10.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/53


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 8. decembra 2011

o spremembi Sklepa 2010/221/EU o nacionalnih ukrepih za preprečevanje vnosa nekaterih bolezni pri vodnih živalih v dele Irske, Finske in Švedske

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9002)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/825/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (1) in zlasti člena 43(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2010/221/EU z dne 15. aprila 2010 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES (2) nekaterim državam članicam omogoča, da uporabljajo omejitve za pošiljke navedenih živali za preprečevanje vnosa nekaterih bolezni na njihovo ozemlje, pod pogojem, da so dokazale, da na njihovem ozemlju oziroma na nekaterih njihovih razmejenih območjih ni navedenih bolezni ali da so vzpostavile program za izkoreninjenje in program nadzora bolezni.

(2)

Celinski deli ozemlja Finske in Švedske so navedeni v Prilogi II k Sklepu 2010/221/EU kot ozemlja z odobrenim programom za izkoreninjenje bakterijskega nefritisa (BKD).

(3)

Obalni deli ozemlja Švedske so navedeni v Prilogi II k Sklepu 2010/221/EU kot ozemlja z odobrenim programom za izkoreninjenje virusa nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN).

(4)

Zato so bili s Sklepom 2010/221/EU odobreni nekateri nacionalni ukrepi Finske in Švedske glede pošiljk živali iz ribogojstva tistih vrst, ki so dovzetne za bolezni, na navedena območja. Da bi omogočili ponovno oceno primernosti navedenih nacionalnih ukrepov, je dovoljenje za uporabo navedenih ukrepov časovno omejeno do 31. decembra 2011.

(5)

Finska je Komisiji predložila poročila o delovanju nacionalnega programa za izkoreninjenje BKD, v katerih navaja, da izkoreninjenje BKD še ni uspelo. Čeprav je bil na več območjih že storjen napredek, so nekatera območja še vedno okužena z BKD. Finska je zato zahtevala, da se geografska meja programa omeji na dve stični območji, ki zajemata 19 povodij. Na navedenih območjih veljajo omejitve, povezane z BKD, samo za štiri ribogojnice, na katerih trenutno poteka postopek uničevanja okuženih rib ter čiščenje in razkuževanje prostorov.

(6)

Švedska je Komisiji predložila poročilo o delovanju nacionalnega programa za izkoreninjenje BKD in IPN. Število poročanih primerov se je znatno zmanjšalo, obe bolezni pa sta iz območij, kjer program poteka, že skoraj izkoreninjeni. Celinski deli Švedske so že prosti IPN, zato nacionalni program izkoreninjenja v obalnih vodah deluje kot zaščitni pas za območja, ki so že razglašena prosta bolezni.

(7)

Na podlagi podatkov, ki sta jih predložili Finska in Švedska, je primerno, da se nacionalni ukrepi nadaljujejo. Ker tudi po večletni uporabi nacionalnih programov izkoreninjenja slednje še ni bilo doseženo, je treba pravočasno ponovno oceniti primernost in potrebnost nacionalnih ukrepov. Zato je treba odobritev za uporabo navedenih nacionalnih ukrepov omejiti na nadaljnji dve leti, do 31. decembra 2013.

(8)

V Prilogi III k Sklepu 2010/221/EU je trenutno navedenih devet kompartmentov na ozemlju Irske z odobrenim programom nadzora ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(9)

Irska je Komisijo obvestila o odkritju virusa OsHV-1 μνar v dveh od navedenih kompartmentov, in sicer v Gweedore Bay v kompartmentu 1 in Ballinakill Bay v kompartmentu 4. Geografsko mejo navedenih kompartmentov je zato v Prilogi III k Sklepu 2010/221/EU treba spremeniti.

(10)

Sklep 2010/221/EU je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/221/EU se spremeni:

1.

v členu 3(2) se datum „31. decembra 2011“ nadomesti z datumom „31. decembra 2013“;

2.

prilogi II in III se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 8. decembra 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.

(2)  UL L 98, 20.4.2010, str. 7.


PRILOGA

PRILOGA II

Države članice in njihovi deli s programi za izkoreninjenje nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva, ki imajo odobritev za sprejetje nacionalnih ukrepov za nadzor navedenih bolezni v skladu s členom 43(2) Direktive 2006/88/ES

Bolezen

Država članica

Oznaka

Geografska meja območja z odobrenimi nacionalnimi ukrepi

Bakterijski nefritis (BKD)

Finska

FI

Naslednja povodja:

Kymijoki, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Švedska

SE

Celinski deli ozemlja

Virus nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN)

Švedska

SE

Obalni deli ozemlja

PRILOGA III

Države članice in območja s programi nadzora ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar), ki imajo odobritev za sprejetje nacionalnih ukrepov za nadzor navedene bolezni v skladu s členom 43(2) Direktive 2006/88/ES

Bolezen

Država članica

Oznaka

Geografska meja območij z odobrenimi nacionalnimi ukrepi (države članice, območja in predeli)

Ostreidni herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irska

IE

Kompartment 1: Sheephaven Bay.

Kompartment 2: Gweebara Bay.

Kompartment 3: Drumcliff, Killala, Broadhaven in Blacksod Bays.

Kompartment 4: Streamstown Bay.

Kompartment 5: Bertraghboy in Galway Bays.

Kompartment 6: Shannon Estuary in Poulnasharry, Askeaton in Ballylongford Bays.

Kompartment 7: Kenmare Bay.

Kompartment 8: Dunmanus Bay.

Kompartment 9: Kinsale in Oysterhaven Bays.

Združeno kraljestvo

UK

Ozemlje Velike Britanije, razen Whitstable Bay, Kent.

Ozemlje Severne Irske, razen Killough Bay, Lough Foyle in Carlingford Lough.

Ozemlje Guerneseyja.