30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 27. april 2011

om afvisning af at optage propisochlor i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF

(meddelt under nummer K(2011) 2726)

(EØS-relevant tekst)

(2011/262/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (2) og (EF) nr. 2229/2004 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter propisochlor.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 24e i forordning (EF) nr. 2229/2004 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/941/EF af 8. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4), vedtaget at afvise at optage propisochlor.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Ungarn, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat i henhold til forordning (EF) nr. 2229/2004. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/941/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Ungarn har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 30. november 2009 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om propisochlor for Kommissionen den 9. september 2010 (6) baseret på de data, der var fremlagt i henhold til forordning (EF) nr. 33/2008. Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 24. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om propisochlor.

(6)

Der blev i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. Det var navnlig ikke muligt at gennemføre en pålidelig vurdering af risikoen for forbrugerne og beslutte, hvorledes en restkoncentration for propisochlor og dets metabolitter skal defineres, fordi der mangler data om den toksikologiske relevans af flere metabolitter (M2 (7), M7 (8), M12 (9), M14 (10), M17 (11), M20 (12), M22 (13) og M35 (14). Endvidere kan skadelige virkninger for grundvandet ikke udelukkes for så vidt angår en række metabolitter (M1 (15), M2, M5 (16), M7 og M9 (17) af ukendt toksikologisk og økotoksikologisk relevans, af hvilke indholdet oversteg den højeste tilladte koncentration på 0,1 μg/l, der er fastsat ved Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (18), i flere opstillede scenarier for udvaskningen til grundvandet. Endelig forelå der ikke tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne drage konklusioner om jords, sedimenters og grundvands eksponering for den vigtige jordmetabolit M9 og afslutte vurderingen af risikoen for vandorganismer.

(7)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at kommentere resultaterne af det målrettede peer review. Kommissionen opfordrede endvidere i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til udkastet til revideret vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje.

(8)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de oplysninger, der er forelagt i henhold til forordning (EF) nr. 33/2008 og evalueret på EFSA's møder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propisochlor, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(9)

Propisochlor bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(10)

Denne afgørelse er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende propisochlor i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF og kapitel II i forordning (EF) nr. 33/2008.

(11)

Af hensyn til klarheden bør oplysningerne vedrørende propisochlor i bilaget til beslutning 2008/941/EF udgå.

(12)

Beslutning 2008/941/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Propisochlor optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propisochlor, trækkes tilbage senest den 27. oktober 2011

b)

der fra datoen for offentliggørelse af denne afgørelse ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propisochlor.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 27. oktober 2012.

Artikel 4

I bilaget til beslutning 2008/941/EF udgår oplysningerne vedrørende »propisochlor«.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed: »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propisochlor«. EFSA Journal 2010; 8(9):1769. [60pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1769. Tilgængelig online på www.efsa.europa.eu/

(7)  2-[(2-ethyl-6-methylphenyl) (isopropoxymethyl)amino]-2-oxoethansulfonsyre.

(8)  ({2-[(2-ethyl-6-methylphenyl) (isopropoxymethyl)amino]-2-oxoethyl}sulfinyl)eddikesyre.

(9)  Uidentificeret forbindelse i foder af majs og i solsikkefrø.

(10)  3-({2-[(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl}sulfinyl)-2-hydroxypropansyre.

(11)  N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-2-(hexopyransyloxy)-N-[(propan-2-yloxy)methyl]acetamid.

(12)  Methyl3-[(2-{(2-ethyl-6-methylphenyl)[(propan-2-yloxy)methyl]amino}-2-oxoethyl)sulfinyl]-2-hydroxypropanoat.

(13)  Uidentificeret forbindelse i majskorn, sukkerroer og solsikkefrø.

(14)  Uidentificeret forbindelse i solsikkefrø.

(15)  2-[(2-ethyl-6-methylphenyl) amino]-2-oxoethansulfonsyre.

(16)  N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-2-hydroxy-N-(isopropoxymethyl)acetamid.

(17)  Dimer af N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(isopropoxymethyl)-2-(mercapto)acetamid.

(18)  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.