Artikel 18

Krav til EU-fiskerfartøjers satellitsporingsanordninger

1.   EU-fiskerfartøjer, der er omfattet af fartøjsovervågningssystemet, må ikke forlade havn, medmindre de er udstyret med en fuldt funktionsdygtig satellitsporingsanordning, jf. dog artikel 25, stk. 3, i denne forordning.

2.   Når et EU-fiskerfartøj er i havn, må satellitsporingsanordningen kun slås fra, hvis:

a)

der er givet forhåndsmeddelelse herom til flagmedlemsstatens og kystmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter (FOC)

b)

den efterfølgende rapport viser, at EU-fiskerfartøjet ikke har skiftet position i forhold til den foregående rapport.

Flagmedlemsstatens ansvarlige myndigheder kan give tilladelse til, at forhåndsmeddelelsen omhandlet i litra a) erstattes af en FOS-meddelelse eller -alarm, som systemet automatisk genererer, og som viser, at EU-fiskerfartøjet befinder sig i et forud fastsat geografisk område i en havn.

3.   Dette kapitel gælder ikke for EU-fiskerfartøjer, der udelukkende anvendes i forbindelse med akvakultur.

Artikel 19

Specifikationer for satellitsporingsanordninger

1.   Satellitsporingsanordninger installeret om bord på EU-fiskerfartøjer, skal sikre, at der til flagmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter regelmæssigt automatisk overføres følgende data:

a)

fiskerfartøjets identifikation

b)

fiskerfartøjets seneste geografiske position med en fejlmargin på under 500 m og et konfidensinterval på 99 %

c)

dato og klokkeslæt (UTC) for bestemmelsen af fiskerfartøjets position

d)

fiskerfartøjets øjeblikkelige fart og kurs.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at satellitsporingsanordningerne er beskyttet mod input eller output af urigtige positioner og ikke kan manipuleres.

Artikel 20

Fartøjsføreres ansvar i forbindelse med satellitsporingsanordninger

1.   Føreren af et EU-fiskerfartøj sikrer, at satellitsporingsanordningerne altid er fuldt funktionsdygtige, og at de data, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, stk. 1, overføres.

2.   Medmindre andet er fastsat i denne forordnings artikel 26, stk. 1, sørger føreren af et EU-fiskerfartøj bl.a. for:

a)

at dataene ikke ændres på nogen måde

b)

at satellitsporingsanordningernes antenne eller antenner på ingen måde obstrueres, frakobles eller blokeres

c)

at strømforsyningen til satellitsporingsanordningerne ikke afbrydes på nogen måde

d)

at satellitsporingsanordningen ikke demonteres.

3.   Det er forbudt at ødelægge og beskadige satellitsporingsanordninger, at gøre dem ufunktionsdygtige eller på anden måde at foretage indgreb i dem, medmindre flagmedlemsstaten har givet tilladelse til reparation eller udskiftning af dem.

Artikel 21

Kontrolforanstaltninger, som flagmedlemsstater skal træffe

Hver flagmedlemsstat sikrer løbende og systematisk overvågning og kontrol af rigtigheden af de data, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, og reagerer straks, hvis det fastslås, at data er ukorrekte eller ufuldstændige.

Artikel 22

Dataoverførselshyppighed

1.   Hver medlemsstat sørger for, at dets fiskeriovervågningscenter mindst hver anden time via FOS modtager de i denne forordnings artikel 19 omhandlede oplysninger om den pågældende medlemsstats fiskerfartøjer. Fiskeriovervågningscenteret kan kræve at få oplysninger med større hyppighed.

2.   Fiskeriovervågningscenteret skal have kapacitet til at foretage polling af den faktiske position for hvert af medlemsstatens fiskerfartøjer.

Artikel 23

Overvågning af indsejling i og udsejling af specifikke områder

Hver medlemsstat sikrer, at dens fiskeriovervågningscenter via FOS overvåger dato og klokkeslæt for dens fiskerfartøjers indsejling i og udsejling af:

a)

ethvert havområde, hvor der gælder særlige regler for adgang til farvande og ressourcer

b)

områder med fiskeribegrænsning, jf. kontrolforordningens artikel 50

c)

områder, der reguleres af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som EU eller visse medlemsstater er medlem af

d)

farvande under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion.

Artikel 24

Overførsel af data til kystmedlemsstaten

1.   Det fartøjsovervågningssystem, som hver medlemsstat opretter, skal sikre, at der til en kystmedlemsstats fiskeriovervågningscenter automatisk overføres de data, som efter denne forordnings artikel 19 kræves om medlemsstatens fiskerfartøjer, når fartøjerne befinder sig i kystmedlemsstatens farvande. Dataoverførslen skal ske samtidigt med, at flagmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter modtager sådanne data, og formatet skal være som vist i bilag V.

2.   Kystmedlemsstater, som i fællesskab overvåger et område, kan angive en fælles modtager af de data, der kræves efter denne forordnings artikel 19. De underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

3.   Hver medlemsstat sender i et format, der er kompatibelt med World Geodetic System 1984 (WGS 84), de øvrige medlemsstater og Kommissionen en fuldstændig fortegnelse over bredde- og længdekoordinater, som afgrænser medlemsstatens eksklusive økonomiske zone eller eksklusive fiskerizone. Den underretter også de øvrige medlemsstater og Kommissionen om eventuelle ændringer af sådanne koordinater. Alternativt kan medlemsstaterne offentliggøre denne fortegnelse på det websted, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 115.

4.   Medlemsstaterne sikrer en effektiv samordning mellem deres ansvarlige myndigheder, hvad angår overførsel af FOS-data, jf. kontrolforordningens artikel 9, stk. 3, bl.a. ved at der til dette formål indføres klare og dokumenterede procedurer.

Artikel 25

Tekniske fejl eller funktionssvigt i satellitsporingsanordninger

1.   I tilfælde af tekniske fejl eller funktionssvigt i en satellitsporingsanordning installeret om bord på et EU-fiskerfartøj skal fartøjsføreren eller den person, som har ansvaret for fiskerfartøjet, eller deres repræsentant, at regne fra det tidspunkt, hvor defekten konstateres, eller fra det tidspunkt, hvor den pågældende blev informeret i henhold til stk. 4 eller denne forordnings artikel 26, stk. 1, hver fjerde time sende flagmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter en ajourført geografisk fartøjsposition via et passende telekommunikationsmiddel. Medlemsstaterne bestemmer, hvilke telekommunikationsmidler der skal anvendes, og angiver dette på det websted, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 115.

2.   Fiskeriovervågningscenteret i flagmedlemsstaten sikrer, at de geografiske positioner, der er omhandlet i stk. 1, straks efter modtagelsen indlæses i FOS-databasen. Manuelle FOS-data i databasen skal tydeligt kunne skelnes fra automatiske meddelelser. Sådanne manuelle FOS-data overføres i givet fald straks til kystmedlemsstaterne.

3.   Efter tekniske fejl eller funktionssvigt i en satellitsporingsanordning må et EU-fiskerfartøj først forlade havn, når satellitsporingsanordningen installeret om bord fungerer til flagstatens ansvarlige myndigheders fulde tilfredshed. Uanset denne regel, kan flagmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter give flagmedlemsstats fiskerfartøjer tilladelse til at forlade havn med en defekt satellitsporingsanordning med henblik på reparation eller udskiftning af anordningen.

4.   Flagstatens eller i givet fald kystmedlemsstatens ansvarlige myndigheder bestræber sig på at underrette fartøjets fører eller den person, som er ansvarlig for fiskerfartøjet, eller deres repræsentant, hvis der er tegn på, at satellitsporingsanordningen om bord på et EU-fiskerfartøj er defekt eller ikke er fuldt funktionsdygtigt.

5.   Demontering af satellitsporingsanordningen med henblik på reparation eller udskiftning skal godkendes af flagmedlemsstatens ansvarlige myndigheder.

Artikel 26

Manglende modtagelse af data

1.   Hvis en flagmedlemsstats fiskeriovervågningscenter i tolv på hinanden følgende timer ikke har modtaget dataoverførsler, jf. artikel 22 eller artikel 25, stk. 1, i denne forordning, underretter det hurtigst muligt EU-fiskerfartøjets fører eller operatør eller deres repræsentant(er) herom. Hvis denne situation opstår mere end tre gange i løbet af et kalenderår for et specifikt EU-fiskerfartøj, sørger flagmedlemsstaten for, at fiskerfartøjets satellitsporingsanordning efterses grundigt. Flagmedlemsstaten undersøger sagen for at vurdere, om der har været foretaget indgreb i udstyret. Uanset denne forordnings artikel 20, stk. 2, litra d), kan en sådan efterforskning indebære, at udstyret demonteres med henblik på undersøgelse.

2.   Hvis et fiskeriovervågningscenter i en flagmedlemsstat i tolv timer ikke har modtaget dataoverførsler i henhold til artikel 22 eller artikel 25, stk. 1, i denne forordning, og den sidst meddelte position var i en anden medlemsstats farvande, giver det hurtigst muligt denne kystmedlemsstats fiskeriovervågningscenter meddelelse herom.

3.   Når de ansvarlige myndigheder i en kystmedlemsstat observerer et EU-fiskerfartøj i den pågældende kystmedlemsstats farvande og ikke har modtaget data i henhold til artikel 24, stk. 1, eller artikel 25, stk. 2, underretter de fiskerfartøjets fører og flagmedlemsstatens overvågningscenter herom.

Artikel 27

Overvågning og registrering af fiskeri

1.   Medlemsstaterne anvender de data, de modtager i henhold til artikel 22, artikel 24, stk. 1, og artikel 25, i denne forordning til effektiv overvågning af fiskerfartøjernes aktiviteter.

2.   Flagmedlemsstaterne:

a)

sikrer, at alle data, der modtages i henhold til dette kapitel registreres elektronisk og opbevares i elektroniske databaser i mindst tre år

b)

træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sådanne data kun anvendes til officiel brug

c)

træffer alle fornødne tekniske foranstaltninger til at beskytte sådanne data mod hændelig eller ulovlig destruktion, hændeligt tab, beskadigelse, videregivelse eller konsultering uden tilladelse.

Artikel 28

Kommissionens adgang til data

Kommissionen kan efter kontrolforordningens artikel 111, stk. 1, litra a), anmode medlemsstater om at sikre automatisk overførsel til Kommissionen eller det organ, den har udpeget, af data, jf. denne forordnings artikel 19, om en specifik gruppe af fiskerfartøjer og i en specifikt periode. Overførslen af data skal ske samtidigt med, at flagmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter modtager sådanne data, og formatet er som vist i bilag V.

AFSNIT III

FISKERIKONTROL

KAPITEL I

Fiskerilogbøger, omladningsopgørelser og landingsopgørelser i papirudgave

Afdeling 1

Udfyldelse og indsendelse af fiskerilogbøger, landingsopgørelser og omladningsopgørelser i papirudgave

Artikel 29

EU-fiskerfartøjer, for hvilke fiskerilogbøger og omladnings/landingsopgørelser skal udfyldes og indsendes i papirudgave

1.   Medmindre andet fremgår af særlige bestemmelser i flerårige planer, skal føreren af et EU-fiskerfartøj med en længde overalt på mindst 10 m, som ikke er omfattet af kravet om elektronisk udfyldelse og overførsel af fiskerilogbøger, omladningsopgørelser og landingsopgørelser, udfylde og indsende fiskerilogbøger, omladningsopgørelser og landingsopgørelser, jf. kontrolforordningens artikel 14, 21 og 23, i papirudgave. Sådanne omladnings- og landingsopgørelser kan også udfyldes og indsendes af fartøjsførerens repræsentant på fartøjsførerens vegne.

2.   Kravet om udfyldelse og indsendelse af fiskerilogbøger, omladningsopgørelser og landingsopgørelser i papirudgave gælder også for EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 10 m, hvis de af deres flagmedlemsstat er pålagt at føre fiskerilogbog og indsende omladningsopgørelser og/eller landingsopgørelser efter kontrolforordningens artikel 16, stk. 3, og artikel 25, stk. 3.

Artikel 30

Format for fiskerilogbøger, omladningsopgørelser og landingsopgørelser i papirudgave

1.   For alle fiskeriområder med undtagelse af NAFO 1 og ICES V a og XIV skal fiskerilogbøger, omladningsopgørelser og landingsopgørelser udfyldes og indsendes i papirudgave efter formatet vist i bilag VI. Formatet vist i bilag VII kan dog anvendes, når der er tale om fiskeri udelukkende i Middelhavet, og når det drejer sig om førere af EU-fiskerfartøjer, som ikke er omfattet af kravet om elektronisk overførsel af fiskerilogbogs-, omladningsopgørelses- og landingsopgørelsesdata, og som tager på dagsfangstrejser i et enkelt fiskeriområde.

2.   For NAFO 1 og ICES V a og XIV skal fiskerilogbogen i papirudgave have det format, der er vist i bilag VIII, mens papirudgaven af omladningsopgørelser og landingsopgørelser skal have det format, der er vist i bilag IX.

3.   Papirudgaven af fiskerilogbogen, omladningsopgørelsen og landingsopgørelsen som vist i bilag VI og VII føres også i overensstemmelse med stk. 1 og denne forordnings artikel 31, når sådanne EU-fiskerfartøjer fisker i tredjelandsfarvande, i farvande, som reguleres af en regional fiskeriforvaltningsorganisation, eller i andre farvande end EU-farvande, som ikke reguleres af en regional fiskeriforvaltningsorganisation, medmindre der fra det pågældende tredjelands side eller i den pågældende regionale fiskeriforvaltningsorganisations regler udtrykkeligt er krav om, at der skal udfyldes og indsendes en anden form for fiskerilogbog, omladningsopgørelse eller landingsopgørelse. Hvis tredjelandet ikke foreskriver en særlig fiskerilogbog, men stiller krav om andre data end dem, som EU kræver, skal sådanne data registreres.

4.   Medlemsstaterne kan fortsat anvende fiskerilogbøger i papirudgave i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2807/83 for EU-fiskerfartøjer, der ikke er omfattet af kravet om elektronisk udfyldelse og overførsel af fiskerilogbogsdata, jf. kontrolforordningens artikel 15, indtil lagrene af fiskerilogbøger i papirudgave er opbrugt.

Artikel 31

Vejledning i udfyldelse og indsendelse af fiskerilogbøger, omladningsopgørelser og landingsopgørelser i papirudgave

1.   Papirudgaven af fiskerilogbogen, omladningsopgørelsen og landingsopgørelsen skal udfyldes og indsendes efter vejledningen i bilag X.

2.   Hvis det i vejledningen i bilag X er anført, at anvendelsen af en regel er fakultativ, kan flagmedlemsstaten gøre den obligatorisk.

3.   Alle angivelser i fiskerilogbogen, omladningsopgørelsen eller landingsopgørelsen skal være let læselige og må ikke kunne fjernes. Angivelser må ikke slettes eller ændres. Eventuelle fejl rettes ved at overstrege den ukorrekte angivelse med en enkelt streg, og den nye, korrekte angivelse skrives og paraferes af fartøjsføreren. Fartøjsføreren paraferer hver linje.

4.   Føreren af et EU-fiskerfartøj eller, når det drejer sig om omladningsopgørelser og landingsopgørelser, dennes repræsentant bekræfter med sin parafering eller underskrift, at angivelserne i fiskerilogbogen, omladningsopgørelsen og landingsopgørelsen er korrekte.

Artikel 32

Frister for indsendelse af fiskerilogbøger, omladningsopgørelser og landingsopgørelser i papirudgave

1.   Hvis et EU-fiskerfartøj har foretaget landing i en havn eller omladning i en havn eller et sted nær flagmedlemsstatens kyst, indsender dets fører eller dennes repræsentant den originale fiskerilogbog, omladningsopgørelse og landingsopgørelse snarest muligt og senest 48 timer efter, at omladning eller landing er afsluttet, til den pågældende medlemsstats ansvarlige myndigheder. Den originale omladningsopgørelse og landingsopgørelse kan også indsendes af fartøjsførerens repræsentant på fartøjsførerens vegne.

2.   Hvis der ikke landes fangster efter en fangstrejse, sender fartøjsføreren den originale fiskerilogbog og omladningsopgørelse hurtigst muligt og senest 48 timer efter ankomst i havn. Den originale omladningsopgørelse kan også indsendes af fartøjsførerens repræsentant på fartøjsførerens vegne.

3.   Hvis et EU-fiskerfartøj har foretaget omladning i en havn eller et sted nær kysten eller landing i en havn i en anden medlemsstat end fartøjets flagmedlemsstat, indsendes den eller de første kopier af fiskerilogbogen, omladningsopgørelsen og landingsopgørelsen hurtigst muligt og senest 48 timer efter omladning eller landing til de ansvarlige myndigheder i den medlemsstat, hvor omladning eller landing finder sted. Den originale fiskerilogbog, omladningsopgørelse og landingsopgørelse sendes hurtigst muligt og senest 48 timer efter omladning eller landing til flagmedlemsstatens ansvarlige myndigheder.

4.   Hvis et EU-fiskerfartøj har omladet fangst i en tredjelandshavn eller i tredjelandsfarvande eller på åbent hav eller har landet fangst i en tredjelandshavn, sendes den originale fiskerilogbog, omladningsopgørelse og landingsopgørelse hurtigst muligt og senest 48 timer efter omladning eller landing til flagmedlemsstatens ansvarlige myndigheder.

5.   Hvis der fra et tredjelands side eller i en regional fiskeriforvaltningsorganisations regler er krav om en anden type fiskerilogbog, omladningsopgørelse eller landingsopgørelse end den, der findes i bilag VI, indsender føreren af EU-fiskerfartøjet en kopi af dette dokument til sine ansvarlige myndigheder hurtigst muligt og senest 48 timer efter omladning eller landing.

Afdeling 2

Særlige regler for fiskerilogbog i papirudgave

Artikel 33

Udfyldelse af fiskerilogbog i papirudgave

1.   Fiskerilogbogen i papirudgave udfyldes med alle obligatoriske oplysninger, også selv om der ingen fangst har været:

a)

hver dag senest kl. 24.00 og før ankomst i havn

b)

ved inspektion på havet

c)

ved begivenheder som defineret i EU-lovgivningen eller af flagmedlemsstaten.

2.   Der udfyldes en ny linje i fiskerilogbogen i papirudgave:

a)

for hver dag på havet

b)

når der fiskes i et nyt ICES-område eller andet fiskeriområde samme dag

c)

når der registreres data om fiskeriindsats.

3.   Der udfyldes en ny side i fiskerilogbogen i papirudgave:

a)

når der skiftes til andre redskaber eller anvendes et net med en maskestørrelse fra et andet maskestørrelsesinterval

b)

hver gang fiskeriet genoptages efter omladning eller dellanding

c)

hvis antallet af kolonner ikke er tilstrækkeligt

d)

ved afsejling fra en havn, hvor fartøjet ikke har landet fangst.

4.   Ved afsejling fra en havn eller efter afsluttet omladning, og hvis der stadig er fangst om bord, skal mængderne af hver art angives på en ny fiskerilogbogsside.

5.   Koderne i bilag XI anvendes til at angive de anvendte fiskeredskaber under de relevante overskrifter i fiskerilogbogen i papirudgave.

Afdeling 3

Særlige regler for omladningsopgørelse og landingsopgørelse i papirudgave

Artikel 34

Overdragelse af omladningsopgørelse i papirudgave

1.   Ved omladning mellem to EU-fiskerfartøjer overdrager donorfiskerfartøjs fører eller dennes repræsentant efter endt omladning en kopi af donorfartøjets omladningsopgørelse i papirudgave til modtagerfartøjets fører eller dennes repræsentant. Efter endt omladning overdrager modtagerfartøjets fører eller dennes repræsentant også en kopi af modtagerfartøjets omladningsopgørelse til donorfartøjets fører eller dennes repræsentant.

2.   De kopier, der er omhandlet i stk. 1, fremlægges på anmodning af en embedsmand til kontrol og inspektion.

Artikel 35

Underskrivelse af landingsopgørelsen

Hver side af landingsopgørelsen underskrives af fartøjsføreren eller dennes repræsentant inden indsendelse.

KAPITEL II

Elektronisk fiskerilogbog, landingsopgørelse og omladningsopgørelse

Afdeling 1

Udfyldelse og overførsel af elektronisk fiskerilogbog, landingsopgørelse og omladningsopgørelse

Artikel 36

Krav om elektronisk registrerings- og indberetningssystem for EU-fiskerfartøjer

1.   EU-fiskerfartøjer, der er omfattet af kravet om elektronisk udfyldelse og overførsel af fiskerilogbog, omladningsopgørelse og landingsopgørelse, jf. kontrolforordningens artikel 15, 21 og 24, må ikke forlade havn, uden at der er installeret et fuldt funktionsdygtigt elektronisk registrerings- og indberetningssystem om bord, jf. dog nærværende forordnings artikel 39, stk. 4.

2.   Dette kapitel gælder ikke for EU-fiskerfartøjer, der udelukkende anvendes i forbindelse med akvakultur.

Artikel 37

Format for EU-fiskerfartøjers overførsel af data til deres flagstats ansvarlige myndighed

Medlemsstaterne fastlægger det format, som EU-fiskerfartøjer, der fører deres flag, og deres ansvarlige myndigheder skal anvende i forbindelse med udfyldelse og overførsel af fiskerilogbogs-, omladningsopgørelses- og landingsopgørelsesdata, jf. kontrolforordningens artikel 15, 21 og 24.

Artikel 38

Returmeddelelser

1.   Der skal afgives returmeddelelser til EU-fiskerfartøjer for hver fremsendelse af fiskerilogbogs-, omladnings-, forhåndsmeddelelses- og landingsdata. Returmeddelelsen skal indeholde en kvittering for modtagelsen.

2.   Føreren af et EU-fiskerfartøj skal opbevare returmeddelelsen, indtil fangstrejsen er afsluttet.

Artikel 39

Bestemmelser i tilfælde af tekniske fejl eller funktionssvigt i elektroniske registrerings- og indberetningssystemer

1.   I tilfælde af tekniske fejl eller funktionssvigt i et elektronisk registrerings- og indberetningssystem installeret om bord på et EU-fiskerfartøj skal fartøjsføreren eller dennes repræsentant, at regne fra det tidspunkt, hvor defekten konstateres, eller fra det tidspunkt, hvor den pågældende blev informeret i henhold til denne forordnings artikel 40, stk. 1, dagligt senest kl. 24.00 sende fiskerilogbogs-, omladningsopgørelses- og landingsopgørelsesdata til flagmedlemsstatens ansvarlige myndigheder via et passende telekommunikationsmiddel, også selv om der ikke har været nogen fangst. Medlemsstaterne bestemmer, hvilke telekommunikationsmidler der skal anvendes, og angiver dette på det websted, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 115.

2.   I tilfælde af tekniske fejl eller funktionssvigt i det elektroniske registrerings- og indberetningssystem sendes fiskerilogbogs- og omladningsopgørelsesdata også:

a)

på anmodning af flagstatens ansvarlige myndigheder

b)

umiddelbart efter afslutningen af det sidste fiskedræt eller efter afsluttet omladning

c)

inden ankomst i havn

d)

ved inspektion på havet

e)

ved begivenheder som defineret i EU-lovgivningen eller af flagstaten.

Forhåndsmeddelelses- og landingsopgørelsesdata sendes også i de tilfælde, der er omhandlet i litra a) og e).

3.   De ansvarlige myndigheder i flagmedlemsstaten indlæser de data, der er omhandlet i stk. 1, i den elektroniske database straks efter modtagelsen.

4.   Et EU-fiskerfartøj må, hvis der er konstateret tekniske fejl eller funktionssvigt i det elektroniske registrerings- og indberetningssystem, ikke forlade havn, før systemet igen er fuldt funktionsdygtigt, som de ansvarlige myndigheder i flagmedlemsstaten kræver, eller før disse myndigheder måtte give fartøjet tilladelse til at forlade havn selv om systemet er defekt. Flagmedlemsstaten underretter straks kystmedlemsstaten, hvis den har givet et af sine fiskerfartøjer tilladelse til at forlade havn i kystmedlemsstaten med et defekt elektronisk registrerings- og indberetningssystem.

5.   Demontering af det elektroniske registrerings- og indberetningssystem med henblik på reparation eller udskiftning skal godkendes af flagmedlemsstatens ansvarlige myndigheder.

Artikel 40

Manglende modtagelse af data

1.   Hvis de ansvarlige myndigheder i en flagmedlemsstat ikke har modtaget dataoverførsler, jf. kontrolforordningens artikel 15, 22 og 24, underretter de hurtigst muligt EU-fiskerfartøjets fører eller operatør eller deres repræsentant(er) herom. Hvis denne situation opstår mere end tre gange i løbet af et kalenderår for et specifikt EU-fiskerfartøj, sørger flagmedlemsstaten for, at fiskerfartøjets elektroniske registrerings- og indberetningssystem efterses grundigt. Flagmedlemsstaten undersøger sagen for at finde ud af, hvorfor der ikke er modtaget data, og træffer relevante foranstaltninger.

2.   Hvis de ansvarlige myndigheder i en flagstat ikke har modtaget dataoverførsler, jf. kontrolforordningens artikel 15, 22 og 24, og den sidste position, der blev modtaget via fartøjsovervågningssystemet, var i en kystmedlemsstats farvande, underretter de de ansvarlige myndigheder i den pågældende kystmedlemsstat herom så hurtigt som muligt.

3.   EU-fiskerfartøjets fører eller operatør eller deres repræsentant sender alle data, som endnu ikke er overført, og som der er modtaget meddelelse om, jf. stk. 1, til de ansvarlige myndigheder i flagmedlemsstaten straks efter modtagelse af meddelelsen.

Artikel 41

Manglende adgang til oplysninger

1.   Hvis de ansvarlige myndigheder i en kystmedlemsstat observerer et EU-fiskerfartøjer fra en anden medlemsstat i deres farvande, og disse myndigheder ikke kan få adgang til fiskerilogbogs- eller omladningsdata, jf. denne forordnings artikel 44, anmoder de de ansvarlige myndigheder i flagmedlemsstaten om at skaffe adgang til sådanne data.

2.   Hvis der ikke er skaffet adgang senest fire timer efter anmodningen, underretter kystmedlemsstaten flagmedlemsstaten. Når flagmedlemsstaten modtager underretningen, sender den straks dataene til kystmedlemsstaten elektronisk.

3.   Hvis kystmedlemsstaten ikke modtager de data, der er omhandlet i stk. 2, sender EU-fiskerfartøjets fører eller operatør eller deres repræsentant på anmodning dataene og en kopi af returmeddelelsen, jf. denne forordnings artikel 38, til de ansvarlige myndigheder i kystmedlemsstaten om muligt elektronisk. Medlemsstaterne bestemmer, hvilke telekommunikationsmidler der skal anvendes, og angiver dette på det websted, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 115.

4.   Hvis EU-fiskerfartøjets fører eller operatør eller deres repræsentant ikke kan fremlægge en kopi af returmeddelelsen, jf. denne forordnings artikel 38, for de ansvarlige myndigheder i kystmedlemsstaten, får det pågældende fiskerfartøj forbud mod at fiske i kystmedlemsstatens farvande, indtil fiskerfartøjets fører eller operatør eller deres repræsentant kan fremlægge en kopi af returmeddelelsen eller de data, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 14, stk. 1, for nævnte myndigheder.

Artikel 42

Data om det elektroniske registrerings- og indberetningssystems funktionsmåde

1.   Medlemsstater skal føre databaser over det elektroniske registrerings- og indberetningssystems funktionsmåde. Sådanne databaser skal mindst indeholde og automatisk generere følgende:

a)

en liste over de af medlemsstaternes fiskerfartøjer, hvis elektroniske registrerings- og indberetningssystemer har haft tekniske fejl eller funktionssvigt

b)

antal fartøjer, der ikke har foretaget daglige elektroniske fiskerilogbogsoverførsler, og gennemsnitligt antal elektroniske fiskerilogbogsoverførsler modtaget pr. fiskerfartøj, i begge tilfælde opdelt efter flagmedlemsstat

c)

antal modtagne omladningsopgørelser, landingsopgørelser, overtagelseserklæringer og salgsnotaer, opdelt efter flagmedlemsstat.

2.   På anmodning skal Kommissionen have et resumé genereret i henhold til stk. 1 tilsendt. Alternativt kan sådanne data også stilles til rådighed på det sikrede websted i et format og med tidsintervaller, som fastsættes af Kommissionen efter samråd med medlemsstaterne.

Artikel 43

Format for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne

1.   De data, der er omhandlet i dette afsnit, udveksles mellem medlemsstaterne efter formatet vist i bilag XII, hvorfra det udvidelige opmærkningssprog (XML) afledes. Kommissionen fastsætter efter samråd med medlemsstaterne, hvilken XML-standard der skal benyttes ved al elektronisk dataudveksling mellem medlemsstater indbyrdes og mellem medlemsstater, Kommissionen og det organ, den har udpeget.

2.   Ændringer af formatet omhandlet i stk. 1 angives tydeligt, ligesom ajourføringsdatoen anføres. Sådanne ændringer træder tidligst i kraft seks måneder efter, at de er vedtaget.

3.   Når en medlemsstat modtager elektroniske oplysninger fra en anden medlemsstat sikrer den, at der udstedes en returmeddelelse til de ansvarlige myndigheder i den pågældende medlemsstat. Returmeddelelsen skal indeholde en kvittering for modtagelsen.

4.   Dataene i bilag XII, som fartøjsførere obligatorisk skal registrere i deres fiskerilogbog efter EU-reglerne, er også obligatoriske i udvekslingen mellem medlemsstaterne.

Artikel 44

Dataadgang

1.   Flagmedlemsstaterne sørger for elektronisk realtidsudveksling med kystmedlemsstaterne af data som omhandlet i kontrolforordningens artikel 111, stk. 1, for så vidt angår fiskerilogbogs-, omladningsopgørelses-, forhåndsmeddelelses- og landingsopgørelsesdata om deres fartøjer, når fartøjerne fisker i farvande, der hører under kystmedlemsstatens højhedsområde eller jurisdiktion, eller anløber havn i kystmedlemsstaten.

2.   Flagmedlemsstater kan på anmodning sørge for elektronisk realtidsudveksling af data som omhandlet i kontrolforordningens artikel 111, stk. 1, for så vidt angår fiskerilogbogs- og omladningsopgørelsesdata om deres fiskerfartøjer, med en medlemsstat, der i henhold til kontrolforordningens artikel 80 foretager inspektion af en anden medlemsstats fiskerfartøjer i EU-farvande uden for den anmodende medlemsstats farvande, i internationale farvande eller i tredjelandsfarvande, jf. dog stk. 1.

3.   Flagmedlemsstaterne stiller data som omhandlet i stk. 1 og 2 for de sidste tolv måneder til rådighed på anmodning.

4.   Dataene omhandlet i stk. 1 skal mindst omfatte data for perioden mellem sidste udsejling fra havn og afsluttet landing. Dataene omhandlet i stk. 2 skal mindst omfatte data for perioden mellem sidste udsejling fra havn og anmodningstidspunktet. Data som omhandlet i stk. 1 og 2 om fangstrejser foretaget i de foregående 12 måneder stilles til rådighed på anmodning.

5.   Føreren af et EU-fiskerfartøj skal altid have sikker adgang til sine egne elektroniske fiskerilogbogs-, omladnings- og landingsopgørelsesdata, som er lagret i flagmedlemsstatens database.

6.   Kystmedlemsstater giver andre medlemsstaters fiskerikontrolfartøjer online-adgang til deres database over fiskerilogbogs-, omladnings-, forhåndsmeddelelses- og landingsopgørelsesdata via de pågældende medlemsstaters fiskeriovervågningscenter som led i en fælles ressourceanvendelsesplan eller andre aftalte fælles inspektionsaktiviteter.

Artikel 45

Udveksling af data mellem medlemsstaterne

1.   Der sikres permanent adgang til de data, der er omhandlet i denne forordnings artikel 44, via en sikker internetforbindelse.

2.   Medlemsstater udveksler relevante tekniske oplysninger for at sikre gensidig adgang til og udveksling af elektroniske fiskerilogbogs-, omladnings- og landingsopgørelsesdata.

3.   Medlemsstaterne:

a)

sikrer, at alle data, der modtages i henhold til dette kapitel registreres elektronisk og opbevares i elektroniske databaser i mindst tre år

b)

træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sådanne data kun anvendes til officiel brug

c)

træffer alle fornødne tekniske foranstaltninger til at beskytte sådanne data mod hændelig eller ulovlig destruktion, hændeligt tab, beskadigelse, videregivelse eller konsultering uden tilladelse.

Artikel 46

Central myndighed

1.   Den centrale myndighed, jf. kontrolforordningens artikel 5, stk. 5, i hver medlemsstat er ansvarlig for indsendelse, modtagelse, forvaltning og behandling af alle data omfattet af dette kapitel.

2.   Medlemsstaterne udveksler kontaktoplysningerne for de myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, og oplyser Kommissionen og det organ, den har udpeget, herom senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

3.   Eventuelle ændringer af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, formidles straks til Kommissionen, det organ, den har udpeget, og de øvrige medlemsstater, inden de træder i kraft.

Afdeling 2

Særlige regler for elektronisk fiskerilogbog

Artikel 47

Overførselshyppighed

1.   Når et EU-fiskerfartøj er på havet, skal dets fører overføre de elektroniske fiskerilogbogsdata til de ansvarlige myndigheder i flagmedlemsstaten mindst én gang om dagen senest kl. 24.00, også selv om der ingen fangst har været. Fartøjsføreren overfører også sådanne data:

a)

på anmodning af flagmedlemsstatens ansvarlige myndigheder

b)

umiddelbart efter afslutningen af sidste fiskedræt

c)

inden ankomst i havn

d)

ved inspektion på havet

e)

ved begivenheder som defineret i EU-lovgivningen eller af flagstaten.

Hvis det sidste fiskedræt fandt sted over én time før ankomst i havn, kan overførslerne omhandlet i litra b) og c) sendes i én meddelelse.

2.   Fartøjsføreren kan overføre ændringer af elektroniske fiskerilogbogs- og omladningsopgørelsesdata indtil den sidste overførsel som omhandlet i stk. 1, litra c). Rettelser skal være let identificerbare. Alle oprindelige data i den elektroniske fiskerilogbog og rettelserne heraf lagres af de ansvarlige myndigheder i flagmedlemsstaten.

3.   Føreren opbevarer en kopi af de data, der er omhandlet i stk. 1, om bord på fiskerfartøjet, for hver periode, hvor fiskerfartøjet er ude af havn, og indtil landingsopgørelsen er indgivet.

4.   Når et EU-fiskerfartøj er i havn, ikke har fiskevarer om bord, og fartøjsføreren har indgivet landingsopgørelse for alt fiskeri på den sidste fangstrejse, kan overførsel i henhold til denne artikels stk. 1 suspenderes, hvis flagmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter har fået forhåndsmeddelelse herom. Overførsel genoptages, når EU-fiskerfartøjet forlader havn. For EU-fiskerfartøjer, der er udstyret med FOS og overfører data via FOS, er forhåndsmeddelelse ikke nødvendig.

KAPITEL III

Fælles regler for fiskerilogbøger, omladningsopgørelser og landingsopgørelser i papirudgave eller elektronisk udgave

Afdeling 1

Fælles regler for fastsættelse af levende vægt

Artikel 48

Definitioner

I dette kapitel forstås ved:

(1)

»præsentation«: den præsentationsform, fisken har efter forarbejdning om bord på fiskerfartøjet og før landing, jf. bilag I

(2)

»samlet præsentation«: præsentationsform, som består af to eller flere dele fra samme fisk.

Artikel 49

Omregningsfaktorer

1.   Ved udfyldelsen og indsendelsen af fiskerilogbøger, jf. kontrolforordningens artikel 14 og 15, anvendes de EU-omregningsfaktorer, der er fastsat i bilag XIII, XIV og XV, ved omregning af vægten af opbevaret eller forarbejdet fisk til levende vægt. Disse faktorer anvendes på fiskevarer, der er om bord på eller omladet eller landet af EU-fiskerfartøjer.

2.   Hvis regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som Den Europæiske Union er kontraherende part eller ikke-kontraherende samarbejdspart i, har fastsat omregningsfaktorer for deres regulerede område, eller hvis tredjelande, som Den Europæiske Union har indgået en fiskeriaftale med, har fastsat omregningsfaktorer for farvande under disses højhedsområde eller jurisdiktion, anvendes sådanne faktorer uanset stk. 1.

3.   Er der ikke fastsat omregningsfaktorer som omhandlet i stk. 1 og 2 for en given art og præsentation, anvendes den omregningsfaktor, som flagmedlemsstaten har vedtaget.

4.   Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder anvender de EU-omregningsfaktorer, der er omhandlet i stk. 1, når de beregner den levende vægt af omladninger og landinger med henblik på overvågning af kvoteudnyttelsen, jf. dog stk. 2.

Artikel 50

Beregningsmetode

1.   Fiskens levende vægt beregnes, ved at fiskens forarbejdede vægt multipliceres med de omregningsfaktorer, der er nævnt i denne forordnings artikel 49, for hver art og præsentation.

2.   Ved samlet præsentation, anvendes der kun én omregningsfaktor, dvs. omregningsfaktoren for kun én del af en fisks samlede præsentation.

Afdeling 2

Fælles regler for udfyldelse og indsendelse af fiskerilogbog

Artikel 51

Almindelige regler for fiskerilogbøger

1.   Den tilladte tolerance i forbindelse med skøn over, hvor mange kilogram, udtrykt i levende vægt, af hver art der er om bord, jf. kontrolforordningens artikel 14, stk. 3, udtrykkes som en procentdel af tallene i fiskerilogbogen.

2.   For fangster, som skal landes usorteret, kan den tilladte tolerance beregnes på basis af én eller flere prøver, der er repræsentative for de samlede mængder om bord.

3.   Ved anvendelsen af kontrolforordningens artikel 14 betragtes den ombordværende mængde af arter, der fanges til levende agn, som ombordværende fangst.

4.   Føreren af et EU-fiskerfartøj, der sejler igennem et fiskeriindsatsområde, hvor det har tilladelse til at fiske, registrerer og rapporterer i givet fald de data, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 14, stk. 5, også selv om fiskerfartøjet ikke fisker i det pågældende område.

Afdeling 3

Fælles regler for udfyldelse og indsendelse af omladnings/ landingsopgørelser

Artikel 52

Tilladt tolerance i omladningsopgørelser

Den tilladte tolerance i forbindelse med skøn over, hvor mange kilogram, udtrykt i levende vægt, af hver art der er omladet eller modtaget, jf. kontrolforordningens artikel 21, stk. 3, udtrykkes som en procentdel af tallene i omladningsopgørelsen.

Artikel 53

Difference i omladede fangster

Hvis der er en difference mellem den fangstmængde, der omlades fra donorfartøjet, og den mængde, der tages om bord på modtagerfartøjet, anses den største af mængderne for at være den omladede mængde. Medlemsstaterne sikrer, at der træffes opfølgende foranstaltninger til at fastslå den faktiske vægt af fiskevarer, som omlades fra donorfartøj til modtagerfartøj.

Artikel 54

Afslutning af landing

Ved anvendelsen af kontrolforordningens artikel 23, stk. 3, og artikel 24, stk. 1, anses landingen, når fiskevarer i overensstemmelse med kontrolforordningens artikel 61 transporteres fra landingsstedet inden vejning, for afsluttet, når fiskevarerne er blevet vejet.

Artikel 55

Fiskeri, hvori to eller flere EU-fiskerfartøjer deltager

Hvis der er tale om fiskeri, hvori der deltager to eller flere EU-fiskerfartøjer

fra forskellige medlemsstater, eller

fra samme medlemsstat, men hvor fangsterne landes i en medlemsstat, hvis flag de ikke fører,

tildeles fangsten det EU-fiskerfartøj, der lander fiskevarerne, jf. dog eventuelle særregler.

KAPITEL IV

Prøvetagningsplan og indsamling af data om EU-fartøjer, der ikke er omfattet af kravet om fiskerilogbøger og landingsopgørelser

Artikel 56

Opstilling af prøvetagningsplaner

Prøvetagningsplanerne omhandlet i kontrolforordningens artikel 16, stk. 2, og artikel 25, stk. 2, med henblik på overvågning af EU-fiskerfartøjer, der ikke er omfattet af kravet om fiskerilogbøger og landingsopgørelser, fastsættes af medlemsstaterne i overensstemmelse med dette kapitel med henblik på at fastslå landingerne af de mængder af en bestand eller bestandsgruppe, som sådanne fiskerfartøjer har fanget, og i givet fald sådanne fiskerfartøjers fiskeriindsats. Sådanne data anvendes til registrering af fangster og i givet fald fiskeriindsats, jf. kontrolforordningens artikel 33.

Artikel 57

Prøvetagningsmetode

1.   De prøvetagningsplaner, der er omhandlet i denne forordnings artikel 56, opstilles i overensstemmelse med bilag XVI.

2.   Størrelsen af den prøve, der skal inspiceres, fastsættes ud fra risiko således:

a)

»meget lav« risiko: 3 % af prøven

b)

»lav« risiko: 5 % af prøven

c)

»middelhøj« risiko: 10 % af prøven

d)

»høj« risiko: 15 % af prøven

e)

»meget høj« risiko: 20 % af prøven.

3.   En fartøjskategoris fangst pr. dag af en given bestand anslås ved at multiplicere den pågældende fartøjskategoris samlede antal aktive EU-fiskerfartøjer med den gennemsnitlige daglige fangst pr. given bestand pr. EU-fiskerfartøj baseret på fangsterne fra stikprøven af de inspicerede EU-fiskerfartøjer.

4.   Medlemsstater, der mindst hver måned for hvert af deres fiskerfartøjer, der ikke er omfattet af kravet om fiskerilogbogs- og landingsopgørelsesdata, systematisk indsamler data

a)

om alle landinger af fangster af alle arter, udtrykt i kilogram, også nulfangster

b)

om de statistiske rektangler, hvor de pågældende mængder blev fanget anses for at have opfyldt kravet om en prøvetagningsplan, jf. denne forordnings artikel 56.

KAPITEL V

Kontrol af fiskeriindsats

Artikel 58

Fiskeriindsatsrapport

1.   Den fiskeriindsatsrapport, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 28, indsendes i overensstemmelse med bilag XVII.

2.   Hvis føreren af et EU-fiskerfartøj sender en meddelelse til de ansvarlige myndigheder over radioen, jf. kontrolforordningens artikel 28, stk. 1, fastsætter medlemsstaterne, hvilke radiostationer der skal anvendes og anfører dem på det websted, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 115.

KAPITEL VI

Korrigerende foranstaltninger

Artikel 59

Generelle principper

For at kunne omfattes af de korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 37, skal medlemsstaterne hurtigst muligt og senest en måned efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af, at et fiskeri er lukket efter kontrolforordningens artikel 36, meddele Kommissionen omfanget af den skade, de har lidt.

Artikel 60

Tildeling af disponible fiskerimuligheder

1.   Hvis skaden ikke har kunnet afhjælpes helt eller delvis ved hjælp af foranstaltninger i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002, træffer Kommissionen hurtigst muligt efter at have modtaget de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 59, fornødne foranstaltninger til afhjælpning af den påførte skade.

2.   I forbindelse med foranstaltningerne i stk. 1, angives følgende:

a)

hvilke medlemsstater der har lidt skade (»de skadelidte medlemsstater«), og i hvilket omfang (som reduceret ved eventuelle kvoteudvekslinger)

b)

i givet fald hvilke medlemsstater der har overskredet deres fiskerimuligheder (»de overfiskende medlemsstater«), og hvor meget fiskerimulighederne er overskredet med (som reduceret ved eventuelle kvoteudvekslinger, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002)

c)

i givet fald hvor meget de overfiskende medlemsstaters kvoter skal nedsættes med i forhold til de overskredne fiskerimuligheder

d)

i givet fald de yderligere fiskerimulighedstildelinger til de skadelidte medlemsstater i forhold til skadens omfang

e)

i givet fald datoen eller datoerne, hvorfra nedsættelser og yderligere tildelinger får virkning

f)

i givet fald eventuelle andre nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af skaden.

KAPITEL VII

Maskineffekt

Artikel 61

Certificering af fremdrivningsmaskineffekt

1.   Certificeringen af den maksimale kontinuerlige maskineffekt for nye fremdrivningsmaskiner, ombytningsfremdrivningsmaskiner og fremdrivningsmaskiner, der er blevet teknisk modificeret, jf. kontrolforordningens artikel 40, stk. 1 og 2, skal fremlægges i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 (26).

2.   En fremdrivningsmaskine anses for at være teknisk modificeret, jf. stk. 1, hvis en af dens hovedkomponenter (dele), herunder, men ikke udelukkende, indsprøjtningsudstyr, ventiler, turbolader, stempler, cylinderforinger, plejlstænger og topstykker er modificeret eller udskiftet med nye dele med andre tekniske specifikationer, der giver ændret maskineffekt, eller hvis motorindstillinger, fx indsprøjtningsindstillinger, turboladerens konfiguration eller ventilindstillingen er blevet modificeret. I den certificering, der er omhandlet i stk. 1, skal der tydeligt redegøres for den metode, der er anvendt ved den tekniske modificering.

3.   Fiskerilicensindehaveren underretter de ansvarlige myndigheder, inden der installeres en ny fremdrivningsmaskine, eller inden en eksisterende fremdrivningsmaskine udskiftes eller teknisk modificeres.

4.   Denne artikel finder anvendelse på fiskerfartøjer, der er omfattet af en fiskeriindsatsordning, fra den 1. januar 2012. For andre fiskerfartøjer finder den anvendelse fra den 1. januar 2013. Den finder kun anvendelse på fiskerfartøjer, der har fået installeret nye fremdrivningsmaskiner eller hvis eksisterende fremdrivningsmaskiner er blevet udskiftet eller teknisk modificeret efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 62

Kontrol og prøvetagningsplan

1.   I forbindelse med kontrol af motoreffekten efter kontrolforordningens artikel 41 fastsætter medlemsstaterne en prøvetagningsplan med henblik på at udpege de fiskerfartøjer eller grupper af fiskerfartøjer i deres flåde, hvor der er en risiko for, at den anmeldte maskineffekt er for lav. Prøvetagningsplanen skal som et minimum bygge på følgende højrisikokriterier:

a)

fiskerfartøjer, som udøver fiskeri, der er omfattet af en fiskeriindsatsordning, især fiskerfartøjer, der har fået en individuel indsatstildeling i kW-dage

b)

fiskerfartøjer, som ved national lovgivning eller EU-lovgivning er pålagt maskineffektbegrænsninger

c)

fiskerfartøjer, for hvilke forholdet mellem fartøjets maskineffekt (kW) og fartøjets tonnage (GT) er 50 % lavere end det gennemsnitlige forhold for samme fiskerfartøjstype, redskabstype og målart. Med henblik på en sådan analyse kan medlemsstaterne opdele flåden efter ét eller flere af følgende kriterier:

i)

fartøjskategorier eller forvaltningsenheder som defineret i national lovgivning

ii)

længdekategorier

iii)

tonnagekategorier

iv)

anvendte redskaber

v)

målarter.

2.   Medlemsstaterne kan supplere med yderligere risikokriterier efter eget skøn.

3.   Medlemsstaterne opstiller en liste over de af deres fiskerfartøjer, som opfylder ét eller flere af de risikokriterier, der er omhandlet i stk. 1, og i givet fald de risikokriterier, der er omhandlet i stk. 2.

4.   Medlemsstaterne skal udtage en stikprøve af fiskerfartøjer fra hver gruppe af fiskerfartøjer svarende til ét af de risikokriterier, der er omhandlet i stk. 1 og 2. Stikprøvens størrelse skal være lig med kvadratroden afrundet til det nærmeste hele antal fiskerfartøjer i den pågældende gruppe.

5.   For hvert fiskerfartøj i stikprøven skal medlemsstaterne verificere alle tekniske dokumenter, jf. kontrolforordningens artikel 41, stk. 1, som de ligger inde med. Blandt »andre dokumenter«, jf. kontrolforordningens artikel 41, stk. 1, litra g), skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på fabrikantens katalogmotorspecifikationer, hvis sådanne foreligger.

6.   Denne artikel anvendes fra den 1. januar 2012. Ved fysisk kontrol, jf. kontrolforordningens artikel 41, stk. 2, koncentreres kontrollen først og fremmest om trawlere, der udøver fiskeri, som er omfattet af en fiskeriindsatsordning.

Artikel 63

Fysisk kontrol

1.   Hvis fremdrivningseffekten måles om bord på et fiskerfartøj i forbindelse med en fysisk kontrol af fremdrivningsmaskineffekten, jf. kontrolforordningens artikel 41, stk. 2, er det tilladt at måle fremdrivningsmaskineffekten på det mest tilgængelige punkt mellem skruen og maskinen.

2.   Måles fremdrivningsmaskineffekten efter reduktionsgearet, skal der anvendes en passende korrektion af målingen for at beregne fremdrivningsmaskineffekten ved maskinens outputflange, jf. definitionen i artikel 5, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2930/86. Med denne korrektion skal der tages højde for effekttabet i gearkassen på grundlag af de officielle tekniske specifikationer, som stilles til rådighed af gearkassefabrikanten.

KAPITEL VIII

Kontrol med rekreativt fiskeri

Artikel 64

Opstilling af prøvetagningsplaner

1.   Uden at det berører anvendelsen af data som omhandlet i stk. 5, skal det i de prøvetagningsplaner, som medlemsstaterne skal opstille efter kontrolforordningens artikel 55, stk. 3, med henblik på at overvåge fangster, der tages af fartøjer, som udøver rekreativt fiskeri efter bestande, der er omfattet af genopretningsplaner, være fastsat, at der skal indsamles data for hvert andet år.

2.   Det skal være klart beskrevet, hvilke metoder der benyttes i forbindelse med prøvetagningsplanerne, og metoderne skal så vidt muligt være:

a)

stabile på lang sigt

b)

standardiserede inden for hver region

c)

i overensstemmelse med kvalitetsstandarder, som er fastlagt af de relevante internationale videnskabelige organer og i givet fald af de relevante regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som EU er kontraherende part eller observatør i.

3.   Prøvetagningsplanen skal omfatte en stikprøvemodel med henblik på at opstille et overslag over fangsten af bestande omfattet af genopretningsplaner, de anvendte redskaber og det relevante geografiske område for den pågældende genopretningsplan, hvor sådanne fangster blev taget.

4.   Medlemsstaterne vurderer systematisk de indsamlede datas rigtighed og nøjagtighed.

5.   Med henblik på de prøvetagningsplaner, der er omhandlet i stk. 1, kan medlemsstaterne anvende de data, som indsamles i henhold til det flerårige fællesskabsprogram, jf. Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (27), i det omfang, sådanne data foreligger.

6.   Denne bestemmelse gælder ikke, når en medlemsstat har forbudt rekreativt fiskeri efter bestande, der er omfattet af en genopretningsplan.

Artikel 65

Meddelelse og evaluering af prøvetagningsplaner

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen deres prøvetagningsplaner tolv måneder efter, at en genopretningsplan er trådt i kraft. Hvad angår genopretningsplaner, som allerede er i kraft på det tidspunkt, hvor denne forordning træder i kraft, meddeles prøvetagningsplanen senest tolv måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Ændringer af prøvetagningsplanen skal meddeles, inden de træder i kraft.

2.   Foruden den evaluering, der er fastsat i kontrolforordningens artikel 55, stk. 4, skal Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri ligeledes evaluere:

a)

efter meddelelsen som omhandlet i stk. 1 og hvert femte år derefter, i hvilket omfang de meddelte prøvetagningsplaner opfylder de kriterier og krav, der er omhandlet i denne forordnings artikel 64, stk. 2 og 3

b)

i hvilket omfang eventuelle ændringer af den prøvetagningsplan, der er omhandlet i stk. 1, opfylder de kriterier og krav, der er omhandlet i denne forordnings artikel 64, stk. 2 og 3.

3.   Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri fremsætter i givet fald henstillinger med henblik på at forbedre prøvetagningsplanen.

AFSNIT IV

AFSÆTNINGSKONTROL

KAPITEL I

Sporbarhed

Artikel 66

Definition

I dette kapitel forstås ved:

»fiskevare og akvakulturprodukt«: ethvert produkt, som henhører under kapitel 3 og toldposition nr. 1604 og 1605 i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (28).

Artikel 67

Oplysninger om partier

1.   Operatørerne giver de oplysningerne om fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 58, stk. 5, på det tidspunkt, hvor fiskevarerne og akvakulturprodukterne opdeles i partier og senest ved første salg.

2.   Foruden det i stk. 1 anførte ajourfører operatørerne de relevante oplysninger, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 58, stk. 5, og som fremkommer ved, at partierne af fiskevarer og akvakulturprodukter sammenlægges eller opdeles efter første salg, så snart de pågældende oplysninger foreligger.

3.   Hvis fiskevarer og akvakulturprodukter fra flere fiskerfartøjer eller akvakulturproduktionsenheder blandes som følge af sammenlægning eller opdeling af partier efter første salg, skal operatørerne kunne identificere hvert enkelt oprindeligt parti mindst ved hjælp af partiernes identifikationsnummer, jf. kontrolforordningens artikel 58, stk. 5, litra a), og gøre det muligt at spore partierne tilbage til fangst- eller høsttrinnet, jf. kontrolforordningens artikel 58, stk. 3.

4.   De systemer og procedurer, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 58, stk. 4, skal gøre det muligt for operatørerne at identificere de direkte leverandører, medmindre de er de endelige forbrugere af fiskevarerne eller akvakulturprodukterne.

5.   Oplysningerne i kontrolforordningens artikel 58, stk. 5, om fiskevarer og akvakulturprodukter skal være anført i partiets mærkning eller på dets emballage eller i et handelsdokument, der ledsager partiet. Oplysningerne kan være påført partiet ved hjælp af et identifikationsværktøj som fx en stregkode, en mikrochip eller lignende anordninger eller mærkningssystemer. Oplysningerne om partiet skal forblive tilgængelige i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled på en sådan måde, at medlemsstaternes ansvarlige myndigheder altid har adgang til dem.

6.   Operatørerne påfører partiet de oplysninger om fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 58, stk. 5, ved hjælp af et identifikationsværktøj som fx en stregkode, en mikrochip eller lignende anordninger eller mærkningssystemer:

a)

fra den 1. januar 2013 for fiskerier omfattet af en flerårig plan

b)

fra den 1. januar 2015 for andre fiskevarer og akvakulturprodukter.

7.   Hvis de oplysninger, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 58, stk. 5, gives ved hjælp af et handelsdokument, der ledsager partiet, skal mindst identifikationsnummeret være påført det pågældende parti.

8.   Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes for at sikre, at de oplysninger, som er påført partiet og/eller fysisk ledsager partiet, er tilgængelige for de ansvarlige myndigheder i en anden medlemsstat end den, hvor fiskevarerne eller akvakulturprodukterne er blevet sammenlagt til et parti, navnlig når oplysningerne er påført partiet med et identifikationsværktøj som fx en stregkode, en mikrochip eller en lignende anordning. Operatører, der anvender sådanne værktøjer, sikrer, at disse er udviklet på basis af internationalt anerkendte standarder og specifikationer.

9.   De oplysninger om fangstdato, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 58, stk. 5, litra d), kan bestå af flere kalenderdage eller én periode, der dækker flere fangstdatoer.

10.   De oplysninger om leverandører, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 58, stk. 5, litra f), skal vedrøre den eller de direkte leverandører, jf. denne artikels stk. 4. Sådanne oplysninger kan i givet fald gives ved hjælp af det identifikationsmærke, der er omhandlet i afdeling I i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (29).

11.   Oplysningerne i kontrolforordningens artikel 58, stk. 5, litra a)-f), vedrører ikke:

a)

importerede fiskevarer og akvakulturprodukter, der er fritaget for fangstattester, jf. artikel 12, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 (30)

b)

fiskevarer og akvakulturprodukter, der er fanget eller opdrættet i ferskvand

c)

akvariefisk, -krebsdyr og -bløddyr.

12.   Oplysningerne i kontrolforordningens artikel 58, stk. 5, litra a)-h), vedrører ikke fiskevarer og akvakulturprodukter henhørende under toldposition 1604 og 1605 i den kombinerede nomenklatur.

13.   Ved anvendelsen af kontrolforordningens artikel 58 forstås ved oplysninger om det relevante geografiske område følgende:

a)

det relevante geografiske område som defineret i kontrolforordningens artikel 4, nr. 30, for fangster af bestande eller grupper af bestande, for hvilke der i EU-bestemmelserne er fastsat en kvote og/eller mindstemål, eller

b)

fangstområdet for andre bestande eller grupper af bestande, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2065/2001 (31).

14.   Ved værdien af små mængder af fiskevarer og akvakulturprodukter som omhandlet i kontrolforordningens artikel 58, stk. 8, forstås værdien af det direkte salg fra fiskerfartøjer pr. kalenderdag og pr. endelig forbruger.

Artikel 68

Forbrugeroplysning

1.   Medlemsstaterne sørger for, at de oplysninger om handelsbetegnelse, artens videnskabelige navn, fangstområde som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2065/2001 og produktionsmetode, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 58, stk. 6, er anført i mærkningen af fiskevarer og akvakulturprodukter, der udbydes til detailsalg, også importerede fiskevarer og akvakulturprodukter.

2.   Uanset stk. 1 kan forbrugerne i detailledet oplyses om en arts videnskabelige navn gennem kommercielle oplysninger for eksempel på skilte eller plakater.

3.   Hvis fiskevarer eller akvakulturprodukter har været nedfrosset, skal der i mærkningen, jf. stk. 1, også være anført »optøet«. Hvis »optøet« ikke er anført i mærkningen i detailledet, er det ensbetydende med, at fiskevarerne og akvakulturprodukterne ikke har været nedfrosset og derefter er blevet optøet.

4.   Uanset stk. 3 skal »optøet« ikke være anført på:

a)

fiskevarer og akvakulturprodukter, der har været nedfrosset af sundhedssikkerhedsmæssige årsager, jf. afsnit VIII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

b)

fiskevarer og akvakulturprodukter, der er blevet optøet før røgning, saltning, kogning, anbringelse i saltlage eller tørring eller før, de har undergået en kombination af disse behandlinger.

5.   Denne artikel gælder ikke for handel med fiskevarer og akvakulturprodukter henhørende under toldposition 1604 til 1605 i den kombinerede nomenklatur.

6.   Fiskevarer og akvakulturprodukter og pakningen heraf, der er mærket før datoen for denne artikels ikrafttræden, og for hvilke bestemmelserne i artikel 58, stk. 5, litra g), om videnskabeligt navn, og litra h), i kontrolforordningen og i stk. 1, 2 og 3, i denne artikel ikke er opfyldt, kan afsættes, indtil sådanne lagre er brugt op.

KAPITEL II

Vejning af fiskevarer

Afdeling 1

Generelle bestemmelser for vejning

Artikel 69

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i dette kapitel gælder for EU-fiskerfartøjers landinger i en medlemsstat og for omladninger med deltagelse af EU-fiskerfartøjer i havne eller tæt på kysten i en medlemsstat samt for vejning af fiskevarer om bord på EU-fiskerfartøjer i EU-farvande, jf. dog denne forordnings artikel 78-89.

Artikel 70

Vejningsregistre

1.   Registrerede indkøbere, registrerede auktioner eller andre organer eller personer, som er ansvarlige for første afsætning eller oplagring inden første afsætning af fiskevarer, eller i relevante tilfælde EU-fiskerfartøjets fører, registrerer den vejning, der udføres efter kontrolforordningens artikel 60 og 61, med angivelse af følgende oplysninger:

a)

FAO-alfa-3-kode for de vejede arter

b)

vejningsresultat for hver mængde af hver art udtrykt i kilogram produktvægt

c)

havnekendingsnummer og navn på det fiskerfartøj, hvorfra den vejede mængde kommer

d)

de vejede fiskevarers præsentation

e)

vejningsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD).

2.   Registrerede indkøbere, registrerede auktioner eller andre organer eller personer, som er ansvarlige for den første afsætning eller oplagringen inden første afsætning af fiskevarer, eller i relevante tilfælde et EU-fiskerfartøjs fører, skal opbevare de registre, der er nævnt i stk. 1, i tre år.

Artikel 71

Vejningstidspunkt

1.   Hvis fiskevarer omlades mellem EU-fiskerfartøjer, og den første landing af de omladede fiskervarer vil blive foretaget i en havn uden for EU, vejes fiskevarerne, inden de transporteres væk fra omladningshavnen eller -stedet.

2.   Hvis fiskevarerne vejes om bord på et EU-fiskerfartøj, jf. kontrolforordningens artikel 60, stk. 3, og de vejes igen på land efter landing, anvendes det vægtresultat, der fremkommer ved vejning på land, når kontrolforordningens artikel 60, stk. 5, anvendes.

3.   Uden at det berører de særlige bestemmelser for EU-fiskerfartøjer, der ikke er omfattet af elektronisk udfyldelse og indsendelse af fiskerilogbogsdata, jf. kontrolforordningens artikel 15, kan medlemsstaten kræve, at føreren giver de ansvarlige myndigheder i landingsmedlemsstaten en kopi af den relevante logbogsside inden vejningen.

Artikel 72

Vejningssystemer

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndigheder kalibrerer og forsegler alle vejningssystemer i overensstemmelse med nationale systemer.

2.   Den fysiske eller juridiske person, som bærer ansvaret for vejningssystemet, fører en kalibreringsjournal.

3.   Foregår vejningen på et transportbånd, skal der være monteret en synlig tæller, der registrerer den samlede kumulerede vægt. Tællerstanden ved vejningens begyndelse og den samlede kumulerede vægt registreres. Al anvendelse af systemet skal registreres i vejelogbogen af den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for vejningen.

Artikel 73

Vejning af frosne fiskevarer

1.   Ved vejning af landede mængder af frosne fiskevarer kan vægten af frosne fiskevarer, som landes i kasser eller blokke, fastslås for hver art og i givet fald hver præsentation ved at gange det samlede antal kasser eller blokke med en gennemsnitlig nettovægt pr. kasse eller blok beregnet efter metoden i bilag XVIII, jf. dog særlige bestemmelser, navnlig denne forordnings artikel 70 og 74.

2.   De fysiske eller juridiske personer, som vejer fiskevarerne, fører et register for hver landing, hvori følgende oplyses:

a)

navn og havnekendingsnummer på det fartøj, som har landet fiskevarerne

b)

landede arter og i givet fald de landede fisks præsentation

c)

parti og pallestikprøves størrelse pr. art og i givet fald pr. præsentation, jf. bestemmelserne i punkt 1 i bilag XVIII

d)

vægten af hver palle i stikprøven og pallernes gennemsnitsvægt

e)

antal kasser på hver palle i stikprøven

f)

taravægt pr. kasse, hvis forskellig fra taravægt anført i punkt 4 i bilag XVIII

g)

tomme pallers gennemsnitsvægt, jf. bestemmelserne i punkt 3, litra b), i bilag XVIII

h)

gennemsnitsvægt pr. kasse eller blok fiskevarer og i givet fald pr. præsentation.

Artikel 74

Is og vand

1.   Inden vejning sikrer den registrerede køber, den registrerede auktion eller andre organer eller personer, som er ansvarlige for den første afsætning af fiskevarer, at isen fjernes fra fiskevarerne, uden at de beskadiges og kvaliteten forringes.

2.   Uden at det berører særlige bestemmelser for pelagiske arter, jf. denne forordnings artikel 78-89, der landes i løs afladning med henblik på overførsel til det sted, hvor den første markedsføring, oplagring eller forarbejdning finder sted, må der ved vejningen højst fratrækkes 2 % af den samlede vægt som vand- og isindhold. I alle tilfælde skal det på vejesedlen sammen med vægtangivelsen registreres, hvor mange procent der er fratrukket for vand- og isindhold. For ikke-pelagiske arter fratrækkes der ikke noget for vand eller is.

Artikel 75

De ansvarlige myndigheders adgang

De ansvarlige myndigheder skal til enhver tid have fuld adgang til vejningssystemer, vejningsregistre og skriftlige erklæringer samt til alle steder, hvor fiskevarer opbevares eller forarbejdes.

Artikel 76

Prøvetagningsplaner

1.   Den prøvetagningsplan, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 60, stk. 1, og eventuelle væsentlige ændringer heraf vedtages af medlemsstaterne efter den risikobaserede metode beskrevet i bilag XIX.

2.   Den prøvetagningsplan, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 60, stk. 3, og eventuelle væsentlige ændringer heraf vedtages af medlemsstaterne efter den risikobaserede metode beskrevet i bilag XX. Vejes fangsten om bord, finder den tilladte tolerance som nævnt i kontrolforordningens artikel 14, stk. 3, og artikel 21, stk. 3, ikke anvendelse, hvis vejningen efter landing giver et højere vægt end vægten fastslået ved vejning om bord.

3.   Medlemsstater, der har til hensigt at vedtage prøvetagningsplaner som omhandlet i kontrolforordningens artikel 60, stk. 1 og 3, forelægger om muligt en fælles prøvetagningsplan for alle vejningsprocedurer for en periode på tre år senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden. En sådan prøvetagningsplan kan bestå af forskellige dele for forskellige fiskerier.

4.   Eventuelle nye prøvetagningsplaner, som vedtages efter den dato, der er omhandlet i stk. 3, eller eventuelle ændringer af sådanne planer, forelægges til godkendelse tre måneder før det pågældende års udgang.

Artikel 77

Kontrolplaner og -programmer for vejning af fiskevarer efter transport fra landingsstedet

1.   Den kontrolplan, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 61, stk. 1, og eventuelle væsentlige ændringer heraf vedtages af medlemsstaterne efter den risikobaserede metode beskrevet i bilag XXI.

2.   Medlemsstater, der har til hensigt at vedtage kontrolplaner som omhandlet i kontrolforordningens artikel 61, stk. 1, forelægger en fælles kontrolplan pr. medlemsstat for al transport af fiskevarer, som skal vejes efter transport. En sådan kontrolplan forelægges senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden. En sådan fælles kontrolplan kan bestå af forskellige dele for forskellige fiskerier.

3.   Det fælles kontrolprogram, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 61, stk. 2, og eventuelle væsentlige ændringer heraf vedtages af medlemsstaterne efter den risikobaserede metode beskrevet i bilag XXII.

4.   Medlemsstater, der har til hensigt at vedtage fælles kontrolprogrammer som omhandlet i kontrolforordningens artikel 61, stk. 2, forelægger disse senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

5.   Eventuelle nye kontrolplaner, jf. stk. 2, eller fælles kontrolprogrammer, jf. stk. 4, som skal vedtages efter den dato, der er nævnt i stk. 2 og 4, eller eventuelle ændringer af sådanne planer og programmer forelægges tre måneder før udgangen af året forud for datoen for planens eller programmets ikrafttræden.

Afdeling 2

Særlige regler for vejning af visse pelagiske arter

Artikel 78

Anvendelsesområde for vejningsprocedurer for fangster af sild, makrel og hestemakrel

Reglerne i denne afdeling gælder for vejning af fangster af sild (Clupea harengus), makrel (Scomber scombrus) og hestemakrel (Trachurus spp.) eller en kombination deraf, der landes i EU eller af EU-fiskerfartøjer i tredjelande, og som er taget

a)

for sild: i ICES I, II, III a, IV, V b, VI og VII

b)

for makrel: i ICES II a, III a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, XII og XIV og i EU-farvande i CECAF

c)

for hestemakrel: i ICES II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV og i EU-farvande i CECAF,

når mængderne pr. landing overstiger 10 tons.

Artikel 79

Vejningshavne for fangster af sild, makrel og hestemakrel

1.   Fangster af de arter, der er omhandlet i denne forordnings artikel 78, vejes straks efter landing. Fangster af sådanne arter kan vejes efter transport, hvis

en medlemsstat for et bestemmelsessted i den pågældende medlemsstat har vedtaget en kontrolplan som omhandlet i kontrolforordningens artikel 61, stk. 1, efter den risikobaserede metode beskrevet i bilag XXI

en medlemsstat for et bestemmelsessted i en anden medlemsstat har vedtaget et fælles kontrolprogram som omhandlet i kontrolforordningens artikel 61, stk. 2, efter den risikobaserede metode beskrevet i bilag XXII,

og en sådan kontrolplan eller et sådant fælles kontrolprogram er blevet godkendt af Kommissionen.

2.   Hver berørt medlemsstat skal fastsætte, i hvilke af dens havne vejningen af de arter, der er omhandlet i denne forordnings artikel 78, skal finde sted, og skal sikre, at alle landinger af sådanne arter finder sted i disse havne. Sådanne havne skal have:

a)

faste landings- og omladningstider

b)

faste landings- og omladningssteder

c)

faste inspektions- og overvågningsprocedurer.

3.   De berørte medlemsstater sender Kommissionen en liste over sådanne havne og inspektions- og overvågningsprocedurerne i disse havne, herunder betingelser og vilkår for registrering og indberetning af mængderne af enhver sådan art i hver landing.

4.   Eventuelle ændringer af listerne over havne og inspektions- og overvågningsprocedurer, jf. stk. 3, forelægges Kommissionen mindst 15 dage før deres ikrafttræden.

5.   Medlemsstaterne sørger for, at alle landinger af arter omhandlet i denne forordnings artikel 78, som deres fartøjer foretager uden for EU, finder sted i havne, der udtrykkeligt er udvalgt af tredjelande, som har indgået aftaler med EU om sådanne arter, med henblik på vejning.

6.   Kommissionen sender de oplysninger, der er nævnt i stk. 3 og 4, og listen over havne udvalgt af tredjelande til alle berørte medlemsstater.

7.   Kommissionen og de berørte medlemsstater offentliggør listen over havne og ændringer deraf på deres officielle websteder.

Artikel 80

Anløb af en medlemsstats havn

1.   Med henblik på vejning oplyser føreren af et fiskerfartøj eller dennes repræsentant mindst fire timer før anløb af landingshavn de ansvarlige myndigheder i den medlemsstat, hvor landing skal finde sted, om følgende:

a)

planlagt anløbshavn og fartøjets navn og havnekendingsnummer

b)

forventet tidspunkt for ankomst i den pågældende havn

c)

mængden af sild, makrel og hestemakrel om bord i kilogram levende vægt

d)

relevant(e) geografisk(e) område(r), hvor fangsten blev taget, med angivelse af underområde, afsnit eller underafsnit omfattet af fangstbegrænsninger efter EU-bestemmelserne.

2.   Føreren af et EU-fiskerfartøj, der er omfattet af kravet om elektronisk registrering af fiskerilogbogsdata, sender de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, elektronisk til flagmedlemsstaten. Medlemsstaterne sender straks sådanne oplysninger til den medlemsstat, hvor landing skal finde sted. De elektroniske fiskerilogbogsdata, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 15, og de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, kan sendes i samme elektroniske overførsel.

3.   Medlemsstaterne kan fastsætte en kortere meddelelsesfrist end fristen i stk. 1. I så fald oplyser de pågældende medlemsstater Kommissionen herom 15 dage før en kortere frists ikrafttræden. Kommissionen og de pågældende medlemsstater offentliggør disse oplysninger på deres websteder.

Artikel 81

Losning

Den berørte medlemsstats ansvarlige myndigheder skal stille krav om, at losning af fangster omhandlet i denne forordnings artikel 78 ikke påbegyndes, før der er givet udtrykkelig tilladelse dertil. Afbrydes losningen, skal der indhentes ny tilladelse, før den kan genoptages.

Artikel 82

Fiskerilogbog

1.   Umiddelbart efter ankomst i havn, og før losning påbegyndes, forelægger føreren af et fiskerfartøj, der ikke er omfattet af kravet om elektronisk registrering af fiskerilogbogsdata, den eller de relevante udfyldte fiskerilogbogssider med henblik på medlemsstatens ansvarlige myndigheds inspektion i landingshavnen.

2.   De ombordværende mængder sild, makrel og hestemakrel, som der er givet meddelelse om før landingen, jf. denne forordnings artikel 80, stk. 1, litra c), skal svare til de mængder, der er registreret i den udfyldte fiskerilogbog.

Artikel 83

Offentlige vejningssystemer til vejning af fersk sild, makrel og hestemakrel

Hvis der anvendes offentlige vejningssystemer, udsteder den fysiske eller juridiske person, der vejer fangster som omhandlet i denne forordnings artikel 78, en vejeseddel til køberen med angivelse af dato og klokkeslæt for vejningen og tankbilens identifikationsnummer, jf. dog bestemmelserne i denne forordnings artikel 72. Der fastgøres en kopi af vejesedlen til salgsnotaen eller overtagelseserklæringen.

Artikel 84

Private vejningssystemer til vejning af fersk fisk

1.   Foruden bestemmelserne i denne forordnings artikel 72 er der i denne artikel fastsat yderligere betingelser for anvendelsen af private vejningssystemer.

2.   Fysiske eller juridiske personer, der vejer fangster som omhandlet i denne forordnings artikel 78, fører for hvert vejningssystem et indbundet register med nummererede sider. Det føres, så snart vejningen af hver landing er afsluttet og allersenest kl. 23.59 lokal tid den dag, hvor vejningen er afsluttet. I registret angives følgende:

a)

navn og havnekendingsnummer på det fartøj, der har landet en fangst som omhandlet i denne forordnings artikel 78

b)

tankbilens entydige id-nummer og dens last i de tilfælde, hvor fangster som omhandlet i denne forordnings artikel 78 er blevet transporteret væk fra landingshavnen inden vejning i overensstemmelse med denne artikels artikel 79. Hver tankbilsladning vejes og registreres særskilt. Den samlede vægt af alle tankbilsladninger fra samme fartøj kan registreres under ét, hvis sådanne tankbilsladninger vejes i umiddelbar forlængelse af hinanden og uden afbrydelse

c)

fiskeart(er)

d)

hver landings vægt

e)

dato og klokkeslæt for vejningens påbegyndelse og afslutning.

3.   Hvis vejningen foregår på et transportbånd, registreres al brug af vejningssystemet i et indbundet vejningsregister med nummererede sider, jf. dog denne forordnings artikel 72, stk. 3.

Artikel 85

Vejning af frosset fisk

Når landinger af frosne sild, makrel og hestemakrel vejes, bestemmes vægten af frosne fisk, der landes i kasser, for hver art, jf. denne forordnings artikel 73.

Artikel 86

Opbevaring af vejningsregistre

Alle vejningsregistre, jf. denne forordnings artikel 84, stk. 3, og artikel 85, og kopier af eventuelle transportdokumenter som led i en kontrolplan eller et fælles kontrolprogram, jf. denne forordnings artikel 79, stk. 1, opbevares i seks år.

Artikel 87

Salgsnotaer og overtagelseserklæringer

De fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for indsendelsen af salgsnotaer og overtagelseserklæringer, indsender sådanne notaer og erklæringer for arter omhandlet i denne forordnings artikel 78 til den berørte medlemsstats ansvarlige myndigheder på anmodning.

Artikel 88

Krydskontrol

Indtil der er oprettet en elektronisk database efter kontrolforordningens artikel 109, foretager de ansvarlige myndigheder ved alle landinger administrativ krydskontrol af:

a)

de mængder sild, makrel og hestemakrel, opdelt efter art, der er angivet i forhåndsmeddelelsen om landing, jf. denne forordnings artikel 80, stk. 1, litra c), og de mængder, der er registreret i fiskerilogbogen

b)

de mængder sild, makrel og hestemakrel, opdelt efter art, der er registreret i fiskerilogbogen, og de mængder, der er registreret i landingsopgørelsen

c)

de mængder sild, makrel og hestemakrel, opdelt efter art, der er registreret i landingsopgørelsen, og de mængder, der er registreret i overtagelseserklæringen eller på salgsnotaen

d)

det fangstområde, der er registreret i fartøjets fiskerilogbog, og FOS-dataene for det pågældende fartøj.

Artikel 89

Overvågning af vejning

1.   Vejningen af et fartøjs fangster af sild, makrel og hestemakrel overvåges for hver art. Ved fartøjer, der pumper deres fangst i land, overvåges vejningen af hele den mængde, der landes. Ved landing af frosset sild, makrel og hestemakrel, tælles alle kasser, og metoden til beregning af kassernes gennemsnitlige nettovægt, jf. bilag XVIII, overvåges.

2.   Følgende data ud over dem, der er omhandlet i denne forordnings artikel 88, krydskontrolleres:

a)

de mængder sild, makrel og hestemakrel, opdelt efter art, der er registreret i offentlige eller private vejningssystemers vejningsregistre, og de mængder, opdelt efter art, der er registreret i overtagelseserklæringen eller på salgsnotaen

b)

de mængder sild, makrel og hestemakrel, opdelt efter art, der er registreret i eventuelle transportdokumenter som led i en kontrolplan eller et fælles kontrolprogram, jf. denne forordnings artikel 79, stk. 1

c)

tankbilers entydige id-nummer som anført i registret, jf. denne forordnings artikel 84, stk. 2, litra b).

3.   Det kontrolleres, at fartøjet er tømt for al fisk efter losningen.

4.   Alle overvågningsaktiviteter efter denne artikel og denne forordnings artikel 107 dokumenteres. Sådan dokumentation opbevares i seks år.

KAPITEL III

Salgsnotaer

Artikel 90

Generelle bestemmelser

1.   Antallet af fisk, jf. kontrolforordningens artikel 64, stk. 1, litra f), anføres på salgsnotaen, hvis den relevante kvote forvaltes på basis af antal fisk.

2.   Behandlingsgraden, jf. kontrolforordningens artikel 64, stk. 1, litra g), omfatter også præsentationstilstanden som fastsat i bilag I.

3.   Prisen, jf. kontrolforordningens artikel 64, stk. 1, litra l), angives i valutaen i den medlemsstat, hvor salget finder sted.

Artikel 91

Salgsnotaers format

1.   Medlemsstaterne fastlægger formatet for elektronisk udfyldelse og overførsel af salgsnotaer, jf. kontrolforordningens artikel 63.

2.   De data, der er omhandlet i dette kapitel, udveksles mellem medlemsstaterne efter formatet vist i bilag XII, hvorfra det udvidelige opmærkningssprog (XML) afledes. Kommissionen fastsætter efter samråd med medlemsstaterne, hvilken XML-standard der skal benyttes ved al elektronisk dataudveksling mellem medlemsstater indbyrdes og mellem medlemsstater, Kommissionen og det organ, den har udpeget.

3.   Ændringer af formatet omhandlet i stk. 1 angives tydeligt, ligesom ajourføringsdatoen anføres. Sådanne ændringer træder tidligst i kraft seks måneder efter, at de er vedtaget.

4.   Når en medlemsstat modtager elektroniske oplysninger fra en anden medlemsstat sikrer den, at der udstedes en returmeddelelse til de ansvarlige myndigheder i den pågældende medlemsstat. Returmeddelelsen skal indeholde en kvittering for modtagelsen.

5.   Dataene i bilag XII, som det er obligatorisk for registrerede købere, registrerede auktioner eller andre organer eller personer, som medlemsstaterne har godkendt, at registrere i deres salgsnotaer efter EU-reglerne, er også obligatoriske i udvekslingen mellem medlemsstaterne.

6.   Medlemsstaterne:

a)

sikrer, at alle data, der modtages i henhold til dette kapitel registreres elektronisk og opbevares i elektroniske databaser i mindst tre år

b)

træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sådanne data kun anvendes til officiel brug

c)

træffer alle fornødne tekniske foranstaltninger til at beskytte sådanne data mod hændelig eller ulovlig destruktion, hændeligt tab, beskadigelse, videregivelse eller konsultering uden tilladelse.

7.   Den centrale myndighed, jf. kontrolforordningens artikel 5, stk. 5, i hver medlemsstat er ansvarlig for indsendelse, modtagelse, forvaltning og behandling af alle data omfattet af dette kapitel.

8.   Medlemsstaterne udveksler kontaktoplysningerne for de myndigheder, der er omhandlet i stk. 7, og oplyser Kommissionen og det organ, den har udpeget, herom senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

9.   Eventuelle ændringer af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 7 og 8, formidles straks til Kommissionen, det organ, den har udpeget, og de øvrige medlemsstater, inden de træder i kraft.

10.   Medlemsstaterne træffer afgørelse om formatet af de salgsnotaer, som ikke skal udfyldes eller fremsendes elektronisk. Sådanne salgsnotaer skal som et minimum indeholde de oplysninger, der er fastsat i kontrolforordningens artikel 64, stk. 1.

AFSNIT V

OVERVÅGNING

KAPITEL I

Overvågningsrapporter

Artikel 92

Oplysninger, der skal registreres i overvågningsrapporten

1.   Overvågningsrapport, jf. kontrolforordningens artikel 71, stk. 3 og 4, udarbejdes i overensstemmelse med bilag XXIII til nærværende forordning.

2.   Medlemsstaterne oploader dataene i deres overvågningsrapporter til den elektroniske database, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 78, og tilvejebringer de funktionaliteter, der er omhandlet i punkt 2 i bilag XXIV til nærværende forordning. I denne database skal der som et minimum registreres de oplysninger, der er omhandlet i bilag XXIII. Desuden kan overvågningsrapporter i papirudgave også scannes ind i databasen.

3.   Rapportdata lagres i databasen i mindst tre år.

4.   Når flagmedlemsstaten har modtaget en overvågningsrapport som omhandlet i stk. 1, indleder den hurtigst muligt en undersøgelse af de aktiviteter, som de af dens fiskerfartøjer, som overvågningsrapporten vedrører, udøver.

5.   Stk. 1 anvendes, jf. dog bestemmelser vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som EU er kontraherende part i.

KAPITEL II

Kontrolobservatører

Artikel 93

Generelle bestemmelser for kontrolobservatører

1.   EU-fiskerfartøjer, der er udpeget til at anvende en observatørordning, skal have mindst én kontrolobservatør om bord i den periode, der er fastsat i ordningen, jf. dog særlige regler fastsat af en regional fiskeriforvaltningsorganisation eller aftalt med et tredjeland.

2.   Medlemsstaterne udpeger kontrolobservatører og sørger for, at de kan komme til at udføre deres opgaver. Medlemsstaterne sørger især for, at kontrolobservatører kan komme om bord på de pågældende fiskerfartøjer og fra borde igen.

3.   Kontrolobservatører må ikke udføre andre opgaver, end hvad der er fastsat i kontrolforordningens artikel 73 og i nærværende forordnings artikel 95, medmindre andre opgaver skal udføres i medfør af EU-kontrolobservatørordningen eller som led i et observatørprogram inden for rammerne af en regional fiskeriforvaltningsorganisation eller er fastlagt ved en bilateral aftale med et tredjeland.

4.   De ansvarlige myndigheder sørger for, at kontrolobservatører med henblik på deres observation udstyres med kommunikationsmidler, der fungerer uafhængigt af fiskerfartøjets kommunikationssystem.

5.   Sådanne regler berører ikke fiskerfartøjsførerens position som eneansvarlig for fartøjets aktiviteter.

Artikel 94

Kontrolobservatørers uafhængighed

For at sikre, at kontrolobservatører er uafhængige af ejeren, operatøren, EU-fiskerfartøjets fører og besætningsmedlemmerne, jf. kontrolforordningens artikel 73, stk. 2, må de ikke:

for så vidt angår det EU-fiskerfartøj, som den pågældende kontrolobservatør er anvist til, være i familie med eller ansat hos EU-fiskerfartøjets fører, et andet besætningsmedlem, repræsentanten for føreren, ejeren eller operatøren

for så vidt angår det fiskerfartøj, som den pågældende fiskeriobservatør er anvist til, være ansat i en virksomhed, der kontrolleres af føreren, et besætningsmedlem, førerens repræsentant, ejeren eller operatøren.

Artikel 95

Kontrolobservatørers opgaver

1.   Kontrolobservatører kontrollerer de relevante dokumenter og registrerer de fiskeriaktiviteter, som de fiskerfartøjer, de er om bord på, udøver, jf. bilag XXV.

2.   Kontrolobservatører om bord på et EU-fiskerfartøj briefer i givet fald de embedsmænd, som skal i gang med at inspicere det pågældende fiskerfartøj, efter ankomst om bord. Hvis faciliteterne om bord på EU-fiskerfartøjet gør det muligt, finder briefingen i givet fald sted på et lukket møde.

3.   Kontrolobservatørerne udarbejder den rapport, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 73, stk. 5, efter formatet som fastlagt i bilag XXVI. De sender rapporten hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter, at observationen er afsluttet, til deres ansvarlige myndigheder og flagmedlemsstatens ansvarlige myndigheder. Kontrolobservatørernes ansvarlige myndigheder stiller efter anmodning rapporten til rådighed for kystmedlemsstaten og Kommissionen eller det organ, den har udpeget. I de kopier af rapporter, der stilles til rådighed for andre medlemsstater, må det ikke være angivet, hvor fangsterne er taget, for så vidt angår hvert fiskedræts begyndelses- og slutposition, mens den samlede daglige fangst i kilogram levende vægt for de enkelte arter og ICES-områder eller i givet fald andre områder gerne må være angivet.

Artikel 96

Pilotprojekter

EU kan yde finansiel bistand til gennemførelse af pilotprojekter, hvori der indgår udsendelse af kontrolobservatører i overensstemmelse med artikel 8, litra a), nr. iii), i forordning (EF) nr. 861/2006.

AFSNIT VI

INSPEKTION

KAPITEL I

Gennemførelse af inspektion

Afdeling 1

Generelle bestemmelser

Artikel 97

Embedsmænd, der er bemyndiget til at foretage inspektion på havet eller på land

1.   Embedsmænd, der er ansvarlige for inspektion, jf. kontrolforordningens artikel 74, skal være bemyndiget af medlemsstatens ansvarlige myndigheder. Med henblik herpå giver medlemsstaterne deres embedsmænd et tjenestekort med angivelse af navn og funktion. Enhver embedsmand i tjenstligt ærinde skal bære et sådant tjenestekort og ved inspektion forevise det hurtigst muligt.

2.   Medlemsstaterne giver deres embedsmænd de beføjelser, der er nødvendige for at gennemføre kontrol, inspektion og håndhævelse i henhold til denne forordning og for at sikre, at den fælles fiskeripolitiks bestemmelser overholdes.

Artikel 98

Generelle principper

1.   Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder indfører en risikobaseret metode til udvælgelse af fartøjer til inspektion, idet alle tilgængelige oplysninger udnyttes, jf. dog bestemmelserne i flerårige planer. I tråd med en sådan metode foretager embedsmændene inspektion efter bestemmelserne i dette kapitel.

2.   Medlemsstaterne koordinerer deres kontrol-, inspektions- og håndhævelsesaktiviteter, jf. dog bestemmelserne i flerårige planer. Med henblik herpå vedtager og gennemfører de nationale kontrolhandlingsprogrammer, jf. kontrolforordningens artikel 46, og fælles kontrolprogrammer, jf. kontrolforordningens artikel 94, der alt efter tilfældet omfatter aktiviteter både på havet og på land for at sikre, at den fælles fiskeripolitiks regler overholdes.

3.   På basis af en risikobaseret kontrol- og håndhævelsesstrategi gennemfører hver medlemsstat de nødvendige inspektionsaktiviteter på en objektiv måde for at forebygge, at fiskevarer fra fiskeri, der ikke er foreneligt med den fælles fiskeripolitiks regler, ikke opbevares om bord, omlades, landes, overføres til bure og akvakulturanlæg, forarbejdes, transporteres, oplagres eller markedsføres.

4.   Inspektion foretages på en sådan måde, at risikoen for negative indvirkninger på de inspicerede fiskevarers hygiejne og kvalitet begrænses mest muligt.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at nationale fiskerirelaterede informationssystemer giver mulighed for direkte elektronisk udveksling af oplysninger om havnestatsinspektioner indbyrdes og, alt efter tilfældet, med andre medlemsstater og med Kommissionen og det organ, den har udpeget, jf. kontrolforordningens artikel 111.

Artikel 99

Embedsmænds opgaver fasen forud for inspektion

I fasen forud for inspektion indsamler embedsmændene alle tilgængelige oplysninger, herunder:

a)

fiskerilicenser og fiskeritilladelser

b)

FOS-oplysninger for den aktuelle fangstrejse

c)

overvågning fra luften og andre observationer

d)

tidligere inspektionsoptegnelser og oplysninger om det pågældende EU-fiskerfartøj på den sikrede del af flagmedlemsstatens websted.

Artikel 100

Opgaver for embedsmænd bemyndiget til at foretage inspektion

1.   Embedsmænd med bemyndigelse til at foretage inspektion skal kontrollere og notere de relevante punkter, der er defineret i det tilhørende inspektionsmodul i inspektionsrapporten i bilag XXVII. De kan til dette formål tage fotografier samt video- og lydoptagelser i henhold til national lovgivning og i givet fald prøver.

2.   Embedsmændene må ikke gribe forstyrrende ind i en operatørs ret til at kommunikere med de kompetente flagstatsmyndigheder under en inspektion.

3.   Embedsmændene tager hensyn til eventuelle oplysninger, som en kontrolobservatør om bord på det fiskerfartøj, der skal inspiceres, tilvejebringer i medfør af denne forordnings artikel 95, stk. 2.

4.   Når en inspektion er afsluttet, debriefer embedsmændene om fornødent operatørerne om de fiskeriretsforskrifter, der gælder for de foreliggende forhold.

5.   Embedsmændene forlader hurtigst muligt fiskerfartøjet eller inspektionsstedet, når inspektionen er afsluttet, hvis der ikke foreligger bevis for en åbenbar overtrædelse.

Artikel 101

Medlemsstaternes, Kommissionens og EU-fiskerikontrolagenturets forpligtelser

1.   Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder og i givet fald Kommissionen og EU-fiskerikontrolagenturet sikrer, at deres embedsmænd foretager inspektion på en høflig og taktfuld, men professionel måde efter en høj standard.

2.   Hver medlemsstats ansvarlige myndigheder fastsætter procedurer, der sikrer, at eventuelle klager fra operatører over den måde, som de pågældende embedsmænd foretager inspektion på, undersøges grundigt i henhold til national lovgivning.

3.   Under forudsætning af, at der er oprettet passende ordninger med et fiskerfartøjs flagmedlemsstat, kan kystmedlemsstater opfordre embedsmænd fra den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder til at deltage i inspektion af den pågældende medlemsstats fiskerfartøjer, når sådanne fartøjer fisker i kystmedlemsstatens farvande eller lander fangster i dens havne.

Afdeling 2

Inspektion på havet

Artikel 102

Generelle bestemmelser for inspektion på havet

1.   Alle fartøjer, der anvendes til kontrolformål, herunder overvågning, skal være tydeligt forsynet med en vimpel eller et symbol som vist i bilag XXVIII.

2.   En bordingsbåd, der benyttes for at gøre det lettere for de embedsmænd, der foretager inspektion, at komme om bord, skal føre et tilsvarende flag eller vimpel for at angive, at den anvendes til fiskeriinspektionsopgaver.

3.   Personer med ansvar for inspektionsfartøjer skal tage behørigt hensyn til reglerne for godt sømandskab og manøvrering i sikker afstand af fiskerfartøjet i overensstemmelse med de internationale bestemmelser om forebyggelse af kollisioner på havet.

Artikel 103

Bording af fiskerfartøjer på havet

1.   Embedsmænd med ansvar for at gennemføre inspektionen sikrer, at der ikke træffes foranstaltninger, som bringer fiskerfartøjets eller besætningens sikkerhed i fare.

2.   Embedsmænd kan, når de går om bord eller fra borde, ikke kræve, at føreren af det pågældende fartøjet skal standse eller manøvrere fartøjet, når det er i gang med at fiske, eller skal indstille udsætningen eller indhalingen af fiskeredskaber. Embedsmænd kan dog kræve, at udsætningen af redskaberne afbrydes eller udskydes, indtil de er kommet sikkert om bord og fra borde. Ved bording må en sådan udskydelse højst være på 30 minutter fra det tidspunkt, hvor embedsmændene er kommet om bord på fiskerfartøjet, medmindre der er konstateret en overtrædelse. Denne bestemmelse berører ikke embedsmænds mulighed for at kræve redskabet halet ind med henblik på inspektion.

Artikel 104

Aktiviteter om bord

1.   Embedsmændene kontrollerer og noterer under udførelsen af deres inspektion alle relevante punkter, som er fastsat i det relevante inspektionsrapportmodul, jf. denne forordnings bilag XXVII.

2.   Embedsmænd kan kræve, at føreren haler et fiskeredskab ind med henblik på inspektion.

3.   Inspektionshold består normalt af to embedsmænd. Inspektionshold kan om nødvendigt suppleres med yderligere embedsmænd.

4.   En inspektion må højst vare i fire timer, eller indtil redskab og fangst er halet ind, og redskab og fangst er inspiceret, hvis dette tager længere tid. Dette gælder ikke, hvis der er konstateret en åbenbar overtrædelse, eller hvis embedsmændene har brug for yderligere oplysninger.

5.   Hvis der konstateres en åbenbar overtrædelse, kan identifikationsmærker og plomberinger fastgøres forsvarligt til enhver del af fiskeredskabet eller fiskerfartøjet, herunder beholdere med fiskevarer og det eller de rum, hvor fiskevarer måtte være opbevaret, og embedsmanden eller embedsmændene kan blive om bord så længe, det er nødvendigt for at gennemføre relevante tiltag til at sikre, at beviserne for den åbenbare overtrædelse ikke går tabt eller forringes.

Afdeling 3

Inspektion i havn

Artikel 105

Forberedelse af inspektion

1.   Uden at det berører de benchmarks, der er fastsat i særlige kontrol- og inspektionsprogrammer og i artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, inspiceres et fiskerfartøj i en havn eller ved landing i følgende tilfælde:

a)

rutinemæssigt efter en stikprøvemetode baseret på riskobaseret forvaltning, eller

b)

når der er mistanke om misligholdelse af den fælles fiskeripolitiks regler.

2.   I tilfælde som omhandlet i stk. 1, litra b), sørger medlemsstats ansvarlige myndigheder for, at embedsmænd tager imod det fiskerfartøj, der skal inspiceres i havn, når det ankommer i havn, jf. dog denne forordnings artikel 106, stk. 2, sidste punktum.

3.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan foretage stikprøveinspektion.

Artikel 106

Inspektion i havn

1.   Embedsmændene kontrollerer og noterer ved inspektion alle punkter, som er fastsat i det relevante inspektionsrapportmodul, jf. denne forordnings bilag XXVII. Embedsmænd tager behørigt hensyn til eventuelle særlige krav, som gælder for det inspicerede fiskerfartøj, bl.a. relevante bestemmelser i flerårige planer.

2.   Embedsmændene overvåger ved inspektion af en landing hele landingsprocessen fra start til slut. Der foretages krydskontrol af de mængder, opdelt efter art, der er registreret i den forhåndsmeddelelsen om anløb med henblik på landing, de mængder, opdelt efter art, der er registreret i fiskerilogbogen, og de mængder, opdelt efter art, der alt efter tilfældet landes eller omlades. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at der kan foretages inspektion efter påbegyndt landing.

3.   Medlemsstaterne sørger for effektiv inspektion og kontrol af rum og lokaler, der benyttes i forbindelse med fiskeriaktiviteter og efterfølgende forarbejdning af fiskevarer.

Artikel 107

Inspektion af landinger af visse pelagiske arter

For landinger af sild, makrel, og hestemakrel som omhandlet i denne forordnings afsnit IV, kapitel II, afdeling 2, sørger medlemsstatens ansvarlige myndigheder for, at mindst 15 % af de landede mængder af disse fisk og mindst 10 % af landingerne af disse fisk inspiceres.

Afdeling 4

Inspektion af transport

Artikel 108

Generelle principper

1.   Inspektion af transport kan finde sted hvor som helst og når som helst fra landingsstedet til fiskevarernes ankomst til salgs- eller forarbejdningsstedet, jf. dog bestemmelserne i flerårige planer. Ved inspektion træffes der fornødne foranstaltninger til at sikre, at kølekæden for de inspicerede fiskevarer ikke brydes.

2.   Inspektion af transport består så vidt muligt af en fysisk undersøgelse af de transporterede varer, jf. dog bestemmelserne i flerårige planer og nationale kontrolprogrammer eller særlige kontrol- og inspektionsprogrammer.

3.   Den fysiske undersøgelse af de transporterede fiskevarer omfatter udtagning af en repræsentativ stikprøve af forskellige dele af det eller de transporterede partier.

4.   Ved inspektion af transport kontrollerer og noterer embedsmændene alle punkter, der er fastsat i kontrolforordningens artikel 68, stk. 5, og i rapportmodulet i nærværende forordnings bilag XXVII. En sådan inspektion omfatter også kontrol af, at de transporterede mængder fiskevarer svarer til oplysningerne registreret i transportdokumentet.

Artikel 109

Plomberede transportkøretøjer

1.   Hvis et køretøj eller en container er plomberet for at undgå manipulation af ladningen, sørger medlemsstaternes ansvarlige myndigheder for, at plomberingers serienumre er noteret i transportdokumentet. Embedsmænd kontrollerer, at plomberingerne er ubrudte, og at serienumrene svarer til oplysningerne i transportdokumentet.

2.   Hvis plomberingen brydes for at lette inspektion af en ladning, inden ladningen ankommer til det endelige bestemmelsessted, erstatter embedsmænd den oprindelige plombering med en ny plombering og registrerer plomberingsoplysningerne i transportdokumentet, ligesom de giver en begrundelse for, hvorfor den oprindelige plombering blev brudt.

Afdeling 5

Inspektion af afsætningssteder

Artikel 110

Generelle principper

Embedsmænd kontrollerer og noterer alle relevante punkter anført i det relevante inspektionsmodul, jf. denne forordnings bilag XXVII, når de aflægger besøg i kølerum, på engros- og detailmarkeder, i restauranter eller i andre rum og lokaler, hvor fisk opbevares og/eller afsættes efter landing.

Artikel 111

Supplerende metoder og teknikker

Foruden de i bilag XXVII anførte punkter kan medlemsstaterne benytte diverse metoder og teknikker til at identificere og validere fiskevarer, deres oprindelse samt leverandører, fangstfartøjer og produktionsenheder.

Artikel 112

Kontrol af fiskevarer, der er tages tilbage fra markedet

Embedsmænd skal kontrollere, at fiskevarer, der er taget tilbage fra markedet, jf. artikel 17 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (32), bortskaffes efter bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 2493/2001 (33).

KAPITEL II

Operatørers pligter

Artikel 113

Operatørers generelle forpligtelser

1.   Alle operatører, der er omfattet af en medlemsstats lovgivning, kan blive inspiceret med hensyn til de forpligtelser, som er pålagt dem i medfør af den fælles fiskeripolitiks regler.

2.   Alle operatører, der inspiceres, skal:

a)

samarbejde med embedsmænd og efter anmodning tilvejebringe de fornødne oplysninger og dokumenter, herunder om muligt kopier af sådanne eller adgang til relevante databaser, om fiskeriaktivitetsdata, som registreres og opbevares elektronisk eller i papirudgave, jf. den fælles fiskeripolitiks regler

b)

lette adgangen til alle dele af fartøjer, lokaler og transportmidler, herunder luftfartøjer og luftpudefartøjer, der anvendes i forbindelse med eller i tilknytning til fiskeri- og forarbejdningsaktiviteter

c)

hele tiden garantere embedsmændenes sikkerhed og aktivt bistå og samarbejde med embedsmændene om udførelsen af deres inspektionsopgaver

d)

sørge for ikke at hindre embedsmænd i at udføre inspektion eller true eller forstyrre dem under arbejdet og sørge for, at andre personer heller ikke gør det

e)

om muligt stille et lukket rum til rådighed, hvor en kontrolobservatør kan mødes med embedsmændene og briefe dem, jf. denne forordnings artikel 95, stk. 2.

Artikel 114

Førerens forpligtelser i forbindelse med inspektion

1.   Føreren af et fiskerfartøj, som inspiceres, eller dennes repræsentant skal:

a)

medvirke til, at embedsmænd kommer sikkert og effektivt ombord i tråd med godt sømandskab, når det relevante signal ifølge den internationale signalkode afgives, eller når det via radiokommunikation fra et fartøj eller en helikopter, der medbringer en embedsmand, tilkendegives, at embedsmanden agter at komme om bord på fartøjet

b)

stille en lejder til rådighed, som opfylder kravene i bilag XXIX, for at lette sikker og nem adgang til ethvert fartøj, hvor det er nødvendigt at klatre mindst 1,5 m op ad skibssiden

c)

medvirke til at lette embedsmændenes inspektion og yde passende bistand inden for rimelighedens grænser

d)

give embedsmanden eller embedsmændene mulighed for at kommunikere med myndighederne i flagstaten, kyststaten og den inspicerende stat

e)

advare embedsmænd om særlige sikkerhedsrisici på fiskerfartøjer

f)

give embedsmænd adgang til alle dele af fartøjet, alle forarbejdede og uforarbejdede fangster, alle fiskerredskaber og alle relevante oplysninger og dokumenter

g)

medvirke til, at embedsmænd kommer sikkert fra borde efter endt inspektion.

2.   Det kan ikke forlanges, at fartøjsførere skal afsløre kommercielt følsomme oplysninger over åbne radiokanaler.

KAPITEL III

Inspektionsrapport

Artikel 115

Fælles regler for inspektionsrapporter

1.   Inspektionsrapporter som omhandlet i kontrolforordningens artikel 76 skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i det relevante modul fastlagt i bilag XXVII, jf. dog særlige bestemmelser vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer. Rapporterne udarbejdes af embedsmænd under inspektionen, eller så snart dette er muligt efter endt inspektion.

2.   Hvis der ved en inspektion konstateres en åbenbar overtrædelse, redegøres der i inspektionsrapporten for de retlige og materielle aspekter, ligesom rapporten også skal indeholde eventuelle andre relevante oplysninger i forbindelse med overtrædelsen. Afsløres der flere overtrædelser under en inspektion, noteres relevante aspekter af hver overtrædelse i inspektionsrapporten.

3.   Embedsmænd meddeler resultaterne af deres inspektion til den fysiske person, der er ansvarlig for fiskerfartøjet, luftfartøjet, luftpudefartøjet eller de inspicerede lokaler (operatøren) efter endt inspektion. Operatøren har mulighed for at fremsætte sine bemærkninger til inspektionen og inspektionsresultaterne. Operatørens bemærkninger noteres i inspektionsrapporten. Hvis embedsmanden ikke taler samme sprog som den inspicerede operatør, træffer de egnede foranstaltninger til at gøre resultaterne forståelige.

4.   Operatøren har om fornødent ret til at kontakte sin repræsentant eller sin flagstats ansvarlige myndigheder, hvis operatøren har store vanskeligheder med at forstå inspektionsresultatet og inspektionsrapporten.

5.   Formatet for den elektroniske overførsel, jf. kontrolforordningens artikel 76, stk. 1, fastlægges efter samråd mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

Artikel 116

Færdiggørelse af inspektionsrapporter

1.   Hvis en inspektionsrapport udarbejdes i papirudgave, skal den være læselig og tydelig, og angivelserne i den må ikke kunne slettes. Angivelser i rapporten må ikke viskes ud eller ændres. Eventuelle fejl i en rapport i papirudgave rettes ved, at den ukorrekte angivelse omhyggeligt overstreges og paraferes af den pågældende embedsmand.

2.   Embedsmanden med ansvar for inspektionen underskriver rapporten. Operatøren opfordres til at underskrive rapporten. Operatørens underskrift er blot en kvittering for modtagelse af rapporten og betragtes ikke som en godkendelse af rapportens indhold, jf. dog den nationale lovgivning.

3.   Embedsmænd kan udarbejde de inspektionsrapporter, der er omhandlet i denne forordnings artikel 115, elektronisk.

Artikel 117

Kopi af inspektionsrapport

Senest 15 arbejdsdage efter endt inspektion og i tråd med den nationale lovgivning i den medlemsstat, på hvis højhedsområde eller under hvis jurisdiktion inspektionen finder sted, sendes der en kopi af inspektionsrapporten omhandlet i denne forordnings artikel 116 til operatøren. Hvis der konstateres en overtrædelse, frigives rapporten, jf. love om offentliggørelse af oplysninger i den pågældende medlemsstat.

KAPITEL IV

Elektronisk database

Artikel 118

Elektronisk database

1.   Medlemsstaternes nationale kontrolprogrammer skal indeholde procedurer for deres embedsmænds registrering af inspektionsrapporter i papirudgave eller elektronisk udgave. Disse rapporter skal indlæses i den elektroniske database, jf. kontrolforordningens artikel 78, og tilvejebringe de funktionaliteter, der er nævnt i nærværende forordnings bilag XXIV, nr. 2. Den elektroniske database skal som et minimum indeholde de oplysninger, der noteres i henhold til nærværende forordnings artikel 115, stk. 1, og er angivet som obligatoriske i bilag XXVII. Inspektionsrapporter i papirudgave skal også scannes ind i databasen.

2.   Kommissionen og det organ, den har udpeget, skal have adgang til databasen efter de procedurer, der er beskrevet i kontrolforordningens artikel 114, 115 og 116. Andre medlemsstater skal også have adgang til de relevante data i databasen i forbindelse med en fælles ressourceanvendelsesplan.

3.   Data fra inspektionsrapporterne skal lagres i databasen i mindst tre år.

KAPITEL V

EU-kontrollører

Artikel 119

Meddelelser fra EU-kontrollører

1.   Medlemsstaterne og EU-fiskerikontrolagenturet meddeler elektronisk Kommissionen navnene på de af deres embedsmænd, som skal optages i fortegnelsen over EU-kontrollører, jf. kontrolforordningens artikel 79, senest tre måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden.

2.   Embedsmænd, der skal optages i fortegnelsen:

a)

skal have stor erfaring inden for fiskerikontrol og -inspektion

b)

skal have et indgående kendskab til EU's fiskerilovgivning

c)

skal have et grundigt kendskab til et af EU's officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et af de andre officielle sprog

d)

skal være fysisk i stand til at udføre deres arbejde

e)

skal eventuelt have modtaget fornøden uddannelse i sikkerhed til søs.

Artikel 120

Fortegnelse over EU-kontrollører

1.   På grundlag af meddelelserne fra medlemsstaterne og EU-fiskerikontrolagenturet godkender Kommissionen en fortegnelse over EU-kontrollører seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

2.   Efter at den første fortegnelse er opstillet, giver medlemsstaterne og EU-fiskerikontrolagenturet senest i oktober hvert år Kommissionen meddelelse om eventuelle ændringer, som de ønsker foretaget i fortegnelsen for det følgende kalenderår. Kommissionen ændrer fortegnelsen i overensstemmelse hermed senest den 31. december hvert år.

3.   Fortegnelsen og ændringer heraf offentliggøres på EU-fiskerikontrolagenturs officielle websted.

Artikel 121

Underretning af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer om EU-kontrollører

Det organ, Kommissionen har udpeget, sender en regional fiskeriforvaltningsorganisations sekretariat fortegnelsen over EU-kontrollører, som skal udføre inspektioner inden for denne organisations rammer.

Artikel 122

EU-kontrollørers beføjelser og opgaver

1.   EU-kontrollører skal under udførelsen af deres opgaver overholde EU-lovgivningen, og hvis det er relevant, den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor inspektionen finder sted, eller, hvis inspektionen udføres uden for EU-farvande, i det inspicerede fiskerfartøjs flagmedlemsstat samt relevante internationale bestemmelser.

2.   EU-kontrollørerne skal kunne forevise et tjenestekort med angivelse af navn og funktion. Med henblik herpå skal de udstyres med et identitetsdokument, der udstedes af Kommissionen eller EU-fiskerikontrolagenturet, og som angiver deres navn og funktion.

3.   Medlemsstaterne skal lette EU-kontrollørernes arbejde og yde dem den bistand, de har behov for at kunne løse deres opgaver.

4.   Medlemsstaternes myndigheder kan tillade, at EU-kontrollørerne bistår de nationale kontrollører med at udføre deres opgaver.

5.   Artikel 113 og 114 i denne forordning anvendes på tilsvarende måde.

Artikel 123

Rapporter

1.   EU-kontrollørerne skal forelægge en daglig oversigt over deres inspektionsaktiviteter, herunder navn og identifikationsnummer på alle fiskerfartøjer og andre fartøjer, som er inspiceret, og arten af den udførte inspektion, for myndighederne i den medlemsstat, i hvis farvande inspektionen har fundet sted, eller, hvis inspektionen har fundet sted uden for EU-farvande, for det inspicerede EU-fiskerfartøjs flagmedlemsstat og EU-fiskerikontrolagenturet.

2.   Hvis EU-kontrollørerne under en inspektion konstaterer en overtrædelse, skal de straks forelægge en kort inspektionsrapport for kystmedlemsstatens myndigheder, eller, hvis inspektionen har fundet sted uden for EU-farvande, for myndighederne i det inspicerede fiskerfartøjs flagstat og EU-fiskerikontrolagenturet. I den korte inspektionsrapport angives som et minimum inspektionsdato og -sted, inspektionsfartøjets identifikation, det inspicerede fartøjs identifikation og overtrædelsens art.

3.   Senest syv dage efter inspektionen skal EU-kontrollørerne forelægge et eksemplar af den fuldstændige inspektionsrapport med de relevante punkter, der er defineret i det tilhørende inspektionsmodul i inspektionsrapporten i bilag XXVII, for myndighederne i det inspicerede fiskerfartøjs eller et eventuelt andet inspiceret fartøjs flagstat og for den medlemsstat, i hvis farvande inspektionen har fundet sted. Har EU-kontrollørerne konstateret en overtrædelse, skal der også sendes et eksemplar af den fuldstændige inspektionsrapport til EU-fiskerikontrolagenturet.

4.   De daglige rapporter og inspektionsrapporter, der er omhandlet i denne artikel, sendes på begæring til Kommissionen.

Artikel 124

Opfølgning på rapporter

1.   Medlemsstaterne følger op på de rapporter, som EU-kontrollørerne forelægger, jf. denne forordnings artikel 123, på samme måde som de følger op på rapporter fra deres egne embedsmænd.

2.   Følger en medlemsstat op på en rapport fra en EU-kontrollør, samarbejder den medlemsstat, der har udpeget EU-kontrolløren, eller eventuelt Kommissionen eller EU-fiskerikontrolagenturet med førstnævnte medlemsstat for at lette retssager eller administrative procedurer.

3.   EU-kontrollører skal på begæring give fremmøde og afgive forklaring i forbindelse med overtrædelsesprocedurer, som en medlemsstat har indledt.

AFSNIT VII

HÅNDHÆVELSE

POINTSYSTEM FOR ALVORLIGE OVERTRÆDELSER

Artikel 125

Oprettelse og anvendelse af et pointsystem for alvorlige overtrædelser

Hver medlemsstat udpeger de nationale myndigheder, der er ansvarlige for:

a)

at oprette det pointsystem for alvorlige overtrædelser, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 92, stk. 1

b)

at tildele det relevante antal point til indehaveren af fiskerilicensen

c)

at overdrage tildelte point til en eventuel kommende indehaver af fiskerilicensen for det pågældende fiskerfartøj, hvis sidstnævnte sælges, overdrages eller på anden måde skifter ejer, og

d)

at føre relevante registre over de point, der er tildelt eller overdraget til indehaveren af hver fiskerilicens.

Artikel 126

Tildeling af point

1.   Flagmedlemsstatens ansvarlige myndighed tildeler indehaveren af fiskerilicensen for det fiskerfartøj, som fiskerilicensen gælder for, point for alvorlige overtrædelser i overensstemmelse med bilag XXX.

2.   Opdages det ved en inspektion, at samme fysiske eller juridiske person, der er indehaver af licensen, har begået to eller flere alvorlige overtrædelser, tildeles indehaveren af den fiskerilicens, der er nævnt i stk. 1, point for hver berørt alvorlig overtrædelse op til højst 12 point.

3.   Indehaveren af fiskerilicensen skal informeres om, at han har fået tildelt point.

4.   Pointene tildeles licensindehaveren på den dato, der er fastsat i afgørelsen om tildeling af dem. Medlemsstaterne sørger for, at anvendelsen af nationale regler om appelprocedurers opsættende virkning ikke gør pointsystemet ineffektivt.

5.   Hvis den alvorlige overtrædelse opdages i en anden medlemsstat end flagmedlemsstaten, tildeles pointene af flagmedlemsstatens myndigheder, jf. nærværende forordning artikel 125, efter en meddelelse i medfør af kontrolforordningens artikel 89, stk. 4.

Artikel 127

Meddelelse af afgørelser

Er den myndighed, der udpeges i henhold til nærværende forordnings artikel 125, ikke den samme som den centrale myndighed, jf. kontrolforordningens artikel 5, stk. 5, informeres sidstnævnte om afgørelser, der træffes i henhold til dette afsnit.

Artikel 128

Overdragelse af ejendomsret

Udbydes fiskerfartøjet til salg, eller tilbydes ejendomsretten til det overdraget på anden måde, skal indehaveren af fiskerilicensen informere en eventuel fremtidig licensindehaver om det antal point, han har fået tildelt, ved hjælp af en bekræftet kopi fra myndighederne.

Artikel 129

Suspension og permanent inddragelse af fiskerilicens

1.   Akkumulerer indehaveren af en fiskerilicens 18, 36, 54 eller 72 point, udløser dette automatisk henholdsvis første, anden, tredje og fjerde suspension af fiskerilicensen for de perioder, der er nævnt i kontrolforordningens artikel 92, stk. 3.

2.   Har indehaveren af en fiskerilicens akkumuleret 90 point, udløser dette automatisk permanent inddragelse af fiskerilicensen.

Artikel 130

Opfølgning på suspension og permanent inddragelse af fiskerilicens

1.   Suspenderes en fiskerilicens, eller inddrages den permanent i henhold til denne forordnings artikel 129, oplyser flagmedlemsstatens myndighed straks indehaveren af fiskerilicensen om, at fiskerilicensen er suspenderet eller inddraget permanent.

2.   Efter at have modtaget de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal indehaveren af fiskerilicensen sørge for, at det det pågældende fartøj øjeblikkeligt indstiller alt fiskeri. Han skal sørge for, at det straks vender tilbage til sin hjemhavn eller en havn, der anvises af flagmedlemsstatens myndigheder. Under rejsen skal fiskeredskaberne være fastgjort og stuvet i overensstemmelse med kontrolforordningens artikel 47. Indehaveren af fiskerilicensen skal sørge for, at en eventuel fangst om bord på fiskerfartøjet håndteres i henhold til instrukserne fra flagmedlemsstatens myndigheder.

Artikel 131

Sletning af fiskerilicenser i relevante fortegnelser

1.   Suspenderes fiskerilicensen, eller inddrages den permanent i henhold til nærværende forordnings artikel 129, stk. 1 eller 2, skal det fiskerfartøj, som den suspenderede eller permanent inddragne fiskerilicens gælder for, i det nationale register, der er nævnt i artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2371/2002, identificeres som fartøj uden fiskerilicens. Fiskerfartøjet skal identificeres på samme måde i EU-fiskerflåderegistret, jf. artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

2.   At en fiskerilicens inddrages permanent i henhold til nærværende forordnings artikel 129, stk. 2, påvirker ikke den licensudstedende medlemsstats referenceniveauer, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

3.   Medlemsstaternes myndigheder ajourfører straks den fortegnelse, der er nævnt i kontrolforordningens artikel 116, stk. 1, litra d), med angivelse af alle tildelte point og deraf følgende suspensioner og permanente inddragelser af fiskerilicenser, herunder datoen, hvor de fik virkning, og deres varighed.

Artikel 132

Ulovligt fiskeri i suspensionsperioden eller efter permanent inddragelse af fiskerilicens

1.   Hvis et fiskerfartøj, hvis fiskerilicens er suspenderet eller permanent inddraget i henhold til nærværende forordnings artikel 129, fisker i suspensionsperioden eller efter den permanente inddragelse af fiskerilicensen, træffer myndighederne øjeblikkeligt de fornødne håndhævelsesforanstaltninger i henhold til kontrolforordningens artikel 91.

2.   Et fiskerfartøj som omhandlet i stk. 1 kan eventuelt optages på EU-listen over IUU-fartøjer i medfør af artikel 27 i forordning (EF) nr. 1005/2008.

Artikel 133

Sletning af point

1.   Er en fiskerilicens blevet suspenderet i henhold til denne forordnings artikel 129, slettes de point, som har dannet grundlag for, at fiskerilicensen er blevet suspenderet, ikke. Eventuelle nye point, som tildeles indehaveren af fiskerilicensen, føjes til de eksisterende point med henblik på anvendelsen af denne forordnings artikel 129.

2.   Er der slettet point i henhold til kontrolforordningens artikel 92, stk. 4, betragtes indehaveren af fiskerilicensen ved anvendelsen af kontrolforordningens artikel 92, stk. 3, som om fiskerilicensen ikke har været suspenderet i henhold til nærværende forordnings artikel 129.

3.   Der slettes to point, forudsat at det samlede antal point, der er tildelt indehaveren af fiskerilicensen for det fartøj, som licensen gælder for, overstiger to, hvis:

a)

fiskerfartøjet, der er benyttet til at begå den overtrædelse, som medførte tildeling af point, derefter anvender FOS eller elektronisk registrerer og sender fiskerilogbogs-, omladningsopgørelses- og landingsopgørelsesdata uden at være retligt forpligtet til at benytte denne teknologi, eller

b)

indehaveren af fiskerilicensen efter tildelingen af point frivilligt deltager i fiskeri i videnskabeligt øjemed for at forbedre fiskeredskabers selektivitet, eller

c)

indehaveren af fiskerilicensen er medlem af en producentorganisation og accepterer en fangstplan, som producentorganisationen har vedtaget, året efter tildelingen af point med en nedsættelse på 10 % af fiskerimulighederne for indehaveren af fiskerilicensen, eller

d)

indehaveren af fiskerilicensen deltager i fiskeri, der er omfattet af en miljømærkeordning, som går ud på at certificere og fremme mærker for fiskevarer, der stammer fra velforvaltet havfiskeri, og sætte fokus på spørgsmål om bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne.

For hver treårsperiode, der er gået siden den sidste alvorlige overtrædelse, kan indehaveren af en fiskerilicens kun en gang benytte en af de muligheder, der er omhandlet i litra a), b), c) og d), til at reducere det tildelte antal point, forudsat at reduktionen ikke medfører, at alle fiskerilicensens point slettes.

4.   Slettes der point i henhold til stk. 3, skal indehaveren af fiskerilicensen underrettes herom. Indehaveren af fiskerilicensen skal også underrettes om, hvor mange point der stadig er tilbage.

Artikel 134

Pointsystem for førere af fiskerfartøjer

Medlemsstaterne underretter senest seks måneder efter datoen for anvendelsen af dette afsnit Kommissionen om deres nationale pointsystem for fartøjsførere, jf. kontrolforordningens artikel 92, stk. 6.

AFSNIT VIII

FORANSTALTNINGER TIL SIKRING AF, AT MEDLEMSSTATERNE RESPEKTERER DEN FÆLLES FISKERIPOLITIKS MÅL

KAPITEL I

Suspension og bortfald af finansiel støtte fra EU

Artikel 135

Definition

I dette kapitel forstås ved:

1)

»betaling«: ethvert finansielt bidrag, som skal udbetales af Kommissionen, efter at en medlemsstat har fremsat en betalingsanmodning under eller efter gennemførelsen af et operationelt program i henhold til forordning (EF) nr. 1198/2006 eller et projekt omfattet af artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 861/2006

2)

»afbrydelse«: afbrydelse af betalingsfristen

3)

»suspension«: suspension af betalinger i forbindelse med bestemte betalingsanmodninger, jf. kontrolforordningens artikel 103, stk. 1 forordning 1198/2006

4)

»bortfald«: hel eller delvis annullering af det suspenderede EU-bidrag til et operationelt program i henhold til forordning (EF) nr. 1198/2006 eller et særligt projekt omfattet af artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 861/2006.

Artikel 136

Afbrydelse af betalingsfristen

1.   Udbetalingsfristen kan afbrydes af den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, jf. forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (34), i højst seks måneder, hvis:

a)

der er belæg for, at den fælles fiskeripolitiks bestemmelser ikke overholdes, eller

b)

den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede må udføre yderligere undersøgelser af oplysninger, som peger på mangler ved en medlemsstats kontrolordning og/eller tilsidesættelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser for fiskeri og fiskerirelaterede aktiviteter.

2.   Den berørte medlemsstat skal skriftligt oplyses om begrundelsen for, at betalingsfristen afbrydes, jf. kontrolforordningens artikel 103, stk. 3. Medlemsstaten anmodes om inden en måned efter at have modtaget dette brev at meddele Kommissionen, hvilke afhjælpende foranstaltninger den har truffet, og/eller oplysninger om den finansielle støtte, der er ydet til de fiskerirelaterede aktiviteter, som er genstand for den manglende overensstemmelse, jf. nærværende forordnings bilag XXXI.

3.   Hvis den berørte medlemsstat ikke reagerer på Kommissionens anmodning inden udløbet af den frist, der er fastsat i stk. 2, eller hvis den afgiver et utilfredsstillende svar, kan Kommissionen sende en rykkerskrivelse, der giver medlemsstaten en yderligere frist på højst 15 dage.

4.   Afbrydelsen ophæves, hvis medlemsstaten i sit svar godtgør, at den har truffet afhjælpende foranstaltninger for at sikre, at den fælles fiskeripolitiks bestemmelser overholdes, eller at de oplysninger, som pegede på mangler ved dens kontrolordning og/eller tilsidesættelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser for fiskeri og fiskerirelaterede aktiviteter var ubegrundede.

Artikel 137

Suspension af betalinger

1.   Hvis den berørte medlemsstat ikke reagerer på Kommissionens anmodning inden udløbet af den frist, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 136, eller hvis den afgiver et utilfredsstillende svar, kan Kommissionen på grundlag af de oplysninger, der foreligger på dette tidspunkt, træffe afgørelse om helt eller delvis at suspendere udbetalingen af finansiel EU-støtte til denne medlemsstat (i det følgende benævnt »suspensionsafgørelse«), jf. kontrolforordningens artikel 103, stk. 1.

2.   I suspensionsafgørelsen skal alle relevante faktiske og retlige spørgsmål sammenfattes, ligesom suspensionsafgørelsen skal indeholde Kommissionens vurdering med hensyn til de betingelser, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 103, stk. 1 og 6, foruden at det deri skal fastsættes, hvor stor en del af betalingerne der suspenderes. I suspensionsafgørelsen anmodes den berørte medlemsstat om at træffe afhjælpende foranstaltninger inden for en fastsat periode, som ikke må overstige seks måneder.

3.   Det skal afgøres, hvor stort et beløb der skal suspenderes, ved at der anvendes en sats, som fastlægges under hensyntagen til kriterierne i kontrolforordningens artikel 103, stk. 5.

Artikel 138

Bortfald af finansiel støtte

1.   Hvis medlemsstaten i suspensionsperioden stadig ikke godtgør, at den har afhjulpet den situation, der førte til suspensionsafgørelsen, jf. kontrolforordningens artikel 103, stk. 2, kan Kommissionen oplyse den om, at den har til hensigt at træffe en afgørelse om at lade støtten bortfalde. Artikel 136, stk. 2 og 3, i nærværende forordning anvendes på tilsvarende måde.

2.   Hvis den berørte medlemsstat ikke reagerer på Kommissionens anmodning som omhandlet i stk. 1, eller hvis den afgiver et utilfredsstillende svar, kan Kommissionen på grundlag af de oplysninger, der foreligger på dette tidspunkt, træffe afgørelse om at lade alle eller en del af de suspenderede betalinger til denne medlemsstat bortfalde.

3.   Afgørelsen om bortfald, jf. stk. 2, kan i givet fald omfatte hel eller delvis inddrivelse af et eventuelt forskud på den allerede udbetalte finansielle støtte til de projekter, som er omfattet af artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 861/2006, og for hvilke betalingerne er suspenderet.

4.   Det afgøres, hvor stor en del af de suspenderede betalinger der skal bortfalde, ved at der anvendes en sats, som fastlægges under hensyntagen til kriterierne i kontrolforordningens artikel 103, stk. 5.

5.   Forskuddet på den finansielle støtte, der skal inddrives for projekter, som betalingerne blev suspenderet for, skal tilbagebetales til Kommissionen efter en inddrivelsesprocedure, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 861/2006 og artikel 72 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

KAPITEL II

Nedsættelse af fiskerimuligheder

Artikel 139

Almindelige bestemmelser for nedsættelse af fiskerimuligheder som følge af overudnyttelse

1.   Omfanget af overudnyttelsen af fiskerimuligheder med hensyn til disponible kvoter og fiskeriindsats for et givet år, jf. kontrolforordningens artikel 105, stk. 1, og artikel 106, stk. 1, fastsættes på grundlag af de tal, der foreligger den 15. i den anden måned efter den regulerede periodes udløb.

2.   Omfanget af overudnyttelsen af fiskerimuligheder fastsættes under hensyntagen til den berørte medlemsstats disponible fiskerimuligheder ved udgangen af hver given periode og under hensyn til udveksling af fiskerimuligheder i overensstemmelse med artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002, overførsler af kvoter i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 (35), omfordeling af disponible fiskerimuligheder i overensstemmelse med kontrolforordningens artikel 37 og nedsættelse af fiskerimuligheder i overensstemmelse med kontrolforordningens artikel 105, 106 og 107.

3.   Det er ikke tilladt at udveksle fiskerimuligheder i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002 for en given periode efter den sidste dag i den første måned efter denne periodes udløb.

Artikel 140

Høring om nedsættelse af fiskerimuligheder

I forbindelse med nedsættelser af fiskerimuligheder i overensstemmelse med kontrolforordningens artikel 105, stk. 4 og 5, og artikel 106, stk. 3, hører Kommissionen den berørte medlemsstat om de foreslåede foranstaltninger. Den berørte medlemsstat skal svare på Kommissionens henvendelse inden 10 arbejdsdage.

KAPITEL III

Nedsættelse af kvoter som følge af tilsidesættelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser

Artikel 141

Bestemmelser om nedsættelse af kvoter som følge af tilsidesættelse af den fælles fiskeripolitiks mål

1.   Medlemsstatens frist til at godtgøre, at fiskeriet kan udnyttes sikkert, jf. kontrolforordningens artikel 107, stk. 2, gælder fra datoen for Kommissionens brev til medlemsstaten.

2.   Medlemsstaterne skal i deres svar i henhold til kontrolforordningens artikel 107, stk. 2, vedlægge dokumentation, der over for Kommissionen godtgør, at fiskeriet kan udnyttes sikkert.

Artikel 142

Fastlæggelse af, hvor store mængder der skal fradrages

1.   Enhver kvotenedsættelse i henhold til kontrolforordningens artikel 107 skal stå i forhold til omfanget og arten af tilsidesættelsen af bestemmelserne for bestande, som er omfattet af flerårige planer, og hvor truede disse bestande er. Der skal ved nedsættelsen tages højde for den skade, der er påført bestandene som følge af tilsidesættelsen af bestemmelserne for bestande, som er omfattet af flerårige planer.

2.   Hvis der ikke kan foretages nedsættelse i henhold til stk. 1 af den kvote, tildeling eller andel af en bestand eller gruppe af bestande, der berøres af tilsidesættelsen, fordi den pågældende kvote, tildeling eller andel af en bestand eller gruppe af bestande ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang står til rådighed for den pågældende medlemsstat, kan Kommissionen efter høring af den pågældende medlemsstat i det eller de følgende år nedsætte den pågældende medlemsstats kvoter for andre bestande eller grupper af bestande i det samme geografiske område eller med den samme handelsværdi, jf. stk. 1.

AFSNIT IX

DATA OG INFORMATION

KAPITEL I

Analyse og revision af data

Artikel 143

Genstand

Den elektroniske database til validering af data, jf. kontrolforordningens artikel 109, stk. 1, skal bl.a. indeholde:

a)

én eller flere databaser, hvori alle data, som skal valideres af dette system, lagres, jf. nærværende forordnings artikel 144

b)

valideringsprocedurer, herunder kontrol af datakvalitet samt analyse og krydskontrol af alle disse data, jf. denne forordnings artikel 145

c)

procedurer for, at Kommissionen eller det organ, den har udpeget, har adgang til alle disse data, jf. denne forordnings artikel 146.

Artikel 144

Data, der skal valideres

1.   I forbindelse med det elektroniske valideringssystem sørger medlemsstaterne for, at alle data omhandlet i kontrolforordningens artikel 109, stk. 2, lagres i én eller flere elektroniske databaser. Det minimum af dataelementer, der skal medtages, er punkterne i bilag XXIII, de obligatoriske punkter i bilag XXVII, punkterne i bilag XII og punkterne i bilag XXXII. I valideringssystemet kan der også tages andre data i betragtning, som anses for nødvendige for valideringsprocedurerne.

2.   Dataene i de databaser, der er nævnt i stk. 1, skal løbende og i realtid være tilgængelige for valideringssystemet. Valideringssystemet skal have direkte adgang til alle disse databaser uden menneskers mellemkomst. Med henblik herpå skal der i en medlemsstat skabes indbyrdes forbindelse mellem alle databaser eller systemer, der indeholder de data, som er nævnt i stk. 1.

3.   Hvis de data, der er nævnt i stk. 1, ikke automatisk lagres i en database, sørger medlemsstaterne for, at dataene hurtigst muligt indlæses manuelt eller digitalt i databaserne under overholdelse af fristerne i den relevante lovgivning. Datoen for modtagelse og indlæsning af data skal registreres på korrekt vis i databasen.

Artikel 145

Valideringsprocedurer

1.   Det elektroniske valideringssystem validerer hvert datasæt som omhandlet i denne forordnings artikel 144, stk. 1, ud fra automatiske edb-baserede algoritmer og procedurer på en løbende, systematisk og grundig måde. Valideringen skal indeholde procedurer for kontrol af kvaliteten af de grundlæggende data, dataformatet og minimumskravene til data, samt mere avanceret verifikation i form af detailanalyse af flere registreringer i et datasæt med anvendelse af statistiske metoder eller krydskontrol af data fra forskellige kilder.

2.   For hver valideringsprocedure skal der være en valideringsregel eller en række valideringsregler, som definerer, hvilke valideringer der udføres via proceduren, og hvor resultaterne af valideringerne lagres. Der henvises eventuelt til den lovgivning, hvis anvendelse verificeres. Kommissionen kan efter høring af medlemsstaterne fastsætte en række standardvalideringsregler, som skal benyttes.

3.   Alle det elektroniske valideringssystems resultater, både positive og negative, skal lagres i en database. Det skal være muligt umiddelbart at identificere eventuelle uoverensstemmelser og problemer med tilsidesættelse af de gældende bestemmelser, som konstateres af valideringsprocedurerne, samt at følge op på sådanne uoverensstemmelser. Det skal også være muligt at identificere fiskerfartøjer, fartøjsførere eller operatører, for hvilke der er konstateret gentagne uoverensstemmelser og eventuel tilsidesættelse af de gældende bestemmelser i løbet af de seneste tre år.

4.   Opfølgningen på de uoverensstemmelser, som valideringssystemet finder, skal knyttes sammen med valideringsresultaterne med angivelse af validerings- og opfølgningsdatoen.

Hvis det påvises, at den konstaterede uoverensstemmelse er et resultat af forkert dataindlæsning, skal denne dataindlæsning korrigeres i databasen med en tydelig markering af, at de pågældende data er blevet korrigeret, samtidig med at den oprindelige værdi eller det oprindelige element angives sammen med en begrundelse for datakorrektionen.

Hvis der følges op på den konstaterede uoverensstemmelse, skal valideringsresultatet indeholde en henvisning til inspektionsrapporten og opfølgningen på denne.

Artikel 146

Kommissionens adgang til data

1.   Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionen eller det organ, den har udpeget, løbende og i realtid har adgang til:

a)

alle data, der er omhandlet i denne forordnings artikel 144, stk. 1

b)

alle valideringsregler, der er fastsat for valideringssystemet, og som indeholder definitionen, den relevante lovgivning og angivelse af, hvor valideringsresultaterne lagres

c)

alle valideringsresultater og opfølgende foranstaltninger med en markering, hvis dataelementet er korrigeret, og i givet fald med en henvisning til overtrædelsesprocedurerne.

2.   Medlemsstaterne sikrer adgang til de data, der er nævnt i stk. 1, litra a), b) og c), gennem automatisk dataudveksling via sikrede webtjenester som defineret i denne forordnings artikel 147.

3.   Dataene skal kunne downloades i det dataudvekslingsformat med alle de dataelementer, som er fastlagt i bilag XII, og i XML-format. Andre dataelementer, som der skal være adgang til, og som ikke er defineret i bilag XII, stilles til rådighed i det format, der er fastlagt i bilag XXXII.

4.   Kommissionen eller det organ, den har udpeget, skal have mulighed for at downloade de data, der er nævnt i stk. 1, for enhver periode og ethvert geografisk område for et individuelt fiskerfartøj eller en fortegnelse over fiskerfartøjer.

5.   Efter begrundet anmodning fra Kommissionen korrigerer den berørte medlemsstat hurtigst muligt data, som Kommissionen har påpeget er forbundet med uoverensstemmelser. Den berørte medlemsstat oplyser hurtigst muligt andre relevante medlemsstater om korrektionen.

KAPITEL II

Medlemsstaternes websteder

Artikel 147

Drift af websteder og webtjenester

1.   Med henblik på de officielle websteder, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 115 og 116, opretter medlemsstaterne webtjenester. Disse webtjenester skal generere et tidstro og dynamisk indhold til de officielle websteder og sørge for automatisk adgang til sådanne data. Medlemsstaterne tilpasser om fornødent deres eksisterende databaser eller opretter nye databaser for at levere det indhold, som webtjenesternes kræver.

2.   Webtjenesten skal sætte Kommissionen og det organ, den har udpeget, i stand til på ethvert tidspunkt at udlæse alle tilgængelige data, der er omhandlet i denne forordnings artikel 148 og 149. Den automatiserede udlæsningsmekanisme skal bygge på de elektroniske protokoller og formater for udveksling af oplysninger, der er omhandlet i bilag XII. Webtjenesterne skal oprettes i henhold til internationale standarder.

3.   Hver underside på det officielle websted, jf. stk. 1, skal i venstre side indeholde en menu med links til alle andre undersider. Nederst på hver underside defineres også den tilhørende webtjeneste.

4.   Webtjenester og websteder indføres centralt, og der må kun være ét adgangspunkt pr. medlemsstat.

5.   Kommissionen kan fastsætte fælles standarder, tekniske specifikationer og procedurer for webstedets grænseflader og teknisk kompatible edb-systemer og webtjenester mellem medlemsstaterne, Kommissionen og det organ, den har udpeget. Kommissionen koordinerer processen og fastsætter specifikationerne og procedurerne efter høring af medlemsstaterne.

Artikel 148

Offentligt tilgængeligt websted og tilhørende webtjenester

1.   Den offentligt tilgængelige del af webstedet skal indeholde en oversigtsside og forskellige undersider. Den offentlige oversigtsside skal indeholde links, der henviser til undersiderne med oplysningerne i kontrolforordningens artikel 115, litra a) - g).

2.   Hver underside skal indeholde mindst et af de oplysningselementer, der er nævnt i kontrolforordningens artikel 115, litra a) - g). Undersiderne og de tilhørende webtjenester skal som et minimum indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag XXXIII.

Artikel 149

Sikret websted og sikrede webtjenester

1.   Den sikrede del af webstedet skal indeholde en oversigtsside og forskellige undersider. Den sikrede oversigtsside skal indeholde links til undersiderne med oplysningerne i kontrolforordningens artikel 116, stk. 1, litra a) til h).

2.   Hver sikret underside skal indeholde mindst et af de oplysningselementer, der er nævnt i kontrolforordningens artikel 116, stk. 1, litra a)-h). Undersiderne og de tilhørende webtjenester skal som et minimum indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag XXIV.

3.   Både det sikrede websted og de sikrede webtjenester skal gøre brug af de elektroniske certifikater, som er omhandlet i kontrolforordningens artikel 116, stk. 3.

AFSNIT X

GENNEMFØRELSE

KAPITEL I

Gensidig bistand

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 150

Anvendelsesområde

1.   I dette kapitel fastsættes vilkårene for medlemsstaternes administrative samarbejde med hinanden, med tredjelande, med Kommissionen og med det organ, som Kommissionen har udpeget, for at sikre korrekt anvendelse af kontrolforordningen og nærværende forordning. Det forhindrer ikke medlemsstaterne i at indlede andre former for administrativt samarbejde.

2.   Bestemmelserne i dette kapitel forpligter ikke medlemsstaterne til at yde hinanden bistand, hvis der er sandsynlighed for, at bistanden er skadelig for deres nationale retssystem, den offentlige orden, sikkerheden eller andre grundlæggende interesser. Inden den medlemsstat, der er blevet anmodet om bistand, afviser en anmodning om bistand, skal den medlemsstat, der anmoder om bistand, høres, for at fastslå, om der kan ydes delvis bistand på særlige betingelser. Hvis en anmodning om bistand ikke kan efterkommes, skal den anmodende medlemsstat og Kommissionen eller det organ, den har udpeget, straks underrettes herom, ligesom der skal gives en begrundelse.

3.   Dette kapitel berører ikke medlemsstaternes anvendelse af reglerne for strafferetspleje og gensidig retshjælp i straffesager, herunder reglerne om tavshedspligt i forbindelse med forundersøgelse.

Artikel 151

Omkostninger

Medlemsstaterne bærer selv omkostningerne i forbindelse med anmodninger om bistand og giver afkald på alle krav om godtgørelse af udgifter i forbindelse med dette afsnits anvendelse.

Artikel 152

Central myndighed

Den centrale myndighed, der er nævnt i kontrolforordningens artikel 5, stk. 5, handler som et centralt forbindelseskontor med ansvar for anvendelsen af dette kapitel.

Artikel 153

Opfølgende foranstaltninger

1.   Når nationale myndigheder som reaktion på en anmodning om bistand i medfør af dette kapitel eller efter en spontan informationsudveksling beslutter at træffe foranstaltninger, som kun kan gennemføres med bemyndigelse eller efter opfordring fra en retsinstans, meddeler de den berørte medlemsstat og Kommissionen eller det organ, den har udpeget, alle oplysninger om disse foranstaltninger, som vedrører tilsidesættelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser.

2.   Enhver sådan meddelelse kræver forudgående bemyndigelse fra retsinstansen, hvis der er krav herom i den nationale lovgivning.

Afdeling 2

Oplysninger uden forudgående anmodning

Artikel 154

Oplysninger uden forudgående anmodning

1.   Hvis en medlemsstat bliver opmærksom på en potentiel tilsidesættelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser, især alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1, eller den har begrundet mistanke om, at en sådan overtrædelse vil kunne finde sted, skal den hurtigst muligt meddele dette til de øvrige berørte medlemsstater og Kommissionen eller det organ, den har udpeget. Meddelelsen skal indeholde alle nødvendige oplysninger og sendes via den centrale myndighed, jf. nærværende forordnings artikel 152.

2.   Hvis en medlemsstat træffer håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse med en tilsidesættelse eller en overtrædelse som omhandlet i stk. 1, giver den de øvrige berørte medlemsstater og Kommissionen eller det organ, den har udpeget, meddelelse herom via den centrale myndighed, jf. denne forordnings artikel 152.

3.   Alle meddelelser i henhold til denne artikel skal være skriftlige.

Afdeling 3

Anmodninger om bistand

Artikel 155

Definition

I denne afdeling forstås ved »anmodning om bistand« en anmodning fra én medlemsstat til en anden, eller fra Kommissionen eller det organ, den har udpeget, til en medlemsstat om:

a)

oplysninger, herunder oplysninger i henhold til kontrolforordningens artikel 93, stk. 2 og 3

b)

håndhævelsesforanstaltninger eller

c)

administrativ meddelelse.

Artikel 156

Generelle krav

1.   Alle anmodninger om bistand fra en medlemsstat skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at sætte den medlemsstat, der anmodes om bistand, i stand til at efterkomme anmodningen, herunder eventuelt nødvendigt bevismateriale, der kan tilvejebringes på den anmodende medlemsstats område.

2.   Anmodninger om bistand skal begrænses til behørigt begrundede tilfælde, hvor der er rimelig grund til at antage, at den fælles fiskerpolitiks bestemmelser er blevet tilsidesat, især at der er begået alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1, og hvor den anmodende medlemsstat ikke selv er i stand til at fremskaffe de nødvendige oplysninger eller træffe de nødvendige foranstaltninger.

Artikel 157

Fremsendelse af anmodninger og svar

1.   Det er kun den centrale myndighed i den anmodende medlemsstat, Kommissionen eller det organ, den har udpeget, der kan sende anmodninger til den centrale myndighed i den medlemsstat, som anmodes om bistand. Alle svar på anmodninger skal meddeles på samme måde.

2.   Anmodninger om gensidig bistand og de respektive svar skal være skriftlige.

3.   Inden der fremsættes anmodninger, skal de berørte centrale myndigheder aftale, hvilke sprog der skal anvendes ved anmodninger og svar. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, formidles anmodningerne på de(t) officielle sprog i den anmodende medlemsstat og svarene på de(t) officielle sprog i den medlemsstat, som anmodes om bistand.

Artikel 158

Anmodninger om oplysninger

1.   Efter anmodning fra en medlemsstat, Kommissionen eller det organ, den har udpeget, udleverer en medlemsstat eventuelle relevante oplysninger, som er nødvendige for at fastslå, om den fælles fiskerpolitiks bestemmelser er blevet tilsidesat, især om der er begået alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1, eller om der er begrundet mistanke om, at bestemmelserne vil blive tilsidesat eller overtrådt. Disse oplysninger udleveres via den centrale myndighed, jf. nærværende forordnings artikel 152.

2.   Efter anmodning fra en medlemsstat, Kommissionen eller det organ, den har udpeget, foretager den medlemsstat, som anmodes om bistand, de fornødne administrative undersøgelser af aktiviteter, der ifølge den anmodende medlemsstat anses for eller formodes at udgøre en tilsidesættelse af den fælles fiskerpolitiks bestemmelser, især alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1. Den medlemsstat, som anmodes om bistand, underretter den anmodende medlemsstat og Kommissionen eller det organ, den har udpeget, om resultaterne af de administrative undersøgelser.

3.   Efter anmodning fra en medlemsstat, Kommissionen eller det organ, den har udpeget, kan den medlemsstat, som anmodes om bistand, give tilladelse til, at en embedsmand fra den anmodende medlemsstat ledsager embedsmænd fra den medlemsstat, som anmodes om bistand, Kommissionen eller det organ, den har udpeget, under administrative undersøgelser som omhandlet i stk. 2. Hvis visse handlinger ifølge de nationale strafferetsplejeregler kun må udføres af embedsmænd, der specifikt er udpeget hertil i henhold til national ret, deltager den anmodende medlemsstats embedsmænd ikke i sådanne handlinger. De deltager under ingen omstændigheder i ransagninger eller den formelle afhøring af personer inden for strafferettens rammer. Den anmodende medlemsstats embedsmænd, der er til stede i den medlemsstat, som anmodes om bistand, skal til enhver tid kunne fremvise en skriftlig fuldmagt med angivelse af deres identitet og officielle funktion.

4.   Efter anmodning fra en medlemsstat udleverer den medlemsstat, som anmodes om bistand, alle dokumenter eller bekræftede kopier, den ligger inde med, om tilsidesættelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser eller alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1.

5.   Standardskemaet for udveksling af oplysninger efter anmodning findes i bilag XXXIV.

Artikel 159

Anmodninger om håndhævelsesforanstaltninger

1.   En medlemsstat træffer efter anmodning om bistand fra en medlemsstat, Kommissionen eller det organ, den har udpeget, på grundlag af det bevismateriale, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 156, alle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger for at sikre, at enhver form for tilsidesættelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser eller alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1, straks ophører på dens område eller i de farvande, der henhører under dens højhedsområde eller jurisdiktion.

2.   Den medlemsstat, som anmodes om bistand, kan høre den anmodende medlemsstat, Kommissionen eller det organ, den har udpeget, når den træffer håndhævelsesforanstaltninger som omhandlet i stk. 1.

3.   Den medlemsstat, som anmodes om bistand, meddeler via den centrale myndighed, jf. denne forordnings artikel 152, den anmodende medlemsstat, de øvrige berørte medlemsstater, Kommissionen eller det organ, den har udpeget, hvilke foranstaltninger den har truffet, og hvilken virkning de har.

Artikel 160

Svarfrist i forbindelse med anmodninger om oplysninger og håndhævelsesforanstaltninger

1.   Den medlemsstat, som anmodes om bistand, udleverer de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 158, stk. 1, og artikel 159, stk. 3, hurtigst muligt og senest fire uger efter datoen for modtagelsen af anmodningen. Den medlemsstat, som anmodes om bistand, kan aftale en anden frist med den anmodende medlemsstat, Kommissionen eller det organ, den har udpeget.

2.   Hvis den medlemsstat, som anmodes om bistand, ikke er i stand til at reagere på anmodningen inden fristens udløb, meddeler den skriftligt den anmodende medlemsstat, Kommissionen eller det organ, den har udpeget, hvorfor den ikke er i stand til det, og oplyser, hvornår den regner med at kunne svare.

Artikel 161

Anmodninger om administrativ meddelelse

1.   En medlemsstat, som anmodes om bistand, meddeler efter anmodning fra en medlemsstat modtageren alle akter og afgørelser, der i henhold til den fælles fiskeripolitik er vedtaget af den anmodende medlemsstats administrative myndigheder (især om spørgsmål, der reguleres af kontrolforordningen eller nærværende forordning), og som skal forkyndes i den medlemsstat, som anmodes om bistand, i overensstemmelse med sine nationale regler for meddelelse af tilsvarende akter og afgørelser.

2.   Anmodninger om meddelelse fremsættes ved hjælp af standardskemaet som vist i bilag XXXV til denne forordning.

3.   Den medlemsstat, som anmodes om bistand, sender sit svar til den anmodende medlemsstat straks efter meddelelsen via den centrale myndighed, jf. denne forordnings artikel 152. Ved besvarelsen anvendes standardskemaet i bilag XXXVI.

Afdeling 4

Forbindelser med Kommissionen eller det organ, den har udpeget

Artikel 162

Kommunikation mellem medlemsstaterne og Kommissionen eller det organ, den har udpeget

1.   Hver medlemsstat meddeler Kommissionen eller det organ, den har udpeget, de oplysninger, den finder relevante angående metoder, praksis eller observerede tendenser, som har eller mistænkes for at have relation til tilfælde af tilsidesættelse af den fælles fiskerpolitiks bestemmelser, især alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1, så snart disse oplysninger foreligger.

2.   Kommissionen eller det organ, den har udpeget, meddeler medlemsstaterne oplysninger, som vil kunne hjælpe dem ved håndhævelsen af kontrolforordningen eller nærværende forordning, så snart disse oplysninger foreligger.

Artikel 163

Koordinering, der udføres af Kommissionen eller det organ, den har udpeget

1.   Hvis en medlemsstat bliver opmærksom på aktiviteter, der anses for eller formodes at udgøre en tilsidesættelse af den fælles fiskerpolitiks bestemmelser, især alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1, og som er særlig relevante på EU-plan, giver den hurtigst muligt Kommissionen eller det organ, den har udpeget, alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at fastslå de faktiske omstændigheder. Kommissionen eller det organ, den har udpeget, videresender disse oplysninger til de øvrige berørte medlemsstater.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anses aktiviteter, der betragtes som tilsidesættelse af den fælles fiskerpolitiks bestemmelser, især alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1, for at være særlig relevante på EU-plan, især hvis:

a)

de har eller kan have forbindelse med én eller flere medlemsstater, eller

b)

hvis medlemsstaten anser det for sandsynligt, at lignende aktiviteter også har fundet sted i andre medlemsstater.

3.   Hvis Kommissionen eller det organ, den har udpeget, er af den opfattelse, at aktiviteter, der betragtes som tilsidesættelse af den fælles fiskerpolitiks bestemmelser, især alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1, har fundet sted i én eller flere medlemsstater, oplyser den de berørte medlemsstater herom, hvorefter disse hurtigst muligt iværksætter en undersøgelse. Medlemsstaterne underretter hurtigst muligt Kommissionen eller det organ, den har udpeget, om resultaterne af undersøgelsen.

Afdeling 5

Forbindelser med tredjelande

Artikel 164

Udveksling af oplysninger med tredjelande

1.   Hvis en medlemsstat fra et tredjeland eller en regional fiskeriforvaltningsorganisation modtager oplysninger, der er relevante for en effektiv anvendelse af kontrolforordningen og nærværende forordning, meddeler den via den centrale myndighed disse oplysninger til de øvrige berørte medlemsstater, Kommissionen eller det organ, den har udpeget, for så vidt dette er tilladt ifølge de bilaterale aftaler med det pågældende tredjeland eller den pågældende regionale fiskeriforvaltningsorganisations bestemmelser.

2.   En medlemsstat kan via sin centrale myndighed meddele oplysninger, der modtages i henhold til dette kapitel, til et tredjeland eller en regional fiskeriforvaltningsorganisation i medfør af en bilateral aftale med det pågældende tredjeland eller i overensstemmelse med den pågældende regionale fiskeriforvaltningsorganisations bestemmelser. Meddelelsen finder sted efter høring af den medlemsstat, der oprindeligt gav oplysningerne, og i overensstemmelse med EU-lovgivningen og den national lovgivning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

3.   Kommissionen eller det organ, den har udpeget, kan som led i fiskeriaftaler indgået mellem EU og tredjelande eller i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer eller lignende organer, som EU er kontraherende part eller ikke-kontraherende samarbejdspart i, videregive relevante oplysninger om tilsidesættelse af den fælles fiskerpolitiks bestemmelser eller alvorlige overtrædelser som omhandlet i kontrolforordningens artikel 90, stk. 1, til andre parter i disse aftaler, organisationer eller organer, hvis den medlemsstat, der udleverede oplysningerne, er indforstået hermed.

KAPITEL II

Rapporteringsforpligtelser

Artikel 165

Rapporter - format og frister

1.   Med henblik på den rapport, som skal udarbejdes hvert femte år, jf. kontrolforordningens artikel 118, stk. 1, anvender medlemsstaterne de data, der er omhandlet i bilag XXXVII.

2.   Seks måneder efter nærværende forordnings ikrafttrædelse fremsendes rapporten om, hvilke regler der er fulgt ved udarbejdelsen af rapporterne om grundlæggende data, jf. kontrolforordningens artikel 118, stk. 4. Medlemsstaterne sender en ny rapport, hvis disse regler ændres.

AFSNIT XI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 166

Ophævelse

1.   Forordning (EØF) nr. 2807/83, (EØF) nr. 3561/85, (EØF) nr. 493/87, (EØF) nr. 1381/87, (EØF) nr. 1382/87, (EF) nr. 2943/95, (EF) nr. 1449/98, (EF) nr. 2244/2003, (EF) nr. 1281/2005, (EF) nr. 1042/2006, (EF) nr. 1542/2007, (EF) nr. 1077/2008 og (EF) nr. 409/2009 ophæves.

2.   Forordning (EF) nr. 356/2005 ophæves med virkning fra den 1. januar 2012.

3.   Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til denne forordning.

Artikel 167

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, undtagen afsnit VII, der træder i kraft den 1. juli 2011.

Afsnit II, kapitel III og afsnit IV, kapitel I, anvendes dog fra den 1. januar 2012. I overensstemmelse med kontrolforordningens artikel 124, litra c), og foregående stykke anvendes afsnit VII fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.

(3)  EUT L 160 af 14.6.2006, s. 1.

(4)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1.

(7)  EFT L 339 af 18.12.1985, s. 29.

(8)  EFT L 50 af 19.2.1987, s. 13.

(9)  EFT L 132 af 21.5.1987, s. 9.

(10)  EFT L 132 af 21.5.1987, s. 11.

(11)  EFT L 308 af 21.12.1995, s. 15.

(12)  EFT L 192 af 8.7.1998, s. 4.

(13)  EUT L 56 af 2.3.2005, s. 8.

(14)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(15)  EUT L 203 af 4.8.2005, s. 3.

(16)  EUT L 187 af 8.7.2006, s. 14.

(17)  EUT L 337 af 21.12.2007, s. 56.

(18)  EUT L 295 af 4.11.2008, s. 3.

(19)  EUT L 123 af 19.5.2009, s. 78.

(20)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59

(21)  EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.

(22)  EUT L 204 af 13.8.2003, s. 21.

(23)  EUT L 102 af 7.4.2004, s. 9.

(24)  EUT L 365 af 10.12.2004, s. 19.

(25)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(26)  EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1.

(27)  EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1.

(28)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(29)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(30)  EUT L 286 af 20.10.2008, s. 1.

(31)  EFT L 278 af 23.10.2001, s. 6.

(32)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(33)  EFT L 337 af 20.12.2001, s. 20.

(34)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(35)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.


BILAG I

Skema 1

Alfa-3–præsentationskoder

Alfa-3-præsentationskode

Præsentation

Beskrivelse

CBF

Dobbeltfilet af torsk (escalado)

HEA med skind, rygsøjle og hale

CLA

Kløer

Kun kløer

DWT

ICCAT-kode

Renset, uden finner, gæller og en del af hovedet

FIL

Fileteret

HEA + GUT + TLD + uden ben. Af hver fisk bliver der to fileter, som ikke hænger sammen

FIS

Fileteret og flået

FIL + SKI. Af hver fisk bliver der to fileter, som ikke hænger sammen

FSB

Fileteret, med skind og ben

Fileteret, med skind og ben

FSP

Fileteret og flået, med nerveben

Fileteret, uden skind, men med nerveben

GHT

Renset, uden hoved og hale

GUH + TLD

GUG

Renset, uden gæller

Indvolde og gæller fjernet

GUH

Renset og hovedskåret

Indvolde og hoved fjernet

GUL

Renset, med lever

GUT uden fjernelse af lever

GUS

Renset, hovedskåret og flået

GUH + SKI

GUT

Renset

Alle indvolde fjernet

HEA

Hovedskåret

Uden hoved

JAP

Japan-cut

Delt ved tværsnit, hvor alle dele fra hoved til mave fjernes

JAT

Japan-cut uden hale

Japan-cut med hale fjernet

LAP

Lapper

Dobbeltfilet, HEA, med skind + hale + finner

LVR

Lever

Kun lever. Ved samlet præsentation anvendes koden LVR-C

OTH

Andet

Anden præsentation (1)

ROE

Rogn

Kun rogn. Ved samlet præsentation anvendes koden ROE-C

SAD

Tørsaltet

Hovedskåret, med skind, rygben og hale, tørsaltet

SAL

Let vådsaltet

CBF + saltet

SGH

Saltet, renset og hovedskåret

GUH + saltet

SGT

Saltet og renset

GUT + saltet

SKI

Flået

Skind fjernet

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Hale

Kun haler

TLD

Uden hale

Hale fjernet

TNG

Tunge

Kun tunge. Ved samlet præsentation anvendes koden TNG-C

TUB

Kun rør

Kun rør (blæksprutte)

WHL

Hel

Ingen forarbejdning

WNG

Vinger

Kun vinger


Skema 2

Forarbejdningstilstand

KODE

TILSTAND

ALI

Levende

BOI

Kogt

DRI

Tørret

FRE

Fersk

FRO

Frosset

SAL

Saltet


(1)  Når førere af fiskerfartøjer i landingsopgørelsen eller omladningsopgørelsen anvender præsentationskoden »OTH« (andet), beskriver de nøjagtigt, hvad præsentationen »OTH« (andet) dækker.


BILAG II

MINIMUMSOPLYSNINGER TIL FISKERILICENSEN

1.   OPLYSNINGER OM FISKERFARTØJET (1)

EU-fiskerflåderegistreringsnummer (2)

Fiskerfartøjets navn (3)

Flagstat/registreringsland (3)

Registreringshavn (navn og kode (3)

Udvendig mærkning (3)

Internationalt radiokaldesignal (IRCS (4))

2.   LICENSINDEHAVER / FISKERFARTØJSEJER (2) / FISKERFARTØJSREPRÆSENTANT (2)

Den fysiske eller juridiske persons navn

3.   FISKERIKAPACITETSDATA

Maskineffekt (kW) (5)

Tonnage (GT) (6)

Længde overalt (6)

Primært fiskeredskab (7)

Sekundære fiskeredskaber (7)

EVENTUELLE ANDRE NATIONALE FORANSTALTNINGER


(1)  Denne oplysning skal først anføres i fiskerilicensen, når fartøjet registreres i EU-fiskerflåderegistret efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 26/2004.

(2)  Jf. forordning (EF) nr. 26/2004.

(3)  For navngivne fartøjer.

(4)  Jf. forordning (EF) nr. 26/2004 for fartøjer, der skal have et IRCS.,

(5)  Jf. forordning (EØF) nr. 2930/86.

(6)  Jf. forordning (EØF) nr. 2930/86. Denne oplysning skal først anføres i fiskerilicensen, når fartøjet registreres i EU-fiskerflåderegistret efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 26/2004.

(7)  Efter International Standard Statistical Classification of Fishing Gears (ISSCFCG) (den internationale statistiske standardklassificering af fiskeredskaber).


BILAG III

MINIMUMSOPLYSNINGER TIL FISKERITILLADELSER

A.   IDENTIFIKATION

1.

EU-fiskerflåderegistreringsnummer (1)

2.

Fiskerfartøjets navn (2)

3.

Havnekendingsnummer (1)

B.   FISKERIBETINGELSER

1.

Udstedelsesdato:

2.

Gyldighedsperiode:

3.

Betingelser for tilladelsen, bl.a. vedrørende arter, områder og redskaber:

 

Fra ../../..

Til ../../..

Fra ../../..

Til ../../..

Fra ../../..

Til ../../..

Fra ../../..

Til ../../..

Fra ../../..

Til ../../..

Fra ../../..

Til ../../..

Områder

 

 

 

 

 

 

Art

 

 

 

 

 

 

Fiskeredskaber

 

 

 

 

 

 

Andre betingelser

 

 

 

 

 

 

Andre krav, som følger af ansøgning om fiskeritilladelse.


(1)  Jf. forordning (EF) nr. 26/2004.

(2)  For navngivne fartøjer.


BILAG IV

MARKERINGSBØJESPECIFIKATIONER

Image

VESTLIG MARKERINGSBØJE

Image

ØSTLIG MARKERINGSBØJE

Image

MELLEMMARKERINGSBØJER

Image


BILAG V

FORMAT FOR ELEKTRONISK OVERFØRSEL AF FOS-DATA FRA FLAGMEDLEMSSTAT TIL KYSTMEDLEMSSTAT

A.   Indhold af positionsrapport og definition af dataelementer

Kategori

Dataelement

Feltkode

Type

Indhold

Obligatorisk (M) /

valgfri (O)

Definitioner

Systemdata

Record starter

SR

 

 

M

Angiver, at recorden starter

 

Record slutter

ER

 

 

M

Angiver, at recorden slutter

Meddelelsesdata

Destinationsadresse

AD

Char (3)3

ISO 3166-1 alfa-3

M

Adressen på den kyststat, der modtager meddelelsen ISO alfa-3-landekode ISO alfa-3-landekode for den flagmedlemsstat, der sender meddelelsen

 

Fra

FR

Char (3)3

ISO 3166-1 alfa-3

M

ISO alfa-3-landekode for den flagmedlemsstat, der sender meddelelsen

 

Meddelelsestype

TM

Сhаr (3)3

Kode

M

Første tre bogstaver af meddelelsestypen (POS – for positionsrapport)

 

Dato

DA

Num (3)8

ÅÅÅÅMMDD

M

År, måned og dato for transmission

 

Klokkeslæt

TI

Num (3)4

TTMM

M

Transmissionsklokkeslæt (UTC)

Registreringsoplysninger om fiskerfartøjet

EU-flåderegisternummer

IR

Char (3)12

ISO 3166-1 alfa-3 + Char (3)9

O (1)

Registreringsnummer i EU-flåderegistret bestående af medlemsstatskoden (ISO alfa-3-landekode) og en entydig fiskerfartøjskode

 

Flagstat

FS

Char (3)3

ISO 3166-1 alfa-3

M

ISO alfa-3-landekode for fartøjets flagstat

 

Radiokaldesignal

RC

Char (3)7

IRCS-kode

M

Fiskerfartøjets internationale radiokaldesignal

 

Fiskerfartøjets navn

NA

Char (3)30

ISO 8859-1

O

Fiskerfartøjets navn

 

Fiskerfartøjets navn

XR

Char (3)14

ISO 8859-1

O

Fiskerfartøjets sidenummer

Aktivitetsdata

Breddegrad (decimalgrader)

LT

Char (3)7

+/-DD.ddd

M

Breddegrad, som fartøjet befinder sig på på transmissionstidspunktet, i decimalgrader målt efter WGS84-koordinatsystemet (2)

 

Længdegrad (decimalgrader)

LG

Char (3)8

+/-DDD.ddd

M

Længdegrad, som fartøjet befinder sig på på transmissionstidspunktet, i decimalgrader målt efter WGS84-koordinatsystemet. Med tre decimaler. Værdien er negativ ved positioner på den vestlige halvkugle (2).

 

Fart

SP

Num (3)3

Knob (3) 10

M

Fiskerfartøjets fart i knob med én decimal, fx //SP/105 = 10,5 knob

 

Kurs

CO

Num (3)3

360°-skala

M

Fartøjets kurs på en 360°-skala, fx //CO/270 = 270°

 

Fangstrejsenummer

TN

Num (3)3

001-999

O

Fangstrejsens løbenummer i det igangværende år

B.   Positionsrapportens opbygning

Hver datatransmission er struktureret på følgende måde:

en dobbelt skråstreg (»//«) og bogstaverne »SR« angiver starten på en meddelelse

en dobbelt skråstreg (»//«) og en feltkode angiver starten på et dataelement

en enkelt skråstreg (»/«) skiller feltkode og data

datapar adskilles ved et mellemrum

bogstaverne »ER« og en dobbelt skråstreg (»//«) angiver afslutningen på en record.


(1)  Obligatorisk for EU-fiskerfartøjer.

(2)  Det er unødvendigt at transmittere plustegnet (+), og foranstillede nuller kan udelades.

(3)  ISO alfa-3-koder for internationale organisationer:

XEU

Europa-Kommissionen

XFA

CFCA

XNW

NAFO

XNE

NEAFC

XIC

ICCAT

XCA

CCAMLR


BILAG VI

MODEL – KOMBINERET EU-FISKERILOGBOG, LANDINGSOPGØRELSE OG OMLADNINGSOPGØRELSE

Image


BILAG VII

MODEL – EU-FISKERILOGBOG OG LANDINGS/OMLADNINGSOPGØRELSE

(MIDDELHAVET)

Image


BILAG VIII

EU-FISKERILOGBOG FOR NAFO-UNDEROMRÅDE 1, ICES-AFSNIT V a OG ICES-UNDEROMRÅDE XIV

Fiskerfartøjets navn/havnekendingsnummer/IRCS (internationalt radiokaldesignal)

 

Dato

NAFO/ICES-område

 

 

Dag

Måned

År

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klokkeslæt for påbegyndelse af træk

(GMT)

Klokkeslæt for afslutning af træk

(GMT)

Antal fisketimer

Position ved påbegyndelse af træk

Redskabstype

Antal anvendte net eller liner

Maskestørrelse

Fangst opdelt efter art (kg – levende vægt)

Breddegrad

Længdegrad

NAFO/ICES-område

 

Torsk

(101)

Rødfisk

(103)

Hellefisk

(118)

Helleflynder

(120)

Havkat

(340)

Lodde

(340)

Rejer

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsmid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsmid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsmid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsmid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsmid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsmid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsmid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal for dagen

Beholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsmid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fangstrejsen i alt

Beholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsmid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rund vægt (kg – levende vægt) forarbejdet i dag til konsum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rund vægt (kg – levende vægt) forarbejdet i dag til fiskemel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

Bemærkninger

 

Fartøjsførerens underskrift


BILAG IX

EU-LANDINGS/OMLADNINGSOPGØRELSE  (1) FOR NAFO-UNDEROMRÅDE 1, ICES-AFSNIT V a OG ICES-UNDEROMRÅDE XIV

Fiskerfartøjets navn / havnekendingsnummer (1)

IRCS (2)

(3) Ved omladning

Modtagerfiskerfartøjets navn og/eller radiokaldesignal,

havnekendingsnummer og nationalitet:


 

Dag

Måned

Klokkeslæt

År

2.0 …

Repræsentantens navn:

Fartøjsførerens navn:

Afsejling (4)

 

 

 

fra

 

 

 

Ankomst (5)

 

 

til

 

 

 

Landing (6)

 

 

 

 

 

Underskrift:

Underskrift:


Angiv vægt i kg eller anden anvendt enhed (fx kasse, kurv) og landet vægt i kg af denne enhed:

 

kg (18) (19)


Art

ICES/ NAFO (1)/ CECAF

Tredjelandsfiskerizone

Præsentation

(17)

Præsentation

(17)

Præsentation

(17)

Præsentation

(17)

Præsentation

(17)

Præsentation

(17)

Præsentation

(17)

Præsentation

(17)

Præsentation

(17)

Præsentation

(17)

Hel

Renset

Hovedskåret

Fileteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Det ikke gældende overstreges.


BILAG X

VEJLEDNING FOR FØRERE AF EU-FISKERFARTØJER, DER ER FORPLIGTET TIL AT FØRE OG INDSENDE EN FISKERILOGBOG SAMT EN LANDINGSOPGØRELSE OG/ELLER EN OMLADNINGSOPGØRELSE I PAPIRFORM

1.   Fiskerilogbogsoplysninger om fiskerfartøjet skal registreres i formatet i bilag VI, VII og VIII

1.1   Følgende generelle oplysninger om fartøjet eller eventuelt fartøjerne skal registreres (under de relevante numre) i fiskerilogbogen:

Oplysninger om fiskerfartøjet/fiskerfartøjerne og fangstrejsedata

Fiskerilogbogsreferencenummer

Dataelementernes betegnelse

(M=obligatorisk)

(O=valgfri)

Beskrivelse og/eller registreringstidspunkt

(1)

Fiskerfartøjets ( fartøjernes) navn(e) og radiokaldesignal(er)

(M)

Anføres på første linje. Ved parfiskeri anføres det andet fartøjs navn, fartøjsførerens navn, fartøjets nationalitet og fartøjets havnekendingsnummer under de tilsvarende oplysninger om det fartøj, som fiskerilogbogen føres for.

(2)

Havnekendingsnummer

(M)

Havnekendingsnummer som anført på skroget

(3)

Fartøjsførerens navn og adresse

(M)

Oplys fartøjsførerens fornavn, efternavn og adresse (gadenavn, nummer, by, medlemsstat).

Føreren af det andet eller de andre fiskerfartøjer skal også føre en fiskerilogbog, hvori de anfører, hvor store mængder der er fanget og beholdt om bord, på en sådan måde, at disse mængder kun registreres én gang.

(4)

Dag, måned, klokkeslæt (lokal tid) og afsejlingshavn

(M)

Skal registreres, inden fiskerfartøjet forlader havnen.

(5)

Dag, måned, klokkeslæt (lokal tid) og ankomsthavn

(M)

Skal registreres, inden indsejling i havnen.

(6)

Dato og havn, hvis landingssted forskelligt fra (5)

(M)

Skal registreres, inden indsejling i landingshavnen.

(7)

Modtagerfiskerfartøjets navn, radiokaldesignal, nationalitet og havnekendingsnummer (registreringsnummer)

(M)

Anføres ved omladning.

Oplysninger om redskaber

(8)

Fiskeredskaber

(M)

Redskabstypen anføres ved hjælp af koderne i kolonne 1 i bilag XI.

(9)

Maskestørrelse

(M)

Anføres i millimeter.

(10)

Dimensioner

(O)

Redskabsstørrelse og dimensioner anføres efter specifikationerne i kolonne 2 i bilag XI.

Oplysninger om fiskeri

(11)

Dato

(M)

Dato for hver dag på havet skal registreres på en ny linje og skal svare til hver havdag.

(12)

Antal fiskedræt

(M)

Antallet af fiskedræt anføres efter specifikationerne i kolonne 3 i bilag XI (M).

(13)

Fisketid

(O)

Anfør, hvor lang tid i alt der er brugt på sporing (fx ved hjælp af sonar) eller fiskeri, idet den brugte tid skal svare til antallet af timer på havet minus den tid, der er gået med at sejle til, mellem og fra fiskebankerne og med undvigemanøvrer, inaktivitet eller venten på reparation.

(14)

Position

(M)

Det relevante geografiske fangstområde angives ved det statistiske rektangel, inden for hvilket størstedelen af fangsten er taget, efterfulgt af henvisning til det relevante ICES-afsnit eller –underområde eller CECAF-, GFCM- eller NAFO-underområde. (M)

Eksempler:

 

ICES-afsnit eller CECAF-, GFCM-, NAFO-underområde, NEAFC-afsnit: jf. de kort, der findes på indersiden af fiskerilogbogens omslag, og anfør koden for hvert område under det pågældende statistiske rektangel, fx IV a, VI b, VII d.

 

»Statistisk rektangel«: jf. ICES' statistiske rektangler på kortene på indersiden af fiskerilogbogens omslag. Disse rektangler er afgrænset af bredde- og længdegrader udtrykt i hele grader eller hele grader plus 30' for breddegrader og hele grader for længdegrader. Anfør ved en kombination af tal og bogstaver det statistiske rektangel, hvori størstedelen af fangsterne er taget. (fx svarer området mellem 56o og 56o30' N og 6o og 7o Ø til ICES-kode 41/F6).

(M)

Hvis fartøjet har fisket i flere rektangler på en dag, kan de enkelte rektangler anføres i fiskerilogbogen.

(O)

»Tredjelandsfiskeriområde«: anfør tredjelandes fiskeriområde(r) eller farvande uden for et lands højhedsområde eller jurisdiktion ved hjælp af ISO-3166 alfa-3-landekoder

fx NOR= Norge

FRO= Færøerne

CAN= Canada

ISL= Island

INT= åbent hav

(M)

(15)

Fangst om bord

(M)

Så snart mængden af en enkelt art, der er beholdt om bord, er levende vægt, skal den registreres i fiskerilogbogen. I denne mængde medregnes de fisk, der er taget fra til besætningens forplejning. Ved registreringen anvendes FAO's alfa-3-fiskeartskode.

Fangsten af hver enkelt art registreres i kg levende vægt.

(O) Hvis fangster opbevares i kurve, kasser, spande, kartoner, sække, poser, blokke eller andre beholdere, registreres dels den benyttede enheds nettovægt i kg levende vægt, dels det nøjagtige antal enheder. Den fangst, der beholdes om bord i sådanne enheder, kan i stedet registreres i kg levende vægt.

(16)

Anslået udsmid

(M)

Udsmid af hver enkelt art skal registreres, hvis den er på over 50 kg (levende vægt). Udsmid af arter, der er taget med henblik på brug som levende agn og registreret i fiskerilogbogen under punkt 15, registreres også.

2.   Vejledning vedrørende landings/omladningopgørelsen

2.1.   Formatet er fastlagt i bilag VI og IX (for landing eller omladning i NAFO 1 og ICES V a)

2.2.   Oplysninger, som skal anføres

Hvis fiskevarer er blevet landet eller omladet, og hvis de er blevet vejet på vejesystemer, der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder, på enten donorfiskerfartøjet eller modtagerfiskerfartøjet, anføres den faktiske vægt i kilogram produktvægt af de landede eller omladede mængder, opdelt efter art, i landings- eller omladningsopgørelsen med angivelse af følgende:

a)

Fiskens præsentationsform (jf. nr. (17) i fiskerilogbogen).

b)

Måleenhed for de landede mængder (jf. nr. (18) i fiskerilogbogen). Anfør enhedens vægt i kilogram produktvægt. Denne enhed er ikke nødvendigvis den samme som den, der er anført i fiskerilogbogen.

c)

Samlet vægt af hver af de landede eller omladede arter (jf. nr. (19) i fiskerilogbogen). Anfør vægten af mængden af hver af de faktisk landede eller omladede arter.

d)

Ved vægt forstås fiskens landingsvægt, dvs. fiskens vægt efter en eventuel forarbejdning om bord. Medlemsstaternes kompetente myndigheder anvender derefter omregningsfaktorer for at beregne den dertil svarende levende vægt.

e)

Fartøjsførerens underskrift (20).

f)

Eventuel repræsentants navn og adresse og underskrift (21).

g)

ICES-afsnit / NAFO-/CECAF-/GFCM-/Sortehavsunderområde / område i Fransk Guyana (FAO-område 31) eller forvaltningsområde og tredjelandsfiskerizone (jf. nr. (22) i fiskerilogbogen). Jf. reglerne for referencenummer (14) ovenfor.

3.   Supplerende vejledning for førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på mindst 10 m, som ikke er omfattet af bestemmelserne i artikel 9 i kontrolforordningen, fartøjsovervågningssystemet eller elektronisk registrering og transmission af fiskerilogbogsdata, jf. kontrolforordningens artikel 15, og som skal registrere fiskeriindsatsen i en fiskerilogbog

Denne vejledning vedrører førere af EU-fiskerfartøjer, der efter EU-reglerne skal registrere, hvor lang tid de har brugt på fiskeri, der er omfattet af fiskeriindsatsordninger:

a)

Alle obligatoriske oplysninger i denne del skal registreres i fiskerilogbogen mellem referencenr. (15) og (16).

b)

Al tidsregistrering sker i UTC (koordineret universaltid).

c)

Ved registrering af arter anvendes FAO's alfa-3-fiskeartskode.

3.1.   Oplysninger om fiskeriindsats

a)   Gennemsejling af et fiskeriindsatsområde

Når et godkendt fartøj gennemsejler et fiskeriindsatsområde uden at fiske i det pågældende område, skal der udfyldes en ny linje i fiskerilogbogen. På denne linje anføres følgende oplysninger:

dato

indsatsområde

dato og klokkeslæt for hver indsejling/udsejling

position for hver indsejling og udsejling i bredde- og længdegrader

fangst om bord, opdelt efter art, på indsejlingstidspunktet

ordet »gennemsejling«.

b)   Indsejling i et fiskeriindsatsområde

Når fiskerfartøjet sejler ind i et fiskeriindsatsområde, hvor det er sandsynligt, at det vil fiske, skal der udfyldes endnu en linje i fiskerilogbogen. På denne linje anføres følgende oplysninger:

dato

ordet »indsejling«

indsatsområde

position i bredde- og længdegrader

klokkeslæt for indsejling

fangst om bord, opdelt efter art, på indsejlingstidspunktet

målart(er).

c)   Udsejling af et fiskeriindsatsområde

Når fartøjet sejler ud af et fiskeriindsatsområde, hvor det har fisket, og sejler ind i et andet fiskeriindsatsområde, hvor det har planer om at fiske, udfyldes endnu en linje i fiskerilogbogen. På denne linje anføres følgende oplysninger:

dato

ordet »indsejling«

position i bredde- og længdegrader

det nye indsatsområde

klokkeslæt for udsejling/indsejling

fangst om bord, opdelt efter art, på udsejlings/indsejlingstidspunktet

målart(er).

Når fiskerfartøjet sejler ud af et fiskeriindsatsområde, hvor det har fisket, og ikke vil fiske mere i det pågældende indsatsområde, skal der udfyldes endnu en linje i logbogen. På denne linje anføres følgende oplysninger:

dato

ordet »udsejling«

position i bredde- og længdegrader

indsatsområde

klokkeslæt for udsejling

fangst om bord, opdelt efter art, på udsejlingstidspunktet

målart(er).

Fiskeri på tværs af områder, når fartøjet fisker på tværs af områder (1).

Når fiskerfartøjet fisker på tværs af områder, skal der udfyldes endnu en linje i logbogen. På denne linje anføres følgende oplysninger:

dato

udtrykket »på tværs af områder«

klokkeslæt for første udsejling samt indsatsområde

position for første indsejling i bredde- og længdegrader

klokkeslæt for sidste indsejling samt indsatsområde

position for sidste udsejling i bredde- og længdegrader

fangst om bord, opdelt efter art, på udsejlings/indsejlingstidspunktet

målart(er).

d)   For fiskerfartøjer, der fisker med passive redskaber, gælder endvidere følgende:

Når fiskerfartøjet sætter eller genudsætter passive redskaber, skal der anføres følgende på den pågældende linje:

dato

indsatsområde

position i bredde- og længdegrader

ordet »udsætning« eller »genudsætning«

klokkeslæt.

Når fiskerfartøjet afslutter fiskeri med passive redskaber:

dato

indsatsområde

position i bredde- og længdegrader

ordet »afslutning«

klokkeslæt.

3.2.   Oplysninger vedrørende meddelelse af fartøjsbevægelser

Når et fiskende fartøj skal indgive en fiskeriindsatsrapport til de kompetente myndigheder i overensstemmelse med kontrolforordningens artikel 28, skal der ud over oplysningerne i punkt 3.1 registreres følgende oplysninger:

a)

dato og klokkeslæt for meddelelsen

b)

fiskerfartøjets geografiske position i bredde- og længdegrader

c)

det anvendte kommunikationsmiddel og i givet fald den anvendte radiostation

d)

meddelelsens modtager(e).


(1)  Fartøjer, der forbliver i en afstand på højst 5 sømil fra grænsen mellem to fiskeriindsatsområder, skal registrere deres første indsejling og deres sidste udsejling i en 24-timersperiode.


BILAG XI

KODER FOR FISKEREDSKABER OG FISKERI

Redskabstype

Kolonne 1

Kode

Kolonne 2

Størrelse/antal (meter)

(valgfrit)

Kolonne 3

Antal udsætninger pr. Dag

(obligatorisk)

Skovlbundtrawl

OTB

Trawlmodel (anfør model eller omkreds ved åbningen)

Antal gange redskabet er udsat

Jomfruhummertrawl

TBN

Rejetrawl

TBS

Bundtrawl (ikke specificeret)

TB

Bomtrawl

TBB

Bomlængde x antal bomme

Antal gange redskabet er udsat

Dobbeltskovltrawl

OTT

Trawlmodel (anfør model eller omkreds ved åbningen) x antal trawl

Antal gange redskabet er udsat

Bundtrawl til partrawling

PTB

Trawlmodel (anfør model eller omkreds ved åbningen)

Skovlflydetrawl

OTM

Trawlmodel

Parflydetrawl

PTM

Trawlmodel

NOT OG VOD

Snurrevod

SDN

Vodtovenes længde i alt

Antal gange redskabet er udsat

Skotsk snurrevod (flyshootervod)

SSC

Vod trukket af to fartøjer (flyshootervod)

SPR

Vod (ikke nærmere angivet)

SX

Vod brugt fra fartøj

SV

OMKREDSENDE NET

Not

PS

Længde, højde

Antal gange redskabet er udsat

Notfiskeri med et fartøj

PS1

Længde, højde

Notfiskeri med to fartøjer

PS2

 

Uden snurpewire (lampara)

LA

 

SKRABERE

Skraber

DRB

Bredde x antal skrabere

Antal gange redskabet er udsat

GARN

Garn (ikke nærmere angivet)

GN

Længde, højde

Antal gange garnene er udsat i løbet af dagen

Bundsat garn

GNS

Drivgarn

GND

Omkredsende garn

GNC

Kombineret garn og toggegarn

GTN

Toggegarn

GTR

FÆLDER

Tejner

FPO

Antal tejner udsat hver dag

 

Fælder (ikke nærmere angivet)

FIX

Ikke nærmere angivet

 

KROGE OG LINER

Håndliner og stangliner (håndbetjente)

LHP

Samlet antal kroge og liner sat ud i løbet af dagen

Håndliner og stangliner (mekaniske)

LHM

Langline til bundfiskeri

LLS

Antal kroge og liner sat ud hver dag

Flydeliner

LLD

Langliner (ikke nærmere angivet)

LL

Dørgeliner

LTL

 

 

Kroge og liner (ikke nærmere angivet)

LX

 

 

HØSTMASKINER

Mekaniserede skrabere

HMD

 

 

 

 

 

 

Diverse fiskeredskaber

MIS

 

 

Fiskeredskaber til fritidsfiskeri

RG

 

 

Ukendte eller ikke nærmere angivne redskaber

NK

 

 


BILAG XII

FORMAT FOR ELEKTRONISK REGISTRERING OG INFORMATIONSUDVEKSLING (VERSION 3.0)

1.

Definitioner af tegnsæt bør for ERS være Western character set (UTF-8).

2.

Alle trebogstavskoder er XML-elementer og alle tobogstavskoder er XML-attributter.

3.

Der vil på Kommissionens fiskeriwebsted blive adgang til XML-eksempelfiler og til den seneste XSD-referencedefinition og –tabelversion af ovenstående bilag.

4.

Alle vægtangivelser i tabellen angives i kilogram, om nødvendigt med en nøjagtighed på op til to decimaler.

Skematisk oversigt over handlingsmeddelelser

Nr.

Navn på element eller attribut

Kode

Beskrivelse og indhold

Obligatorisk (C) / Betinget obligatorisk (CIF) (2) /

Valgfrit (O) (3)

1

OPS-ELEMENT

OPS

Handlingselement: Dette er det overordnede niveau for alle meddelelser til webtjenesten. OPS-elementer skal omfatte ét af underelementerne DAT, RET, DEL, COR, QUE eller RSP.

 

2

Bestemmelsesland

AD

Meddelelsens bestemmelsesland (ISO alfa-3-landekode)

C

3

Afsenderland

FR

Land, der overfører dataene (ISO alfa-3-landekode)

C

4

Meddelelsesnummer

ON

Entydigt identifikationsnummer (AAAÅÅÅÅMMDD999999), som afsenderen genererer

C

5

Meddelelsesdato

OD

Dato for fremsendelse af meddelelsen (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

6

Meddelelsesklokkeslæt

OT

Klokkeslæt, hvor meddelelsen blev sendt (TT:MM (UTC))

C

7

Test flag

TS

Fri tekst

O

8

Datatransmission

DAT

(Se oplysninger om underelementer og attributter til DAT)

CIF

9

Kvittering

RET

(Se oplysninger om underelementer og attributter til RET)

CIF

10

Sletning

DEL

(Se oplysninger om underelementer og attributter til DEL)

CIF

11

Rettelse

COR

(Se oplysninger om underelementer og attributter til COR)

CIF

12

Anmodning

QUE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til QUE)

CIF

13

Svar

RSP

(Se oplysninger om underelementer og attributter til RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Datatransmission

DAT

Transmission af logbog eller salgsnota til en anden medlemsstat

 

16

ERS-meddelelse

ERS

Omfatter alle relevante ERS-data, dvs. hele meddelelsen

C

17

Meddelelsestype

TM

Type meddelelse (igangværende (CU) eller forsinket (DE))

C

18

 

 

 

 

19

Sletning

DEL

Meddelelse, hvori modtagermedlemsstaten anmodes om at slette tidligere sendte data

 

20

Recordnummer

RN

Recordnummer på den meddelelse, som skal slettes (AAAÅÅÅÅMMDD99999999)

C

21

Grund til afvisning

RE

Forklaring på afvisning i fri tekst eller som kodeliste

O

22

 

 

 

 

23

Rettelse

COR

Meddelelse, hvori en anden medlemsstat anmodes om at rette tidligere sendte data

 

24

Nummer på oprindelig meddelelse

RN

Recordnummer på den meddelelse, der rettes (format: AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

25

Grund til rettelse

RE

Fri tekst eller kodeliste (4)

O

26

Nye rettede data

ERS

Omfatter alle relevante ERS-data, dvs. hele meddelelsen

C

27

 

 

 

 

28

Kvittering for modtagelse

RET

Kvittering for modtagelse af en DAT-, DEL- eller COR-meddelelse

 

29

Nummer på sendt meddelelse

ON

Nummer (AAAÅÅÅÅMMDD999999) på den meddelelse, der kvitteres for

C

30

Kvitteringsstatus

RS

Viser status for den modtagne meddelelse/indberetning (4)

C

31

Grund til afvisning

RE

Forklaring på afvisning i fri tekst eller som kodeliste (4)

O

32

 

 

 

 

33

Anmodning

QUE

Anmodning om fiskerilogbogsoplysninger fra en anden medlemsstat

 

34

Ordre, der skal udføres

CD

Hent LOG-data (12 måneder, med mindre andet (max. 12 måneder) er specificeret ved SD og ED nedenfor). Skal altid omfatte de aktuelle og seneste foreliggende data.

C

35

Fartøjsidentifikationstype

ID

Mindst et af følgende: RC/IR/XR/NA

C

36

Fartøjsidentifikationsværdi

IV

Hvis den benyttes, skal formatkravene for fartøjsidentifikationstypen følges.

C

37

Startdato

SD

Startdato for den periode (tidligste dato), for hvilken der anmodes om data (ÅÅÅÅ-MM-DD)

O

38

Slutdato

ED

Slutdato for den periode (sidste dato), for hvilken der anmodes om data (ÅÅÅÅ-MM-DD)

O

39

 

 

 

 

40

Svar

RSP

Svar på en QUE-meddelelse

 

41

ERS-meddelelse

ERS

Omfatter alle relevante ERS-data, afhængigt af fartøjsidentifikationstypen, dvs. hele meddelelsen

O

42

Returmeddelelsesstatus

RS

Viser status for den modtagne meddelelse/indberetning (4)

C

43

Meddelelsesnummer

ON

Nummer på den anmodning, som besvares (AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

44

Grund til afvisning

RE

Hvis svaret er negativt, angives grunden til, at der ikke er fremsendt data. Forklaring på afvisning i fri tekst eller som kodeliste (4)

O

45

Svardele

RP

Svar med andre skemadefinitioner

C

46

 

 

 

 


Skematisk oversigt over fiskerilogbog, salgsnota og transportdokument

Nr.

Navn på element eller attribut

Kode

Beskrivelse og indhold

Obligatorisk (C) / Betinget obligatorisk (CIF) (2)

/ Valgfrit (O) (3)

47

ERS-meddelelse

ERS

Tag i forbindelse med ERS-meddelelsen. ERS-meddelelsen indeholder en LOG-, SAL- eller TRN-meddelelse

 

48

Meddelelsesnummer (recordnummer)

RN

Meddelelsens løbenummer (format: AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

49

Meddelelsesdato (recorddato)

RD

Dato, hvor meddelelsen er sendt (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

50

Klokkeslæt for meddelelse (record)

RT

Klokkeslæt, hvor meddelelsen er sendt (TT:MM:SS (UTC))

C

51

 

 

 

 

52

Fiskerilogbogsmeddelelse

LOG

En fiskerilogbogsmeddelelse indeholder en eller flere af følgende meddelelser: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT

 

53

EU-flåderegisternummer (CFR-nummer)

IR

Meddelelsen skal have formatet AAAXXXXXXXXX, hvor de store A'er står for landekoden for første registreringsland i EU, og de store X'er står for bogstaver eller tal

C

54

IRCS

RC

Internationalt radiokaldesignal

C

55

Fartøjets havnekendingsnummer

XR

Det registreringsnummer, som står på fartøjets side (skrog)

CIF FAR, PNO

56

Fartøjets navn

NA

Fartøjets navn

CIF FAR, PNO, og hvor BFT-reglerne gælder

57

Fartøjsførerens navn

MA

Fartøjsførerens navn (sker der ændringer i løbet af en fangstrejse meddeles sådanne ændringer i næste LOG-meddelelse)

C

58

Fartøjsførerens adresse

MD

Fartøjsførerens adresse (sker der ændringer i løbet af en fangstrejse meddeles sådanne ændringer i næste LOG-meddelelse)

C

59

Registreringsland

FS

Flagstat, hvor fartøjet er registreret. ISO alfa-3-landekode.

C

60

Fartøjets ICCAT-nummer

IN

Registreringsnummer i ICCAT's fartøjsregister

CIF, hvor BFT-reglerne gælder

61

Fartøjets IMO-nummer

IM

IMO-nummer efter BFT-reglerne

CIF, hvor BFT-reglerne gælder, og hvis det foreligger

62

 

 

 

 

63

Afsejlingsmeddelelse

DEP

Meddelelse om afsejling fra havn. Obligatorisk ved hver afsejling fra havn, skal sendes i næste meddelelse

 

64

Dato

DA

Afsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

65

Klokkeslæt

TI

Afsejlingsklokkeslæt (TT:MM (UTC)). Under fiskeriindsatsordninger kræves det fuldstændige klokkeslæt. Hvis kun timeangivelse kræves, kan minutangivelsen sættes til 30.

C

66

Havn

PO

Havnekode (ISO alfa-2-landekode + trebogstavshavnekode). Liste over havnekoder (LLHHH) (4)

C

67

Forventet fiskeri

AA

Kodeliste (4)

O

68

Redskaber om bord

GEA

(Se oplysninger om underelementer og attributter til GEA)

C

69

Undermeddelelse om ombordværende fangst (liste over arter, SPE-undermeddelelser)

SPE

(se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

CIF, hvis fangst om bord

70

 

 

 

 

71

Fiskeriaktivitetsmeddelelse

FAR

Skal indsendes senest ved midnat hvert døgn på havet eller på forlangende af en flagstat

 

72

Markør for sidste fiskeriaktivitetsrapport

LR

Markør, der angiver, at dette er den sidste FAR-meddelelse, der vil blive sendt (LR=1). Fartøjer skal, hvert døgn de er på havet, sende en FAR. Når der er sendt en FAR med LR = 1, kan der ikke sendes flere FAR'er inden indsejling i havn.

CIF, hvis sidste meddelelse

73

Inspektionsmarkør

IS

Markør, der angiver, at denne fiskeriaktivitetsrapport blev modtaget efter inspektion om bord på fartøjet (IS=1). Forekommer, når kontrolløren beder fiskeren om at ajourføre sin fiskerilogbog inden verifikation.

CIF, hvis der er foretaget inspektion

74

Dato

DA

Dato, for hvilken der indberettes fiskeri, mens fartøjet befinder sig på havet (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC)).

C

75

Klokkeslæt

TI

Klokkeslæt for fiskeriets start (TT:MM (UTC))

O

76

Partnerfartøj(er) ved parfiskeri

PFP

Kræves, hvis andre fartøjer deltager i parfiskeri. Nødvendig for effektiv overvågning af parfiskeri. Der kan være mere end ét partnerfartøj. Hver deltager indsender en FAR-meddelelse, hvori alle de øvrige partnere er angivet. Hvis der udføres parfiskeri uden omflytning, oplyser det fartøj, der tager hele fangsten, SPE-elementerne, mens de andre fartøjer kun udfylder RAS-elementet. I tilfælde af omflytning skal der desuden indsendes RLC-meddelelser. (Se oplysninger om underelementer og attributter til PFP)

CIF, hvis partnerfartøj(er) forekommer ved parfiskeri, men ikke hvor BFT-reglerne gælder

77

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Angives ved nulfangst (til indsatsformål) (4)

(Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF, hvis der ikke registreres nogen SPE (og under fiskeriindsatsordninger)

78

Undermeddelelse om position

POS

Position kl. 12, hvis der ikke er taget nogen fangst.

(Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

CIF, hvor BFT-reglerne gælder

79

Undermeddelelse om redskaber

GEA

(Se oplysninger om underelementer og attributter til GEA)

Højst én GEA pr. FAR.

CIF, når der anvendes redskaber

80

Undermeddelelse om tab af redskaber

GLS

(Se oplysninger om underelementer og attributter til GLS)

CIF, hvis obligatorisk efter reglerne (3)

81

Undermeddelelse om fangst (liste over arter, SPE-undermeddelelser)

SPE

Fangst fra dette fiskeri, som er om bord på fartøjet.

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

Ved fælles fiskeri efter BFT-reglerne udfyldes den samlede og tildelte SPE i stedet under CVT, CVO og JCI.

CIF for alle fangede fisk, men ikke hvis JFO, hvor BFT-reglerne gælder

82

Undermeddelelse om det fiskerfartøj, som der overføres fra

CVT

(Se oplysninger om underelementer og attributter til CVT) Ved fælles fiskeri efter BFT-reglerne skal oplysninger om det "fiskerfartøj, som der overføres fra", indberettes af alle fartøjer, der deltager i JFO'en.

CIF, hvis JFO, hvor BFT-reglerne gælder

83

Undermeddelelse(r) om eventuelle andre fiskerfartøjer

CVO

(Se oplysninger om underelementer og attributter til CVO) Ved fælles fiskeri efter BFT-reglerne skal oplysninger om alle "øvrige fiskerfartøjer, som der overføres fra", indberettes af alle fartøjer, der deltager i JFO'en.

CIF, hvis JFO, hvor BFT-reglerne gælder

84

Undermeddelelse om fangstdata

JCI

(Se oplysninger om underelementer og attributter til JCI) Ved fælles fiskeri efter BFT-reglerne skal oplysninger om den samlede JFO-fangst indberettes af alle fartøjer, der deltager i JFO'en.

CIF, hvis JFO, hvor BFT-reglerne gælder

85

JFO-nummer i ICCAT

JF

JFO-nummer i ICCAT, valgfrit efter BFT-reglerne.

O

86

 

 

 

 

87

Omflytningsmeddelelse

RLC

Benyttes, når (en del af eller hele) fangsten overføres eller flyttes fra fælles fiskeredskaber til et fartøj eller fra et fartøjs lastrum eller dets fiskeredskaber til et opbevaringsnet, en beholder eller et bur (uden for fartøjet), hvor den levende fangst opbevares indtil landing

 

88

Dato

DA

Dato for omflytning af fangst, mens fartøjet befinder sig på havet (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

89

Klokkeslæt

TI

Omflytningsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

CIF, hvor BFT-reglerne gælder

90

Modtagerfartøj

REC

Identifikation af modtagerfartøjet.

(Se oplysninger om underelementer og attributter til REC)

Ved overførsel efter BFT-reglerne udfyldes BTI i stedet.

CIF ved omflytning og hvor BFT-reglerne ikke gælder

91

Donorfartøj(er)

DON

Identifikation af donorfartøj(er).

(Se oplysninger om underelementer og attributter til DON)

Ved overførsel efter BFT-reglerne udfyldes BTI i stedet.

CIF ved omflytning og hvor BFT-reglerne ikke gælder

91

Omflyttet til

RT

Trebogstavskode for omflytningsbestemmelsessted (4)

CIF hvis krav herom, særlig hvor BFT-reglerne gælder

92

Undermeddelelse om position

POS

Sted for omflytning

(Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

93

Undermeddelelse om fangst (liste over arter, SPE-undermeddelelser)

SPE

Mængden af omflyttet fisk

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

Gælder BFT-reglerne, udfyldes BTI i stedet.

CIF ved omflytning og hvor BFT-reglerne ikke gælder

94

Undermeddelelse med BFT-overførselsdata

BTI

(Se oplysninger om underelementer og attributter til BTI)

Efter BFT-reglerne, udfyldes BTI i stedet for DON, REC og SPE.

CIF, hvor BFT-reglerne gælder

95

 

 

 

 

96

Omladningsopgørelse

TRA

Både donorfartøj og modtagerfartøj skal indsende en opgørelse over hver omladning af fangst

 

97

Dato

DA

Dato for omladningsstart (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

98

Klokkeslæt

TI

Klokkeslæt for omladningsstart (TT:MM (UTC))

O

99

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Det geografiske område, hvor omladning fandt sted (4)

(Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF, hvis omladning fandt sted på havet

100

Havn

PO

Havnekode (ISO alfa-2-landekode + trebogstavshavnekode). Liste over havnekoder (LLHHH) (4)

CIF, hvis omladning fandt sted i havn

101

Modtagerfartøjets CFR-nummer

IR

Meddelelsen har formatet AAAXXXXXXXXX, hvor de store A'er står for landekoden for første registreringsland i EU, og de store X'er står for bogstaver eller tal

CIF, hvis EU-fiskerfartøj

102

Omladning: modtagerfartøj

TT

Modtagerfartøjets internationale radiokaldesignal

C

103

Omladning: modtagerfartøjets flagstat

TC

Flagstaten for det fartøj, der omlades til (ISO alfa-3-landekode)

C

104

Donorfartøjets CFR-nummer

RF

Meddelelsen skal have formatet AAAXXXXXXXXX, hvor de store A'er står for landekoden for første registreringsland i EU, og de store X'er står for bogstaver eller tal

CIF, hvis EU-fiskerfartøj

105

Omladning: (donor)fartøj

TF

Donorfartøjets internationale radiokaldesignal

C

106

Omladning: donorfartøjets flagstat

FC

Donorfartøjets flagstat (ISO alfa-3-landekode)

C

107

Undermeddelelse om position

POS

(Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

CIF (3),

hvis krav herom (NEAFC- og NAFO-farvande eller BFT-reglerne)

108

Omladet fangst (liste over arter, SPE-undermeddelelser)

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE.)

C

109

 

 

 

 

110

COE: meddelelse om indsejling i et indsatsområde

COE

Meddelelse om indsejling i et indsatsområde. Hvis der fiskes i et område, hvor der gælder en fiskeriindsatsordning.

CIF, hvis krav herom

111

Dato

DA

Indsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

112

Klokkeslæt

TI

Indsejlingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

113

Målart(er)

TS

Målart(er), der fiskes efter under tilstedeværelsen i området (4)

CIF, hvis der fiskes under en indsatsordning og ikke gennemsejles zoner

114

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Fartøjets geografiske position (4)

(Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS.)

CIF, hvis der fiskes under en indsatsordning og ikke gennemsejles zoner

115

Undermeddelelse om position

POS

Position ved indsejling (se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

116

Undermeddelelse om ombordværende fangst (liste over arter, SPE-undermeddelelser)

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

O

117

 

 

 

 

118

Meddelelse om udsejling af indsatsområde

COX

Meddelelse om udsejling af et indsatsområde. Hvis der fiskes i et område, hvor der gælder en fiskeriindsatsordning.

CIF, hvis krav herom

119

Dato

DA

Udsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

120

Klokkeslæt

TI

Udsejlingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

121

Målart(er)

TS

Målart(er), der fiskes efter under tilstedeværelsen i området (4)

CIF, hvis der fiskes under en indsatsordning og ikke gennemsejles zoner

122

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Fartøjets geografiske position (4)

(Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF, hvis der fiskes under en indsatsordning og ikke gennemsejles zoner

123

Undermeddelelse om position

POS

Position ved udsejling (se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

124

Undermeddelelse om fangst

SPE

Fangsten taget i området (se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

O

125

 

 

 

 

126

Meddelelse om gennemsejling af indsatsområde

CRO

Meddelelse om gennemsejling af et indsatsområde (uden at fiske). Hvis der fiskes i et område, hvor der gælder en fiskeriindsatsordning.

CIF, hvis krav herom

127

Meddelelse om indsejling i et område

COE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til COE)

Kun DA, TI og POS skal specificeres

CIF

128

Meddelelse om udsejling af et område

COX

(Se oplysninger om underelementer og attributter til COX)

Kun DA, TI og POS skal specificeres

CIF

129

 

 

 

 

130

Meddelelse om fiskeriindsats på tværs af områder

TRZ

Tag, der angiver fiskeri på tværs af områder, som er omfattet af en fiskeriindsatsordning

CIF, hvis krav herom

131

Meddelelse om indsejling

COE

Første indsejling (se oplysninger om underelementer og attributter til COE)

C

132

Meddelelse om udsejling

COX

Sidste udsejling (se oplysninger om underelementer og attributter til COX)

C

133

 

 

 

 

134

INS: meddelelse om inspektion

INS

Tag, der angiver, at her starter en undermeddelelse om inspektion. Skal indsendes af myndighederne, men ikke af fartøjsføreren

O

135

Inspektionsland

IC

ISO alfa-3-landekode for den kyststat, som inspektionen finder sted i

C

136

Udpeget kontrollør

IA

Tekstfelt med kontrollørens navn eller eventuelle firecifrede identifikationskode

O

137

Kontrollørens land

SC

ISO alfa-3-landekode for kontrollørens land

O

138

Dato

DA

Inspektionsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

139

Klokkeslæt

TI

Inspektionsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

140

Havn

PO

Havnekode (ISO alfa-2-landekode + trebogstavshavnekode). Liste over havnekoder (LLHHH) (4)

CIF, hvis ingen meddelelse om position

141

Undermeddelelse om position

POS

Position ved inspektion

(se oplysninger om underelementer og attributter til POS).

CIF, hvis ingen havnekode

142

 

 

 

 

143

Meddelelse om udsmid

DIS

Tag med oplysninger om udsmid

CIF (3), hvis krav herom

144

Dato

DA

Udsmidsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

145

Klokkeslæt

TI

Udsmidsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

146

Undermeddelelse om position

POS

Position på udsmidstidspunkt

(se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

CIF, hvis krav herom

147

Undermeddelelse om udsmid

SPE

Udsmid

(se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C

148

 

 

 

 

149

Meddelelse om forhåndsmeddelelse om ankomst

PNO

Tag med meddelelse om forhåndsmeddelelse. Skal fremsendes inden ankomst i havn, eller hvis foreskrevet i EU-reglerne

CIF (1)  (2), hvis krav herom

150

Forventet dato for ankomst i havn

PD

Forventet ankomst/gennemsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

151

Forventet klokkeslæt for ankomst i havn

PT

Forventet klokkeslæt for ankomst/gennemsejling (TT:MM (UTC))

C

152

Havn

PO

Havnekode (ISO alfa-2-landekode + trebogstavshavnekode). Liste over havnekoder (LLHHH) (4)

C

153

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Fiskeriområde for forhåndsmeddelelse om torsk. Liste over koder for fiskeriområder og indsats/bevaringsområder (4)

(Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF i Østersøen

154

Forventet landingsdato

DA

Forventet landingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD) i Østersøen med henblik på udsejling

O

155

Forventet landingsklokkeslæt

TI

Forventet landingsklokkeslæt (TT:MM (UTC)) i Østersøen med henblik på udsejling

O

156

Undermeddelelser om ombordværende fangst (liste over arter, SPE-undermeddelelser)

SPE

Ombordværende fangst (ved pelagiske arter skal ICES-område angives)

(se oplysninger om SPE-undermeddelelse)

CIF, hvis fangst om bord

157

Undermeddelelse om position

POS

Position ved indsejling i/udsejling af område

(Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

CIF

158

Formål med anløbning

PC

LAN for landing, TRA for omladning, ACS for adgang til vedligehold, OTH for andet.

C

159

Begyndelsesdato for fangstrejsen

DS

Dato for påbegyndelse af fangstrejsen (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

160

 

 

 

 

161

Meddelelse om forhåndsmeddelelse om overførsel

PNT

Tag med meddelelse om forhåndsmeddelelse om overførsel. Benyttes, hvor BFT-reglerne gælder.

CIF, hvor BFT-reglerne gælder

162

Forventet dato

DA

Forventet dato for overførsel til bur (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

163

Forventet klokkeslæt

TI

Forventet klokkeslæt for overførsel til bur (TT:MM (UTC))

C

164

Undermeddelelse om forventet mængde

SPE

Forventet mængde BFT til overførsel med angivelse af både levende mængde og mængde om bord

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C

165

Undermeddelelse om position

POS

Position, hvor overførslen finder sted.

(Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

166

Slæbebåds navn

NA

Slæbe- eller bugserbådens navn

C

167

Slæbebåds ICCAT-nummer

IN

Slæbebådens registreringsnummer i ICCAT's fartøjsregister

C

168

Antal bure på slæb

CT

Antallet af bure, som slæbebåden har på slæb

C

169

 

 

 

 

170

Meddelelse om afsluttet fiskeri

EOF

Tag, der angiver fiskeriets afslutning forud for ankomst i havn. Fremsendes, efter at det sidste fiskeri er afsluttet, og inden ankomst i havn.

 

171

Dato

DA

Afslutningsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

172

Klokkeslæt

TI

Afslutningsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

173

 

 

 

 

174

Meddelelse om ankomst i havn

RTP

Tag, der angiver ankomst i havn. Skal fremsendes ved ankomst i havn efter en eventuel PNO-meddelelse.

 

175

Dato

DA

Ankomstdato (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

176

Klokkeslæt

TI

Ankomstklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

177

Havn

PO

Havnekode (ISO alfa-2-landekode + trebogstavshavnekode). Liste over havnekoder (LLHHH) (4)

C

178

Grund til ankomst i havn

RE

Grunden til anløb af havn (4)

CIF

179

Redskaber om bord

GEA

(Se oplysninger om underelementer og attributter til GEA)

O

180

 

 

 

 

181

Landingsopgørelse

LAN

Tag med oplysninger om landing. Skal fremsendes efter landing af fangst. LAN kan benyttes i stedet for en transportmeddelelse

 

182

Dato

DA

ÅÅÅÅ-MM-DD – dato, hvor landing er afsluttet

C

183

Klokkeslæt

TI

Landingsklokkeslæt. Format TT:MM (UTC).

O

184

Afsendertype

TS

trebogstavskode (MAS: fartøjsfører; REP: repræsentant; AGE: agent)

C

185

Havn

PO

Havnekode (ISO alfa-2-landekode + trebogstavshavnekode). Liste over havnekoder (LLHHH) (4)

C

186

Undermeddelelse om landet fangst (liste over SPE med PRO-undermeddelelser)

SPE

Arter, fiskeriområder, landet vægt, relevante redskaber samt præsentationsformer

(se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C

187

Transportmeddelelse

TRN

LAN kan benyttes i stedet for en transportmeddelelse. Ved at inkludere en TRN kan transportøren fritages for at indsende en særskilt TRN. I så fald behøver TRN'ens SPE ikke at udfyldes, da oplysningerne allerede foreligger i undermeddelelsen om landet fangst.

O

188

 

 

 

 

189

Undermeddelelse om position

POS

Undermeddelelse med koordinater for geografisk position

 

190

Breddegrad (decimalgrader)

LT

Breddegrad i WGS84-formatet, der anvendes i FOS

C

191

Længdegrad (decimalgrader)

LG

Længdegrad i WGS84-formatet, der anvendes i FOS

C

192

 

 

 

 

193

GEA: undermeddelelse om anvendte redskaber

GEA

Undermeddelelse med oplysninger om anvendte redskaber

 

194

Redskabstype

GE

Redskabskode, der bygger på FAO's "International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear" (4)

C

195

Maskestørrelse

ME

Maskestørrelse (i millimeter)

CIF, hvis redskabet har masker, som der gælder visse størrelseskrav for

196

Redskabsdimensioner

GC

Redskabsdimensioner, jf. bilag XI ("kolonne 2"). Oplysning i tekstform.

O

197

Fiskedræt

FO

Antal fiskedræt

C

198

Fisketid

DU

Fiskeriets varighed i minutter, idet fisketid = antal timer på havet minus tid brugt undervejs til, mellem og fra fiskebanker, på undvigemanøvrer, på inaktivitet eller på venten på reparation

C

(samme som FAR/DU-elementet i linje 74)

199

Undermeddelelse om udsætning af redskaber

GES

Undermeddelelse om udsætning af redskaber

(se oplysninger om underelementer og attributter til GES)

CIF, hvis krav herom (3) (fartøjer, der anvender passive eller faststående redskaber)

200

Undermeddelelse om indhaling af redskaber

GER

Undermeddelelse om indhaling af redskaber

(se oplysninger om underelementer og attributter til GER)

CIF, hvis krav herom (3) (fartøjer, der anvender passive eller faststående redskaber)

201

Undermeddelelse om anvendelse af garn

GIL

Undermeddelelse om anvendelse af garn

(se oplysninger om underelementer og attributter til GIL)

CIF, hvis fartøjet har tilladelser til ICES III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k og XII

202

Fiskedybder

FD

Afstanden fra havoverfladen til det dybeste punkt på fiskeredskabet (i meter). Gælder for fartøjer, der anvender trukne redskaber, langliner og faststående redskaber

CIF ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

203

Gennemsnitligt antal kroge på langliner

NH

Det gennemsnitlige antal kroge på langlinerne

CIF ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

204

Gennemsnitlig netlængde

GL

Gennemsnitlig netlængde, når der anvendes faststående redskaber (i meter)

CIF ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

205

Gennemsnitlig nethøjde

GD

Gennemsnitlig nethøjde, når der anvendes faststående redskaber (i meter)

CIF ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

206

Antal redskaber

QG

Samlet antal garn om bord – meddelt ved afsejling, hvis der medføres garn

CIF, hvis der medføres garn

207

Redskabers længde i alt

TL

Den samlede længde af medførte redskaber – meddelt ved afsejling, hvis der medføres garn

CIF, hvis der medføres garn

208

 

 

 

 

209

GES: undermeddelelse om udsætning af redskaber

GES

Tag med oplysninger om udsætning af redskaber

CIF, hvis krævet i reglerne (3)

210

Dato

DA

Udsætningsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

211

Klokkeslæt

TI

Udsætningsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

212

Undermeddelelse om position

POS

Position for udsætning af redskaber

(se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

213

Udsætningsnummer

GS

Dato for afslutning af udsætningen og udsætningens løbenummer på dagen (MMDDXX). (Der gives løbenummer 01 til dagens første udsætning. Eksempelvis vil anden udsætning af redskaber den 20. december få nummer 122002)

O

214

 

 

 

 

215

Undermeddelelse om indhaling af redskaber

GER

Tag med oplysninger om indhaling af redskaber

CIF, hvis krævet i reglerne (3)

216

Dato

DA

Indhalingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

217

Klokkeslæt

TI

Indhalingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

218

Undermeddelelse om position

POS

Position for indhaling af redskaber

(se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

219

Udsætningsnummer

GS

Dato for afslutning af udsætningen og udsætningens løbenummer på dagen (MMDDXX)

O

220

 

 

 

 

221

Undermeddelelse om anvendelse af garn

GIL

Undermeddelelse om anvendelse af garn

CIF, hvis fartøjet har tilladelser til ICES III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k og XII

222

Nominel længde af ét garn

NL

Oplysningen skal registreres på hver fangstrejse (i meter)

C

223

Antal garn

NN

Antal garn i en lænke

C

224

Antal lænker

FL

Antal udsatte lænker

C

225

Undermeddelelse om position

POS

Position for hver lænkeudsætning

(se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

226

Dybde for hver udsat lænke

FD

Dybde for hver udsat lænke (afstanden fra havoverfladen til det dybeste punkt på fiskeredskabet)

C

227

Sættetid for hver udsat lænke

ST

Sættetid for hver udsat lænke (timer)

C

228

Udsætningsnummer

GS

Dato for afslutning af udsætningen og udsætningens løbenummer på dagen (MMDDXX)

O

229

 

 

 

 

230

Undermeddelelse om mistede redskaber

GLS

Oplysninger om mistede faststående redskaber

CIF, hvis krævet i reglerne (3)

231

Dato for tab af redskaber

DA

Dato for tab af redskaber (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

232

Klokkeslæt for tab af redskaber

TI

Klokkeslæt for tab af redskaber (TT:MM (UTC))

C

233

Antal enheder

NN

Antal mistede redskaber

C

234

POS-undermeddelelse

POS

Redskabernes sidste kendte position

(se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

235

Tiltag til at redde redskaberne

MG

Fri tekst

C

236

 

 

 

 

237

RAS: Undermeddelelse om relevant område

RAS

Relevant område, afhængig af relevant indberetningskrav – der skal udfyldes mindst ét felt. Der vil blive lagt en liste over koder ud på EU's websted, hvis adresse oplyses senere

CIF

238

FAO-område

FA

FAO-område (fx 27)

CIF, hvis området er et FAO-område

239

FAO-underområde

SA

FAO-underområde (fx 3)

CIF, hvis området er et FAO-område

240

FAO-afsnit

ID

FAO-afsnit (fx d)

CIF, hvis området er et FAO-område

241

FAO-underafsnit

SD

FAO-underafsnit (fx 28). (Sammen med ovenstående giver det 27.3.d.24)

CIF, hvis området er et FAO-område

242

FAO-enhed

UI

FAO-enhed (fx 1). (Sammen med ovenstående giver det 27.3.d.24.1)

CIF, hvis området er et FAO-område

243

Økonomisk zone

EZ

Økonomisk zone

CIF, hvis uden for EU-farvand

244

Statistisk rektangel

SR

Statistisk rektangel (fx 49E6)

CIF, hvis området er et statistisk rektangel

245

Fiskeriindsatsområde

FE

Liste over koder for fiskeriindsats (4)

CIF, hvis området er omfattet af indsatsregler

246

 

 

 

 

247

Undermeddelelse om arter

SPE

Undermeddelelse om fangst pr. art

 

248

Artsnavn

SN

Artsnavn (FAO's alfa-3-kode)

C

249

Fiskens vægt

WT

Afhængigt af sammenhængen anføres her enten:

1.

fiskens samlede vægt (i kg) i fangstperioden

2.

den samlede vægt (i kg) af den ombordværende mængde fisk (i alt) eller

3.

den samlede vægt (i kg) af den landede fisk

4.

den samlede vægt af udsmid og fisk, der er anvendt til levende agn

CIF, hvis arterne ikke tælles; når BFT-reglerne gælder

250

Antal fisk

NF

Antal fisk (når fangsten skal registreres i antal fisk, hvilket gælder fx for laks og tun)

CIF for laks; når BFT-reglerne gælder

251

Vægten af den mængde fisk, der skal landes

WL

Den samlede vægt (i kg) af den mængde fisk, der skal landes eller omlades

CIF (hvis krævet i PNO)

252

Antallet af fisk, der skal landes

FL

Det samlede antal fisk, der skal landes eller omlades

CIF (hvis krævet i PNO)

253

Mængde, der opbevares i net

NQ

Anslået mængde levende fisk, der opbevares i net og ikke i lastrum

CIF ved levende almindelig tun

254

Antal fisk, der opbevares i net

NB

Anslået antal levende fisk, der opbevares i net og ikke i lastrum

CIF ved levende almindelig tun

255

Undermeddelelse om størrelsesfordeling

SIZ

Størrelsesfordeling, hvis der er fanget fisk under mindstemålet

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SIZ.)

CIF, hvis undermålere efter BFT-reglerne

256

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Geografisk område, hvor størstedelen af fangsten blev taget (4)

(Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

C

257

Redskabstype

GE

Bogstavkode, der bygger på FAO's "International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear" (4)

CIF ved landingsopgørelse kun for visse arter og fangstområder

258

Undermeddelelse om forarbejdning

PRO

(Se oplysninger om underelementer og attributter til PRO)

CIF ved landings/ (omladnings)opgørelse

259

Metode til vægtbestemmelse

MM

Metode til vægtbestemmelse: skøn (EST) eller vejning om bord (WGH)

CIF, hvor BFT-reglerne gælder

260

 

 

 

 

261

Undermeddelelse om forarbejdning

PRO

Oplysninger om forarbejdning/præsentation for hver landet art

 

262

Fiskens friskhedsklasse

FF

Fiskens friskhedsklasse (4)

CIF, hvis krævet i salgsnota

263

Opbevaringsmåde

PS

Bogstavkode for fiskens tilstand (4)

CIF, hvis krævet i salgsnota

264

Fiskens præsentation

PR

Bogstavkode for varens præsentation (viser fiskens forarbejdning) (4)

C

265

Emballagetype til forarbejdede varer

TY

Trebogstavskode (4)

CIF (LAN og TRA, og fisken ikke vejet tidligere)

266

Antal emballageenheder

NN

Antal emballageenheder: kartoner, kasser, sække, blokke osv.

CIF (for LAN og TRA og fisken ikke vejet tidligere)

267

Gennemsnitsvægt pr. emballageenhed

AW

Produktvægt (kg)

CIF (for LAN og TRA og fisken ikke vejet tidligere)

268

Omregningskoefficient

CF

En koefficient for omregning af forarbejdet fisks vægt til levende vægt

CIF, hvis der ikke foreligger nogen regional koefficient eller EU-koefficient for denne kombination af SPE og præsentation.

269

 

 

 

 

270

CVT-undermeddelelse

CVT

Undermeddelelse med oplysninger om et fartøj, der har fanget almindelig tun, og som "overfører" fisk fra fælles fiskeri til bure

 

271

Fiskerfartøjets navn

NA

Fiskerfartøjets navn

C

272

ICCAT-nummer

IN

Registreringsnummer i ICCAT's fartøjsregister

C

273

IMO-nummer

IM

IMO-nummer

CIF, hvis det foreligger

274

Fartøjets EU-flåderegisternummer (CFR-nummer)

IR

Meddelelsen skal have formatet AAAXXXXXXXXX, hvor de store A'er står for landekoden for første registreringsland i EU, og de store X'er står for bogstaver eller tal (kun hvis EU-fartøj)

CIF, hvis EU-fartøj

275

Fartøjets radiokaldesignal

RC

Fiskerfartøjets internationale radiokaldesignal

C

276

Undermeddelelse om forholdet mellem fangst og kvote

SPE

Fangst fra fælles fiskeri modregnet i det pågældende fartøjs individuelle kvote under hensyntagen til fordelingsnøgler for fælles fiskeri

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

CIF, hvis benyttet i en FAR-meddelelse

277

 

 

 

 

278

CVO-undermeddelelse

CVO

Undermeddelelse med oplysninger om andre tunfiskerfartøjer, der deltager i fælles fiskeri efter almindelig tun, men som ikke overfører fisk. Én CVO-undermeddelelse pr. andet fiskerfartøj, der deltager i fælles fiskeri. Ved at udfylde en CVO erklærer fartøjet, at det ikke har taget nogen fangst om bord eller overført fangst til bure.

 

279

Fiskerfartøjets navn

NA

Fiskerfartøjets navn

C

280

ICCAT-nummer

IN

Registreringsnummer i ICCAT's fartøjsregister

C

281

IMO-nummer

IM

IMO-nummer

CIF, hvis det foreligger

282

Fartøjets EU-flåderegisternummer (CFR-nummer)

IR

Meddelelsen skal have formatet AAAXXXXXXXXX, hvor de store A'er står for landekoden for første registreringsland i EU, og de store X'er står for bogstaver eller tal (kun hvis EU-fartøj)

CIF, hvis EU-fartøj

283

Fartøjets radiokaldesignal

RC

Fiskerfartøjets internationale radiokaldesignal

C

284

Undermeddelelse om forholdet mellem fangst og kvote

SPE

Fangst fra fælles fiskeri modregnet i det pågældende fartøjs individuelle kvote under hensyntagen til fordelingsnøgler for fælles fiskeri

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C

285

 

 

 

 

286

JCI-undermeddelelse

JCI

Undermeddelelse om fangstdata for fælles fiskeri. Indeholder oplysninger om fangsten og den samlede fangst fra fælles fiskeri (jf. BFT-reglerne).

 

287

Fangstdato

DA

Fangstdato

C

288

Fangstklokkeslæt

TI

Fangstklokkeslæt

C

289

Undermeddelelse om fangststed

POS

Fangststed

(Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

290

Undermeddelelse om samlet fangst fra fælles fiskeri.

SPE

Samlet fangst af almindelig tun med angivelse af både mængde i bur og mængde om bord

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

CIF for enhver fangst

291

 

 

 

 

292

BTI-undermeddelelse

BTI

Undermeddelelse om overførselsdata om almindelig tun. Oplysninger om overførsler og overførselsfartøj i forbindelse med overførsel af almindelig tun

 

293

Undermeddelelse om det fiskerfartøj, som der overføres fra

CVT

Identifikation af det fiskerfartøj, som der overføres fra (under CVT behøver SPE ikke at blive udfyldt).

(Se oplysninger om underelementer og attributter til CVT)

C

294

Undermeddelelse om position for overførsel

POS

Position for overførsel

(Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

295

Undermeddelelse om overført fangst

SPE

Samlet mængde almindelig tun overført til bur

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

CIF for enhver fangst

296

Slæbebåds navn

NA

Slæbe- eller bugserbådens navn

C

297

Slæbebåds ICCAT-nummer

IN

Slæbebådens registreringsnummer i ICCAT's fartøjsregister

C

298

Navn på det akvakulturanlæg, fisken er bestemt til

FN

Akvakulturanlæggets navn

C

299

Akvakulturanlæggets ICCAT-nummer

FI

Akvakulturanlæggets ICCAT-registernummer

C

300

 

 

 

 

301

Undermeddelelse om størrelsesfordeling

SIZ

Størrelsesfordeling, hvis der er fanget fisk under mindstemålet

 

302

Mængde på over 6,4 kg

S6

Mængde almindelig tun, der er større end 6,4 kg eller 70 cm, men mindre end 8 kg eller 75 cm

CIF

303

Mængde på over 8kg

S8

Mængde almindelig tun, der er større end 8 kg eller 75 cm, men mindre end 30 kg eller 115 cm

CIF

304

 

 

 

 

305

Undermeddelelse om modtagerfartøj

REC

Element, der indeholder en meddelelse om et af partnerfartøjerne ved parfiskeri

 

306

Partnerfartøj

PFP

Identifikation af partnerfartøj ved parfiskeri

C

307

 

 

 

 

308

Undermeddelelse om donorfartøj

DON

Element, der indeholder en meddelelse om et eller flere af partnerfartøjerne ved parfiskeri. Der kan være flere partnerfartøjer, hvilket viser, at flere fartøjer kollektivt afgiver fangst ved én og samme omflytning

 

309

Partnerfartøj(er)

PFP

Identifikation af et eller flere partnerfartøjer ved parfiskeri

C

310

 

 

 

 

311

PFP-undermeddelelse

PFP

PFP partnerfartøjer ved parfiskeri, sendes for det (de) fartøj(er), der indgår i parfiskeri med eller uden omflytning

 

312

Partnerfartøjets CFR-nummer

IR

Meddelelsen skal have formatet AAAXXXXXXXXX, hvor de store A'er står for landekoden for første registreringsland i EU, og de store X'er står for bogstaver eller tal

O

313

Partnerfartøjets radiokaldesignal

RC

Partnerfartøjets internationale radiokaldesignal

C

314

Partnerfartøjets havnekendingsnummer

XR

Det registreringsnummer, som står på fartøjets side (skrog)

C

315

Partnerfartøjets flagstat

FS

Partnerfartøjets flagstat (ISO alfa-3-landekode)

C

316

Partnerfartøjets navn

NA

Fiskerfartøjets navn

C

317

Partnerfartøjets førers navn

MA

Fartøjsførerens navn (sker der ændringer i løbet af en fangstrejse meddeles sådanne ændringer i næste LOG-meddelelse)

C

318

 

 

 

 

319

Salgsnotameddelelse

SAL

Registrering af salgsnota

 

320

EU-flåderegisternummer (CFR-nummer)

IR

Meddelelsen skal have formatet AAAXXXXXXXXX, hvor de store A'er står for landekoden for første registreringsland i EU, og de store X'er står for bogstaver eller tal

C

321

IRCS

RC

Internationalt radiokaldesignal

CIF, hvis CFR ikke er ajourført

322

Fartøjets havnekendingsnummer

XR

Registreringsnummer på siden (skroget) af det fartøj, som landede fisken

C

323

Registreringsland

FS

Fartøjets ISO alfa-3-landekode

C

324

Fartøjets navn

NA

Navnet på det fartøj, der landede fisken

C

325

SLI-meddelelse

SLI

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SLI)

CIF ved salg

326

TLI-meddelelse

TLI

(Se oplysninger om underelementer og attributter til TLI)

CIF ved overtagelse

327

Fakturareferencenummer

NR

Et fakturareferencenummer som fastsat af medlemsstaten

CIF, hvis muligt

328

Fakturadato

ND

Fakturadato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

CIF, hvis muligt

329

Overtagelsesaftalens referencenummer

CN

Overtagelsesaftalens referencenummer

CIF ved overtagelse

330

Transportdokumentets referencenummer

TR

Referencenummer på transportdokument, identifikation af transportdokument, se TRN

CIF, hvis muligt

331

 

 

 

 

332

Salgslinjemeddelelse

SLI

Tag med oplysninger om salg af et parti

 

333

Dato

DA

Salgsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

334

Salgsland

SC

Det land, hvor salget fandt sted (ISO alfa-3-landekode)

C

335

Salgssted

SL

Liste over havnekoder (LLHHH) (4)

C

336

Sælgers navn

NS

Navnet på auktion, organ eller person, der sælger fisken

C

337

Købers navn

NB

Navnet på organ eller person, der køber fisken

C

338

Købers identifikationsnummer

VN

Købers momsnummer (ISO alfa-2-landekode efterfulgt af højst 12 bogstaver eller tal) eller skatteregistreringsnummer eller en anden entydig identifikator

C

339

Salgsaftalens referencenummer

CN

Salgsaftalens referencenummer

CIF, hvis muligt

340

Undermeddelelse om kildedokument

SRC

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SRC)

C

341

Undermeddelelse om det solgte parti

CSS

(Se oplysninger om underelementer og attributter til CSS)

C

342

BCD-nummer

BC

Henvisning til BCD-nummer (BCD: fangstdokument for almindelig tun)

O, hvor BFT-reglerne gælder

343

 

 

 

 

344

Undermeddelelse om kildedokument

SRC

Undermeddelelse med oplysninger om kildedokumentet for det solgte parti. Flagstatens myndigheder skal spore kildedokumentets oprindelse ud fra fartøjets fiskerilogbogs- og landingsdata

 

345

Landingsdato

DL

Landingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

346

Land og havn

PO

Land og havn, hvor landing finder sted. Listen over havnekoder (LLHHH) kan benyttes til udveksling af data (4)

C

347

 

 

 

 

348

Undermeddelelse om det solgte parti

CSS

Undermeddelelse med oplysninger om den solgte vare

 

349

Fiskens pris

FP

Pris pr. kg

C

350

Samlet pris

TP

Samlet pris for det solgte CSS-parti. Oplyses, hvis den samlede pris ikke kan udledes af prisen pr. kg. Kontrolforordningens artikel 64, stk. 1, litra l).

CIF

351

Handelsvaluta

CR

Kode for salgsprisvaluta (4)

C

352

Fiskens størrelsesklasse

SF

Fiskestørrelse (1-8, alle samme størrelse eller kg, g, cm, mm eller antal fisk pr. kg alt efter tilfældet) (4)

CIF

353

Varens bestemmelse (anvendelsesformål)

PP

Koder for varens bestemmelse (4)

CIF

354

Tilbagetrækning

WD

Varer trukket tilbage af en producentorganisation (Y: ja, N: nej, T: midlertidigt)

C

355

Producentorganisations anvendelseskode

OP

Liste over producentorganisationernes koder (4)

O

356

Arter, der indgår i partiet

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C

357

 

 

 

 

358

Overtagelsesmeddelelse

TLI

Meddelelse med oplysninger om en overtagelse

 

359

Dato

DA

Overtagelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

360

Overtagelsesland

SC

Det land, hvor overtagelse fandt sted (ISO alfa-3-landekode)

C

361

Overtagelsessted

SL

UN LOCODE-stedkode (hvis ikke i havn), hvor overtagelsen fandt sted. Hvis i havn, benyttes EU-havnekodelisten (4)

C

362

Navnet på den overtagende organisation

NT

Navnet på den organisation, der overtog fisken

C

363

Navn på lager

NF

Navn på de lagre, hvor produkterne opbevares

C

364

Adresse på lager

AF

Adresse på de lagre, hvor produkterne opbevares

C

365

Transportdokumentets referencenummer

TR

Referencenummer på transportdokument, identifikation af transportdokument, se TRN

CIF, hvis muligt

366

Undermeddelelse om kildedokument

SRC

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SRC)

C

367

Undermeddelelse om overtaget parti

CST

(Se oplysninger om underelementer og attributter til CST)

C

368

 

 

 

 

369

Undermeddelelse om overtaget parti

CST

Undermeddelelse med oplysninger for hver overtaget art

 

370

Fiskens størrelsesklasse

SF

Fiskestørrelse (1-8, alle samme størrelse eller kg, g, cm, mm eller antal fisk pr. kg alt efter tilfældet), jf. bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 2406/96

O

371

Arter, der indgår i partiet

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE.)

C

372

 

 

 

 

373

Undermeddelelse om transport

TRN

Transportdokument kan sendes elektronisk, inden transport af fisk indledes

 

374

Bestemmelsessted for parti

DC

UN LOCODE-stedkode (hvis ikke i havn), som fisken transporteres til. Hvis i havn, benyttes EU-havnekodelisten (4)

C

375

Registreringsnummer på køretøj

LP

Numerisk eller alfanumerisk kode, der entydigt identificerer køretøjet i udstedelseslandets database, og som svarer til køretøjets nummerplade

C

376

Fiskerfartøjets havnekendingsnummer

XR

Fiskerfartøjets havnekendingsnummer

C

377

Fiskerfartøjets navn

NA

Fiskerfartøjets navn

C

378

Artsliste

SPE

Liste over de arter, som partiet indeholder, og som er fanget af ovennævnte fiskerfartøj (indeholder også RAS- og PRO-data). Da en transportmeddelelse kan erstattes af en landingsopgørelse, kan dette TRN-underelements nærmest overordnede element være et LAN-element i stedet for et ERS-element.

CIF, hvis dette TRN ikke er en del af et LAN

379

Pålæsningssted

PL

UN LOCODE-stedkode (hvis ikke i havn), hvor fisken er læsset på. Hvis i havn, benyttes EU-havnekodelisten (4)

C

380

Pålæsningsdato

DL

Dato for pålæsning af lasten (ÅÅÅÅ-MM-DD (UTC))

C

381

Navn på modtager(e)

NC

Navnet på den virksomhed, som partiet skal transporteres til

C

382

Modtager(e)s adresse

AC

Adressen på den virksomhed, som partiet skal transporteres til

C

383

Transportdokumentets referencenummer

TR

Transportdokumentets referencenummer, hvormed der kan henvises til dette transportdokument. Hvis det oplyses, skal det entydigt identificere transportdokumentet. Den medlemsstat, der sender TRN-meddelelsen, tildeler dette nummer.

CIF, hvis der benyttes elektronisk transportdokument

384

 

 

 

 


(1)  Dette bilag erstatter bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007, som ændret ved forordning (EU) nr. 599/2010 (EUT L 295 af 4.11.2008, s. 3).

(2)  Obligatorisk, hvis det er foreskrevet i EU-reglerne, internationale aftaler eller bilaterale aftaler.

(3)  Når CIF ikke gælder, er attributten valgfri.

(4)  Alle koder (eller relevante henvisninger) er oplyst på Kommissionens fiskeriwebsted.

1.

Definitioner af tegnsæt bør for ERS være Western character set (UTF-8).

2.

Alle trebogstavskoder er XML-elementer og alle tobogstavskoder er XML-attributter.

3.

Der vil på Kommissionens fiskeriwebsted blive adgang til XML-eksempelfiler og til den seneste XSD-referencedefinition og –tabelversion af ovenstående bilag.

4.

Alle vægtangivelser i tabellen angives i kilogram, om nødvendigt med en nøjagtighed på op til to decimaler.


BILAG XIII

EU-OMREGNINGSKOEFFICIENTER FOR FERSK FISK

Art: Hvid tun

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Art: Berycider

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Art: Ansjos

Engraulis encrasicolus

ANE

WHL

1,00


Art: Havtaskearter

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00


Art: Båndet isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Art: Guldlaks

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Art: Storøjet tun

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Art: Byrkelange

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Art: Slethvar

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Art: Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Art: Blå marlin

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Art: Lodde

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Art: Torsk

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60


Art: Almindelig ising

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39


Art: Almindelig pighaj

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52


Art: Skrubbe

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39


Art: Skælbrosme

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Art: Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08


Art: Kuller

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46


Art: Helleflynder

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Art: Sild

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19


Art: Europæisk kulmule

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Art: Hvid skægbrosme

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Art: Hestemakrelarter

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Art: Antarktisk lyskrebs

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Art: Rødtunge

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Art: Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50


Art: Langsnudet isfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Art: Lange

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64


Art: Almindelig makrel

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09


Art: Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Art: Pukkelisfisk

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Art: Sperling

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Art: Marmor-isfisk

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Art: Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Art: Krabber af slægten Chionoecetes

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Art: Rejer af slægten Penaeus

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Art: Rødspætte

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07

GUH

1,39

FIL

2,40


Art: Sej

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19


Art: Lubbe

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Art: Dybvandsreje

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Art: Rødfiskarter

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19


Art: Nordlig skolæst

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Art: Skolæst

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20


Art: Tobisarter

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Art: Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Art: Ru næbhaj

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Art: Spidssnudet næbhaj

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Art: Georgia-isfisk

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Art: Tunge

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04


Art: Brisling

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Art: Nordlig blæksprutte

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Art: Syvstjernet flyveblæksprutte

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Art: Rokker

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Art: Sværdfisk

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31


Art: Sort patagonisk isfisk

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Art: Pighvar

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Art: Brosme

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14


Art: Blåhvilling

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15


Art: Hvilling

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Art: Hvid marlin

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Art: Skærising

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06


Art: Gulhalet ising

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


BILAG XIII

EU-OMREGNINGSKOEFFICIENTER FOR FERSK SALTET FISK

Art: Lange

Molva molva

LIN

WHL

2,80


BILAG XIV

EU-OMREGNINGSKOEFFICIENTER FOR FROSSET FISK

Art: Hvid tun

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23


Art: Berycider

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Art: Ansjos

Engraulis encrasicolus

ANE

WHL

1,00


Art: Havtaskearter

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60


Art: Båndet isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Art: Guldlaks

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Art: Storøjet tun

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25


Art: Byrkelange

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40


Art: Slethvar

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00


Art: Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48


Art: Blå marlin

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Art: Lodde

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Art: Torsk

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

SAD

1,63


Art: Almindelig ising

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00


Art: Almindelig pighaj

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52


Art: Skrubbe

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00


Art: Skælbrosme

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40


Art: Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39


Art: Kuller

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00


Art: Helleflynder

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Art: Sild

Clupea harengus

HER

WHL

1,00


Art: Europæisk kulmule

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67


Art: Hvid skægbrosme

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Art: Hestemakrelarter

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Art: Antarktisk lyskrebs

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Art: Rødtunge

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Art: Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06


Art: Langsnudet isfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Art: Lange

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30


Art: Almindelig makrel

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11


Art: Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Art: Pukkelisfisk

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Art: Sperling

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Art: Marmor-isfisk

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Art: Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Art: Krabber af slægten Chionoecetes

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Art: Rejer af slægten Penaeus

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Art: Rødspætte

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07


Art: Sej

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43


Art: Lubbe

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Art: Dybvandsreje

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Art: Rødfiskarter

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,88

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90


Art: Nordlig skolæst

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Art: Skolæst

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92


Art: Tobisarter

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Art: Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Art: Ru næbhaj

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Art: Spidssnudet næbhaj

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Art: Georgia-isfisk

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Art: Tunge

Solea solea

SOL

WHL

1,00


Art: Brisling

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Art: Nordlig blæksprutte

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Art: Syvstjernet flyveblæksprutte

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Art: Rokker

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Art: Sværdfisk

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33


Art: Sort patagonisk isfisk

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Art: Pighvar

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Art: Brosme

Brosme brosme

USK

WHL

1,00


Art: Blåhvilling

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97


Art: Hvilling

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Art: Hvid marlin

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Art: Skærising

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00


Art: Gulhalet ising

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


BILAG XVI

METODE TIL FASTLÆGGELSE AF DE PRØVETAGNINGSPLANER, DER ER OMHANDLET I KONTROLFORORDNINGENS ARTIKEL 16, STK. 1, OG ARTIKEL 25, STK. 1

I dette bilag fastlægges den metode, som medlemsstaterne skal benytte som grundlag for fastlæggelse af de prøvetagningsplaner, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 16, stk. 1, og artikel 25, stk. 1, for fartøjer, der ikke er omfattet af kravene til fiskerilogbog og landingsopgørelser.

1.

I dette bilag forstås ved:

a)   Aktivt fartøj: et fartøj som omhandlet i kontrolforordningens artikel 16 og 25, som har foretaget fangstoperationer (mere end 0 dage) i et kalenderår. Et fartøj, der ikke har foretaget nogen fangstoperationer i løbet af et år, betragtes som »inaktivt«

b)   Metier: en gruppe af fangstoperationer, der er rettet mod samme arter eller gruppe af arter med anvendelse af samme redskab i samme periode i året og/eller i samme område, og som er kendetegnet ved samme fiskerimønster. Hvilken metier et fartøj skal henføres til, bestemmes af fiskeriaktiviteten i det foregående år. Hvis et fartøj har været aktivt i en metier i mere end 50 % af året, henføres det til den metier. Hvis fiskeriaktiviteten er mindre 50 % for alle metierer, henføres fartøjet til en såkaldt polyvalent metier

c)   Målpopulation: landing af fiskevarer fra aktive fartøjer i forskellige metierer.

2.

Prøvetagningsplanen skal have som mål at overvåge aktiviteten af de fartøjer, der er omhandlet i kontrolforordningens artikel 16 og 25, og at etablere et skøn over deres samlede fangst af en given bestand pr. metier i prøvetagningsperioden.

3.

I princippet benyttes metier som prøvetagningsenhed. Hvert fartøj henføres til kun én metier.

4.

Målpopulationen er landinger pr. metier fra aktive fartøjer med en længde på mindre end 10 meter.

5.

Prøvens størrelse fastsættes med udgangspunkt i risikoen for, at den fælles fiskeripolitiks bestemmelser ikke overholdes for den pågældende metier i den medlemsstat, hvor landingerne finder sted. Prøvens størrelse skal være repræsentativ for den pågældende metier.

6.

Medlemsstaterne fastsætter risikoen til et af følgende niveauer: »meget lav«, »lav«, »middel«, »høj« og »meget høj«.

7.

Når medlemsstaterne fastsætter risikoen for, at den fælles fiskeripolitiks bestemmelser ikke overholdes, tager de alle relevante kriterier i betragtning. Kriterierne kan bl.a. være følgende:

omfanget af målpopulationens landinger af alle regulerede bestande, opdelt efter metier

antallet af tidligere konstaterede overtrædelser for det pågældende fartøj

det samlede antal udførte inspektioner pr. metier

ikke-opbrugt kvote for fartøjerne i målpopulationen, pr. metier

brug af standardkasser

eventuelt:

fluktuationer i markedspriserne for de landede fiskevarer

baggrundsviden om og/eller potentiel fare for svig i tilknytning til havnen, landingsstedet eller området og metieren.

8.

Når medlemsstaterne udarbejder deres prøvetagningsplaner, tager de aktiviteten i metieren i prøvetagningsperioden i betragtning.

9.

Prøvetagningsdensiteten skal fastsættes under hensyntagen til variationerne i landinger pr. metier.

10.

Når fiskevarer landes i standardkasser, skal stikprøven mindst bestå af et antal kasser, som står i forhold til det risikoniveau, medlemsstaterne har fastsat, som vist i følgende eksempel:

Antal landede kasser af den enkelte art

Antal kasser, der skal vejes, afhængigt af risikoen

Meget lav

Lav

Middel

Høj

Meget høj

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

Følgende 100

1

1

2

3

4

11.

Præcisions/konfidensniveauer fastsættes på niveau 2 og 3, jf. bilaget til Kommissionens afgørelse 2010/93/EU (1), kapitel II, del B, punkt 4.

12.

I prøvetagningsplanen skal det også oplyses, hvordan den samlede fangst af en given bestand vil blive skønnet pr. metier i prøvetagningsperioden.


(1)  EUT L 41 af 16.2.2010, s. 8.


BILAG XVII

RAPPORTERINGSFORMAT FOR FISKERIINDSATS

1.

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende for fiskeriindsatsrapporter:

a)

fiskerfartøjets position skal udtrykkes i graders og minutters bredde og længde

b)

området skal være et, hvor fiskeriet er omfattet af en EU-fiskeriindsatsordning

c)

klokkeslættet skal anføres i koordineret universaltid (UTC)

d)

når fangsten om bord angives, skal alle arter, der er registreret i logbogen efter artikel 14 i kontrolforordningen, meddeles individuelt i kg levende vægt; de rapporterede mængder skal være de samlede mængder af hver art om bord på tidspunktet for meddelelse af indsatsrapporten.

Arterne, som meddeles, skal identificeres ved FAO alfa-3-koden.

2.

Førere af EU-fiskerfartøjer skal give nedenstående oplysninger i form af en »indsatsrapport« tidligst 12 timer og senest 1 time før indsejling i et område, og den skal indeholde følgende oplysninger:

a)

overskriften »INDSATSRAPPORT – INDSEJLING«

b)

fiskerfartøjets navn, havnekendingsnummer og internationale radiokaldesignal

c)

fiskerfartøjsførerens navn

d)

geografisk position for det fiskerfartøj, meddelelsen vedrører

e)

område, som fiskerfartøjet sejler ind i

f)

forventet dato og klokkeslæt for hver indsejling i det pågældende område

g)

fangst om bord opdelt efter art i kg levende vægt.

3.

Førere af EU-fiskerfartøjer skal give nedenstående oplysninger i form af en »indsatsrapport« tidligst 12 timer og senest 1 time før udsejling fra et område, og den skal indeholde følgende oplysninger:

a)

overskriften »INDSATSRAPPORT – UDSEJLING«

b)

fiskerfartøjets navn, havnekendingsnummer og internationale radiokaldesignal

c)

fiskerfartøjsførerens navn

d)

geografisk position i bredde og længde for det fiskerfartøj, meddelelsen vedrører

e)

område, som fartøjet sejler ud af

f)

forventet dato og klokkeslæt for hver udsejling af det pågældende område

g)

fangst om bord opdelt efter art i kg levende vægt.

4.

Uanset bestemmelsen i punkt 3 skal førere af EU-fiskerfartøjer, som udøver fiskeri tværs over grænsen mellem to områder og krydser grænsen mellem områderne mere end én gang i løbet af 24 timer, men holder sig inden for et område på 5 sømil på begge sider af grænsen, give meddelelse om deres første indsejling og sidste udsejling inden for den pågældende 24-timersperiode.

5.

Medlemsstaterne sikrer, at førere af fiskerfartøjer, der fører deres flag, opfylder deres rapporteringspligt.


BILAG XVIII

METODE TIL BEREGNING AF DEN GENNEMSNITLIGE NETTOVÆGT AF KASSER MED ELLER BLOKKE AF FROSNE FISKEVARER

Prøvetagningsplan

Partiets størrelse

(antal kasser)

Prøvestørrelse

(antal paller x 52 kasser)

5 000 eller derunder

3

5 001-10 000

4

10 001-15 000

5

15 001-20 000

6

20 001-30 000

7

30 001-50 000

8

Over 50 000

9

1.

Gennemsnitsvægten pr. kasse eller blok beregnes pr. art på grundlag af prøveudtagningsplanen i nedenstående skema og pr. præsentationsform, hvor det er relevant. Stikprøven udtages tilfældigt.

2.

Hver palle med kasser eller blokke vejes. Den gennemsnitlige bruttovægt pr. palle, pr. art og pr. præsentationsform, hvor det er relevant, beregnes ved at dividere den samlede bruttovægt af alle paller i stikprøven med det samlede antal paller i stikprøven.

3.

For at nå frem til nettovægten pr. kasse eller blok, pr. art og pr. præsentationsform, hvor det er relevant, trækkes følgende fra den gennemsnitlige bruttovægt pr. palle, jf. punkt 2:

a)

gennemsnitstaraen pr. kasse eller blok svarende til vægten af is og pap, plast eller andet emballeringsmateriale multipliceret med antallet af kasser eller blokke på pallen

b)

gennemsnitsvægten af tomme paller fra stikprøven som anvendt ved landingen.

Den fremkomne nettovægt pr. palle, pr. art og pr. præsentationsform, hvor det er relevant, divideres dernæst med antallet af kasser på pallen.

4.

Taraen pr. kasse eller blok som nævnt i punkt 3, litra a), er 1,5 kg. Medlemsstaterne kan anvende en anden tara pr. kasse eller blok, hvis de sender deres stikprøvetagningsmetode og ændringer heraf til Kommissionen til godkendelse.


BILAG XIX

METODE TIL FASTLÆGGELSE AF DE PRØVETAGNINGSPLANER FOR VEJNING AF LANDINGER AF FISKEVARER I MEDLEMSSTATERNE, SOM ER OMHANDLET I KONTROLFORORDNINGENS ARTIKEL 60, STK. 1

I dette bilag fastlægges den metode, medlemsstaterne skal benytte til at fastlægge prøvetagningsplaner i overensstemmelse med kontrolforordningens artikel 60, stk. 1.

1.

Prøvetagningsplanen skal have som mål at sikre nøjagtig vejning af fiskevarer ved landingen.

2.

Vejningsprøvens størrelse fastsættes med udgangspunkt i risikoen for, at den fælles fiskeripolitiks bestemmelser ikke overholdes for den havn, det landingssted eller det område i medlemsstaten, hvor landingerne finder sted.

3.

Medlemsstaterne fastsætter risikoen til et af følgende niveauer: »meget lav«, »lav«, »middel«, »høj« og »meget høj«.

4.

Når medlemsstaterne fastsætter risikoen for, at den fælles fiskeripolitiks bestemmelser ikke overholdes, tager de alle relevante kriterier i betragtning. Kriterierne kan bl.a. være følgende:

omfanget af landinger af alle regulerede bestande i havnen, på landingsstedet eller i området

antallet af tidligere konstaterede overtrædelser vedrørende landinger i havnen, på landingsstedet eller i området

det samlede antal udførte inspektioner i havnen, på landingsstedet eller i området

ikke-opbrugt kvote for de fartøjer, der lander fisk i havnen, på landingsstedet eller i området

brug af standardkasser

eventuelt:

fluktuationer i markedspriserne for de landede fiskevarer

risiko for svig i havnen, på landingsstedet eller i området.

5.

Prøvetagningen skal være repræsentativ og mindst lige så effektiv som simpel tilfældig udvælgelse (SRS).

6.

Når fiskevarer landes i standardkasser, skal stikprøven til vejning mindst bestå af et antal kasser, som står i forhold til det risikoniveau, medlemsstaterne har fastsat. Medlemsstaterne skal fortrinsvis anføre, hvor mange kasser der skal vejes, ud fra tabeller for forskellige risikoniveauer, som vist i følgende eksempel:

Antal landede kasser af den enkelte art

Antal kasser, der skal vejes, afhængigt af risikoen

Meget lav

Lav

Middel

Høj

Meget høj

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Følgende 100

1

1

2

3

4

7.

I prøvetagningsplanen skal det også oplyses, hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre:

at aktørerne overholder de fastlagte prøvestørrelser

at vejningsresultaterne fra prøvetagningsplanen bruges til de formål, der er opregnet i kontrolforordningens artikel 60, stk. 5

at et bestemt antal landinger af fiskevarer bliver vejet under overværelse af embedsmænd fra de kompetente myndigheder, idet hver medlemsstat fastsætter antallet på grundlag af sin risikoanalyse.

8.

Alle risikoanalyser, vurderinger af data, valideringsprocedurer, auditprocedurer og andre dokumenter, der underbygger fastlæggelsen og senere forbedringer af prøvetagningsplanen, skal være dokumenteret og fremlægges til audit og inspektion.


BILAG XX

METODE TIL FASTLÆGGELSE AF DE PRØVETAGNINGSPLANER, DER ER OMHANDLET I KONTROLFORORDNINGENS ARTIKEL 60, STK. 3

I dette bilag fastlægges den metode, medlemsstaterne skal benytte til at fastlægge prøvetagningsplaner for fiskevarer, der landes fra fartøjer, der har tilladelse til vejning om bord, jf. kontrolforordningens artikel 60, stk. 3.

1.

Prøvetagningsplanerne skal have som mål at kontrollere nøjagtigheden af vejningerne i de tilfælde, hvor det tillades, at fiskevarer vejes om bord.

2.

Medlemsstaterne sikrer, at prøvetagningen finder sted på det tidspunkt, hvor fiskevarerne landes fra det fiskerfartøj, de er vejet om bord på.