2011/769/EU: Sklep Sveta z dne 27. oktobra 2011 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji - Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji

Uradni list L 317 , 30/11/2011 str. 0010 - 0012


Sklep Sveta

z dne 27. oktobra 2011

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji

(2011/769/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 29. januarja 2007 pooblastil Komisijo, da na podlagi člena XXIV:6 Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 začne pogajanja z nekaterimi drugimi članicami Svetovne trgovinske organizacije v okviru pristopa Republike Bolgarije in Republike Romunije k Evropski uniji.

(2) Pogajanja je vodila Komisija v okviru pogajalskih smernic, ki jih je sprejel Svet.

(3) Ta pogajanja so se zaključila in Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil parafiran 22. septembra 2010.

(4) Sporazum je bil podpisan v imenu Unije dne 20. aprila 2011 s pridržkom njegove poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2011/256/EU [1].

(5) Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e) pooblaščeno(-e), da v imenu Unije poda(-jo) uradno obvestilo v skladu s Sporazumom [2].

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 27. oktobra 2011

Za Svet

Predsednik

J. Miller

[1] UL L 110, 29.4.2011, str. 13.

[2] Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.

--------------------------------------------------

Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji

A. Pismo Unije

Spoštovani,

po pogajanjih v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe seznamov ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji mi je v čast predlagati naslednje:

Evropska unija na svoj seznam za carinsko območje EU-27 vključi ugodnosti s seznama EU-25 z naslednjimi spremembami:

Dodati dodeljeno količino v višini 1500 ton za Argentino k tarifni kvoti EU "goveje meso brez kosti, sveže ali ohlajeno", pri čemer se ohrani obstoječa tarifna kvota 20 %. V prvih štirih letih izvajanja se poveča za 2000 ton. Od petega leta izvajanja dalje se poveča za 1500 ton;

Oblikovati dodeljeno količino po državi (Argentina) v višini 200 ton v okviru tarifne kvote EU "bizonje meso brez kosti, zamrznjeno", Argentini je dodeljeno tudi "sveže in ohlajeno", pri čemer se ohrani obstoječa kvota 20 %;

Dodati količino v višini 122790 ton (erga omnes) v okviru tarifne kvote EU "navadna pšenica (visoke in nizke kakovosti)", pri čemer se ohrani obstoječa kvota 12 EUR/tono;

Dodati količino v višini 890 ton (erga omnes) v okviru tarifne kvote EU "ječmen", pri čemer se ohrani obstoječa kvota 16 EUR/tono;

Dodati količino v višini 890 ton (erga omnes) v okviru tarifne kvote EU "pivovarski ječmen", pri čemer se ohrani obstoječa kvota 8 EUR/tono;

Dodati količino v višini 35914 ton (erga omnes) v okviru tarifne kvote EU "koruza", pri čemer se ohrani obstoječa kvota 0 %.

Evropska unija in Argentinska republika druga drugo uradno obvestita o zaključku svojih notranjih postopkov za začetek veljavnosti tega sporazuma. Ta sporazum začne veljati 14 dni po prejemu zadnjega uradnega obvestila.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma. Če se strinja, to pismo in vaša potrditev skupaj sestavljata Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Za Evropsko unijo

B. Pismo Argentinske republike

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem Vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Po pogajanjih v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe seznamov ugodnosti Republike Bolgarije in Republike Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji mi je v čast predlagati naslednje:

Evropska unija na svoj seznam za carinsko območje EU-27 vključi ugodnosti s seznama EU-25 z naslednjimi spremembami:

Dodati dodeljeno količino v višini 1500 ton za Argentino k tarifni kvoti EU "goveje meso brez kosti, sveže ali ohlajeno", pri čemer se ohrani obstoječa tarifna kvota 20 %. V prvih štirih letih izvajanja se poveča za 2000 ton. Od petega leta izvajanja dalje se poveča za 1500 ton;

Oblikovati dodeljeno količino po državi (Argentina) v višini 200 ton v okviru tarifne kvote EU "bizonje meso brez kosti, zamrznjeno", Argentini je dodeljeno tudi "sveže in ohlajeno", pri čemer se ohrani obstoječa kvota 20 %;

Dodati količino v višini 122790 ton (erga omnes) v okviru tarifne kvote EU "navadna pšenica (visoke in nizke kakovosti)", pri čemer se ohrani obstoječa kvota 12 EUR/tono;

Dodati količino v višini 890 ton (erga omnes) v okviru tarifne kvote EU "ječmen", pri čemer se ohrani obstoječa kvota 16 EUR/tono;

Dodati količino v višini 890 ton (erga omnes) v okviru tarifne kvote EU "pivovarski ječmen", pri čemer se ohrani obstoječa kvota 8 EUR/tono;

Dodati količino v višini 35914 ton (erga omnes) v okviru tarifne kvote EU "koruza", pri čemer se ohrani obstoječa kvota 0 %.

Evropska unija in Argentinska republika druga drugo uradno obvestita o zaključku svojih notranjih postopkov za začetek veljavnosti tega sporazuma. Ta sporazum začne veljati 14 dni po prejemu zadnjega uradnega obvestila.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma. Če se strinja, to pismo in vaša potrditev skupaj sestavljata Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko.".

V čast mi je izraziti strinjanje z zgornjim pismom v imenu svoje vlade.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Za vlado Argentinske republike

--------------------------------------------------