5.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/1


SKLEP SVETA

z dne 12. julija 2011

o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasnem uporabljanju Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, ki določa finančni prispevek in ribolovne možnosti, predvidene s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju

(2011/491/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 22. maja 2006 sprejel Uredbo (ES) št. 764/2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (1).

(2)

Protokol o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih z navedenim sporazumom o partnerstvu, je prenehal veljati 27. februarja 2011.

(3)

Unija je v pogajanjih s Kraljevino Maroko (v nadaljnjem besedilu: Maroko) dosegla nov Protokol, ki določa ribolovne možnosti za plovila EU v vodah, v katerih Maroko izvaja svojo suverenost oziroma sodno pristojnost.

(4)

Po zaključku pogajanj je bil 25. februarja 2011 parafiran Protokol med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, ki določa finančni prispevek in ribolovne možnosti, predvidene s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(5)

Da bi plovila EU lahko nemoteno izvajala ribolovne dejavnosti je v členu 12 Protokola določeno, da se začasno uporablja z 28. februarjem 2011.

(6)

Zato je primerno, da se Protokol podpiše in začasno uporablja do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, ki določa finančni prispevek in ribolovne možnosti, predvidene s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljevanju besedila: Protokol), se v imenu Unije odobri, ob upoštevanju sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb, pooblaščenih za podpis Protokola v imenu Unije, ob upoštevanju njegove sklenitve.

Člen 3

Protokol se začasno uporablja z 28. februarjem 2011 do zaključka potrebnih postopkov za njegovo sklenitev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

V Bruslju, 12. julija 2011

Za Svet

Predsednik

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  UL L 141, 29.5.2006, str. 1.5.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/3


PROTOKOL

med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, ki določa finančni prispevek in ribolovne možnosti, predvidene v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju

Člen 1

Obdobje uporabljanja in ribolovne možnosti

1.   Za obdobje enega leta od 28. februarja 2011 so možnosti ribolova, odobrene v skladu s členom 5 Sporazuma, določene v tabeli, priloženi temu protokolu.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4 in 5 tega protokola.

3.   Z uporabo člena 6 Sporazuma lahko plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske unije (EU), izvajajo ribolovne dejavnosti v maroških ribolovnih conah le, če imajo dovoljenje za ribolov, izdano na podlagi tega protokola in v skladu s pogoji iz Priloge k temu protokolu.

Člen 2

Plačilo finančnega prispevka

1.   Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma znaša 36 100 000 EUR (1) za obdobje iz člena 1.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4, 5, 6 in 10 tega protokola.

3.   EU finančni prispevek, kakor je določen v odstavku 1, plača najpozneje četrti mesec po podpisu tega protokola.

4.   Finančni prispevek se plača zakladniku Kraljevine na račun, odprt pri državni zakladnici Kraljevine, katerega podatke sporočijo maroški organi.

5.   Ob upoštevanju določb člena 6 tega protokola je uporaba tega prispevka v izključni pristojnosti maroških organov.

Člen 3

Sodelovanje na področju znanosti

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov v maroških ribolovnih conah po načelu nediskriminacije med različnim ribiškim ladjevjem v teh vodah.

2.   Med veljavnostjo tega protokola bo EU v skladu z odstavkom 1 člena 4 Sporazuma sodelovala z organi Maroka v okviru skupnih znanstvenih sej, da se zagotovi spremljanje razvoja stanja virov v maroških ribolovnih conah.

3.   Na podlagi zaključkov teh sej in najboljših strokovnih mnenj, ki so na voljo, se obe strani posvetujeta v okviru skupnega odbora iz člena 10 Sporazuma in, po potrebi in sporazumno, uvedeta ukrepe, ki zagotavljajo trajnostno upravljanje ribolovnih virov.

Člen 4

Pregled ribolovnih možnosti

1.   Ribolovne možnosti iz člena 1 se lahko povečajo z vzajemnim sporazumom, če ugotovitve strokovnih sej iz člena 3 potrjujejo, da takšno povečanje ne bo ogrozilo trajnostnega upravljanja maroških virov. V tem primeru se finančni prispevek iz odstavka 1 člena 2 poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Vendar skupni znesek finančnega prispevka, ki ga plača EU, ne sme presegati dvakratnega zneska iz odstavka 1 člena 2.

2.   Če pogodbenici sporazumno sprejmeta ukrepe iz člena 3, zaradi katerih se ribolovne možnosti iz člena 1 zmanjšajo, se finančni prispevek zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Brez poseganja v določbe člena 6 tega protokola lahko EU začasno prekine plačevanje finančnega prispevka, če ribolovne možnosti, določene v tem protokolu, ne bi mogle biti v celoti izkoriščene.

3.   Pogodbenici lahko sporazumno prerazporedita ribolovne možnosti med različne kategorije plovil, če so spremembe skladne z morebitnimi priporočili znanstvenih sej glede upravljanja staležev, na katere bi takšna prerazporeditev lahko vplivala. Pogodbenici se sporazumeta o ustrezni prilagoditvi finančnega prispevka, če je to upravičeno zaradi prerazporeditve možnosti ribolova.

4.   Pregled možnosti ribolova iz prvega stavka odstavkov 1 in 2 ter odstavka 3 se določi sporazumno med obema pogodbenicama v okviru skupnega odbora iz člena 10 Sporazuma.

Člen 5

Raziskovalni ribolov

Pogodbenici spodbujata raziskovalni ribolov v maroških ribolovnih conah na podlagi rezultatov raziskav podjetij pod vodstvom skupnega znanstvenega odbora iz tega sporazuma. V ta namen se posvetujeta na zahtevo ene od pogodbenic ter za vsak primer posebej določita vrste (kot na primer spužve), pogoje in druge ustrezne parametre.

Dovoljenja za raziskovalni ribolov se za poskusne namene dodelijo za največ šest mesecev.

Kadar pogodbenici ugotovita, da je raziskovalna odprava dala pozitivne rezultate, se lahko EU do prenehanja veljavnosti tega protokola dodelijo nove možnosti ribolova po posvetovalnem postopku iz člena 4. Finančni prispevek se posledično poveča.

Člen 6

Prispevek Sporazuma o partnerstvu k uvedbi sektorske ribiške politike v Maroku

1.   Del finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola oz. 13 500 000 EUR je namenjen razvoju in izvajanju sektorske ribiške politike v Maroku za vzpostavitev odgovornega ribolova v maroških vodah.

2.   Maroko ta prispevek uporablja in upravlja v skladu s cilji in časovnim načrtom, ki jih pogodbenici sporazumno določita v okviru skupnega odbora ob upoštevanju strategije „Halieutis“ za razvoj ribiškega sektorja.

Člen 7

Izvajanje podpore za vzpostavitev odgovornega ribolova

1.   Na predlog Maroka in za izvajanje določb člena 6 se EU in Maroko v okviru skupnega odbora iz člena 10 Sporazuma takoj po podpisu Protokola dogovorita o naslednjem:

(a)

smernice za izvajanje prednostnih nalog maroške ribiške politike, katere cilj je vzpostavitev trajnostnega in odgovornega ribolova, in zlasti tiste iz odstavka 2 člena 6;

(b)

cilji, ki jih je treba doseči, ter merila in kazatelji, ki jih je treba uporabljati, da se omogoči ocena rezultatov.

2.   Vse spremembe teh smernic, ciljev ter meril in kazalnikov za oceno morata odobriti obe pogodbenici v okviru skupnega odbora.

3.   Uporaba prispevka iz odstavka 2 člena 6 v Maroku se sporoči EU, takoj ko skupni odbor odobri smernice, cilje, merila in kazalnike za oceno.

4.   Maroko do konca meseca pred mesecem izteka Protokola pripravi poročilo o načrtovanju sektorske podpore iz tega protokola, vključno s pričakovanimi gospodarskimi in socialnimi učinki take podpore ter njihovo geografsko porazdelitvijo.

5.   Pogodbenici bosta sektorsko podporo po potrebi izvajali po izteku tega protokola ter med obdobjem začasnih prekinitev iz člena 9, pri čemer bosta spoštovali pogoje iz tega protokola.

Člen 8

Gospodarsko povezovanje gospodarskih subjektov EU v ribiškem sektorju Maroka

1.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali gospodarsko povezovanje gospodarskih subjektov EU v celotnem ribiškem sektorju Maroka.

2.   Uvedena bo pobuda, ki jo podpira Evropska komisija, za ozaveščanje zasebnih subjektov Skupnosti o tržnih in industrijskih priložnostih, vključno na področju neposrednih naložb, za celotni ribiški sektor Maroka.

3.   Poleg tega Maroko v ta namen gospodarskim subjektom EU, ki v maroških pristaniščih iztovarjajo zlasti zaradi prodaje lokalnim industrijam, predelave v Maroku v izdelke večje vrednosti ali pošiljanja ulova, opravljenega v maroških ribolovnih conah, po kopnem, dodeli kot spodbudo znižanje pristojbin v skladu z določbami Priloge.

4.   Pogodbenici se odločita tudi, da ustanovita posvetovalno skupino, da bi opredelili ovire za neposredne naložbe EU v sektorju in ukrepe, s katerimi je mogoče omiliti pogoje, ki urejajo te naložbe.

Člen 9

Spori – začasna prekinitev uporabe Protokola

1.   Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago določb tega protokola in njegovo uporabo se rešuje s posvetovanjem pogodbenic v okviru skupnega odbora iz člena 10 Sporazuma, po potrebi na izrednem zasedanju.

2.   Uporaba Protokola se lahko začasno prekine na pobudo ene od pogodbenic, če je spor med pogodbenicama resen in če posvetovanje v okviru skupnega odbora iz odstavka 1 ne privede do sporazumne rešitve spora.

3.   Zainteresirana pogodbenica mora v primeru začasne prekinitve uporabe Protokola sporočiti svoje namene v pisni obliki najmanj tri mesece pred dnevom začetka veljavnosti začasne prekinitve.

4.   V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta posvetovanja in skušata doseči sporazumno rešitev spora. Če spor sporazumno rešita, se Protokol znova začne uporabljati in znesek finančnega prispevka se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 10

Začasna prekinitev uporabe Protokola zaradi neplačevanja

Če EU ne poravna obveznosti plačila iz člena 2, se lahko uporaba tega protokola v skladu z določbami člena 4 začasno prekine pod naslednjimi pogoji:

(a)

pristojni organi Maroka obvestijo Evropsko komisijo o neplačevanju. Evropska komisija opravi ustrezna preverjanja in po potrebi poravna obveznost najpozneje v 30 delovnih dneh od datuma prejema obvestila;

(b)

če plačilo ni bilo opravljeno v roku iz odstavka 3 člena 2 in če za to ni ustrezne utemeljitve, imajo pristojni organi Maroka pravico začasno prekiniti uporabo Protokola. O tem nemudoma obvestijo Evropsko komisijo;

(c)

Protokol se ponovno začne uporabljati takoj, ko je zadevno plačilo poravnano.

Člen 11

Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti plovil, ki delujejo v skladu s tem protokolom in njegovo prilogo, zlasti pretovarjanje, uporabo pristaniških storitev in nakup opreme, urejajo zakoni in drugi predpisi, ki veljajo v Maroku.

Člen 12

Začasno uporabljanje

Ta protokol in njegova priloga se začasno uporabljata z 28. februarjem 2011.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta protokol in njegova priloga začneta veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so za to potrebni postopki zaključeni.

Možnosti ribolova

Vrsta ribolova

Mali ribolov

Pridneni ribolov

Industrijski pelagični ribolov

Pelagični ribolov na severu: potegalke

Mali ribolov na jugu: vrvice, palice, vrše

Mali ribolov na severu: pridneni parangali

Mali ribolov tuna: plovila za ribolov z ribiškimi palicami

Pridneni parangali in vlečne mreže ter pritrjena zabodna mreža iz več vlaken za globine

Stalež C

 

 

 

 

 

Tonaža:

60 000 ton

20 plovil

20 plovil

30 plovil

27 plovil

22 plovil

 

Съставено в Брюксел на тринадесети юли две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de julio de dos mil once.

V Bruselu dne třináctého července dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juli to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juli zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of July in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le treize juillet deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì tredici luglio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada trīspadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų liepos tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év július tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juli tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego lipca roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em treze de Julho de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iulie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa trinásteho júla dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne trinajstega julija leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde juli tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


(1)  K temu znesku se dodajo pristojbine, ki jih morajo plačati lastniki plovil za dovoljenja za ribolov, dodeljena na podlagi uporabe člena 6 Sporazuma in v skladu s pogoji iz točk 4 in 5 Poglavja I Priloge k temu protokolu.


PRILOGA

Pogoji za izvajanje ribolovnih dejavnosti plovil Evropske unije v maroških ribolovnih conah

POGLAVJE I

DOLOČBE V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA DOVOLJENJE IN IZDAJO DOVOLJENJ

Zahtevki za dovoljenja

1.

Dovoljenje za ribolov v maroških ribolovnih conah lahko dobijo le tista plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

2.

Plovilo izpolnjuje pogoje, če njegovemu lastniku, poveljniku in plovilu samemu ni treba prepovedati dejavnosti ribolova v Maroku. Imeti morajo urejene odnose z maroško upravo, tako da so izpolnjene vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v Maroku v skladu s sporazumi o ribolovu, sklenjenimi z EU.

3.

Pristojni organi EU Ministrstvu za kmetijstvo in morski ribolov – Oddelek za morski ribolov (v nadaljnjem besedilu: Oddelek) predložijo sezname plovil, ki so vložila zahtevek za izvajanje ribolovnih dejavnosti v mejah, določenih v obrazcih o ribolovu, priloženih Protokolu, vsaj 20 dni pred začetkom veljavnosti zahtevanih dovoljenj.

4.

Na teh seznamih so po ribolovnih kategorijah in po conah navedeni uporabljena tonaža, število plovil in za vsako plovilo tudi glavne značilnosti, znesek plačil, razčlenjenih po rubrikah. Za kategoriji „Plovila za ribolov s parangali“ in „Mali“ so za vsako plovilo navedeni ribolovno orodje ali ribolovna orodja, ki se bodo uporabljala med zahtevanim obdobjem.

5.

Zahtevku za dovoljenje se priloži spis, ki vsebuje vse potrebne informacije za izdajo dovoljenj za ribolov, v obliki, združljivi s programskim orodjem, ki ga uporablja Oddelek.

6.

Posamezne vloge se predložijo Oddelku na obrazcu, pripravljenem na podlagi vzorca iz dodatka 1.

7.

Vsem zahtevkom za dovoljenje morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

izvod potrdila o tonaži, ustrezno potrjen s strani države članice zastave, ki navaja tonažo plovila,

novejša, overjena barvna fotografija, ki prikazuje profil plovila v trenutnem stanju, pri čemer je najmanjša velikost te fotografije je 15 cm × 10 cm,

dokazilo o plačilih pristojbin za dovoljenje za ribolov, drugih pristojbin in stroškov opazovalcev,

vsi drugi dokumenti ali potrdila, zahtevani na podlagi posebnih določb za zadevno vrsto plovila v skladu s tem protokolom.

Izdaja dovoljenj

1.

Dovoljenja za ribolov za vsa plovila izda Oddelek Delegacije EU v Maroku (v nadaljnjem besedilu: Delegacija) v 15 dneh po prejemu vseh dokumentov iz točke 6.

2.

Dovoljenja za ribolov se izdajo v skladu s podatki iz obrazcev o ribolovu, priloženih Protokolu, v katerih so zlasti navedeni ribolovna cona, oddaljenost glede na obalo, dovoljena ribolovna orodja, glave vrste, dovoljene velikosti očes mreže, dovoljeni prilov in kvota ulova za plovila z vlečnimi mrežami za pelagični ribolov.

3.

Dovoljenja za ribolov se lahko izdajo samo za plovila, ki izpolnjujejo vse zahtevane upravne formalnosti v zvezi s tem.

4.

Pogodbenici se sporazumeta, da bosta spodbujali vzpostavitev sistema elektronskih dovoljenj.

Veljavnost in uporaba dovoljenj

1.

Dovoljenja veljajo od 28. februarja 2011 do 27. februarja 2012.

2.

Dovoljenje za ribolov velja samo za obdobje, ki ga zajema plačilo pristojbine, in za ribolovno cono, vrste ribolovnih orodij in kategorije, ki so natančno opredeljeni v zadevnem dovoljenju.

3.

Dovoljenja za ribolov se izdajo za določeno plovilo in niso prenosljiva; kljub temu se, kadar lahko pristojni organi države zastave dokažejo višjo silo in na zahtevo EU, dovoljenje za plovilo v najkrajšem roku nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo, katerega lastnosti so podobne lastnostim prvega plovila, ki spada v isto kategorijo ribolova, ne da bi se presegla njegova dovoljena tonaža.

4.

Lastnik prvega plovila ali njegov zastopnik vrne preklicano dovoljenje za ribolov Oddelku prek Delegacije.

5.

Dovoljenje za ribolov je treba vedno hraniti na krovu plovila, ki izpolnjuje pogoje, in ga ob vsakem pregledu predložiti pristojnim organom.

6.

Dovoljenja za ribolov veljajo eno leto, šest mesecev ali tri mesece. Vendar pa se lahko za industrijski pelagični ribolov dodelijo in obnovijo mesečna dovoljenja za ribolov.

Pristojbine za dovoljenja za ribolov in druge pristojbine

1.

Letne pristojbine za dovoljenja za ribolov določa veljavna maroška zakonodaja.

2.

Pristojbine za dovoljenja za ribolov zajemajo koledarsko leto, v katerem je dovoljenje izdano, in se plačajo ob prvem zahtevku za dovoljenje v tekočem letu. Zneski teh dovoljenj vključujejo vse druge dajatve ali z njimi povezane takse, razen pristaniških taks ali taks za opravljene storitve.

3.

Poleg pristojbin za dovoljenja za ribolov se pristojbine za vsako plovilo izračunajo na podlagi stopenj, določenih v obrazcih o ribolovu, priloženih Protokolu.

4.

Višina pristojbin se izračuna sorazmerno z dejansko veljavnostjo dovoljenja za ribolov.

5.

Kakršne koli spremembe zakonodaje o dovoljenjih za ribolov se morajo Delegaciji sporočiti najpozneje dva meseca pred njihovo začetkom njihove uporabe.

Plačila

Pristojbine za dovoljenja za ribolov, druge pristojbine in stroški opazovalcev se plačajo zakladniku Ministrstva za kmetijstvo in ribištvo pred izdajo dovoljenj za ribolov na bančni račun 001 810 0078251501 1075 61 71, odprt pri banki Al Maghrib–Maroko.

Plačilo pristojbin za ulov, ki ga opravijo plovila z vlečnimi mrežami za pelagični ribolov, se izvrši v četrtletnih obrokih ob koncu četrtletja, ki sledi četrtletju, med katerim se opravi navedeni ulov.

POGLAVJE II

VELJAVNE DOLOČBE ZA PLOVILA, KI LOVIJO IZRAZITO SELIVSKE VRSTE (PLOVILA ZA RIBOLOV TUNA)

1.

Pristojbine znašajo 25 EUR na tono ulova v ribolovnih conah Maroka.

2.

Dovoljenja se izdajo za koledarsko leto po plačilu predplačila pavšalnega zneska 5 000 EUR na plovilo.

3.

Predplačilo se izračuna sorazmerno z dejansko veljavnostjo dovoljenja za ribolov.

4.

Poveljniki plovil, ki so lastniki dovoljenj za izredno selivske vrste, morajo voditi ladijski dnevnik v skladu z vzorcem iz dodatka 6 Priloge.

5.

Poleg tega morajo poslati izvod navedenega ladijskega dnevnika svojim pristojnim organom najpozneje 15 dni pred iztekom tretjega meseca po mesecu, na katerega se nanaša. Ti organi izvode nemudoma pošljejo Delegaciji, ki zagotovi, da se pošljejo Oddelku pred iztekom tretjega meseca po mesecu, na katerega se nanašajo.

6.

Delegacija pošlje Oddelku do 30. aprila obračun pristojbin, ki se plačajo za predhodno ribolovno leto, na podlagi poročil o ulovu, ki jih predloži vsak lastnik plovila in jih potrdijo znanstveni inštituti, odgovorni za preverjanje podatkov o ulovu v državah članicah, kot so IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) in INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

Obračun pristojbin za predhodno ribolovno leto se pošlje v štirih mesecih po izteku Sporazuma.

8.

Končni obračun se pošlje zadevnim lastnikom plovil, ki imajo na voljo 30 dni od dneva, ko Oddelek pošlje obvestilo o odobritvi obračuna, da izpolnijo svoje finančne obveznosti do svojih pristojnih organov. Plačilo, izraženo v EUR in izvršeno na ime glavnega zakladnika Kraljevine Maroko na račun iz točke 5 poglavja 1, Delegacija Oddelku nakaže najpozneje v poldrugem mesecu po navedenem obvestilu.

9.

Vendar se v primeru, da je znesek končnega obračuna nižji od navedenega predplačila, nastala razlika ne povrne.

10.

Lastniki ustrezno ukrepajo, da se izvodi ladijskega dnevnika pošljejo in so morebitna dodatna plačila izvršena v rokih iz točk 6 in 7.

11.

Neupoštevanje obveznosti iz točk 6 in 7 povzroči samodejno prekinitev dovoljenja za ribolov, dokler lastnik ne izpolni teh obveznosti.

POGLAVJE III

RIBOLOVNE CONE

Ribolovne cone za vsako vrsto ribolova v atlantskem območju Maroka so določene v obrazcih o ribolovu (Dodatek 2). Sredozemsko območje Maroka, ki leži vzhodno od 35° 48′ S – 6° 20′ Z (Rt Spartel), ni vključeno v ta protokol.

POGLAVJE IV

POGOJI IZVAJANJA RAZISKOVALNEGA RIBOLOVA

Pogodbenici skupaj določita evropske gospodarske subjekte, ki bodo izvajali raziskovalni ribolov v obdobju, ki je najprimernejše za to, in veljavne pogoje. Da bi olajšala raziskovalno delo plovil, Oddelek predloži znanstvene informacije in druge razpoložljive osnovne podatke.

Maroški ribiški sektor je tesno povezan (usklajevanje in dialog o pogojih za izvajanje raziskovalnega ribolova).

Posamezno obdobje raziskovalnega ribolova traja najmanj tri mesece in največ šest mesecev, razen če se pogodbenici dogovorita drugače.

Izbor kandidatov za izvajanje raziskovalnih odprav

Evropska komisija pošlje maroškim organom zahtevke za dovoljenja za raziskovalni ribolov. Predloži tehnično dokumentacijo z naslednjimi podatki:

tehnične značilnosti plovila,

stopnja strokovne usposobljenosti častnikov plovila v zvezi z ribolovom,

predlog v zvezi s tehničnimi parametri odprave (trajanje, orodja, raziskovalna območja itd.).

Če oceni, da je to potrebno, Oddelek organizira dialog o tehničnih vidikih z Evropsko komisijo na eni strani in zadevnimi lastniki plovil na drugi strani.

Pred začetkom odprave lastniki plovil maroškim organom in Evropski komisiji predložijo:

izjavo o ulovu, ki je že na krovu,

tehnične značilnosti ribolovnega orodja, ki se bo uporabljalo med odpravo,

jamstvo, da izpolnjujejo zahteve zakonodaje Maroka na področju ribolova.

Med projektom na morju zadevni lastniki ladij:

maroškim organom in Evropski komisiji pošiljajo tedenska poročila o dnevnem ulovu, opravljenem vsak dan in ob vsakem potegu mrež iz vode, v katerih natančno navedejo tehnične parametre odprave (položaj, globina, datum in ura, ulov in druga opažanja ali pripombe),

navedejo položaj, hitrost in smer plovila prek satelitskega sistema za nadzor plovil (VMS),

zagotovijo, da je na krovu navzoč maroški znanstveni opazovalec ali opazovalec, ki ga izberejo maroški organi; vloga opazovalca je zbiranje znanstvenih informacij na podlagi ulova in vzorčenje ulova; opazovalci se obravnavajo kot častniki na plovilu, lastniki pa krijejo stroške njihovega bivanja na krovu plovila; odločitev o času, ki ga opazovalec preživi na krovu, trajanje –njegovega bivanja in pristanišče vkrcanja in izkrcanja se sprejme v soglasju z maroškimi organi; če se pogodbenici ne odločita drugače, se plovilu ni treba vračati v pristanišče več kot enkrat na dva meseca,

na zahtevo maroških organov omogočijo, da se na plovilu izvede inšpekcijski pregled, preden plovilo izpluje iz maroških voda,

upoštevajo zakonodajo Maroka na področju ribolova.

Ulov, vključno s prilovom, opravljen med znanstveno odpravo, ostane v lasti lastnika plovila pod pogojem, da se upoštevajo določbe, ki jih je v tej zvezi sprejel skupni odbor.

Maroški organi imenujejo kontaktno osebo, odgovorno za obravnavanje vseh nepredvidenih težav, ki bi lahko ovirale potek raziskovalnega ribolova.

POGLAVJE V

DOLOČBE O SATELITSKEM NADZORU RIBIŠKIH PLOVIL EU, KI V MAROŠKIH RIBOLOVNIH CONAH LOVIJO NA PODLAGI TEGA SPORAZUMA

1.

Vsa ribiška plovila, katerih skupna dolžina je daljša od 15 metrov in lovijo na podlagi tega sporazuma, so satelitsko nadzorovana, ko so v maroških ribolovnih conah.

2.

Za namene satelitskega nadzora maroški organi evropski pogodbenici sporočijo koordinate (zemljepisno širino in dolžino) maroških ribolovnih con.

Maroški organi te informacije pošljejo v elektronski obliki, izražene v stopinjah, minutah in sekundah.

3.

Pogodbenici izmenjata informacije o naslovih X.25 in specifikacijah za elektronski prenos podatkov med svojima nadzornima centroma v skladu s pogoji iz točk 5 in 7. Te informacije, kolikor je mogoče, vključujejo imena, telefonske številke, številko telefaksa in elektronske naslove (Internet ali X.400), ki bi se lahko uporabljali za splošno komunikacijo med nadzornimi centri.

4.

Položaj plovila se določi s toleranco, ki je manjša od 500 metrov, in 99 % stopnjo natančnosti.

5.

Če se plovilo, ki lovi na podlagi Sporazuma in je predmet satelitskega nadzora v skladu z evropsko zakonodajo, vrne v maroške ribolovne cone, nadzorni center države zastave nemudoma pošlje naknadna poročila o položaju v center za spremljanje in nadzor ribolova v Maroku najpozneje v 2 urah (identifikacija plovila, zemljepisna širina, zemljepisna dolžina, smer in hitrost). Ta sporočila se obravnavajo kot poročila o položaju.

6.

Sporočila iz točke 5 se pošljejo elektronsko v formatu X.25 ali po katerem koli drugem zavarovanem postopku. Sporočila se pošljejo v realnem času in v skladu s Tabelo II.

7.

V primeru tehnične napake ali okvare na napravi za stalni satelitski nadzor, nameščeni na krovu ribiškega plovila, poveljnik tega plovila pravočasno pošlje nadzornemu centru države zastave in maroškemu centru za spremljanje in nadzor ribolova po telefaksu informacije iz točke 5. V takšnih okoliščinah je treba skupno poročilo o položaju pošiljati vsake 4 ure. To skupno poročilo o položaju vključuje poročila o položajih, kot jih zabeleži poveljnik plovila vsaki 2 uri v skladu s pogoji iz točke 5.

Nadzorni center države zastave ta sporočila nemudoma pošlje maroškemu centru za spremljanje in nadzor ribištva. Pokvarjeno opremo je treba popraviti ali zamenjati najpozneje v 1 mesecu. Ob prekoračitvi tega roka mora zadevno plovilo zapustiti maroške ribolovne cone ali se vrniti v enega od maroških pristanišč.

8.

Nadzorni centri države zastave morajo gibanje svojih plovil v maroških vodah spremljati vsako uro. Če spremljanje ne poteka v skladu s predvidenimi pogoji, se o tem nemudoma obvesti maroški center za spremljanje in nadzor ribolova in se uporabi postopek iz točke 7.

9.

Če maroški center za spremljanje in nadzor ribolova ugotovi, da država zastave ne sporoča informacij iz točke 5, o tem nemudoma obvesti pristojne službe Evropske komisije.

10.

Podatke o nadzoru, ki se pošljejo drugi pogodbenici v skladu s temi določbami, bodo maroški organi uporabljali izključno za nadzor in spremljanje ribiškega ladjevja Unije, ki lovi na podlagi sporazuma o ribolovu med EU in Marokom. Ti podatki se v nobenem primeru ne smejo sporočiti drugim strankam.

11.

Sestavni deli programske opreme in oprema za satelitski nadzor morajo biti zanesljivi in ne smejo omogočati ponarejanja položajev ter ne smejo biti ročno nastavljivi.

Sistem mora biti v celoti avtomatski in mora stalno delovati, ne glede na okoljske in podnebne okoliščine. Prepovedano je uničiti, poškodovati ali onesposobiti sistem za satelitski nadzor ali posegati vanj.

Poveljniki plovil morajo zagotoviti, da:

se podatki ne spreminjajo,

da antena ali antene, povezane z opremo za satelitsko spremljanje, niso blokirane,

ni prekinjeno električno napajanje opreme za satelitski nadzor,

oprema za satelitski nadzor ni odstranjena.

12.

Pogodbenici se dogovorita, da si bosta na zahtevo izmenjali informacije o opremi, ki se uporablja za satelitsko spremljanje, da bi zagotovili, da je vsak del opreme popolnoma v skladu z zahtevami druge pogodbenice za namene teh določb. Prvo tako srečanje mora biti organizirano pred začetkom veljavnosti Protokola.

13.

Pogodbenici se o vsakem sporu glede razlage ali uporabe teh določb posvetujeta v skupnem odboru iz člena 10 Sporazuma.

14.

Pogodbenici se dogovorita, da bosta po potrebi te določbe pregledali v okviru skupnega odbora iz člena 10 Sporazuma.

POGLAVJE VI

PRIJAVA ULOVA

Ladijski dnevnik

1.

Poveljniki plovil morajo uporabljati ladijski dnevnik, posebej pripravljen za izvajanje ribolova v ribolovni coni Maroka, in ta ladijski dnevnik posodabljati v skladu z določbami, povzetimi v pojasnjevalni opombi navedenega ladijskega dnevnika.

2.

Poveljniki morajo izvod dnevnika poslati svojim pristojnim organom najpozneje 15 dni pred koncem tretjega meseca po mesecu, na katerega se nanaša. Ti organi izvode nemudoma pošljejo Delegaciji, ki zagotovi, da se pošljejo Oddelku pred koncem tretjega meseca po mesecu, na katerega se nanašajo.

3.

Če lastniki plovil ne upoštevajo obveznosti iz točk 1 in 2, to povzroči samodejno prekinitev dovoljenja za ribolov, dokler lastnik plovila na izpolni svojih obveznosti.

Četrtletne prijave ulova

1.

Delegacija obvesti Oddelek pred koncem tretjega meseca vsakega četrtletja o ulovljenih količinah v prejšnjem četrtletju za vsa plovila EU.

2.

Podatki se sporočijo za vsak mesec in so razčlenjeni po vrsti ribolova, po vseh plovilih in vseh vrstah, navedenih v ladijskem dnevniku.

3.

Ti podatki se pošljejo Oddelku tudi kot elektronski dokument, sestavljen v obliki, združljivi s programsko opremo, ki se uporablja na ministrstvu.

Zanesljivost podatkov

Informacije, ki jih vsebujejo dokumenti iz točk 1 in 2, morajo odražati dejansko stanje ribolova, da lahko tvorijo eno od podlag za spremljanje razvoja staležev.

POGLAVJE VII

VKRCANJE MAROŠKIH MORNARJEV NA KROV

1.

Lastniki, katerih dovoljenja za ribolov so bila izdana na podlagi tega sporazuma, v času svoje prisotnosti v maroških vodah na krov sprejmejo maroške mornarje skladno z naslednjo razdelitvijo:

(a)

plovila z vlečnimi mrežami za pelagični ribolov

tonaža, manjša od 150 BT: prostovoljni sprejem maroških mornarjev na krov

tonaža, manjša od 5 000 BT: šest mornarjev

tonaža, večja ali enaka 5 000 BT: osem mornarjev

Če pa plovila lovijo v maroški ribolovni coni manj kot en mesec na leto, so izvzeta iz obveznosti do vkrcanja maroških mornarjev.

Kadar se dovoljenja za ribolov teh plovil podaljšajo za obdobje več kot enega meseca na leto, morajo zadevni lastniki plovil za prvi mesec plačati pavšalni znesek iz točke 10 tega poglavja. Od prvega dne drugega meseca dovoljenja za ribolov pa morajo izpolnjevati obveznost do vkrcanja maroških mornarjev.

(b)

plovila za mali ribolov na severu: prostovoljni sprejem maroških mornarjev na krov

(c)

plovila za mali ribolov na jugu: dva mornarja

(d)

plovila za ribolov s potegalkami na severu: dva mornarja

(e)

plovila za ribolov z vlečnimi mrežami in parangali za globoke vode: osem mornarjev

(f)

plovila za ribolov tuna z ribiškimi palicami: trije mornarji.

2.

Lastniki plovil svobodno izbirajo mornarje, ki jih bodo vzeli na krov svojega plovila.

3.

Pogodbe o zaposlitvi ribičev se sklenejo med lastniki ali njihovimi zastopniki in ribiči.

4.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik sporoči Oddelku imena maroških mornarjev, ki se vkrcajo na zadevno plovilo, in navede, da so člani posadke.

5.

Za mornarje, ki se vkrcajo na evropska ribiška plovila, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

6.

Pogodbe o zaposlitvi maroških mornarjev, od katerih podpisniki prejmejo po en izvod, se sklenejo med zastopniki lastnikov plovil in mornarji oziromka njihovimi sindikati ali njihovimi predstavniki po posvetovanju s pristojnim organom Maroka. Te pogodbe mornarjem zagotavljajo stopnjo socialne varnosti, ki jim pripada, vključno z življenjskim zavarovanjem ter zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

7.

Lastnik ali njegov zastopnik mora v dveh mesecih po izdaji dovoljenja izvod navedene pogodbe, ki jo pravilno žigosajo pristojni organi zadevne države članice, neposredno poslati Oddelku.

8.

Plače maroških mornarjev plačujejo lastniki plovil. Te plače so pred izdajo dovoljenja določene sporazumno med lastniki plovil ali njihovimi zastopniki in zadevnimi maroškimi mornarji ali njihovi zastopniki. Plačilni pogoji za maroške mornarje ne smejo biti slabši od tistih, ki veljajo za maroške posadke, in morajo biti v skladu s standardi ILO ter v nobenem primeru pod temi standardi.

9.

Če enega ali več mornarjev, zaposlenih na krovu, ob dogovorjenem času za izplutje plovila ni na dogovorjenem kraju, lahko to plovilo začne predvideno ribolovno potovanje, potem ko je pristojne organe pristanišča vkrcanja obvestilo o nezadostnem številu zahtevanih mornarjev in posodobilo svoj seznam posadke. Ti organi o tem obvestijo Oddelek.

Lastnik plovila sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da njegovo plovilo najpozneje med naslednjim ribolovnim potovanjem sprejme na krov število mornarjev, zahtevano po tem sporazumu.

10.

Če na krovu ni maroških mornarjev iz drugih razlogov, kot so navedeni v prejšnji točki, morajo zadevni lastniki evropskih plovil najpozneje v treh mesecih za vsak dan ribolovnega potovanja v maroških ribolovnih conah plačati pavšalni znesek v višini 20 EUR na dan na mornarja.

Ta znesek se uporabi za usposabljanje maroških ribičev in se izplača na račun iz točke 5 poglavja 1.

11.

Delegacija vsakih šest mesecev pošlje Oddelku seznam maroških mornarjev, vkrcanih na krov plovil EU, in sicer 1. julija 2011 in 1. januarja 2012, pri čemer navede registrske številke mornarjev in plovil, na katere so se ti vkrcali.

12.

Razen v primeru iz točke 9 večkratno neupoštevanje vkrcanja predvidenega števila maroških mornarjev plovil povzroči samodejno prekinitev dovoljenja za ribolov plovila, dokler lastniki plovil te obveznosti ne izpolnijo.

POGLAVJE VIII

SPREMLJANJE IN OPAZOVANJE RIBOLOVA

Opazovanje ribolova

1.

Plovila z dovoljenjem za ribolov v maroških ribolovnih conah na podlagi tega sporazuma vkrcajo na krov opazovalce, ki jih imenuje Maroko, pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

1.1

25 % plovil z dovoljenjem, katerih tonaža presega 100 BT, vsako četrtletje sprejme na krov opazovalce;

1.2

Plovila za industrijski pelagični ribolov imajo stalno na krovu enega znanstvenega opazovalca med celotnim obdobjem njihove dejavnosti v maroških vodah;

1.3

Na drugih ribiških plovilih Skupnosti, katerih tonaža je manjša ali enaka 100 BT, bo opazovanje potekalo na največ 10 ribolovnih potovanjih na leto in na ribolovno kategorijo.

1.4

Oddelek sestavi seznam plovil, ki so določena, da na krov vzamejo opazovalca, in seznam imenovanih opazovalcev, ki se bodo vkrcali na krov. Ti seznami se pošljejo Delegaciji takoj, ko so sestavljeni.

1.5

Oddelek prek Delegacije sporoči zadevnim lastnikom plovil ime opazovalca, imenovanega za vkrcanje na njihovo plovilo, ob izdaji dovoljenja ali najpozneje petnajst dni pred datumom predvidenega vkrcanja opazovalca.

2.

Opazovalci so stalno navzoči na krovu plovil z vlečnimi mrežami za pelagični ribolov. Za druge ribolovne kategorije so opazovalci navzoči na krovu teh plovil eno ribolovno potovanje na plovilo.

3.

O pogojih za vkrcanje opazovalcev na plovilo se sporazumno dogovorijo lastnik plovil ali njegov zastopnik in organi Maroka.

4.

Opazovalci se vkrcajo na plovilo v pristanišču, ki ga izbere lastnik plovila na začetku prve plovbe v maroških ribolovnih vodah, potem ko je bil obveščen o izbranih plovilih.

5.

V dveh tednih in deset dni pred vkrcanjem opazovalcev zadevni lastniki plovil objavijo datume in imena maroških pristanišč za vkrcanje opazovalcev na plovilo.

6.

Če se opazovalec vkrca na krov v tujem pristanišču, njegove potne stroške krije lastnik plovila. Če plovilo z maroškim opazovalcem na krovu zapusti maroško ribolovno cono, se sprejmejo vsi ukrepi, da se opazovalcu čim prej zagotovi vrnitev v Maroko na stroške lastnika plovila.

7.

V primeru nepotrebnega potovanja znanstvenega opazovalca, ker lastnik plovila ni izpolnjeval obveznosti, slednji za dneve nedejavnosti znanstvenega opazovalca krije potne stroške in dnevnice v višini, ki jo prejmejo nacionalni maroški uradniki enakega čina. Prav tako v primeru zamude pri vkrcanju po krivdi lastnika slednji povrne znanstvenemu opazovalcu navedene dnevnice.

Kakršne koli spremembe zakonodaje o dnevnicah se morajo Delegaciji sporočiti najpozneje dva meseca pred njihovo uporabo.

8.

Če opazovalca ni na dogovorjeni kraj v dvanajstih urah po dogovorjenem času, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja opazovalca.

9.

Opazovalci se na krovu obravnavajo kot častniki. Opravljajo naslednje naloge:

9.1

opazovanje ribolovnih dejavnosti plovil;

9.2

preverjanje položaja plovil, ki izvajajo ribolovne dejavnosti;

9.3

biološko vzorčenje v okviru znanstvenih programov;

9.4

beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

9.5

preverjajo podatke o ulovu v maroških ribolovnih vodah, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

9.6

preverjanje deleža prilova in ocenjevanje količine izločenih vrst tržnih rib kostnic, rakov in glavonožcev;

9.7

enkrat tedensko radijsko sporočijo podatke o ribolovu, vključno s količino ulova in prilova na krovu.

10.

Poveljnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca pri izvajanju njegovih nalog.

11.

Opazovalec ima na voljo vso opremo, ki jo potrebuje za opravljanje svojih nalog. Poveljnik opazovalcem omogoči dostop do sredstev komuniciranja, potrebnih za opravljanje njihovih nalog, dokumentacije, neposredno povezane z ribolovnimi dejavnostmi plovila, vključno z ladijskim dnevnikom in navigacijskim dnevnikom, in do tistih delov plovila, ki so potrebni za izvajanje njihovih nalog.

12.

Opazovalec med bivanjem na krovu:

12.1

stori vse potrebno, da njegovo vkrcanje in navzočnost na krovu plovila ne prekinjata ali ovirata ribolovnih dejavnosti;

12.2

spoštuje premoženje in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo navedenemu plovilu;

13.

Ob koncu obdobja opazovanja in pred izkrcanjem opazovalec sestavi poročilo o dejavnostih, ki ga pošlje pristojnim organom Maroka, en izvod pa tudi Delegaciji Evropske komisije. Podpiše ga v navzočnosti poveljnika plovila, ki lahko poročilu pripiše kakršne koli ugotovitve ali zahteva pripis ugotovitev, ki se mu zdijo potrebne, nato pa se podpiše še sam. Izvod poročila se poveljniku plovila izroči ob izkrcanju znanstvenega opazovalca.

14.

Lastniki plovil krijejo stroške nastanitve opazovalcev v istih razmerah, kakor jih uživajo častniki na plovilu.

15.

Plačo in socialne prispevke za opazovalca krijejo pristojni organi Maroka.

16.

Da se Maroku povrnejo stroški prisotnosti znanstvenih opazovalcev na krovu plovil, so poleg pristojbine, ki jo morajo plačati lastniki plovil, predvidene pristojbine, imenovane „stroški znanstvenih opazovalcev“, ki se izračunajo na podlagi 3,5 EUR/BT/četrtletje na plovilo, ki lovi v ribolovnih conah Maroka.

Ti stroški se poravnajo ob četrtletnih plačilih v skladu z določbami iz točke 5 poglavja I Priloge.

17.

Neupoštevanje obveznosti iz točke 4 tega poglavja povzroči samodejno prekinitev dovoljenja za ribolov, dokler lastnik ne izpolni teh obveznosti.

Sistem za skupno spremljanje ribolova

Pogodbenici vzpostavita sistem za skupno spremljanje in opazovanje nadzora nad iztovarjanjem na kopnem, da bi izboljšali učinkovitost nadzora in zagotovili upoštevanje določb tega sporazuma.

V ta namen pristojni organi vsake pogodbenice imenujejo svojega zastopnika, da bi bil prisoten pri nadzoru iztovarjanja in opazoval njegov potek ter drugi pogodbenici sporočijo njegovo ime.

Zastopnik maroškega organa je kot opazovalec navzoč pri inšpekcijskih pregledih iztovarjanja plovil, ki so lovila v maroških ribolovnih conah, te preglede pa izvajajo nacionalne nadzorne službe držav članic.

Nacionalne nadzorne uradnike spremlja pri njihovih obiskih v pristaniščih, na krovu plovil, na pomolu, na trgih prve prodaje, v prodajalnah trgovcev z ribami na veliko, hladilnicah in drugih krajih, povezanih z iztovarjanjem in skladiščenjem rib pred prvo prodajo, ter ima dostop do dokumentov, ki so predmet teh inšpekcijskih pregledov.

Zastopnik maroškega organa sestavi in predloži poročilo o pregledih, pri katerih je bil navzoč.

Oddelek bo povabil Delegacijo 10 dni vnaprej, da je navzoča pri načrtovanih inšpekcijskih pregledih v pristaniščih iztovarjanja.

Na zahtevo Evropske komisije so lahko evropski ribiški inšpektorji kot opazovalci navzoči pri inšpekcijskih pregledih, ki jih maroški organi izvajajo v zvezi z dejavnostmi iztovarjanja evropskih plovil v maroških pristaniščih.

Pravila za praktično izvajanje teh dejavnosti se sporazumno določijo med pristojnimi organi obeh pogodbenic.

POGLAVJE IX

NADZOR

1.   EU mora imeti posodobljen seznam plovil z dovoljenji za ribolov, izdanimi na podlagi tega protokola. Ta seznam se pošlje maroškim organom, pristojnim za nadzor ribolova, takoj ko je sestavljen in ob vsaki posodobitvi.

2.   Tehnični pregledi

2.1

Enkrat letno in po spremembah tonaže ali spremembah ribolovne kategorije, ki povzroči uporabo drugačnih vrst ribolovnih orodij, se morajo evropska plovila iz točke 1 javiti v maroškem pristanišču, da opravijo inšpekcijske preglede, ki jih določajo veljavni predpisi. Te inšpekcijske preglede je treba obvezno opraviti v 48 urah po vplutju plovila v pristanišče.

2.2

Po uspešno opravljenem obisku se poveljniku plovila izda potrdilo z enako dolžino veljavnosti, kot ga ima dovoljenje, in se dejansko podaljša za plovila, ki v tem letu podaljšajo svoje dovoljenje. Vendar obdobje veljavnosti ne sme presegati enega leta. To potrdilo je treba vedno imeti na krovu.

2.3

Namen tehničnega obiska je nadzirati skladnost tehničnih značilnosti in orodja na krovu ter preveriti, ali so izpolnjene določbe o maroški posadki.

2.4

Stroške, povezane z obiski, krijejo lastniki plovil, določijo pa se na podlagi lestvice, ki jo določajo maroški predpisi. Ne smejo biti višji od zneskov, ki jih druga plovila običajno plačajo za enake storitve.

2.5

Neupoštevanje določb iz točk 2.1 in 2.2 povzroči samodejno prekinitev dovoljenja za ribolov, dokler lastnik plovila ne izpolni teh obveznosti.

3.   Vstop v cono in izstop iz cone:

3.1

Evropska plovila Oddelek obvestijo o vstopu v maroške ribolovne cone ali izstopu iz njih najmanj štiri ure pred načrtovanim dejanjem.

3.2

Ko plovila obveščajo o izstopu iz cone, sporočijo tudi svoj položaj ter količino ulova na krovu in ulovljene vrste. Zaželeno je, da se ti podatki pošljejo po telefaksu ali, če gre za plovila brez telefaksa, prek radijske postaje; zadevne številke so navedene v dodatku 8.

3.3

Plovila, ki lovijo ribe, ne da bi o tem obvestila Oddelek, se obravnavajo kot plovila brez dovoljenja.

3.4

Plovilom se ob izdaji dovoljenja za ribolov sporoči številka telefaksa, telefonska številka in elektronski naslov.

4.   Nadzorni postopki

4.1

Poveljniki evropskih plovil, ki opravljajo ribolovne dejavnosti v maroških ribolovnih vodah, dovolijo in omogočijo vkrcanje in opravljanje nalog maroškim uradnikom, pristojnim za inšpekcijske preglede in nadzor ribolovnih dejavnosti.

4.2

Ti uradniki se na krovu ne zadržujejo dlje, kot je potrebno za izvedbo njihovih nalog.

4.3

Po vsakem opravljenem inšpekcijskem pregledu se poveljniku plovila izda potrdilo.

5.   Pregled plovila

5.1

Oddelek najpozneje v 48 urah obvesti Evropsko komisijo o vseh pregledih in kaznih, ki so bile naložene evropskim plovilom v maroških ribolovnih vodah.

5.2

Evropska komisija hkrati prejme kratko poročilo o okoliščinah in razlogih za pregled plovila.

6.   Zapisnik o pregledu plovila

6.1

Ko pristojni nadzorni organi Maroka pripravijo izjavo, jo poveljnik plovila podpiše.

6.2

Ta podpis ne vpliva na pravice poveljnika ali njegovo obrambo, s katero se lahko zagovarja pred domnevno kršitvijo.

6.3

Poveljnik plovilo odpelje v pristanišče, ki ga določijo maroški nadzorni organi. Plovilo, ki krši veljavno maroško zakonodajo o morskem ribolovu, se pridrži v pristanišču, dokler niso izpolnjene običajne upravne formalnosti prisilnega priveza.

7.   Reševanje kršitev

7.1

Pred uvedbo sodnega postopka se domnevna kršitev poskuša razrešiti s postopkom poravnave. Postopek poravnave se zaključi najpozneje tri delovne dni po pregledu plovila.

7.2

V primeru sporazumne rešitve spora se višina denarne kazni določi v skladu z maroško zakonodajo na področju ribolova.

7.3

Če spora ni možno razrešiti sporazumno in je predložen pristojnemu sodnemu organu, lastnik plovila plača na bančni račun, ki ga določijo pristojni organi Maroka, bančno varščino, v kateri so všteti stroški prisilnega priveza ter denarne kazni in nadomestila, naloženi odgovornim za kršitev.

7.4

Do zaključka sodnega postopka je bančna varščina nepreklicna. Sprosti se takoj, ko se sodni postopek konča brez obsodbe. Če obsodba nalaga denarno kazen, ki je nižja od položene bančne varščine, pristojni organi Maroka sprostijo preostanek zneska.

7.5

Plovilo lahko zapusti pristanišče:

ko so obveznosti, ki izhajajo iz postopka poravnave, izpolnjene, ali

ko je bančna varščina iz točke 7.3 položena in jo pristojni organi Maroka prejmejo pred zaključkom sodnega postopka.

8.   Pretovarjanja

8.1

Vse dejavnosti pretovarjanja ulova na morju so v ribolovnih conah Maroka prepovedane. Vendar evropska plovila z vlečnimi mrežami za pelagični ribolov, ki želijo pretovoriti ulov v maroških vodah, to po pridobitvi dovoljenja Oddelka storijo v maroškem pristanišču ali v kraju, ki ga določijo pristojni maroški organi. Pretovarjanje poteka pod nadzorom opazovalca ali zastopnika Delegacije za morski ribolov in nadzornih organov. Vsaka kršitev te določbe se kaznuje v skladu z veljavno maroško zakonodajo.

8.2

Lastniki teh plovil morajo Oddelku najmanj 24 ur pred pretovarjanjem sporočiti naslednje informacije:

imena ribiških plovil, iz katerih bo potekalo pretovarjanje,

ime tovornega plovila, njegovo zastavo, njegovo registrsko številko in njegov klicni znak,

tonažo po vrstah, ki se bodo pretovarjale,

namembni kraj ulova,

datum in dan pretovarjanja.

Maroška stran si pridržuje pravico, da zavrne pretovarjanje, če tovorno plovilo opravlja nezakoniti, neprijavljeni ali zakonsko neurejeni ribolov znotraj ali zunaj morskih območij, ki so v pristojnosti Maroka.

8.3

Pretovarjanje se šteje za izstop iz maroških ribolovnih con. Plovila morajo zato Oddelku predložiti poročila o ulovu in navesti, ali nameravajo ribolov nadaljevati ali zapuščajo maroške ribolovne cone.

Poveljniki evropskih plovil z vlečnimi mrežami za pelagični ribolov, vključeni v postopke iztovarjanja ali pretovarjanja v maroškem pristanišču, maroškim inšpektorjem dovolijo in omogočijo pregled teh postopkov. Po vsakem opravljenem inšpekcijskem pregledu se poveljniku plovila izda potrdilo.

POGLAVJE X

IZTOVARJANJE ULOVA

Pogodbenici, ki se zavedata pomena boljšega povezovanja za skupni razvoj njunih ribiških sektorjev, sta se dogovorili, da bosta sprejeli naslednje določbe o iztovarjanju dela ulova, ki ga evropska plovila opravijo v maroških vodah, v maroških pristaniščih.

Obvezno iztovarjanje bo potekalo po razdelitvi iz obrazcev o ribolovu, priloženih Sporazumu.

Finančne spodbude:

1.   Iztovarjanje

Evropska plovila za ribolov tuna, ki svoj ulov prostovoljno iztovorijo v maroškem pristanišču, so upravičena do znižanja pristojbine v višini 2,5 EUR na ulovljeno tono v maroških vodah na znesek iz obrazca o ribolovu št. 5.

Dodatno znižanje v višini 2,5 EUR se dodeli v primeru prodaje ribiških proizvodov na ribjih tržnicah.

Ta mehanizem se bo uporabljal za vsa evropska plovila do največ 50 % končnega obračuna ulova (kot je opredeljen v poglavju II Priloge).

Evropska plovila za pelagični ribolov, ki v maroškem pristanišču prostovoljno iztovorijo več kot 25 % ulova, določenega v obrazcu o ribolovu št. 6, so upravičena do 10-odstotnega znižanja pristojbine na vsako tono, ki jo prostovoljno iztovorijo.

2.   Pravila za uporabo

Pri postopkih iztovarjanja ribja tržnica sestavi poročilo o tehtanju, ki je podlaga za sledljivost proizvodov.

Pri prodaji proizvodov na ribji tržnici se sestavi potrdilo o „obračunu prodaje in odtegljajev“.

Izvodi poročil o tehtanju ter obračunov prodaje in odtegljajev se pošljejo delegaciji za morski ribolov pristanišča iztovarjanja. Zadevni lastniki plovil so obveščeni o zneskih, ki jim bodo povrnjeni, ko jih potrdi Oddelek. Ti zneski se odbijejo od pristojbin, ki jih morajo plačati za naslednje zahtevke za dovoljenja.

3.   Ocena:

Višina finančnih spodbud se bo uskladila v skupnem odboru glede na družbeno-gospodarski vpliv iztovarjanja.