22.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/18


SKLEP SVETA 2011/701/SZVP

z dne 21. oktobra 2011

o spremembah Sklepa 2011/430/SZVP, zaradi posodobitve seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu


SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (1).

(2)

Svet je 18. julija 2011 sprejel Sklep 2011/430/SZVP o posodobitvi seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (2).

(3)

Svet je ugotovil, da je dodatnih pet oseb bilo vpletenih v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) Skupnega stališča 2001/931/SZVP in da je pristojni organ o teh osebah sprejel odločitev v smislu člena 1(4) navedenega skupnega stališča ter da bi te osebe morale biti uvrščene na seznam oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(4)

Svet je ugotovil, da ni več razlogov, da bi bila določena oseba še naprej uvrščena na seznam oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(5)

Zato bi bilo treba seznam oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, ustrezno posodobiti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Osebe s seznama iz Priloge I k temu sklepu se dodajo na seznam iz Priloge k Sklepu 2011/430/SZVP.

2.   Oseba s seznama iz Priloge II k temu sklepu se črta s seznama iz Priloge k Sklepu 2011/430/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. oktobra 2011

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.

(2)  UL L 188, 19.7.2011, str. 47.


PRILOGA I

Osebe iz člena 1(1)

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), rojen 11. avgusta 1960 v Iranu. Iranski državljan. Potni list: D9004878.

2.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), rojen 6. ali 15. marca 1955 v Iranu. Iranski državljan in državljan ZDA. Potni list: C2002515 (Iran); potni list: 477845448 (ZDA). Št. nacionalne osebne izkaznice: 07442833, datum veljavnosti: 15. marec 2016 (vozniško dovoljenje ZDA).

3.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), rojen okoli leta 1957 v Iranu. Naslova: (1) Kermanshah, Iran, (2) vojaško oporišèe Mehran, provinca Ilam, Iran.

4.

SHAKURI Ali Gholam, rojen okoli leta 1965 v Teheranu, Iran.

5.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), rojen 11. marca 1957 v Qomu, Iran. Iranski državljan. Potni list: 008827 (iranski, diplomatski), izdan leta 1999. Naziv: generalmajor.


PRILOGA II

Oseba iz člena 1(2)

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA’E KA’E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), rojen 15. avgusta 1982 v Midarju (Maroko), št. potnega lista (maroškega): N829139; član skupine Hofstadgroep.