5.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 1/8


SKLEP KOMISIJE

z dne 23. decembra 2009

o obnovitvi mandata Evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah

(2010/1/EU)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Novembra 1991 je Evropska komisija z ustanovitvijo skupine svetovalcev za etična vprašanja biotehnologije (GAEIB) sklenila vključiti etiko v proces odločanja na področju politike raziskovanja in tehnološkega razvoja Skupnosti.

(2)

Komisija je 16. decembra 1997 sklenila zamenjati GAEIB z Evropsko skupino za etiko v znanosti in novih tehnologijah (EGE) in razširiti mandat skupine na vsa področja uporabe znanosti in tehnologije.

(3)

Mandat skupine EGE je bil z nekoliko spremenjenimi pristojnostmi s Sklepom Komisije z dne 26. marca 2001 obnovljen za obdobje štirih let (C(2001) 691).

(4)

Trenutni mandat skupine EGE je bil sprejet 11. maja 2005 s Sklepom Komisije 2005/383/ES (1) in podaljšan s Sklepom Komisije 2009/757/ES (2).

(5)

Mandat skupine bi bilo sedaj primerno obnoviti za obdobje petih let in tako imenovati nove člane, vendar pa ta sklep ne vpliva na možnost, da nova Komisija preuči vsebino mandata.

(6)

Naslednji sklep tako nadomesti Sklep 2009/757/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Komisija je sklenila podaljšati mandat Evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah (EGE) za obdobje petih let.

Člen 2

Naloge

Naloga skupine EGE je svetovati Komisiji o etičnih vprašanjih v zvezi z znanostmi in novimi tehnologijami, bodisi na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo. Parlament in Svet lahko usmerita pozornost Komisije na vprašanja, za katera menita, da so etično bolj pomembna. Kadar želi Komisija mnenje skupine EGE, določi rok za oddajo tega mnenja.

Člen 3

Sestava – Imenovanje

1.   Člane skupine EGE imenuje predsednik Komisije.

2.   Veljajo naslednja pravila:

Člani so imenovani „ad personam“. V tem smislu svetujejo Komisiji neodvisno od zunanjih vplivov. Skupina EGE je neodvisno, pluralistično in multidisciplinarno telo.

Skupina EGE ima največ 15 članov.

Vsak član skupine EGE je imenovan za obdobje petih let. Imenovanje se lahko podaljša za največ dva mandata.

Izbor članov skupine EGE se izvrši na podlagi javnega razpisa za zbiranje ponudb. Dodatne vloge, predložene kako drugače, bodo prav tako upoštevane v izbirnem postopku.

Komisija objavi seznam članov skupine EGE v Uradnem listu Evropske unije.

Primerni kandidati, ki ne bodo imenovani za člane, se uvrstijo na rezervni seznam.

Predsednik lahko prvotnega člana, ki ni več sposoben učinkovito sodelovati pri delu skupine, ali prvotnega člana, ki odstopi, nadomesti za preostanek mandata z drugim članom z rezervnega seznama.

Člen 4

Način dela

1.   Člani skupine EGE med sabo izvolijo predsednika in podpredsednika za čas trajanja mandata.

2.   Predsednik Komisije potrdi delovni program EGE, vključno s pregledi izpolnjevanja etičnih meril, ki jih predlaga skupina EGE na lastno pobudo. Urad evropskih strateških svetovalcev (BEPA) Komisije, ki tesno sodeluje s predsednikom skupine EGE, je odgovoren za organizacijo dela skupine EGE in njenega sekretariata.

3.   Zasedanja skupine EGE so zaupna. Izven teh zasedanj se lahko skupina EGE o svojem delu posvetuje z zadevnimi oddelki Komisije in po potrebi povabi k izmenjavi mnenj predstavnike nevladnih organizacij ali reprezentativne organizacije. Dnevni red zasedanj skupine EGE se razdeli pristojnim službam Komisije.

4.   Skupina EGE zaseda običajno na sedežu Komisije skladno s pogoji in načini ter časovnim načrtom, kot določi Komisija. Skupina EGE se v 12 mesečnem obdobju sestane najmanj šestkrat, kar pomeni približno 12 delovnih dni na leto. Od članov se pričakuje, da se udeležijo najmanj štirih zasedanj v letu.

5.   Za pripravo mnenja lahko skupina EGE v okviru razpoložljivih sredstev za to dejavnost:

povabi strokovnjake s posebnimi strokovnimi pristojnostmi, da vodijo in informirajo skupino, če se to zdi uporabno in/ali potrebno,

izvede študijo z namenom zbrati vse potrebne znanstvene in tehnične podatke,

sestavi delovno skupino, ki se bo ukvarjala s posebnimi vprašanji,

organizira javno okroglo mizo za pospeševanje dialoga in zagotavljanje preglednosti za vsako izdelano mnenje,

vzpostavi tesne stike z oddelki Komisije, ki obravnavajo teme, s katerimi se ukvarja skupina,

vzpostavi tesnejše stike s predstavniki različnih etičnih teles v Evropski uniji in državah prosilkah.

6.   Vsako mnenje se objavi takoj po sprejetju. Kadar mnenje ni sprejeto soglasno, se dodajo tudi nasprotna stališča. V primeru operativne zahteve za hitro svetovanje o določeni temi, se izdelajo kratke izjave, ki jim po potrebi sledi podrobna analiza, pri čemer je – kot pri vsakem mnenju – potrebna preglednost zagotovljena. Mnenja skupine EGE se vedno nanašajo na stanje tehnologije v času, ko je bilo mnenje izdano. Skupina EGE se lahko odloči posodobiti mnenje, če se ji zdi to potrebno.

7.   Skupina EGE sprejme svoj poslovnik.

8.   Pred iztekom mandata izdela EGE pod vodstvom predsednika poročilo o dejavnostih, ki se objavi.

Člen 5

Stroški zasedanj

Potne stroške in nadomestila za zasedanja skupine EGE krije Komisija v skladu s svojimi predpisi.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan imenovanja novih članov skupine EGE. Nadomestil bo Sklep 2009/757/ES.

V Bruslju, 23. decembra 2009

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 127, 20.5.2005, str. 17.

(2)  UL L 270, 15.10.2009, str. 18.