2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/51


SKLEP SVETA 2011/781/SZVP

z dne 1. decembra 2011

o policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 8. decembra 2009 sprejel Sklep 2009/906/SZVP o policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (1). Navedeni sklep preneha veljati 31. decembra 2011.

(2)

EUPM bi se morala nadaljevati do 30. junija 2012.

(3)

Struktura poveljevanja in nadzora EUPM ne bi smela vplivati na pogodbeno odgovornost vodje EUPM do Komisije za izvrševanje proračuna EUPM.

(4)

Za EUPM bi bilo treba aktivirati stalno dežurstvo.

(5)

EUPM bo potekala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko upočasnile zunanje delovanje Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Misija

1.   Policijska misija Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH), ustanovljena s Skupnim ukrepom 2002/210/SZVP (2), se nadaljuje v obdobju od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012.

2.   EUPM deluje v skladu s cilji misije, določenimi v členu 2 in opravlja ključne naloge, določene v členu 3.

Člen 2

Naloge misije

V okviru širšega pristopa k zagotavljanju pravne države v BiH in v regiji EUPM podpira zadevne organe pregona BiH ter kazenskopravni sistem v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji, pri krepitvi medsebojne povezanosti policije in tožilstva ter regionalnem in mednarodnem sodelovanju.

EUPM operativno svetuje posebnemu predstavniku Evropske unije (PPEU) in ga tako podpira pri njegovi vlogi. EUPM s svojim delom in prek svoje mreže v državi prispeva k skupnim prizadevanjem za zagotovitev celovite obveščenosti Unije o dogajanjih v BiH.

Pred zaključkom misije EUPM pripravi predajo preostalih ključnih nalog urada PPEU.

EUPM podpira začasno ureditev za skladiščenje za namene skupne zunanje in varnostne politike (SVOP) do oblikovanja stalne ureditve za skladiščenje.

Člen 3

Glavne naloge misije

Da bi se dosegli cilji misije, so glavne naloge EUPM naslednje:

1.

zagotavljanje strateških nasvetov organom pregona in političnim organom v BiH v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji;

2.

spodbujanje in omogočanje mehanizmov za vertikalno in horizontalno usklajevanje in sodelovanje med zadevnimi organi pregona, s posebnim poudarkom na organih na državni ravni;

3.

zagotavljanje uspešne predaje med EUPM in uradom PPEU;

4.

prispevanje k usklajevanju prizadevanj Unije in držav članic na področju pravne države.

Člen 4

Struktura misije

1.   Struktura EUPM je naslednja:

(a)

glavni sedež v Sarajevu z vodjem misije in osebjem, določenim v operativnem načrtu (OPLAN);

(b)

štirje območni uradi v Sarajevu, Banja Luki, Mostarju in Tuzli.

2.   Ti elementi se še podrobneje opredelijo v operativnem načrtu (OPLAN).

Člen 5

Poveljnik civilne operacije

1.   Direktor civilnih zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij je tudi poveljnik civilne operacije za EUPM.

2.   Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom Političnega in varnostnega odbora (PVO) in splošno podrejen visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP), izvršuje poveljevanje in nadzor nad misijo EUPM na strateški ravni.

3.   Poveljnik civilne operacije zagotavlja ustrezno in učinkovito izvajanje odločitev Sveta in odločitev PVO, vključno z dajanjem potrebnih strateških navodil vodji misije ter zagotavljanjem svetovanja in tehnične podpore vodji misije.

4.   Vsi dodeljeni člani osebja ostajajo še naprej pod polnim poveljstvom nacionalnih organov države članice, ki jih je dodelila, ali zadevne institucije Unije. Nacionalni organi prenesejo operativni nadzor (OPCON) nad svojim osebjem, skupinami in enotami na poveljnika civilne operacije.

5.   Poveljnik civilne operacije je v celoti odgovoren za zagotavljanje, da se skrbno ravnanje Unije ustrezno izvaja.

6.   Poveljnik civilne operacije in PPEU se po potrebi medsebojno posvetujeta.

Člen 6

Vodja misije

1.   Vodja misije nosi odgovornost ter izvršuje poveljevanje in nadzor nad EUMP na območju operacije.

2.   Vodja misije izvršuje poveljevanje in nadzor nad osebjem, skupinami in enotami iz sodelujočih držav, kot jih dodeli poveljnik civilne operacije, odgovoren pa je tudi za upravljanje in logistiko, kar vključuje sredstva, vire in informacije, ki so dani na razpolago EUMP.

3.   Vodja misije izdaja navodila celotnemu osebju EUPM za učinkovito izvajanje EUPM na območju operacije, pri čemer prevzame usklajevanje in vsakodnevno upravljanje misije ter sledi navodilom na strateški ravni poveljnika civilne operacije.

4.   Vodja misije je odgovoren za izvrševanje proračuna EUPM. V ta namen vodja misije podpiše pogodbo s Komisijo.

5.   Vodja misije je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem. Za dodeljeno osebje disciplinske ukrepe izvršuje pristojni nacionalni organ ali organ Unije.

6.   Vodja misije predstavlja EUPM na območju operacij in zagotavlja njeno ustrezno prepoznavnost.

7.   Vodja misije se po potrebi usklajuje z drugimi akterji Unije na terenu. Brez poseganja v strukturo poveljevanja vodja misije od PPEU prejema lokalne politične smernice.

Člen 7

Osebje EUPM

1.   Število in pristojnosti osebja EUPM so v skladu z nalogami misije iz člena 2, ključnimi nalogami misije iz člena 3 in strukturo iz člena 4.

2.   EUPM sestavlja predvsem osebje, ki ga dodelijo države članice ali institucije Unije. Vsaka država članica ali institucija Unije krije stroške osebja, ki ga je dodelila, tudi stroške potovanja do kraja premestitve in nazaj, plače, zdravstveno zavarovanje ter nadomestila, z izjemo ustreznih dnevnic, ter nadomestila za težke razmere in tveganje.

3.   EUPM lahko po potrebi pogodbeno zaposli tudi mednarodno civilno osebje in lokalno osebje, če potrebnih nalog ne more opraviti osebje, ki so ga dodelile države članice. Izjemoma se lahko v ustrezno utemeljenih primerih, kadar ni na voljo primernih vlog iz držav članic, po potrebi pogodbeno zaposlijo državljani sodelujočih tretjih držav.

4.   Vse osebje spoštuje minimalne varnostne operativne standarde, specifične za misijo, ter varnostni načrt misije, ki podpira varnostno politiko Unije na tem področju. Glede varovanja tajnih podatkov Unije, ki so mu zaupani pri opravljanju nalog, osebje upošteva varnostna načela in minimalne standarde, določene v Sklepu Sveta 2011/292/EU z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (3).

Člen 8

Status misije in osebja EUPM

1.   Sprejmejo se potrebni ukrepi glede podaljšanja Sporazuma med Unijo in BiH z dne 4. oktobra 2002 o dejavnostih EUPM v BiH za obdobje trajanja EUPM.

2.   Država ali institucija Unije, ki je dodelila člana osebja, je odgovorna, da se odzove na pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vložijo člani osebja ali pa se nanašajo nanje. Zadevna država ali institucija Unije je odgovorna za vložitev morebitne tožbe zoper dodeljeno osebo.

3.   Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti mednarodnega in lokalnega civilnega osebja se določijo v pogodbah med vodjo misije in člani osebja.

Člen 9

Struktura poveljevanja

1.   EUPM ima kot operacija kriznega upravljanja enotno strukturo poveljevanja.

2.   V okviru odgovornosti Sveta in VP PVO izvaja politično odgovornost in strateško vodi EUPM.

3.   Poveljnik civilne operacije je, pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom PVO ter splošno podrejen VP, poveljnik EUPM na strateški ravni, ki v tej vlogi vodji misije izdaja navodila ter mu svetuje in zagotavlja tehnično podporo.

4.   Poveljnik civilne operacije poroča Svetu prek VP.

5.   Vodja misije izvršuje poveljevanje in nadzor nad EUPM na območju operacije in je neposredno odgovoren poveljniku civilne operacije.

Člen 10

Politični nadzor in strateško vodenje

1.   PVO izvaja v okviru odgovornosti Sveta in VP politično odgovornost in strateško vodi EUPM. Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s tretjim odstavkom člena 38 PEU. To pooblastilo vključuje pristojnost za imenovanje vodje misije na predlog VP ter za spreminjanje koncepta operacij (CONOPS) in OPLAN. Za odločanje v zvezi s cilji in prenehanjem EUPM je še naprej pristojen Svet.

2.   PVO redno poroča Svetu.

3.   PVO redno in po potrebi prejema poročila poveljnika civilne operacije in vodje misije o zadevah v okviru njune pristojnosti.

Člen 11

Sodelovanje tretjih držav

1.   Brez poseganja v avtonomijo Unije pri odločanju in v njen enotni institucionalni okvir so k sodelovanju pri EUPM lahko povabljene tudi tretje države, če prevzamejo stroške z njihove strani dodeljenega osebja, vključno s plačami, zavarovanjem za vsa tveganja, dnevnicami in potnimi stroški za pot v BiH in nazaj, ter ustrezno prispevajo h kritju tekočih stroškov EUPM.

2.   Tretje države, ki prispevajo k EUPM, imajo enake pravice in dolžnosti glede vsakodnevnega upravljanja EUPM kakor države članice.

3.   Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev glede odobritve predlaganih prispevkov in za ustanovitev odbora prispevajočih držav.

4.   Podrobnejša pravila glede sodelovanja tretjih držav so zajeta v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 37 PEU in členom 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije. VP se lahko pogaja o takih sporazumih. Če Unija in tretja država skleneta sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v operacijah Unije za krizno upravljanje, se v okviru EUPM uporabljajo določbe takega sporazuma.

Člen 12

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje stroškov, povezanih z EUPM za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012, je 5 250 000 EUR.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s pravili in postopki Unije, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. V skladu s Finančno uredbo lahko vodja misije sklepa tehnične dogovore z državami članicami, sodelujočimi tretjimi državami in drugimi mednarodnimi akterji za zagotavljanje opreme, storitev in prostorov za EUPM. Vodja misije je odgovoren za upravljanje skladišča rabljene opreme, ki se tudi lahko uporablja v primeru nujnih potreb pri razporeditvi v okviru EVOP. Državljani sodelujočih tretjih držav in državljani države gostiteljice se lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb.

3.   Vodja misije o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe, izčrpno poroča Komisiji, ki ga nadzira.

4.   Finančna ureditev upošteva operativne zahteve EUPM, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih skupin.

5.   Odhodki, v zvezi z EUPM, so upravičeni od 1. januarja 2012.

Člen 13

Varnost

1.   Poveljnik civilne operacije usmerja načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in zagotavlja, da se ti ukrepi za EUPM ustrezno in učinkovito izvajajo v skladu s členoma 5 in 9, pri tem pa se usklajuje z Varnostnim direktoratom Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD).

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost EUPM in zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi zahtevami, ki se uporabljajo za EUPM, v skladu s politiko Unije v zvezi z varnostjo osebja, napotenega v operativni vlogi izven Unije v skladu z naslovom V PEU in s tem povezanimi instrumenti.

3.   Vodji misije pomaga višji uradnik za varnost misije (SMSO), ki poroča vodji misije in bo vzdrževal tesne delovne stike z Varnostnim direktoratom ESZD.

4.   Vodja misije v posvetovanju z Varnostnim direktoratom ESZD v štirih regionalnih uradih, kjer bo EUPM nameščena, imenuje področne uradnike za varnost, ki so pod vodstvom SMSO odgovorni za vsakodnevno upravljanje vseh varnostnih vidikov ustreznih elementov EUPM.

5.   Osebje EUPM pred začetkom dela opravi obvezno varnostno usposabljanje v skladu z OPLAN. Osebju se na območju operacije prav tako zagotovi redno osvežitveno usposabljanje, ki ga organizira SMSO.

Člen 14

Usklajevanje

1.   Brez vpliva na strukturo poveljevanja vodja misije deluje v tesni povezavi z delegacijo Unije v BiH, da se zagotovi skladnost ukrepanja Unije v podporo BiH.

2.   Vodja misije tesno sodeluje z vodji misij Unije v BiH.

3.   Vodja misije sodeluje z drugimi mednarodnimi akterji, navzočimi v državi, zlasti z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Svetom Evrope in Mednarodnim programom za pomoč pri usposabljanju na področju kazenskih preiskav.

Člen 15

Posredovanje tajnih podatkov

1.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, ki so se pridružile temu sklepu, če je ustrezno in če je to v skladu s potrebami EUPM, v skladu s Sklepom 2011/292/EU posreduje tajne informacije in dokumente EU do stopnje "RESTREINT UE", ki so bili pripravljeni za namene EUPM.

2.   V primeru posebne in nujne operativne potrebe je VP prav tako pooblaščen, da v skladu s Sklepom 2011/292/EU posreduje državi gostiteljici tajne informacije in dokumente EU do stopnje "RESTREINT UE", ki so bili pripravljeni za namene EUPM. V vseh drugih primerih se takšne informacije in dokumenti državi gostiteljici razkrijejo po ustreznih postopkih sodelovanja države gostiteljice z Unijo.

3.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, ki so se pridružile temu sklepu, posreduje vse dokumente EU, ki niso tajni, v zvezi z razpravami Sveta o EUPM, za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti (4).

Člen 16

Enota za stalno dežurstvo

Za EUPM se aktivira stalno dežurstvo.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. januarja do 30. junija 2012.

V Bruslju, 1. decembra 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 322, 9.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 70, 13.3.2002, str. 1.

(3)  UL L 141, 27.5.2011, str. 17.

(4)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).