28.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/4


UREDBA SVETA (EU) št. 671/2010

z dne 13. julija 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Estonijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 140(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2866/98 z dne 31. decembra 1998 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (2), določa menjalna razmerja od 1. januarja 1999.

(2)

V skladu s členom 4 Akta o pristopu iz leta 2003 je Estonija država članica z odstopanjem, kot je opredeljeno v členu 139(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).

(3)

Na podlagi Sklepa Sveta 2010/416/EU z dne 13. julija 2010 v skladu s členom 140(2) Pogodbe o uvedbi eura v Estoniji dne 1. januarja 2011 (3) Estonija izpolnjuje zahtevane pogoje za uvedbo eura, tako da se odstopanje Estonije odpravi z učinkom od 1. januarja 2011.

(4)

Uvedba eura v Estoniji zahteva sprejetje menjalnega razmerja med eurom in estonsko krono. Razmerje se določi na 15,6466 estonskih kron za 1 euro, kar ustreza trenutnemu osrednjemu tečaju krone v mehanizmu deviznih tečajev (ERM II).

(5)

Uredbo (ES) št. 2866/98 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1 Uredbe (ES) št. 2866/98 se med menjalnima razmerjema, ki se uporabljata za nemško marko in grško drahmo, vstavi naslednja vrstica:

„= 15,6466 estonskih kron“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2010

Za Svet

Predsednik

D. REYNDERS


(1)  Mnenje z dne 5. julija 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 359, 31.12.1998, str. 1.

(3)  Glej stran 24 tega Uradnega lista.