13.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/17


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 12. oktobra 2011

o spremembi Odločbe Komisije 2004/558/ES glede statusa nekaterih upravnih nemških regij, prostih okužbe z infekcioznim bovinim rinotraheitisom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7165)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/674/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti členov 9(2) in 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS določa pravila za trgovanje z govedom znotraj Unije. Člen 9 določa, da država članica, ki ima obvezen nacionalni nadzorni program za eno od nalezljivih bolezni iz Priloge E(II) k navedeni direktivi, lahko predloži svoj program Komisiji v odobritev. Navedeni seznam vključuje infekciozni bovini rinotraheitis. Infekciozni bovini rinotraheitis je opis najvidnejših kliničnih znakov okužbe z bovinim herpesvirusom tipa 1 („BHV1“).

(2)

Člen 9 Direktive 64/432/EGS tudi opredeljuje dodatna jamstva, ki se lahko zahtevajo v trgovini znotraj Unije.

(3)

Poleg tega člen 10 Direktive 64/432/EGS določa, da če država članica meni, da je njeno ozemlje ali del njenega ozemlja prosto ene od bolezni iz Priloge E(II) k navedeni direktivi, Komisiji predloži ustrezno dokazno dokumentacijo. Navedeni člen tudi opredeljuje dodatna jamstva, ki se lahko zahtevajo v trgovini znotraj Unije.

(4)

Z Odločbo Komisije 2004/558/ES z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (2), so bili odobreni programi za nadzor in izkoreninjenje BHV1, ki so jih predložile države članice in so našteti v Prilogi I k navedeni odločbi za regije iz navedene priloge ter za katere veljajo dodatna jamstva za BHV1 v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS.

(5)

Poleg tega Priloga II k Odločbi 2004/558/ES navaja regije držav članic, za katere se šteje, da so proste okužbe z BHV1 in za katere veljajo dodatna jamstva v skladu s členom 10 Direktive 64/432/EGS.

(6)

Trenutno so v Prilogi I k Odločbi 2004/558/ES navedene vse regije v Nemčiji, razen upravnih enot Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken in Unterfranken v zvezni deželi Bavarski. Za navedene štiri upravne regije v zvezni deželi Bavarski se šteje, da so proste okužbe z BHV1 in so zato trenutno navedene v Prilogi II k navedeni odločbi.

(7)

Nemčija je zdaj zaprosila še za preostale upravne regije v zvezni deželi Bavarski (upravne regije Oberbayern, Niederbayern in Schwaben), da bi se štele kot proste okužbe z BHV1, in za razširitev veljavnosti dodatnih jamstev v skladu s členom 10 Direktive 64/432/EGS na navedene upravne regije.

(8)

Po oceni dokazne dokumentacije, ki jo je predložila navedena država članica, je treba navedene tri upravne regije, proste okužbe z BHV1, črtati iz Priloge I k Odločbi 2004/558/ES in vključiti v Prilogo II k navedeni odločbi ter nanje razširiti veljavnost dodatnih jamstev v skladu s členom 10 Direktive 64/432/EGS.

(9)

Odločbo 2004/558/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi I in II k Odločbi 2004/558/ES se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. oktobra 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(2)  UL L 249, 23.7.2004, str. 20.


PRILOGA

PRILOGA I

Države članice

Regije držav članic, za katere v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis

Češka

vse regije

Nemčija

vse regije, razen zvezne dežele Bavarske

Italija

avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

avtonomna pokrajina Trento

PRILOGA II

Države članice

Regije držav članic, za katere v skladu s členom 10 Direktive 64/432/EGS veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis

Danska

vse regije

Nemčija

zvezna dežela Bavarska

Italija

pokrajina Bolzano

Avstrija

vse regije

Finska

vse regije

Švedska

vse regije