5.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 112/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 379/2010

z dne 4. maja 2010

o spremembi prilog I, II in III k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (1) in zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupna pravila za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav je treba posodobiti zaradi upoštevanja najnovejšega razvoja.

(2)

Dvostranski sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Uzbekistan o trgovini s tekstilnimi izdelki je prenehal veljati 31. decembra 2004. Zaradi vključitve tekstilnega sektorja in sektorja oblačil v področje uporabe Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju je treba ukiniti obstoječi sistem spremljanja.

(3)

Uredbo (EGS) št. 3030/93 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za tekstil, ustanovljenega s členom 17 Uredbe (EGS) št. 3030/93 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Uredbi (EGS) št. 3030/93 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 5. maja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 8.11.1993, str. 1.


PRILOGA

Priloge I, II in III Uredbe (EGS) št. 3030/93 se spremenijo:

1.

Opomba 1 v Prilogi I se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Opomba: zajete so samo kategorije od 1 do 114, z izjemo Ruske federacije in Srbije, za kateri so zajete kategorije od 1 do 161.“

2.

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

DRŽAVE IZVOZNICE IZ ČLENA 1

Rusija

Srbija“;

3.

Priloga III se nadomesti z naslednjim:

(a)

Člen 28(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   To številko sestavljajo naslednji elementi:

dve črki, ki označujeta državo izvoznico:

=

Srbija

=

RS

dve črki, ki označujeta namembno državo članico ali skupino takšnih držav članic:

=

AT

=

Avstrija

=

BG

=

Bolgarija

=

BL

=

Beneluks

=

CY

=

Ciper

=

CZ

=

Češka

=

DE

=

Nemčija

=

DK

=

Danska

=

EE

=

Estonija

=

GR

=

Grčija

=

ES

=

Španija

=

FI

=

Finska

=

FR

=

Francija

=

GB

=

Združeno kraljestvo

=

HU

=

Madžarska

=

IE

=

Irska

=

IT

=

Italija

=

LT

=

Litva

=

LV

=

Latvija

=

MT

=

Malta

=

PL

=

Poljska

=

PT

=

Portugalska

=

RO

=

Romunija

=

SE

=

Švedska

=

SI

=

Slovenija

=

SK

=

Slovaška

enomestno število, ki označuje kvotno leto ali leto, v primeru izdelkov iz preglednice A te priloge, v katerem je bil izvoz evidentiran, pri čemer to število ustreza zadnji števki zadevnega leta, npr. ‚9‘ za leto 2009 in ‚0‘ za leto 2010,

dvomestno števko, ki označuje urad v državi izvoznici, ki je listino izdal,

petmestno število, ki teče zaporedno od 00001 do 99999 in je dodeljeno namembni državi članici.“

(b)

Preglednica A se nadomesti z naslednjim:

Preglednica je črtana.“