28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU

af 13. december 2011

om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

(kodifikation)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

I henhold til bestemmelserne i artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bygger Unionens politik på miljøområdet navnlig på forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler. Indvirkningerne på miljøet bør tages i betragtning på et så tidligt stadium som muligt i alle tekniske planlægnings- og beslutningsprocesser.

(3)

Principperne for vurdering af indvirkningerne på miljøet bør harmoniseres navnlig med hensyn til, hvilke projekter der bør underkastes vurdering, bygherrens hovedforpligtelser og indholdet af vurderingen. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte strengere miljøbeskyttelsesregler.

(4)

Det forekommer derudover nødvendigt at virkeliggøre et af Unionens mål inden for miljøbeskyttelse og livskvalitet.

(5)

Unionens miljølovgivning omfatter bestemmelser, som sætter offentlige myndigheder og andre organer i stand til at træffe beslutninger, som kan få en væsentlig indvirkning på miljøet samt på menneskers sundhed og trivsel.

(6)

Der bør fastlægges generelle principper for vurdering af indvirkningerne på miljøet med henblik på at udbygge og samordne procedurerne for tilladelse til offentlige og private projekter, som kan forventes at få betydelig indvirkning på miljøet.

(7)

Tilladelse til offentlige og private projekter, som kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, bør først gives efter en vurdering af de væsentlige indvirkninger på miljøet, disse projekter kan forventes at få, er blevet foretaget. Denne vurdering bør foretages på grundlag af relevante oplysninger fra bygherren og eventuelt også fra de myndigheder og den offentlighed, der forventes at blive berørt af projektet.

(8)

Projekter inden for visse kategorier har væsentlige indvirkninger på miljøet, og sådanne projekter bør principielt underkastes en systematisk vurdering.

(9)

Projekter inden for andre kategorier har ikke nødvendigvis i alle tilfælde væsentlige indvirkninger på miljøet, og sådanne projekter bør underkastes en vurdering, når medlemsstaterne finder, at de kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

(10)

Medlemsstaterne kan, ud fra hvor væsentlige disse projekters indvirkninger på miljøet er, fastsætte tærskelværdier eller kriterier for, hvilke af dem der bør underkastes en vurdering. Medlemsstaterne bør ikke være forpligtet til at foretage en individuel gennemgang af projekter, der ligger under disse tærskler, eller som ikke opfylder disse kriterier.

(11)

Når medlemsstaterne fastsætter sådanne tærskelværdier eller kriterier eller foretager en individuel gennemgang af projekterne for at fastlægge, hvilke der bør underkastes en vurdering på grund af deres væsentlige indvirkninger på miljøet, bør de tage hensyn til de relevante udvælgelseskriterier, som er fastsat i dette direktiv; i overensstemmelse med nærhedsprincippet er medlemsstaterne nærmest til at anvende sådanne kriterier i de konkrete tilfælde.

(12)

For de projekter, der underkastes en vurdering, bør der gives visse mindsteoplysninger vedrørende projektet og dets indvirkninger.

(13)

Der bør fastlægges en procedure, som sætter en bygherre i stand til at indhente en udtalelse fra de kompetente myndigheder om indholdet og omfanget af de oplysninger, der skal udarbejdes og fremlægges med henblik på vurderingen. Medlemsstaterne kan efter denne procedure bl.a. pålægge bygherren at fremlægge alternative løsninger til de projekter, som vedkommende agter at indgive ansøgning om.

(14)

Et projekts indvirkninger på miljøet bør vurderes under hensyn til ønsket om at beskytte menneskets sundhed, at bidrage til højere livskvalitet ved forbedring af miljøet, at sørge for de forskellige arters fortsatte beståen og at bevare økosystemets reproduktionsevne, som er selve grundlaget for livets fornyelse.

(15)

Det er ønskeligt at fastlægge styrkede bestemmelser om miljøkonsekvensvurdering på tværs af landegrænserne for at tage hensyn til udviklingen på internationalt plan. Det Europæiske Fællesskab undertegnede den 25. februar 1991 konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, og ratificerede den den 24. juni 1997.

(16)

En effektiv offentlig deltagelse i beslutningstagningen giver offentligheden mulighed for at fremsætte udtalelser og give udtryk for betænkeligheder, som kan være relevante for beslutningerne, og som beslutningstageren kan tage hensyn til, således at ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen fremmes og offentlighedens opmærksomhed omkring miljøspørgsmål og dens støtte til beslutningerne øges.

(17)

En sådan deltagelse, herunder deltagelse af sammenslutninger, organisationer og grupper, især ikke-statslige organisationer, som fremmer miljøbeskyttelse, bør derfor fremmes, bl.a. ved at fremme uddannelse af offentligheden på miljøområdet.

(18)

Det Europæiske Fællesskab undertegnede FN/ECE-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen), den 25. juni 1998 og ratificerede den den 17. februar 2005.

(19)

Et af Århuskonventionens formål er at sikre retten til offentlig deltagelse i beslutningsprocessen på miljøområdet med henblik på at bidrage til at beskytte ethvert menneskes ret til at leve i et miljø, der er passende for hans eller hendes sundhed og trivsel.

(20)

Artikel 6 i Århuskonventionen indeholder bestemmelser om offentlig deltagelse i afgørelser vedrørende de konkrete aktiviteter, der er opført i konventionens bilag I, og aktiviteter, som ikke er indeholdt i nævnte bilag I, men som kan have væsentlige indvirkninger på miljøet.

(21)

Artikel 9, stk. 2 og 4, i Århuskonventionen indeholder bestemmelser om adgang til ved en domstol eller ved andre procedurer at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af bestemmelserne om offentlig deltagelse i konventionens artikel 6.

(22)

Der er imidlertid ikke grund til at anvende dette direktiv på projekter, der vedtages i enkeltheder ved en særlig national lov, idet de mål, der forfølges ved dette direktiv, herunder om at give oplysninger, nås gennem lovgivningsprocessen.

(23)

Det kan endvidere i undtagelsestilfælde være hensigtsmæssigt at fritage et konkret projekt for de vurderingsprocedurer, der er fastsat i dette direktiv på betingelse af, at Kommissionen og den berørte offentlighed underrettes på passende måde.

(24)

Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af handlingens omfang og virkninger, bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(25)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Dette direktiv vedrører vurderingen af de indvirkninger på miljøet af offentlige og private projekter, der er af en sådan beskaffenhed, at de vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

2.   I dette direktiv forstås ved:

a)   »projekt«:

gennemførelse af anlægsarbejder eller andre installationer eller arbejder

andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber, herunder sådanne, der tager sigte på udnyttelse af ressourcer i undergrunden

b)   »bygherre«: enten den person, der ansøger om godkendelse af et privat projekt, eller den offentlige myndighed, som tager initiativ til et projekt

c)   »tilladelse«: afgørelse fra den eller de kompetente myndighed(er), som giver bygherren ret til at gennemføre projektet

d)   »offentlighed«: en eller flere fysiske eller juridiske personer og i henhold til national lovgivning eller praksis disses foreninger, organisationer eller grupper

e)   »den berørte offentlighed«: den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2. Med henblik på denne definition anses ikke-statslige organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, og som opfylder alle krav efter national lovgivning, for at have en interesse

f)   »kompetente myndighed(er)«: myndighed(er), som medlemsstaterne udpeger til at udføre de opgaver, der følger af dette direktiv.

3.   Medlemsstaterne kan fra sag til sag, såfremt der er hjemmel hertil i national lovgivning, beslutte ikke at anvende dette direktiv på projekter, der tager sigte på nationalt forsvar, hvis de vurderer, at en sådan anvendelse ville skade dette sigte.

4.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på projekter, der vedtages i enkeltheder ved en national særlov, idet målene med dette direktiv, herunder om at give oplysninger, nås gennem lovgivningsprocessen.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, undergives et krav om tilladelse og en vurdering af disse indvirkninger, inden der gives tilladelse. Disse projekter er defineret i artikel 4.

2.   Miljøkonsekvensvurderingen kan indgå i medlemsstaternes gældende procedurer for projektgodkendelse eller, i mangel heraf, i andre procedurer eller i de procedurer, der skal udarbejdes for at opfylde dette direktivs målsætninger.

3.   Medlemsstaterne kan vedtage en fælles procedure for at opfylde kravene i dette direktiv og i Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (5).

4.   Medlemsstaterne kan i undtagelsestilfælde fritage et konkret projekt helt eller delvist fra de i dette direktiv fastsatte bestemmelser, jf. dog artikel 7.

Medlemsstaterne skal i så fald:

a)

undersøge, om der bør foretages en anden form for vurdering

b)

stille oplysninger, der er fremkommet i henhold til andre former for vurdering som nævnt under litra a), oplysninger vedrørende afgørelsen om at indrømme undtagelsen samt grundene til, at den er blevet indrømmet, til rådighed for den berørte offentlighed

c)

forud for tilladelsen underrette Kommissionen om begrundelsen for den indrømmede undtagelse samt give den de oplysninger, som de i givet fald stiller til rådighed for deres egne statsborgere.

Kommissionen fremsender straks de modtagne dokumenter til de øvrige medlemsstater.

Kommissionen underretter hvert år Europa Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette stykke.

Artikel 3

Miljøkonsekvensvurderingen skal, afhængigt af hvert enkelt tilfælde og i overensstemmelse med artikel 4-12, bestå i på passende måde at påvise, beskrive og vurdere et projekts direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

a)

mennesker, fauna og flora

b)

jordbund, vand, luft, klima og landskab

c)

materielle goder og kulturarv

d)

samspillet mellem faktorerne i litra a), b) og c).

Artikel 4

1.   Med forbehold af artikel 2, stk. 4, skal projekter, der er opført i bilag I, underkastes en vurdering i henhold til artikel 5-10.

2.   Med forbehold af artikel 2, stk. 4, skal medlemsstaterne afgøre, om projektet skal vurderes i henhold til artikel 5-10, for projekter, der er opført i bilag II. Medlemsstaterne skal foretage denne afgørelse ved hjælp af:

a)

en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde,

eller

b)

tærskelværdier eller kriterier fastsat af medlemsstaten.

Medlemsstaterne kan beslutte at anvende begge de i litra a) og b) nævnte procedurer.

3.   Ved en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller ved fastsættelse af grænseværdier eller kriterier i henhold til stk. 2 skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i bilag III.

4.   Medlemsstaterne sørger for, at de kompetente myndigheders afgørelser efter stk. 2 stilles til rådighed for offentligheden.

Artikel 5

1.   For så vidt angår projekter, som i henhold til artikel 4 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering i overensstemmelse med nærværende artikel og artikel 6-10, vedtager medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bygherren på passende vis giver de i bilag IV omhandlede oplysninger, når:

a)

medlemsstaterne finder, at oplysningerne er relevante for et givet stadium i tilladelsesproceduren og for så vidt angår de særlige karakteristika, der gør sig gældende for et bestemt projekt eller en bestemt projekttype og for det miljø, som kan forventes at blive berørt, og

b)

medlemsstaterne finder, at det i betragtning af bl.a. den nuværende viden og de kendte vurderingsmetoder med rimelighed kan forlanges, at bygherren indsamler disse oplysninger.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den kompetente myndighed, hvis bygherren forlanger det inden en ansøgning om tilladelse indgives, udtaler sig om, hvilke oplysninger bygherren skal fremlægge i henhold til stk. 1. Den kompetente myndighed skal rådføre sig med bygherren og de i artikel 6, stk. 1, nævnte myndigheder, før den afgiver sin udtalelse. Den omstændighed, at myndigheden har afgivet en udtalelse i henhold til nærværende stykke, forhindrer den ikke i senere at kræve yderligere oplysninger af bygherren.

Medlemsstaterne kan kræve, at de kompetente myndigheder afgiver en sådan udtalelse, uanset om bygherren anmoder derom.

3.   De oplysninger, som bygherren skal give i henhold til stk. 1, skal mindst omfatte:

a)

en beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, art og dimensioner

b)

en beskrivelse af påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger

c)

de data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentligste indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet

d)

en oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til indvirkningen på miljøet

e)

et ikke-teknisk resumé af de i litra a)-d) omhandlede oplysninger.

4.   Medlemsstaterne sørger om nødvendigt for, at myndigheder, som måtte være i besiddelse af relevante oplysninger, jf. navnlig artikel 3, stiller disse til rådighed for bygherren.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at myndigheder, som på grund af deres særlige ansvar på miljøområdet kan forventes at blive berørt af projektet, får mulighed for at afgive udtalelse om de oplysninger, som bygherren har fremlagt, og om ansøgningen om tilladelse. Medlemsstaterne udpeger i dette øjemed de myndigheder, der skal høres, enten generelt eller i hvert enkelt tilfælde. Disse myndigheder underrettes om de oplysninger, der er indhentet i henhold til artikel 5. De nærmere regler for denne høring fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Offentligheden informeres ved offentligt opslag eller ved andre egnede midler såsom elektroniske medier, hvor det er muligt, om følgende tidligt i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, og senest, så snart oplysningerne med rimelighed kan gives:

a)

ansøgningen om tilladelse

b)

det forhold, at projektet er underkastet en procedure med miljøkonsekvensvurdering, og eventuelt at artikel 7 finder anvendelse

c)

de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at træffe afgørelsen, hvorfra der kan indhentes relevante oplysninger, hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes samt nærmere oplysninger om fristerne for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål

d)

karakteren af eventuelle afgørelser eller udkastet til afgørelsen, hvis et sådant foreligger

e)

hvorvidt de oplysninger, der er indhentet i henhold til artikel 5, er til rådighed

f)

hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed

g)

hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlig deltagelse, jf. stk. 5.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed får adgang til følgende inden for rimelige tidsfrister:

a)

alle oplysninger, der er indhentet i henhold til artikel 5

b)

i overensstemmelse med national lovgivning de vigtigste rapporter og anbefalinger, der er indgivet til den eller de kompetente myndighed(er) på det tidspunkt, hvor den berørte offentlighed informeres i henhold til nærværende artikels stk. 2

c)

i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (6), andre end de i stk. 2 i denne artikel omhandlede oplysninger, som har relevans for afgørelsen i overensstemmelse med artikel 8 i nærværende direktiv, og som først er til rådighed, efter at den berørte offentlighed er blevet informeret i henhold til stk. 2 i nærværende artikel.

4.   Den berørte offentlighed skal tidligt og effektivt have mulighed for at deltage i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, og skal med henblik herpå have ret til at fremsætte kommentarer og udtalelser, mens alle muligheder stadig står åbne, over for den eller de kompetente myndighed(er), inden der træffes afgørelse vedrørende tilladelsen.

5.   De nærmere bestemmelser om information af offentligheden (f.eks. ved opslag inden for en vis radius eller offentliggørelse i lokale dagblade) og høring af den berørte offentlighed (f.eks. ved skriftlig forelæggelse eller offentlig høring) fastlægges af medlemsstaterne.

6.   Der fastsættes rimelige tidsrammer for de forskellige faser, der giver tilstrækkelig tid til at informere offentligheden og til, at den berørte offentlighed kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er omfattet af denne artikel.

Artikel 7

1.   Konstaterer en medlemsstat, at et projekt kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat, eller anmoder en medlemsstat, der kan forventes at blive berørt i væsentlig grad, herom, fremsender den medlemsstat, på hvis område projektet påtænkes udført, snarest muligt og senest på det tidspunkt, hvor den oplyser sine egne borgere derom, bl.a. følgende oplysninger til den berørte medlemsstat:

a)

en beskrivelse af projektet tillige med alle foreliggende oplysninger om dets eventuelle grænseoverskridende virkninger

b)

oplysninger om karakteren af den afgørelse der vil kunne træffes.

Den medlemsstat på hvis område projektet påtænkes udført giver den anden medlemsstat en rimelig frist til at angive, om den ønsker at deltage i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, og kan tilføje de oplysninger, der er nævnt i stk. 2 i nærværende artikel.

2.   Hvis en medlemsstat, som modtager oplysninger i medfør af stk. 1, angiver, at den agter at deltage i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, skal den medlemsstat, på hvis område projektet påtænkes udført, hvis den ikke allerede har gjort dette, sende den berørte medlemsstat de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 6, stk. 2, og stilles til rådighed i henhold til artikel 6, stk. 3, litra a) og b).

3.   De enkelte medlemsstater skal også, i den udstrækning de er berørt:

a)

sørge for, at de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger inden for en rimelig frist bliver tilgængelige for de myndigheder, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, samt for den berørte offentlighed i den medlemsstat, der kan forventes at blive berørt i væsentlig grad, og

b)

sikre, at de myndigheder, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, og den berørte offentlighed, inden der gives tilladelse til projektet, inden for en rimelig frist får mulighed for at udtale sig om de oplysninger, der er fremlagt for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område projektet påtænkes udført.

4.   De berørte medlemsstater skal foretage høringer om bl.a. projektets eventuelle grænseoverskridende virkninger og de foranstaltninger, der er påtænkt for at begrænse eller undgå sådanne virkninger, og skal fastsætte en rimelig frist for varigheden af høringsperioden.

5.   De nærmere bestemmelser for gennemførelsen af denne artikel kan fastlægges af de berørte medlemsstater og skal være af en sådan karakter, at de giver den berørte offentlighed på den berørte medlemsstats område mulighed for effektivt at deltage i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, vedrørende projektet.

Artikel 8

Der skal tages hensyn til de i henhold til artikel 5, 6 og 7 foretagne høringer og indhentede oplysninger i forbindelse med tilladelsesproceduren.

Artikel 9

1.   Når der er truffet afgørelse om at give eller nægte tilladelse, informerer den eller de kompetente myndighed(er) offentligheden herom i overensstemmelse med de relevante procedurer, og stiller følgende oplysninger til rådighed for offentligheden:

a)

indholdet af afgørelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet til afgørelsen

b)

efter at have undersøgt de betænkeligheder og synspunkter, som den berørte offentlighed har givet udtryk for, de vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder oplysninger om proceduren for offentlig deltagelse

c)

om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.

2.   Den eller de kompetente myndighed(er) underretter alle medlemsstater, der er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 7, og sender dem de oplysninger, der henvises til i stk. 1 i nærværende artikel.

De hørte medlemsstater sikrer, at de pågældende oplysninger stilles til rådighed på passende vis for den berørte offentlighed på deres eget område.

Artikel 10

Dette direktiv berører ikke de kompetente myndigheders pligt til at overholde begrænsninger, som er indført i medfør af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt gældende sædvane eller praksis vedrørende industrielle hemmeligheder og forretningshemmeligheder, herunder intellektuel ejendomsret og hensynet til almenvellet.

Når artikel 7 finder anvendelse, er tilsendelse af oplysninger til eller modtagelse af oplysninger fra en anden medlemsstat underlagt de begrænsninger, der gælder i den medlemsstat, hvor projektet foreslås gennemført.

Artikel 11

1.   Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres relevante nationale lovgivning, at medlemmerne af den berørte offentlighed:

a)

som har tilstrækkelig interesse, eller

b)

som gør gældende at en rettighed er krænket, når dette er en forudsætning i henhold til en medlemsstats forvaltningsretlige regler,

har adgang til ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af dette direktivs bestemmelser om offentlig deltagelse.

2.   Medlemsstaterne afgør, på hvilket stadium der kan rejses indsigelse mod afgørelser, handlinger eller undladelser.

3.   Medlemsstaterne fastsætter, hvad der forstås ved tilstrækkelig interesse og krænkelse af en rettighed, i overensstemmelse med målet om at give den berørte offentlighed vidtgående adgang til klage og domstolsprøvelse. Med henblik på stk. 1, litra a) anses den interesse, som enhver ikke-statslig organisation, jf. artikel 1, stk. 2, måtte have, for tilstrækkelig. I forbindelse med stk. 1, litra b) i nærværende artikel anses sådanne organisationer også for at have rettigheder, der kan krænkes.

4.   Denne artikel udelukker ikke muligheden for at indgive en foreløbig klage til en administrativ myndighed og påvirker ikke kravet om, at de administrative klagemuligheder skal være udtømt, inden sagen kan påklages eller indbringes for domstolene, såfremt et sådant krav findes i den nationale lovgivning.

Disse procedurer skal være fair, rimelige, betimelige og ikke uoverkommeligt dyre.

5.   Med henblik på at gøre bestemmelserne i denne artikel mere effektive sikrer medlemsstaterne, at praktiske oplysninger om adgang til klage- og domstolsprøvelse stilles til rådighed for offentligheden.

Artikel 12

1.   Medlemsstaterne og Kommissionen udveksler oplysninger om erfaringerne med hensyn til anvendelsen af dette direktiv.

2.   Medlemsstaterne meddeler navnlig Kommissionen de kriterier og/eller grænseværdier, der vedtages med henblik på udvælgelse af de pågældende projekter i henhold til artikel 4, stk. 2.

3.   På grundlag af denne udveksling af oplysninger forelægger Kommissionen om fornødent supplerende forslag for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at sikre en tilstrækkelig samordnet gennemførelse af dette direktiv.

Artikel 13

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Direktiv 85/337/EØF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag V, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 15

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. december 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. SZPUNAR

Formand


(1)  EUT C 248 af 25.8.2011, s. 154.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 13.9.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 15.11.2011.

(3)  EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.

(4)  Jf. bilag VI, del A.

(5)  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.

(6)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.


BILAG I

PROJEKTER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 1

1.

Råolieraffinaderier (undtagen virksomheder, der udelukkende fremstiller smøremidler på grundlag af råolie) samt anlæg til forgasning og fortætning af mindst 500 tons kul eller bituminøs skifer om dagen.

2.

a)

Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 300 MW.

b)

Kernekraftværker og andre kernereaktorer herunder demontering og nedlukning af sådanne kernekraftværker eller reaktorer (1) (bortset fra forskningsanlæg til fremstilling og forarbejdning af spaltelige og fertile stoffer, hvis maksimumskapacitet ikke overstiger 1 kW vedvarende termisk ydelse).

3.

a)

Anlæg til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel.

b)

Anlæg, der er bestemt:

i)

til fremstilling eller berigning af nukleart brændsel

ii)

til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel eller højradioaktivt affald

iii)

til endelig bortskaffelse af bestrålet nukleart brændsel

iv)

udelukkende til endelig bortskaffelse af radioaktivt affald

v)

udelukkende til deponering (planlagt til at vare i mere end 10 år) af bestrålet nukleart brændsel eller radioaktivt affald på et andet sted med produktionsstedet.

4.

a)

Integrerede jern- og stålværker til fremstilling af råjern og råstål.

b)

Anlæg til udvinding af non-ferro råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metalprocesser, kemiske eller elektrolytiske processer.

5.

Anlæg til udvinding af asbest og til behandling og forarbejdning af asbest og af produkter, der indeholder asbest: for så vidt angår produkter i asbestcement, med en årlig produktion på over 20 000 tons færdige produkter; for så vidt angår friktionspakninger, med en årlig produktion på 50 tons færdige produkter; for så vidt angår anden anvendelse af asbest, med et årligt forbrug heraf på over 200 tons.

6.

Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er:

a)

til fremstilling af organiske grundkemikalier

b)

til fremstilling af uorganiske grundkemikalier

c)

til fremstilling af phosphat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (også blandingsgødning)

d)

til fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider

e)

til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af en kemisk eller biologisk proces

f)

til fremstilling af sprængstoffer.

7.

a)

Nyanlæg til jernbanefjerntrafik samt lufthavne (2) med en start- og landingsbane på mindst 2 100 m.

b)

Anlæg af motorveje og motortrafikveje (3).

c)

Anlæg af nye veje med mindst fire kørebaner eller udretning og/eller udvidelse af en eksisterende vej med højst to kørebaner med henblik på anlæg af mindst fire kørebaner, hvis en sådan ny vej eller et således udrettet og/eller udvidet vejafsnit har en ubrudt længde på mindst 10 km.

8.

a)

Indre vandveje og havne ved indre vandveje, som kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons.

b)

Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons.

9.

Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald (4), afsnit D9) eller deponering i jorden som defineret i artikel 3, nr. 2, i det nævnte direktiv.

10.

Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag.

11.

Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand eller kunstig tilførsel af grundvand, hvor den indvundne eller tilførte mængde vand udgør mindst 10 mio. kubikmeter/år.

12.

a)

Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når formålet er at forebygge eventuel vandmangel, og når den overførte vandmængde overstiger 100 mio. m3/år.

b)

I alle andre tilfælde anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når den gennemsnitlige vandmængde i det bækken, hvorfra vandet overføres, over flere år overstiger 2 000 mio. m3/år, og den overførte vandmængde overstiger 5 % af denne mængde.

I begge tilfælde er overførsel af drikkevand via rørledninger ikke omfattet.

13.

Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150 000 personækvivalenter som defineret i artikel 2, nr. 6, i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (5).

14.

Udvinding af mere end 500 tons råolie/dag og mere end 500 000 m3 naturgas/dag i kommercielt øjemed.

15.

Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand, når den nye eller supplerende opstuvede eller oplagrede vandmængde overstiger 10 mio. m3.

16.

Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en længde på over 40 km:

a)

til transport af gas, olie, kemikalier

b)

til transport af kuldioxidstrømme (CO2) med henblik på geologisk lagring, herunder tilknyttede pumpestationer.

17.

Anlæg til intensiv fjerkræavl og svineavl med mere end:

a)

85 000 slagtekyllinger, 60 000 høner

b)

3 000 slagtesvin (over 30 kg) eller

c)

900 søer.

18.

Industrianlæg til fremstilling af:

a)

papirmasse af træ eller andre fibermaterialer

b)

papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 200 tons per dag.

19.

Stenbrud og minedrift i åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.

20.

Anlæg af stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV og en længde på over 15 km.

21.

Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske produkter med en kapacitet på 200 000 tons eller derover.

22.

Lagringslokalitet som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid (6).

23.

Anlæg til opsamling af CO2-strømme fra anlæg omfattet af dette bilag, med henblik på geologisk lagring i medfør af direktiv 2009/31/EF, eller hvor den samlede opsamling af CO2 årligt ligger på 1,5 megatons eller derover.

24.

Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag.


(1)  Kernekraftværker og andre kernereaktorer ophører med at betragtes som sådanne, når alt nukleart brændsel og andre radioaktivt kontaminerede elementer er blevet permanent fjernet fra anlæggets område.

(2)  I dette direktiv forstås ved »lufthavn« en lufthavn, som svarer til definitionen i Chicago-overenskomsten af 1944 om oprettelse af Organisationen for International Civil Luftfart (bilag 14).

(3)  I dette direktiv forstås ved »motortrafikvej« en vej, der svarer til definitionen i ECE-aftalen af 15. november 1975 om internationale hovedtrafikårer.

(4)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(5)  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.

(6)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114.


BILAG II

PROJEKTER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 2

1.   LANDBRUG, SKOVBRUG OG AKVAKULTUR

a)

Projekter vedrørende sammenlægninger.

b)

Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsvirksomhed.

c)

Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

d)

Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

e)

Anlæg til intensiv husdyravl (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

f)

Intensivt fiskeopdræt.

g)

Landindvinding fra havet.

2.   UDVINDINGSINDUSTRIEN

a)

Stenbrud og minedrift i åbne brud samt tørvegravning (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

b)

Minedrift i underjordiske brud.

c)

Udvinding af mineraler ved sandsugning fra hav- eller flodbund.

d)

Dybdeboringer, navnlig:

i)

geotermiske boringer

ii)

boringer til deponering af nukleart affald

iii)

vandforsyningsboringer

bortset fra boringer til undersøgelse af jordbundens fasthed.

e)

Overfladeanlæg til udvinding af stenkul, råolie, naturgas og malme samt bituminøs skifer.

3.   ENERGIINDUSTRIEN

a)

Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

b)

Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

c)

Oplagring af naturgas over jorden.

d)

Oplagring af brændselsgas i underjordiske beholdere.

e)

Oplagring af fossilt brændsel over jorden.

f)

Industriel brikettering af sten- og brunkul.

g)

Anlæg til oparbejdning og deponering af radioaktivt affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

h)

Anlæg til fremstilling af hydroelektrisk energi.

i)

Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker).

j)

Anlæg til opsamling af CO2-strømme fra anlæg, der ikke er omfattet af bilag I, med henblik på geologisk lagring i medfør af direktiv 2009/31/EF.

4.   PRODUKTION OG FORARBEJDNING AF METALLER

a)

Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning.

b)

Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller ved hjælp af:

i)

varmtvalsning

ii)

smedning med hamre

iii)

anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal.

c)

Smelteanlæg for jernmetaller.

d)

Anlæg til smeltning, inkl. legering, af non-ferro-metaller, undtagen ædelmetaller, herunder genindvindingsprodukter, (f.eks. forædling, støbning).

e)

Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces.

f)

Fremstilling og samling af motorkøretøjer samt fremstilling af motorer til sådanne.

g)

Skibsværfter.

h)

Anlæg til fremstilling og reparation af luftfartøjer.

i)

Fremstilling af jernbanemateriel.

j)

Eksplosionsformgivning (dybtrykning).

k)

Anlæg til kalcinering og udfritning af malm.

5.   MINERALINDUSTRIEN

a)

Koksværker (tørdestillation af kul).

b)

Anlæg til cementfremstilling.

c)

Anlæg til udvinding af asbest og fremstilling af produkter af asbest (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

d)

Anlæg til fremstilling af glas, inklusive glasfibre.

e)

Anlæg til smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineraluldsfibre.

f)

Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj eller porcelæn.

6.   DEN KEMISKE INDUSTRI (PROJEKTER, SOM IKKE ER OMFATTET AF BILAG I)

a)

Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter.

b)

Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, af maling og lak, af elastomerer og peroxider.

c)

Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.

7.   LEVNEDSMIDDELINDUSTRIEN

a)

Bearbejdning af vegetabilske og animalske fedtstoffer.

b)

Konservering af animalske og vegetabilske produkter.

c)

Fremstilling af mejeriprodukter.

d)

Brygning og maltning.

e)

Sukkervareindustrien.

f)

Slagterier.

g)

Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter.

h)

Fiskemels- og fiskeoliefabrikker.

i)

Sukkerfabrikker.

8.   TEKSTIL-, LÆDER-, TRÆ- OG PAPIRINDUSTRIEN

a)

Industrianlæg til produktion af papir og pap (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

b)

Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer.

c)

Anlæg til garvning af huder og skind.

d)

Anlæg til fremstilling og bearbejdning af cellulose.

9.   GUMMIINDUSTRIEN

Fremstilling og behandling af produkter på grundlag af elastomerer.

10.   INFRASTRUKTURPROJEKTER

a)

Anlægsarbejder i industrizoner.

b)

Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

c)

Anlæg af jernbaner og anlæg til kombineret transport og af intermodale terminaler (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

d)

Anlæg af flyvepladser (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

e)

Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

f)

Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag I, kanalbygning og regulering af vandløb.

g)

Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

h)

Sporveje, høj- og undergrundsbaner, svævebaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring.

i)

Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO2-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag I).

j)

Anlæg af vandledninger over større afstande.

k)

Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.

l)

Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag I.

m)

Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, som ikke er omfattet af bilag I.

11.   ANDRE PROJEKTER

a)

Permanente væddeløbs- og prøvekørselsbaner for motorkøretøjer.

b)

Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

c)

Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

d)

Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg.

e)

Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning.

f)

Prøveanlæg for motorer, turbiner eller reaktorer.

g)

Anlæg til fremstilling af kemofibre.

h)

Anlæg til indsamling eller destruering af sprængfarlige stoffer.

i)

Destruktionsanstalter.

12.   TURISME OG FRITID

a)

Skiløjper, skilifter, tovbaner og hermed forbundet anlægsarbejde.

b)

Lystbådehavne.

c)

Feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde.

d)

Permanente campingpladser.

e)

Forlystelsesparker, o.l.

13.

a)

Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag I eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag I).

b)

Projekter i bilag I, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke anvendes mere end to år.


BILAG III

UDVÆLGELSESKRITERIER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 3

1.   PROJEKTERS KARAKTERISTIKA

Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:

a)

projektets dimensioner

b)

kumulation med andre projekter

c)

anvendelsen af naturressourcer

d)

affaldsproduktion

e)

forurening og gener

f)

risikoen for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier.

2.   PROJEKTERS PLACERING

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, under hensyntagen til navnlig:

a)

nuværende arealanvendelse

b)

naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

c)

det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i)

vådområder

ii)

kystområder

iii)

bjerg- og skovområder

iv)

reservater og naturparker

v)

områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; særligt beskyttede områder udpeget af medlemsstater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (1) og til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (2)

vi)

områder, hvor de i unionslovgivningen fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet

vii)

tætbefolkede områder

viii)

vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt.

3.   KENDETEGN VED DEN POTENTIELLE MILJØPÅVIRKNING

De potentielle væsentlige indvirkninger af projekter skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 og navnlig under hensyn til:

a)

påvirkningens omfang (geografisk område og antallet af personer, der berøres)

b)

påvirkningens grænseoverskridende karakter

c)

påvirkningsgrad og -kompleksitet

d)

påvirkningens sandsynlighed

e)

påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.


(1)  EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.

(2)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.


BILAG IV

OPLYSNINGER OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 1

1.

En beskrivelse af projektet, herunder navnlig:

a)

en beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne

b)

en beskrivelse af de væsentligste karakteristika for produktionsprocesserne, f.eks. type og mængde af de anvendte materialer

c)

et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (vand, luft- og jordbundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling, osv.) i forbindelse med driften af det foreslåede projekt.

2.

En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til de miljømæssige virkninger.

3.

En beskrivelse af de miljøaspekter, som kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af det foreslåede projekt, herunder navnlig befolkning, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske forhold, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskab og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer.

4.

En beskrivelse (1) af, hvilke væsentlige virkninger på miljøet det foreslåede projekt vil kunne få som følge af:

a)

tilstedeværelsen af projektet som helhed

b)

anvendelsen af naturlige ressourcer

c)

emissionen af forurenende stoffer, opståelsen af gener og bortskaffelsen af affald.

5.

Bygherrens angivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet som nævnt i punkt 4.

6.

En beskrivelse af de foranstaltninger, der påtænkes med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger på miljøet.

7.

Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af punkt 1-6 fremsendte oplysninger.

8.

En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som bygherren er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger.


(1)  Denne beskrivelse bør anføre projektets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger.


BILAG V

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 14)

Rådets direktiv 85/337/EØF

(EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40)

 

Rådets direktiv 97/11/EF

(EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5)

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF

(EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17)

Udelukkende artikel 3

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114)

Udelukkende artikel 31

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 14)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

85/337/EØF

3. juli 1988

97/11/EF

14. marts 1999

2003/35/EF

25. juni 2005

2009/31/EF

25. juni 2011


BILAG VI

Sammenligningstabel

Direktiv 85/337/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2, første afsnit

Artikel 1, stk. 2, indledning

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit, indledning

Artikel 1, stk. 2, litra a), indledning

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit, første led

Artikel 1, stk. 2, litra a), første led

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet led

Artikel 1, stk. 2, litra a), andet led

Artikel 1, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 1, stk. 2, litra b)

Artikel 1, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 1, stk. 2, litra c)

Artikel 1, stk. 2, femte afsnit

Artikel 1, stk. 2, litra d)

Artikel 1, stk. 2, sjette afsnit

Artikel 1, stk. 2, litra e)

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 2, litra f)

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 5

Artikel 1, stk. 4

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2a

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3, indledning

Artikel 3, indledning

Artikel 3, første led

Artikel 3, litra a)

Artikel 3, andet led

Artikel 3, litra b)

Artikel 3, tredje led

Artikel 3, litra c)

Artikel 3, fjerde led

Artikel 3, litra d)

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3, indledning

Artikel 5, stk. 3, indledning

Artikel 5, litra 3, første led

Artikel 5, stk. 3, litra a)

Artikel 5, litra 3, andet led

Artikel 5, stk. 3, litra b)

Artikel 5, litra 3, tredje led

Artikel 5, stk. 3, litra c)

Artikel 5, litra 3, fjerde led

Artikel 5, stk. 3, litra d)

Artikel 5, litra 3, femte led

Artikel 5, stk. 3, litra e)

Artikel 5, stk. 4

Artikel 5, stk. 4

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1, indledning

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, indledning

Artikel 7, stk. 1, litra a)

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a)

Artikel 7, stk. 1, litra b)

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra b)

Artikel 7, stk. 1, afslutning

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit

Artikel 7, stk. 2 til artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 2 til artikel 7, stk. 5

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9, stk. 1, indledning

Artikel 9, indledning

Artikel 9, stk. 1, første led

Artikel 9, stk. 1, litra a)

Artikel 9, stk. 1, andet led

Artikel 9, stk. 1, litra b)

Artikel 9, stk. 1, tredje led

Artikel 9, stk. 1, litra c)

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 10a, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 10a, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 10a, stk. 3

Artikel 11, stk. 3

Artikel 10a, stk. 4 og 5

Artikel 11, stk. 4, første og andet afsnit

Artikel 10a, stk. 6

Artikel 11, stk. 5

Artikel 11, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 12, stk. 2

Artikel 11, stk. 3

Artikel 11, stk. 4

Artikel 12, stk. 3

Artikel 12, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Bilag I, punkt 1

Bilag I, punkt 1

Bilag I, punkt 2, første led

Bilag I, punkt 2, litra a)

Bilag I, punkt 2, andet led

Bilag I, punkt 2, litra b)

Bilag I, punkt 3, litra a)

Bilag I, punkt 3, litra a)

Bilag I, punkt 3, litra b), indledning

Bilag I, punkt 3, litra b), indledning

Bilag I, punkt 3, litra b), første led

Bilag I, punkt 3, litra b), nr. i)

Bilag I, punkt 3, litra b), andet led

Bilag I, punkt 3, litra b), nr. ii)

Bilag I, punkt 3, litra b), tredje led

Bilag I, punkt 3, litra b), nr. iii)

Bilag I, punkt 3, litra b), fjerde led

Bilag I, punkt 3, litra b), nr. iv)

Bilag I, punkt 3, litra b), femte led

Bilag I, punkt 3, litra b), nr. v)

Bilag I, punkt 4, første led

Bilag I, punkt 4, litra a)

Bilag I, punkt 4, andet led

Bilag I, punkt 4, litra b)

Bilag I, punkt 5

Bilag I, punkt 5

Bilag I, punkt 6, indledning

Bilag I, punkt 6, indledning

Bilag I, punkt 6, nr. i)

Bilag I, punkt 6, litra a)

Bilag I, punkt 6, nr. ii)

Bilag I, punkt 6, litra b)

Bilag I, punkt 6, nr. iii)

Bilag I, punkt 6, litra c)

Bilag I, punkt 6, nr. iv)

Bilag I, punkt 6, litra d)

Bilag I, punkt 6, nr. v)

Bilag I, punkt 6, litra e)

Bilag I, punkt 6, nr. vi)

Bilag I, punkt 6, litra f)

Bilag I, punkt 7-15

Bilag I, punkt 7-15

Bilag I, punkt 16, indledning

Bilag I, punkt 16, indledning

Bilag I, punkt 16, første led

Bilag I, punkt 16, litra a)

Bilag I, punkt 16, andet led

Bilag I, punkt 16, litra b)

Bilag I, punkt 17-21

Bilag I, punkt 17-21

Bilag I, punkt 22

Bilag I, punkt 24

Bilag I, punkt 23

Bilag I, punkt 22

Bilag I, punkt 24

Bilag I, punkt 23

Bilag II, punkt 1

Bilag II, punkt 1

Bilag II, punkt 2, litra a), b) og c)

Bilag II, punkt 2, litra a), b) og c)

Bilag II, punkt 2, litra d), indledning

Bilag II, punkt 2, litra d), indledning

Bilag II, punkt 2, litra d), første led

Bilag II, punkt 2, litra d), nr. i)

Bilag II, punkt 2, litra d), andet led

Bilag II, punkt 2, litra d), nr. ii)

Bilag II, punkt 2, litra d), tredje led

Bilag II, punkt 2, litra d), nr. iii)

Bilag II, punkt 2, litra d), afslutning

Bilag II, punkt 2, litra d), afslutning

Bilag II, punkt 2, litra e)

Bilag II, punkt 2, litra e)

Bilag II, punkt 3-12

Bilag II, punkt 3-12

Bilag II, punkt 13, første led

Bilag II, punkt 13, litra a)

Bilag II, punkt 13, andet led

Bilag II, punkt 13, litra b)

Bilag III, punkt 1, indledning

Bilag III, punkt 1, indledning

Bilag III, punkt 1, første led

Bilag III, punkt 1, litra a)

Bilag III, punkt 1, andet led

Bilag III, punkt 1, litra b)

Bilag III, punkt 1, tredje led

Bilag III, punkt 1, litra c)

Bilag III, punkt 1, fjerde led

Bilag III, punkt 1, litra d)

Bilag III, punkt 1, femte led

Bilag III, punkt 1, litra e)

Bilag III, punkt 1, sjette led

Bilag III, punkt 1, litra f)

Bilag III, punkt 2, indledning

Bilag III, punkt 2, indledning

Bilag III, punkt 2, første led

Bilag III, punkt 2, litra a)

Bilag III, punkt 2, andet led

Bilag III, punkt 2, litra b)

Bilag III, punkt 2, tredje led, indledning

Bilag III, punkt 2, litra c), indledning

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra a)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. i)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra b)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. ii)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra c)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. iii)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra d)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. iv)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra e)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. v)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra f)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. vi)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra g)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. vii)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra h)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. viii)

Bilag III, punkt 3, indledning

Bilag III, punkt 3, indledning

Bilag III, punkt 3, første led

Bilag III, punkt 3, litra a)

Bilag III, punkt 3, andet led

Bilag III, punkt 3, litra b)

Bilag III, punkt 3, tredje led

Bilag III, punkt 3, litra c)

Bilag III, punkt 3, fjerde led

Bilag III, punkt 3, litra d)

Bilag III, punkt 3, femte led

Bilag III, punkt 3, litra e)

Bilag IV, punkt 1, indledning

Bilag IV, punkt 1, indledning

Bilag IV, punkt 1, første led

Bilag IV, punkt 1, litra a)

Bilag IV, punkt 1, andet led

Bilag IV, punkt 1, litra b)

Bilag IV, punkt 1, tredje led

Bilag IV, punkt 1, litra c)

Bilag IV, punkt 2 og 3

Bilag IV, punkt 2 og 3

Bilag IV, punkt 4, indledning

Bilag IV, punkt 4, første afsnit, indledning

Bilag IV, punkt 4, første led

Bilag IV, punkt 4, første afsnit, litra a)

Bilag IV, punkt 4, andet led

Bilag IV, punkt 4, første afsnit, litra b)

Bilag IV, punkt 4, tredje led

Bilag IV, punkt 4, første afsnit, litra c)

Bilag IV, punkt 4, afslutning

Bilag IV, punkt 5

Bilag IV, punkt 5

Bilag IV, punkt 6

Bilag IV, punkt 6

Bilag IV, punkt 7

Bilag IV, punkt 7

Bilag IV, punkt 8

Bilag V

Bilag VI