1.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/10


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 31. avgusta 2011

o priznanju Maroka v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov usposabljanja in izdajanja spričeval za pomorščake

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6020)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/520/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (1) in zlasti prvega pododstavka člena 19(3) Direktive,

ob upoštevanju prošnje Cipra z dne 13. maja 2005,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2008/106/ES se države članice lahko odločijo, da potrdijo ustrezna spričevala usposobljenosti pomorščakov, ki jih izdajo tretje države, če Komisija zadevne tretje države prizna. Te tretje države morajo izpolnjevati vse zahteve Konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov Mednarodne pomorske organizacije (IMO) (Konvencija STCW) iz leta 1978 (2), kakor je bila revidirana leta 1995.

(2)

Ciper je z dopisom z dne 13. maja 2005 zaprosil za priznanje Maroka. Na podlagi prošnje Cipra je Komisija ocenila sisteme usposabljanja in izdajanja spričeval v Maroku, da bi preverila, ali ta država izpolnjuje vse zahteve Konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje goljufij, povezanih s spričevali. Ocena je temeljila na rezultatih inšpekcije, ki so jo decembra 2006 opravili izvedenci Evropske agencije za pomorsko varnost. Med to inšpekcijo so bile pri sistemih usposabljanja in izdajanja spričeval ugotovljene nekatere pomanjkljivosti.

(3)

Komisija je državam članicam predložila poročilo o rezultatih ocene.

(4)

Komisija je z dopisoma z dne 4. februarja 2009 in 9. marca 2010 Maroko zaprosila za dokazila, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene.

(5)

Maroko je z dopisi z dne 13. maja 2009, 29. maja 2009, 2. aprila 2010 in 4. januarja 2011 predložil zahtevane informacije in dokazila o izvajanju ustreznih in zadostnih korekcijskih ukrepov za odpravo večine pomanjkljivosti, ugotovljenih med oceno skladnosti.

(6)

Preostale pomanjkljivosti zadevajo na eni strani manjkajoče pravne določbe o opremi za usposabljanje ter kvalifikacijah in usposabljanju inštruktorjev in ocenjevalcev, na drugi strani pa pomanjkanje opreme za usposabljanje na glavni ustanovi Maroka za pomorsko izobraževanje in usposabljanje. Maroko je bil pozvan, naj na tem področju nadaljuje z izvajanjem korekcijskih ukrepov. Vendar te pomanjkljivosti ne upravičujejo dvomov v vsesplošno raven upoštevanja zahtev Konvencije STCW glede sistemov usposabljanja in izdajanja spričeval za pomorščake s strani Maroka.

(7)

Na podlagi rezultatov ocene skladnosti in vrednotenja informacij, ki jih je predložil Maroko, Maroko izpolnjuje vse zahteve Konvencije STCW in je sprejel ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, povezanih s spričevali. Zato bi ga Komisija morala priznati.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Maroko se za namene člena 19 Direktive 2008/106/ES prizna glede sistemov usposabljanja in izdajanja spričeval za pomorščake.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 31. avgusta 2011

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 323, 3.12.2008, str. 33.

(2)  Sprejela jo je Mednarodna pomorska organizacija.