1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/11


SKLEP SVETA

z dne 22. septembra 2011

o imenovanju treh nemških članovin štirih nemških nadomestnih članov Odbora regij

(2011/643/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga nemške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.

(2)

Zaradi konca mandata Karla-Heinza KLÄRA, Kerstin KIESSLER in Rolfa HARLINGHAUSENA so se sprostila tri mesta članov Odbora regij. Zaradi konca mandata Nicole MORSBLECH, Petra STRAUBA, Michaela GWOSDZA in Jacqueline KRAEGE so se sprostila štiri mesta nadomestnih članov Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člane:

dr. Eva QUANTE-BRANDT, Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen,

Margit CONRAD, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa,

Barbara DUDEN, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft,

in

(b)

za nadomestne člane:

Ulrike HÖFKEN, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten,

Nils WIECHMANN, Mitglied des Landtages,

Heino VAHLDIECK, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft,

Peter FRIEDRICH, Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Svet

Predsednik

J. MILLER


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 12, 19.1.2010, str. 11.