7.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 263/11


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 27. septembra 2011

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, oddelek 18 Nizozemska)

(2011/654/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) in zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) in zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, do katerih je prišlo zaradi globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Področje uporabe ESPG je bilo za vloge, predložene od 1. maja 2009 dalje, razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo ESPG do letne zgornje meje 500 milijonov EUR.

(4)

Nizozemska je 20. decembra 2010 predložila vlogo za uporabo ESPG v zvezi s presežnimi delavci v 14 podjetjih, ki delujejo v sektorju, razvrščenem v oddelek 18 NACE Revizija 2 („Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa“), v regiji Noord-Brabant (NL41) na Nizozemskem, na ravni NUTS II, ter jo dopolnila z dodatnimi podatki do 7. marca 2011. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska v višini 667 823 EUR.

(5)

Zato bi bilo treba uporabiti ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Nizozemska –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2011 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 667 823 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 27. septembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.