13.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/27


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/21/EU

af 12. marts 2010

om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår de særlige bestemmelser vedrørende clothianidin, thiamethoxam, fipronil og imidacloprid

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam, fipronil og imidacloprid blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF ved Kommissionens direktiv 2006/41/EF (2), 2007/6/EF (3), 2007/52/EF (4) og 2008/116/EF (5).

(2)

Flere medlemsstater har i den senere tid indberettet utilsigtede udslip af de pågældende aktivstoffer, som har medført store tab af honningbikolonier. De pågældende medlemsstater har derfor truffet visse beskyttelsesforanstaltninger for midlertidigt at suspendere markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.

(3)

Clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid må kun tillades anvendt som insekticid, herunder til frøbehandling. Fipronil må imidlertid kun tillades anvendt som insekticid til frøbehandling. De utilsigtede udslip, som de pågældende medlemsstater har indberettet, er forekommet, når de pågældende aktivstoffer ikke er blevet anvendt korrekt til behandling af frø.

(4)

For at undgå utilsigtede udslip i fremtiden bør der fastsættes yderligere bestemmelser, bl.a. om passende risikobegrænsende foranstaltninger for clothianidin, thiamethoxam, fipronil og imidacloprid.

(5)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningen i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 31. oktober 2010 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, thiamethoxam, fipronil og imidacloprid som aktivstoffer.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 8.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 43 af 15.2.2007, s. 13.

(4)  EUT L 214 af 17.8.2007, s. 3.

(5)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 86.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Række 123 vedrørende clothianidin, kolonnen »Særlige bestemmelser«, del A, affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Af hensyn til beskyttelsen af organismer, der ikke er målarter, navnlig honningbier, skal nedenstående krav opfyldes, når stoffet anvendes til frøbehandling:

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Medlemsstaterne sikrer, at:

det i mærkningen af de behandlede frø er anført, at frøene er blevet behandlet med clothianidin, ligesom de risikobegrænsende foranstaltninger, der er foreskrevet i godkendelsen, skal være angivet

godkendelsesbetingelserne, særlig for anvendelse ved sprøjtemetoden, omfatter risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte honningbier, hvis det er relevant

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå honningbiernes reelle eksponering for clothianidin i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.«

2)

Række 142 vedrørende thiamethoxam, kolonnen »Særlige bestemmelser«, del A, affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Af hensyn til beskyttelsen af organismer, der ikke er målarter, navnlig honningbier, skal nedenstående krav opfyldes, når stoffet anvendes til frøbehandling:

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Medlemsstaterne sikrer, at:

det i mærkningen af de behandlede frø er anført, at frøene er blevet behandlet med thiamethoxam, ligesom de risikobegrænsende foranstaltninger, der er foreskrevet i godkendelsen, skal være angivet

godkendelsesbetingelserne, særlig for anvendelse ved sprøjtemetoden, omfatter risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte honningbier, hvis det er relevant

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå honningbiernes reelle eksponering for thiamethoxam i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.«

3)

Række 163 vedrørende fipronil, kolonnen »Særlige bestemmelser«, del A, affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid til frøbehandling.

Af hensyn til beskyttelsen af organismer, der ikke er målarter, navnlig honningbier, skal nedenstående krav opfyldes:

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Medlemsstaterne sikrer, at:

det i mærkningen af de behandlede frø er anført, at frøene er blevet behandlet med fipronil, ligesom de risikobegrænsende foranstaltninger, der er foreskrevet i godkendelsen, skal være angivet

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå honningbiernes reelle eksponering for fipronil i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.«

4)

I række 163 vedrørende fipronil, kolonnen »Særlige bestemmelser«, del B, udgår følgende sætning:

»—

være særligt opmærksomme på, at der anvendes passende udstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden og minimalt spild under anvendelsen«.

5)

Række 222 om imidacloprid, kolonnen »Særlige bestemmelser«, del A, affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Af hensyn til beskyttelsen af organismer, der ikke er målarter, navnlig honningbier og fugle, skal nedenstående krav opfyldes, når stoffet anvendes til frøbehandling:

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Medlemsstaterne sikrer, at:

det i mærkningen af de behandlede frø er anført, at frøene er blevet behandlet med imidacloprid, ligesom de risikobegrænsende foranstaltninger, der er foreskrevet i godkendelsen, skal være angivet

godkendelsesbetingelserne, særlig for anvendelse ved sprøjtemetoden, omfatter risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte honningbier, hvis det er relevant

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå honningbiernes reelle eksponering for imidacloprid i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.«

6)

I række 222 vedrørende imidacloprid, kolonnen »Særlige bestemmelser«, del B, udgår følgende sætning:

»—

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af honningbier, især under sprøjtning, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant«.