13.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/16


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 212/2010

z dne 12. marca 2010

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (2), ter zlasti člena 15(5) in člena 63(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 (3) določa pravila glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora na vstopnih točkah na območja iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 882/2004. Zlasti v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 669/2009 so navedeni krma in živila neživalskega izvora, za katere velja poostren uradni nadzor.

(2)

Člen 19 Uredbe (ES) št. 669/2009, ki vsebuje prehodne ukrepe, je treba spremeniti, da bo terminologija iz navedenega člena skladna s terminologijo iz člena 8(1)(b) navedene uredbe in v izogib kakršnim koli težavam pri razlagi člena 19 Uredbe.

(3)

Po objavi Uredbe (ES) št. 669/2009 so številne države članice Komisiji svetovale, da je treba za lažjo identifikacijo proizvodov, ki jih zajema navedena uredba, natančneje opredeliti nekatere oznake KN iz dela A Priloge I k navedeni uredbi in v nekaterih opombah navedene priloge dodati tehnična pojasnila.

(4)

Komisiji je bilo tudi svetovano, da je treba na seznam iz dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 vključiti poseben sezam ostankov pesticidov kot nevarnosti v zelenjavi, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni (živila), da se upoštevajo obvestila, poslana v zadnjih treh letih prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo.

(5)

Zaradi jasnosti so potrebna nadaljnja tehnična pojasnila s sklicevanjem na navodila za izpolnjevanje enotnih vstopnih dokumentov iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 669/2009.

(6)

Uredbo (ES) št. 669/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Uredba (ES) št. 669/2009 se uporablja od 25. januarja 2010. Zato se mora tudi ta uredba uporabljati od istega dne.

(8)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 669/2009 se spremeni:

1.

Člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Prehodni ukrepi

1.   V petih letih po začetku veljavnosti te uredbe se lahko, kadar na določeni vstopni točki ni prostorov, potrebnih za izvedbo identifikacijskih in fizičnih pregledov iz člena 8(1)(b), navedeni pregledi izvedejo na drugi mejni kontrolni točki v isti državi članici, ki jo za navedeni namen pooblasti pristojni organ, preden se pošiljke prijavijo za sprostitev v prosti pretok, če zadevna mejna kontrolna točka izpolnjuje minimalne zahteve iz člena 4.

2.   Države članice z elektronsko objavo na svojih spletnih straneh javnosti omogočijo dostop do seznama mejnih kontrolnih točk, pooblaščenih v skladu z odstavkom 1.“

2.

Priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 25. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 194, 25.7.2009, str. 11.


PRILOGA

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 669/2009 se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

Del A se nadomesti z naslednjim:

„A.   Krma in živila neživalskega izvora, za katere velja poostren nadzor na določenih vstopnih točkah

Krma in živila

(predvidena uporaba)

Oznaka KN (3)

Država izvora

Nevarnost

Pogostnost fizičnih in identifikacijskih pregledov

(%)

Zemeljski oreški (arašidi) in proizvodi iz njih (krma in živila)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Argentina

Aflatoksini

10

Zemeljski oreški (arašidi) in proizvodi iz njih (krma in živila)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Brazilija

Aflatoksini

50

Elementi v sledovih (krma in živila) (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99

Kitajska

Kadmij in svinec

50

Zemeljski oreški (arašidi) in proizvodi iz njih (krma in živila), zlasti arašidovo maslo (živilo)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Gana

Aflatoksini

50

Začimbe (živila):

Capsicum spp (sušeni plodovi začimb, celi ali mleti, vključno s čilijem, čilijem v prahu, kajenskim poprom in papriko)

Myristica fragrans (muškatni orešek)

Zingiber officinale (ingver)

Curcuma longa (kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00

Indija

Aflatoksini

50

Zemeljski oreški (arašidi) in proizvodi iz njih (krma in živila)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indija

Aflatoksini

10

Semena navadne lubenice in proizvodi iz njih (5) (živila)

ex 1207 99

Nigerija

Aflatoksini

50

Suho grozdje (živilo)

0806 20

Uzbekistan

Ohratoksin A

50

Čili, izdelki s čilijem, kurkuma in palmovo olje (živila)

0904 20 90; 0910 91 05; 0910 30 00; ex 1511 10 90

Vse tretje države

Barvila sudan

20

Zemeljski oreški (arašidi) in proizvodi iz njih (krma in živila)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatoksini

10

Riž basmati za neposredno prehrano ljudi (živilo)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksini

50

Riž basmati za neposredno prehrano ljudi (živilo)

ex 1006 30

Indija

Aflatoksini

10

Mango, špargljev fižol (Vigna sesquipedalis), momordika (Momordica charantia), vodnjača (Lagenaria siceraria), paprike in jajčevci (živila)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; ex 0709 90 90; 0709 60; 0709 30 00

Dominikanska republika

Ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (1)

50

Banane

0803 00 19

Dominikanska republika

Ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (1)

10

Zelenjava, sveža, ohlajena ali zamrznjena (paprike, bučke in paradižniki)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turčija

Pesticida: metomil in oksamil

10

Hruške

0808 20 10; 0808 20 50

Turčija

Pesticid: amitraz

10

Zelenjava, sveža, ohlajena ali zamrznjena (živila)

špargljev fižol (Vigna sesquipedalis)

jajčevci

kapusnice

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Tajska

Ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (2)

50

(b)

Točka (d) v delu B se nadomesti z naslednjim:

„(d)

‚palmovo olje‘ pomeni rdeče palmovo olje z oznako KN 1511 10 90, ki je namenjeno za neposredno prehrano ljudi;“.

2.

V Prilogi II se Navodila za izpolnjevanje enotnih vstopnih dokumentov nadomestijo z naslednjim:

Navodila za izpolnjevanje enotnih vstopnih dokumentov

Splošno

:

Enotni vstopni dokument izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. Navodila so prikazana poleg zadevne številke polja.

Del I

Če ni navedeno drugače, ta del izpolni nosilec dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik.

Polje I.1.

Pošiljatelj: ime in polni naslov fizične ali pravne osebe (nosilca dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti), ki pošilja pošiljko. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.2.

To polje mora izpolniti pristojni organ na določeni vstopni točki.

Polje I.3.

Prejemnik ime in polni naslov fizične ali pravne osebe (nosilca dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti), kateri je pošiljka namenjena. Zaželene so informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu.

Polje I.4.

Oseba, odgovorna za pošiljko: oseba (nosilec dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik ali oseba, ki predloži potrebne deklaracije v njegovem imenu), ki je odgovorna za pošiljko med obravnavanjem na določeni vstopni točki in ki pristojnim organom v imenu uvoznika predloži potrebne deklaracije. Navesti ime in polni naslov. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.5.

Država porekla: to je tretja država, iz katere blago izvira ali v kateri se goji, pobira ali proizvaja.

Polje I.6.

Država, iz katere se pošilja: to je tretja država, v kateri je bila pošiljka poslana v Unijo s končnim prevoznim sredstvom.

Polje I.7.

Uvoznik: ime in polni naslov. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.8.

Namembni kraj: naslov dostave v Uniji. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.9.

Prispetje na določeno vstopno točko: navedite načrtovani datum prispetja pošiljke na določeno vstopno točko.

Polje I.10.

Dokumenti: ustrezno navedite datum izdaje in število uradnih dokumentov, ki spremljajo pošiljko.

Polje I.11.

Navedite podrobne informacije o prevoznem sredstvu, s katerim je pošiljka prispela: za letala navedite številko leta, za plovila navedite ime ladje, za cestna vozila navedite številko registrske tablice in po potrebi številko priklopnika, za vlake navedite ime vlaka in številko vagona.

Dokumentarne reference: številka letalskega tovornega lista, ladijska nakladnica ali komercialna številka vlaka ali cestnega vozila.

Polje I.12.

Opis blaga: navedite podroben opis blaga (za krmo navedite tudi vrsto krme).

Polje I.13.

Tarifna oznaka ali oznaka HS harmoniziranega sistema Svetovne carinske organizacije

Polje I.14.

Bruto teža: skupna teža v kilogramih. Ta teža je opredeljena kot skupna masa proizvodov, neposredne embalaže in njihovega celotnega pakiranja, vendar brez zabojnikov za prevoz in druge prevozne opreme.

Neto teža: teža dejanskega proizvoda v kilogramih, brez pakiranja. Ta teža je opredeljena kot masa samih proizvodov brez neposredne embalaže ali kakršnega koli pakiranja.

Polje I.15.

Število paketov.

Polje I.16.

Temperatura: označite ustrezno temperaturo prevoza/skladiščenja.

Polje I.17.

Vrsta pakiranja: navedite vrsto pakiranja proizvodov.

Polje I.18.

Blago, namenjeno za: označite ustrezno polje, odvisno od tega, ali je blago namenjeno za prehrano ljudi brez predhodnega razvrščanja ali drugačne mehanske obdelave (v tem primeru označite ‚,prehrano ljudi‘), za prehrano ljudi po takšni obdelavi (v tem primeru označite ‚dodatno obdelavo‘) ali za ‚krmo‘ (v tem primeru označite ‚krmo‘).

Polje I.19.

Navedite vse identifikacijske številke žigov in zabojnikov, kadar je to ustrezno.

Polje I.20.

Prevoz do mejne kontrolne točke: v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na določeni vstopni točki označi to polje, da odobri nadaljnji prevoz do druge mejne kontrolne točke.

Polje I.21.

Se ne uporablja.

Polje I.22.

Za uvoz: to polje je treba označiti, kadar je pošiljka namenjena za uvoz v Unijo (člen 8).

Polje I.23.

Se ne uporablja.

Polje I.24.

Označite ustrezno prevozno sredstvo.

Del II

Ta del izpolni pristojni organ.

Polje II.1.

Uporabite isto referenčno številko kot v polju I.2.

Polje II.2.

Po potrebi uporabijo carinske službe.

Polje II.3.

Dokumentacijski pregled: ta pregled je treba izvesti za vse pošiljke.

Polje II.4.

Pristojni organ na določeni vstopni točki navede, ali je pošiljka izbrana za fizične preglede, ki se lahko v prehodnem obdobju iz člena 19(1) izvedejo na drugi mejni kontrolni točki.

Polje II.5.

Pristojni organ na določeni vstopni točki v prehodnem obdobju iz člena 19(1) in po zadovoljivem dokumentacijskem pregledu navede, kateri mejni kontrolni točki se lahko pošiljka pošlje za identifikacijski in fizični pregled.

Polje II.6.

Jasno navedite ukrep, ki se sprejme v primeru zavrnitve pošiljke zaradi nezadovoljivih rezultatov dokumentacijskih pregledov. V primeru, da je treba pošiljko ‚poslati naprej‘, ‚uničiti‘, ‚spremeniti‘ ali ‚uporabiti za drug namen‘, se mora v polje II.7. vnesti naslov namembnega obrata.

Polje II.7.

Navedite ustrezno številko dovoljenja in naslov (ali ime ladje in pristanišče) za vse namembne kraje, v katerih je treba izvesti dodatne preglede pošiljke, na primer če je v polju II.6. označeno, da je treba pošiljko ‚poslati naprej‘, ‚uničiti‘, ‚spremeniti‘ ali ‚uporabiti za drug namen‘.

Polje II.8.

V to polje odtisnite uradni žig pristojnega organa na določeni vstopni točki.

Polje II.9.

Podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki.

Polje II.10.

Se ne uporablja.

Polje II.11.

V tem polju pristojni organ na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na mejni kontrolni točki navede rezultate identifikacijskih pregledov.

Polje II.12.

V tem polju pristojni organ na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na mejni kontrolni točki navede rezultate fizičnih pregledov.

Polje II.13.

V tem polju pristojni organ na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na mejni kontrolni točki navede rezultate laboratorijskih pregledov. V tem polju navedite kategorijo snovi ali patogena, za katerega se izvede laboratorijski preskus.

Polje II.14.

To polje se uporablja za vse pošiljke, ki se prijavijo za sprostitev v prosti pretok znotraj Unije.

Polje II.15.

Se ne uporablja.

Polje II.16.

Jasno navedite ukrep, ki se sprejme v primeru zavrnitve pošiljke zaradi nezadovoljivih rezultatov identifikacijskih ali fizičnih pregledov. V primeru, da je treba pošiljko ‚poslati naprej‘, ‚uničiti‘, ‚spremeniti‘ ali ‚uporabiti za drug namen‘, se mora v polje II.18. vnesti naslov namembnega obrata.

Polje II.17.

Razlogi za zavrnitev: ustrezno navedite dodatne pomembne informacije. Označite ustrezno okence.

Polje II.18.

Navedite ustrezno številko dovoljenja in naslov (ali ime ladje in pristanišče) za vse namembne kraje, v katerih je treba izvesti dodatne preglede pošiljke, na primer če je v polju II.16. označeno, da je treba pošiljko ‚poslati naprej‘, ‚uničiti‘, ‚spremeniti‘ ali ‚uporabiti za drug namen‘.

Polje II.19.

To polje uporabite, kadar se pečat, ki je zabeležen na pošiljki, uniči pri odpiranju zabojnika. Ohranjati se mora zbirni seznam vseh pečatov, ki so bili uporabljeni v ta namen.

Polje II.20.

Pristojni organ na določeni vstopni točki ali pristojni organ na mejni kontrolni točki (v prehodnem obdobju iz člena 19(1)) odtisne svoj uradni žig.

Polje II.21.

Podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojnega organa na mejni kontrolni točki.

Del III

Ta del izpolni pristojni organ.

Polje III.1.

Podatki o ponovnem izvozu: pristojni organ na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na mejni kontrolni točki navede informacije o uporabljenem prevoznem sredstvu, njegovi identifikacijski številki, namembni državi in datumu pošiljanja naprej takoj, ko so te informacije znane.

Polje III.2.

Nadaljnje spremljanje: navedite enoto lokalnega pristojnega organa, ki je po potrebi odgovorna za izvajanje nadzora v primeru, da je treba pošiljko ‚uničiti‘, ‚spremeniti‘ ali ‚uporabiti za drug namen‘. V tem polju navedeni organ potrdi prispetje in skladnost pošiljke.

Polje III.3.

Podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojnega organa na mejni kontrolni točki, če je treba pošiljko ‚poslati naprej‘. Podpis odgovornega uradnika lokalnega pristojnega organa v primeru, da je treba pošiljko ‚uničiti‘, ‚spremeniti‘ ali ‚uporabiti za drug namen‘.“


(1)  Zlasti ostanki: amitraza, acefata, aldikarba, benomila, karbendazima, klorfenapirja, klorpirifosa, CS2 (ditiokarbamatov), diafentiurona, diazinona, diklorvosa, dikofola, dimetoata, endosulfana, fenamidona, imidakloprida, malationa, metamidofosa, metiokarba, metomila, monokrotofosa, ometoata, oksamila, profenofosa, propikonazola, tiabendazola in tiakloprida.

(2)  Zlasti ostanki: acefata, karbarila, karbendazima, karbofurana, klorpirifosa, klorpirifos-etila, dimetoata, etiona, malationa, metalaksila, metamidofosa, metomila, monokrotofosa, ometoata, profenofosa, protiofosa, gvinalfosa, triadimefona, triazofosa, dikrotofosa, EPN, triforina.

(3)  Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN in v nomenklaturi blaga pod navedeno oznako ne obstaja noben specifičen pododdelek, je oznaka KN označena z ‚ex‘ (na primer ex 1006 30: vključen je samo Riž basmati za neposredno prehrano ljudi).

(4)  Elementi v sledovih iz tega vnosa so elementi v sledovih, ki spadajo v funkcionalno skupino sestavin elementov v sledovih iz točke 3(b) Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 (UL L 268, 18.10.2003, str. 29).

(5)  Kot referenčne točke za ukrepe se uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene za vsebnost aflatoksinov v zemeljskih oreških in proizvodih iz njih iz točk 2.1.1 in 2.1.3 oddelka 2 Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).“