12.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 207/2010

z dne 10. marca 2010

o stoenaindvajseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti člena 7(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 1. marca 2010 sklenil črtati dve pravni osebi, skupini ali subjekta s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. marca 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

João VALE DE ALMEIDA

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

pod naslovom „Fizične osebe, skupine in subjekti“ se črtata naslednja vnosa:

(a)

„BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Lihtenštajn (prej c/o Astat Trust reg.)“;

(b)

„Nada International Anstalt. Naslov: Vaduz, Lihenštajn (prej c/o Asat Trust reg.). Druge informacije: likvidirano in izbrisano iz trgovinskega registra. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3.9.2002“.