16.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU

af 13. december 2011

om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti

(kodifikation)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 89/396/EØF af 14. juni 1989 om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Det indre marked indebærer, at varer, personer, tjenesteydelser og kapital sikres fri bevægelighed inden for et område uden indre grænser.

(3)

Handelen med levnedsmidler indtager en meget vigtig plads i forbindelse med det indre marked.

(4)

Angivelser til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti, opfylder behovet for at sikre bedre oplysning om varernes identitet. Sådanne angivelser er nyttige, såfremt levnedsmidlerne bliver genstand for en tvist eller frembyder en fare for forbrugernes sundhed.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (5), omhandler ikke angivelser til identifikation af levnedsmiddelpartier.

(6)

På internationalt plan er der i almindelighed pligt til for færdigpakkede levnedsmidler at angive en reference vedrørende enten fremstillingen eller indpakningen af et bestemt levnedsmiddelparti. Unionen bør bidrage til udviklingen af den internationale samhandel.

(7)

Der bør derfor fastsættes generelle og horisontale regler, med henblik på forvaltningen af et fælles system til identifikation af levnedsmiddelpartier.

(8)

Systemets effektivitet afhænger af dets anvendelse på de forskellige distributionsstadier. Visse produkter og visse aktiviteter, navnlig aktiviteter i de første stadier af distributionen af landbrugsprodukter, bør dog undtages.

(9)

Der bør tages hensyn til den omstændighed, at visse levnedsmidler, såsom konsumis i portionspakninger, fortæres straks efter købet, hvilket gør det unødvendigt, at angivelsen af partiet findes direkte på den enkelte emballage. For disse produkter bør angivelsen af partiet derimod obligatorisk findes på gruppeemballagen.

(10)

Begrebet levnedsmiddelparti forudsætter, at flere salgsenheder af samme levnedsmiddel frembyder praktisk taget ens fremstillings-, tilvirknings- eller emballeringskarakteristika. Dette begreb bør derfor ikke anvendes på varer, der leveres i løs vægt, eller som på grund af deres individuelle eller heterogene karakter ikke kan anses for at udgøre en homogen mængde.

(11)

Mangfoldigheden af de anvendte identifikationsmetoder gør det mest hensigtsmæssigt, at det er erhvervsvirksomheden, der afgrænser levnedsmiddelpartiet og anbringer de dertil svarende angivelser eller mærker.

(12)

Hvis angivelserne skal opfylde det informationsbehov, for hvilket de anføres, bør de fremtræde klart og tydeligt som sådanne.

(13)

Datoen for mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato, som omhandlet i direktiv 2000/13/EF, kan tjene som angivelse til identifikation af levnedsmiddelpartiet, såfremt dens anførelse er præcis

(14)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Dette direktiv vedrører oplysninger til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti.

2.   I dette direktiv forstås ved »levnedsmiddelparti« en række salgsenheder af et levnedsmiddel, der er fremstillet, tilvirket eller emballeret under praktisk taget ens omstændigheder.

Artikel 2

1.   Et levnedsmiddel må kun forhandles, hvis det ledsages af oplysninger, som nævnt i artikel 1, stk. 1.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse:

a)

på landbrugsprodukter, der fra bedriftens område:

i)

sælges eller leveres til midlertidige oplagrings-, påfyldnings- eller emballeringssteder

ii)

transporteres til producentorganisationer, eller

iii)

afhentes med henblik på umiddelbart at indgå i en tilberednings- eller forarbejdningsproces

b)

når levnedsmidler på detailsalgsstedet ikke forefindes i færdigpakket stand, indpakkes på købers anmodning eller færdigpakkes med henblik på umiddelbart salg

c)

på emballager eller beholdere, hvis største yderflade har et flademål på under 10 cm2

d)

på konsumis i portionspakninger. Oplysninger til identifikation af partiet skal findes på gruppeemballagerne.

Artikel 3

Levnedsmiddelpartiet afgrænses i hvert enkelt tilfælde af den virksomhed, der har fremstillet, tilvirket eller emballeret det pågældende levnedsmiddel, eller af den i Unionen etablerede virksomhed, der først sælger dette.

Ansvaret for ordlyden og anbringelsen af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede oplysninger påhviler en af disse virksomheder. Oplysningerne indledes med bogstavet »L«, bortset fra tilfælde, hvor de klart adskiller sig fra mærkningens oplysninger i øvrigt.

Artikel 4

Når der er tale om færdigpakkede levnedsmidler, skal de i artikel 1, stk. 1, omhandlede oplysninger og i givet fald bogstavet »L« være anbragt på emballagen eller på en hertil fastgjort etiket.

Når der er tale om ikke-færdigpakkede levnedsmidler, skal de i artikel 1, stk. 1, omhandlede oplysninger og i givet fald bogstavet »L« være anbragt på emballagen eller beholderen eller, hvis dette ikke er muligt, på de ledsagende handelsdokumenter.

Oplysningerne skal under alle omstændigheder være klart synlige, let læselige og må ikke kunne udslettes.

Artikel 5

Når datoen for mindsteholdbarhed eller sidste anvendelsesdato indgår i mærkningen, behøver levnedsmidlet ikke at være ledsaget af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede oplysninger, såfremt denne dato er anført ukodet og mindst omfatter dag og måned i nævnte rækkefølge.

Artikel 6

Dette direktiv anvendes med forbehold af de angivelser, der er foreskrevet i særlige EU-forskrifter.

Kommissionen offentliggør og ajourfører listen over de pågældende bestemmelser.

Artikel 7

Direktiv 89/396/EØF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag I, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 8

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. december 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. SZPUNAR

Formand


(1)  EUT C 54 af 19.2.2011, s. 34.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.5.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.11.2011.

(3)  EFT L 186 af 30.6.1989, s. 21.

(4)  Jf. bilag I, del A.

(5)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.


BILAG I

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 7)

Rådets direktiv 89/396/EØF

(EFT L 186 af 30.6.1989, s. 21)

Rådets direktiv 91/238/EØF

(EFT L 107 af 27.4.1991, s. 50)

Rådets direktiv 92/11/EØF

(EFT L 65 af 11.3.1992, s. 32)

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 7)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

89/396/EØF

20. juni 1990 (1)

91/238/EØF

92/11/EØF


(1)  I henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/396/EØF, som ændret ved direktiv 92/11/EØF gælder følgende:

»Medlemsstaterne ændrer om nødvendigt deres love og administrative bestemmelser, således:

at handel med produkter, der opfylder bestemmelserne i dette direktiv, kan finde sted senest fra den 20. juni 1990

at handel med produkter, der ikke opfylder bestemmelserne i dette direktiv, forbydes fra den 1. juli 1992. Produkter, der er markedsført eller mærket inden dette tidspunkt, og som ikke opfylder direktivets bestemmelser, kan dog omsættes, indtil lagrene er opbrugt.«


BILAG II

Sammenligningstabel

Direktiv 89/396/EØF

Nærværende Direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3-6

Artikel 3-6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Bilag I

Bilag II