25.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1130/2009

z dne 24. novembra 2009

o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskih proizvodov

(kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1), zlasti člena 43(f) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 z dne 16. oktobra 1992 o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskih proizvodov (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Uredba (ES) št. 1234/2007 določa uporabo intervencijskega sistema.

(3)

Nekateri proizvodi, odstranjeni iz intervencije, so lahko predmet posebne uporabe in/ali namena. Treba je vzpostaviti sistem kontrole, ki bo zagotovil, da takšni proizvodi ne bodo preusmerjeni od njihove predvidene uporabe in/ali namena.

(4)

V primerih, ko je ena ali več držav članic vključenih v kontrolo, naj se uporablja Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (4).

(5)

Treba je določiti druge organe, pa tudi carinske organe, pristojne za izdajo kontrolnega izvoda T5 in za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskega blaga.

(6)

Zato, da bi zagotovili enako obravnavo prodaje iz intervencijskih zalog po znižanih cenah in primerljive sheme, ki urejajo dodeljevanje pomoči, zlasti izvoznih nadomestil, da bi zagotovili enako obravnavo podjetij v državah članicah in olajšali povrnitev neupravičeno dodeljenih gospodarskih prednosti, je primerno, da se določi plačilo zneska, ki je enak znesku nepravilno sproščene varščine.

(7)

Zaradi poenostavitve in učinkovitosti je primerno določiti, da se kontrolni izvod T5, potem ko so opravljeni potrebni pregledi, pošlje naravnosti agenciji, ki ima varščino, in da takrat, ko sta vključeni dve ali več držav članic, vsaka posamezna država članica kontrolne izvode T5 pošlje agenciji, ki ima varščino.

(8)

Za poenostavitev upravnih postopkov je zaželeno, da se vzpostavi večja fleksibilnost, kakor jo omogoča kontrolni izvod pri izvozu v skladu s sistemom, določenim v členih od 412 do 442a Uredbe (EGS) št. 2454/93, ki določa, da takrat, kadar se prevoz začne v Skupnosti in konča zunaj nje, ni treba opravljati formalnosti na carinskem uradu mejne postaje.

(9)

V nekaterih primerih se intervencijski proizvodi prodajajo po cenah, izračunanih z upoštevanjem zneska nadomestila, ki se uporablja za tretje države ali za določeno tretjo državo. Upravičenost za izvozno nadomestilo se torej odšteje od prodajne cene.

(10)

Za zagotavljanje pravilne izvedbe postopka je treba položiti varščino. Znesek varščine je izračunan z upoštevanjem različnih vidikov takšnega postopka, predvsem tveganja odklona v trgovanju in pravilnega izvajanja poslov podjetij.

(11)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

1.   Brez poseganja v posebna odstopanja, določena v predpisih Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode, ta uredba določa skupna podrobna pravila za preverjanje uporabe in/ali namena za proizvode, odstranjene iz intervencijskih zalog v skladu s členom 25 Uredbe (ES) št. 1234/2007, kadar so ti proizvodi predmet posebne uporabe in/ali namena.

2.   V tej uredbi „odprava“ pomeni postopek v zvezi s pošiljko blaga iz ene države članice v drugo in „izvoz“ pomeni postopek v zvezi s pošiljko blaga iz države članice za namen zunaj carinskega območja Skupnosti.

3.   V tej uredbi se Belgijsko-luksemburško gospodarsko združenje (BLEU) upošteva kot ena država članica.

Člen 2

1.   Od trenutka odstranitve proizvodov iz intervencijskih zalog in dokler ni ugotovljeno, da so pridobili predvideno uporabo in/ali namen, so proizvodi, navedeni v členu 1, predmet kontrole, ki vključuje fizične preglede, pregled dokumentov in revizijo poslovnih knjig določenega kontrolnega organa, v nadaljevanju imenovanega „pristojni kontrolni organ“.

Da bi se izognili diskriminaciji zaradi porekla proizvodov, vsaka država članica določi za vsak poseben ukrep ali za del takšnega ukrepa en kontrolni organ za preverjanje uporabe in/ali namena zadevnih proizvodov, ne glede na njihovo poreklo (iz Skupnosti ali nacionalno).

2.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se izvede kontrola, navedena v odstavku 1, in da se intervencijski proizvodi ne nadomestijo z drugimi proizvodi.

Ti ukrepi predpisujejo predvsem:

(a)

da podjetja, ki se ukvarjajo z intervencijskimi proizvodi ali s predelanimi intervencijskimi proizvodi, na primer z nakupom, prodajo, skladiščenjem, prevozom, pretovarjanjem, prepakiranjem ali z njihovo obdelavo ali predelavo, upoštevajo vse inšpekcijske ali kontrolne ukrepe, ki jih imajo za potrebne, in hranijo takšne evidence, da tako omogočijo pristojnim organom izvedbo vseh pregledov, ki jih imajo za potrebne;

(b)

da se proizvodi, navedeni v točki (a), skladiščijo in prevažajo ločeno od drugih proizvodov, tako da jih je mogoče identificirati.

Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, ki so jih sprejele v skladu s tem odstavkom.

3.   Postopek za kontrolni izvod T5, naveden v členu 912a(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93, se uporablja, ko se kontrola, navedena v odstavku 1 tega člena, izvaja v celoti ali deloma:

(a)

v državi članici, ki je druga od tiste, v kateri so proizvodi odstranjeni iz intervencijskih zalog;

ali

(b)

v državi članici, ki je druga od tiste, v kateri je bila položena varščina.

Kontrolni izvod T5 se izda in uporablja v skladu z določbami Uredbe (EGS) št. 2454/93, razen če v tej uredbi ni drugače določeno.

4.   Če intervencijska agencija, ki prodaja, v skladu s členom 3(1) ne izda kontrolnega izvoda T5, zagotovi naročilo za odstranitev. Države članice lahko dovolijo izdajo izpiskov iz naročila za odstranitev.

Za namene te uredbe pomenita „intervencijska agencija“ in „agencija“ plačilno ali intervencijsko agencijo.

Naročilo za odstranitev ali izpisek zadevna oseba preda pristojnemu kontrolnemu organu.

Člen 3

1.   Kontrolni izvod T5, naveden v členu 2(3), izda:

(a)

intervencijska agencija, ki prodaja, kadar so intervencijski proizvodi, odpravljeni v drugo državo članico, v stanju, v katerem so bili odvzeti iz intervencijskih zalog, v nadaljevanju imenovanem „nespremenjeno stanje“;

ali

(b)

pristojni kontrolni organ, kadar so intervencijski proizvodi odpravljeni v drugo državo članico po predelavi;

ali

(c)

carinski urad odhoda:

(i)

ob predložitvi naročila za odstranitev, ki ga je izdala intervencijska agencija, kadar se intervencijski proizvodi izvažajo v nespremenjenem stanju in bodo prečkali ozemlje ene ali več drugih držav članic;

(ii)

ob predložitvi kontrolnega dokumenta, ki ga je izdal pristojni kontrolni organ, v katerem ta organ izjavlja, da je bila predelava opravljena pod kontrolo, kadar se intervencijski proizvodi izvažajo po predelavi in bodo prečkali ozemlje ene ali več drugih držav članic.

Če se proizvodi v skladu s členom 39 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 skladiščijo v državi članici, vendar ne v državi članici, kjer je intervencijska agencija, ki prodaja, tedaj intervencijska agencija, ki prodaja, izda kontrolni izvod T5 ali odredi njegovo izdajo na svojo odgovornost.

Države članice lahko:

(a)

dovolijo, da kontrolni izvod T5 izda organ, ki je za ta namen določen namesto agencije, ki prodaja;

(b)

odločijo, da pooblaščeni imetniki intervencijskih proizvodov izdajo kontrolni izvod T5 na odgovornost intervencijske agencije. To pooblastilo se izda smiselno v skladu s pogoji iz člena 912g Uredbe (EGS) št. 2454/93.

V teh primerih je izdaja pogojena s predložitvijo naročila za odstranitev.

2.   Naročilo za odstranitev in kontrolni dokument, navedena v odstavku 1, imata zaporedno številko in vsebujeta:

(a)

opis proizvodov, ki je narejen tako, kakor je predpisano za izpolnitev polja 31 na kontrolnem izvodu T5, navedenem v členu 2(3), in kjer je to primerno, tudi vse druge informacije, potrebne za kontrolo;

(b)

število in vrsto pakiranj ter oznake in številke na pakiranjih;

(c)

bruto in neto maso proizvodov;

(d)

napotilo na uredbo, ki se uporablja;

(e)

podatke, ki jih je treba navesti v poljih od 104 in 106 na kontrolnem izvodu T5, vključno s številko prodajne pogodbe z intervencijsko agencijo.

Kontrolni dokument vsebuje številko prejšnjega kontrolnega izvoda T5 ali naročila za odstranitev.

Naročilo za odstranitev in kontrolni dokument hrani urad odhoda.

3.   Zadevna oseba izstavi izvirnik in dva izvoda kontrolnega izvoda T5. Organ, ki izdaja kontrolni izvod T5, pošlje izvod v vednost agenciji, kjer je položena varščina, v skladu s členom 5, in en izvod obdrži.

4.   Originalni kontrolni izvod T5 se vrne zadevni osebi ali njenemu predstavniku, ki ga predloži pristojnemu kontrolnemu organu v državi članici uporabe in/ali namena.

5.   Izvirnik kontrolnega izvoda T5 se po ustreznem zaznamku pristojnega kontrolnega organa v državi članici uporabe in/ali namena pošlje nazaj agenciji, ki ima varščino, navedeno v členu 5.

Polno ime in naslov agencije, ki ima varščino, zadevna oseba vpiše v polje B na kontrolnem izvodu T5.

6.   Če samo del proizvodov, navedenih na kontrolnem izvodu T5, izpolnjuje predpisane pogoje, pristojni organ na razdelku kontrolnega izvoda T5 z naslovom „Kontrola uporabe in/ali namena“ navede količino proizvodov, ki ustrezajo navedenim pogojem, in datum ali datume, ko je bil postopek opravljen.

Člen 4

Dokaz, da so zahteve po kontroli, predpisane v členu 2(1), izpolnjene, se izkazuje:

(a)

pri proizvodih, katerih odstranitev iz intervencijskih zalog in uporabo in/ali namen je kontroliral organ ene države članice, se predložijo dokumenti, ki jih določa ta država članica;

(b)

pri proizvodih, katerih uporabo in/ali namen so preverili organi v eni ali več državah članicah, vendar ne organi v tisti državi članici, kjer se je izvedla odstranitev iz intervencijskih zalog, se predložijo vsi kontrolni izvodi T5, izdani za kontrolo uporabe in/ali namena, ki so jih ustrezno potrdili in odobrili pristojni kontrolni organi;

(c)

pri proizvodih, katerih uporabo in/ali namen so preverili organi v državi članici, v kateri so bili odvzeti iz intervencijskih zalog, pa tudi v eni ali več drugih držav članic, se predložijo dokumenti, navedeni v točkah (a) in (b);

(d)

pri proizvodih, pri katerih so izvozne formalnosti in odhod iz carinskega območja Skupnosti potekali v državi članici, v kateri je bila opravljena končna predelava in v kateri je bila položena varščina, s predložitvijo dokumenta ali dokumentov, ki jih je določila ta država članica za dokazovanje izvoza, in z dokumenti, navedenimi v točkah (a) in/ali (b), če zajemajo predelavo.

Člen 5

1.   Če je zahtevana varščina za zagotavljanje pravilne uporabe in/ali namena proizvodov, navedenih v členu 1, se ta položi pred njihovim prevzemom. Navedena varščina se položi:

(a)

pri intervencijski agenciji v državi članici, kjer se predelava opravi ali začenja, če so to proizvodi, ki jih je treba predelati ali predelati in izvoziti;

(b)

v vseh drugih primerih pri intervencijski agenciji, ki prodaja.

2.   Če je varščina položena pri intervencijski agenciji države članice, ki pa ni tista država članica, v kateri je intervencijska agencija, ki prodaja, potem ta agencija takoj pošlje intervencijski agenciji, ki prodaja, pisno sporočilo, ki navaja:

(a)

številko ustrezne uredbe;

(b)

datum in/ali številko ponudbe/prodaje;

(c)

številko pogodbe;

(d)

ime kupca;

(e)

znesek varščine v eurih;

(f)

proizvod;

(g)

količino proizvodov;

(h)

datum, ko je bila varščina položena;

(i)

uporabo in/ali namen (kjer je to primerno).

Intervencijska agencija, ki prodaja, preveri podatke o varščini.

Člen 6

1.   Če je po sprostitvi celotne ali dela varščine, navedene v členu 5, ugotovljeno, da predpisana uporaba in/ali namen proizvodov nista bila v celoti pravilna, pristojni organ v državi članici, kjer je bila varščina sproščena, zahteva v skladu s členom 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (5), da zadevno podjetje plača znesek, enak znesku varščine, ki bi bila zasežena, če bi bila napaka upoštevana pred sprostitvijo varščine. Ta znesek je mogoče povečati za obresti, izračunane od dneva sprostitve do dneva pred datumom plačila.

Ko pristojni organ prejme znesek, naveden v prvem pododstavku, je izvedeno povračilo neupravičeno podeljene gospodarske prednosti.

2.   Plačilo se izvede v roku 30 dni od dneva prejema zahtevka za plačilo.

Kadar rok plačila ni upoštevan, države članice lahko odločijo, da namesto plačila dolgovani znesek odštejejo od poznejših izplačil zadevnemu podjetju.

3.   Obrestna mera se izračuna v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, ne sme pa biti nižja od obrestne mere, ki se uporablja za povračilo državnih zneskov.

Obresti se ne zaračunajo, ali pa največ v znesku, ki ga določi država članica in ki ustreza neupravičenemu dobičku, če je bila za sprostitev varščine kriva napaka pristojnega organa.

4.   Države članice opustijo zahtevo po plačilu, navedenem v odstavku 1, kadar znesek ne presega 60 EUR, če po nacionalni zakonodaji takšne primere pokrivajo podobni predpisi.

5.   Zneski, izterjani v skladu z odstavkom 1, se nakažejo plačilni agenciji in jih agencije vknjižijo kot prihodke, namenjene, Evropskemu kmetijskemu jamstvenemu skladu (EKJS), za mesec, ko je bil denar dejansko prejet.

Člen 7

1.   Kjer predpisanih odločb o uporabi in/ali namenu ni mogoče izpolniti zaradi višje sile, organ v državi članici, kjer je bila varščina položena, ali če varščina ni bila položena, organ v državi članici, kjer so bili proizvodi odstranjeni iz intervencijskih zalog, na zahtevo zadevne osebe odloči:

(a)

da se rok, določen za transakcijo, podaljša za toliko časa, kakor je potrebno glede na navedene okoliščine;

ali

(b)

če so proizvodi nepovratno izgubljeni, da se razume, da je bila kontrola opravljena.

Vendar pa v primerih višje sile, kjer ukrepi, navedeni v točkah (a) in (b), niso primerni, pristojni organ obvesti Komisijo, ki lahko določi potrebne ukrepe v skladu s postopkom, predpisanim v členu 195 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

2.   Zahtevo, navedeno v odstavku 1, je treba vložiti v 30 dneh od dneva, ko je zadevna oseba prejela obvestilo, da so nastopile okoliščine, ki kažejo na morebitni primer višje sile, vendar v roku, določenem v posebni uredbi za predložitev dokazov, potrebnih za sprostitev varščine.

3.   Zadevna oseba predloži dokaze o okoliščinah, ki jih razume kot višjo silo.

POGLAVJE II

PROIZVODI, ZA KATERE VELJA PREDPISANA UPORABA ALI POSEBNI NAMEN ZNOTRAJ SKUPNOSTI

Člen 8

1.   Razume se, da proizvodi izpolnjujejo predpisane določbe o uporabi in/ali namenu, kadar je ugotovljeno:

(a)

za proizvode, ki jih je treba predelati in/ali je vanje treba vključiti druge proizvode, oba postopka sta v nadaljevanju imenovana „predelava“, da so bili predelani;

(b)

za proizvode, ki se prodajajo za neposredno porabo kot koncentrirani proizvodi, da so bili koncentrirani, pakirani za maloprodajo in prevzeti v maloprodajo;

(c)

za proizvode, namenjene porabi v nekaterih institucijah ali organizacijah ali v vojski in podobnih silah, da so bili navedenim institucijam ali organizacijam ali vojski in podobnim silam dostavljeni in od njih prevzeti;

in kjer je to primerno, da so bili postopki, navedeni pod točkami (a), (b) in (c), opravljeni v predpisanem roku.

2.   Zahteve, navedene v odstavku 1(a), (b) in (c), so osnovne zahteve v smislu člena 20 Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 (6).

Člen 9

1.   Kadar se uporablja kontrolni izvod T5, se izpolnijo polja 103, 104, 106 in 107 pod naslovom „Dodatni zaznamki“.

Polji 104 in 106 nosita zaznamke, določene v ustrezni uredbi.

Polje 106 navaja tudi številko prodajne pogodbe z intervencijsko agencijo, in kadar je to primerno, številko naročila za odstranitev.

Polje 107 navaja številko ustrezne uredbe.

2.   Če so proizvodi odpravljeni v tretjo državo članico, se smiselno uporabljajo določbe člena 22.

3.   Če dva ali več postopkov zaporedno poteka v isti državi članici, se smiselno uporabljajo določbe člena 23.

Člen 10

Varščina se sprosti ob predložitvi dokazil, navedenih v členu 4.

Člen 11

Če agencija, navedena v členu 3(5), ne prejme kontrolnega izvoda T5 v treh mesecih

(a)

od poteka roka, določenega za izvedbo zadevne transakcije,

ali

(b)

od izdaje, če takšen rok ni določen,

zaradi okoliščin, na katere zadevna stranka ni mogla vplivati, ta lahko vloži zahtevek pri pristojnih organih, da sprejmejo druge dokumente kot enakovredne, in navede razloge za takšen zahtevek ter priloži dokazilne listine. Takšne dokazilne listine vsebujejo napotilo h kontrolnemu izvodu T5 in potrdilo, izdano od pristojnih kontrolnih organov, ki so preverjali uporabo proizvodov ali ki so dali preveriti, da so bili proizvodi uporabljeni, kakor je predvideno, pa tudi datum, ko so proizvodi prejeli navedeno uporabo in/ali namen.

POGLAVJE III

PROIZVODI, IZVOŽENI IZ SKUPNOSTI V NESPREMENJENEM STANJU

Člen 12

1.   Razume se, da so proizvodi dosegli predpisani namen, ko je ugotovljeno, da:

(a)

so zapustili carinsko območje Skupnosti v nespremenjenem stanju; v tej uredbi se za dobave proizvodov, namenjenih izključno porabi na vrtalnih ali črpalnih ploščadih, vključno z delovnimi postajami, ki zagotavljajo podporne storitve takšnim ploščadim na območju evropske kontinentalne police ali na območju kontinentalne police neevropskega dela Skupnosti, vendar zunaj območja treh milj od meje, ki se uporablja za določanje teritorialnih voda države članice, razume, da so zapustile carinsko območje Skupnosti;

ali

(b)

so v primeru, določenem v členu 33(1) Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 (7), dosegli svoj namen;

ali

(c)

so bili nameščeni v oskrbovalno skladišče, odobreno v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 612/2009;

ali

(d)

so opravili carinske formalnosti za porabo v določeni tretji državi, če so proizvodi namenjeni uvozu v to državo;

in kjer je to primerno, da so bili postopki, navedeni pod točkami od (a) do (d), opravljeni v predpisanem roku.

2.   Zahteve, določene v točkah od (a) do (d) odstavka 1, so osnovne zahteve v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85, brez poseganja v določbe člena 16(2) te uredbe.

3.   Če so bili proizvodi nameščeni v oskrbovalno skladišče, navedeno v odstavku 1(c), se uporabljajo določbe členov od 37 do 40 Uredbe (ES) št. 612/2009, razen člena 39(3), čeprav se nadomestila ne uporabljajo.

4.   Uporabljajo se določbe drugega pododstavka člena 7(3) Uredbe (ES) št. 612/2009.

Člen 13

1.   Če se intervencijski proizvodi izvažajo v nespremenjenem stanju, carinski organi sprejmejo izvozno deklaracijo v državi članici, kjer so bili proizvodi odstranjeni iz zalog.

2.   Izvozna deklaracija in spremljajoči dokumenti, ki se zahtevajo v skladu z zakonodajo Skupnosti, vsebujejo, odvisno od primera, vnos:

(a)

„Intervencijski proizvodi z nadomestilom — Uredba (ES) št. 1130/2009“, (official number of this Regulation)

ali

(b)

„Intervencijski proizvodi brez nadomestila — Uredba (ES) št. 1130/2009“. (official number of this Regulation)

3.   Čeprav se za proizvode, ki se izvažajo, nadomestilo ne uporablja, se po sprejetju ustrezne izvozne deklaracije razume, da jih ne zajema več člen 23(2) Pogodbe in se za njihovo gibanje uporabljajo določbe člena 340c(3)(b) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

4.   Za sprostitev varščine se uporabljajo pogoji za časovne omejitve, ki jih je treba upoštevati za odobritev nadomestila, in dokazilo, ki ga je treba predložiti v ta namen.

Člen 14

1.   Če se uporablja kontrolni izvod T5, se izpolnijo polja 103, 104, 106, 107, in kjer je to primerno, 105, pod naslovom „Dodatni zaznamki“.

Polji 104 in 106 nosita zaznamke, ki jih določa ustrezna uredba.

Polje 106 navaja tudi:

(a)

številko prodajne pogodbe z intervencijsko agencijo,

in

(b)

številko naročila za odstranitev.

Polje 107 navaja številko ustrezne uredbe.

2.   Če se za sprostitev varščine, navedene v členu 5, in za plačilo nadomestila zahteva kontrolni izvod T5, ki dokazuje izvoz blaga, pristojni organ, ki ima varščino, takoj pošlje overjeno kopijo kontrolnega izvoda T5 neposredno organu, pristojnemu za plačilo nadomestila.

V tem primeru zadevna oseba v polje 106 na kontrolnem izvodu T5 vnese naslednje:

„Nadomestilo izplača… (z navedbo polnega imena in naslova organa, ki je pristojen za izplačilo nadomestila)“.

3.   Če ni mogoče v 12-mesečnem roku predložiti dokazila o izvozu zaradi plačila nadomestila v skladu s členom 46(2) Uredbe (ES) št. 612/2009 zaradi upravnih zamud agencije, ki ima varščino, pri pošiljanju kontrolnega izvoda T5 organu, pristojnemu za plačilo nadomestila, se datum prejema pri agenciji, ki ima varščino, razume tudi kot datum prejema pri organu za plačilo nadomestila.

Člen 15

1.   Če se, ko carinski organi prejmejo izvozno deklaracijo, za proizvode uvede eden od postopkov, določenih v členih od 412 do 442a Uredbe (EGS) št. 2454/93 za prevoz do namembne postaje ali za dobavo prejemniku zunaj carinskega območja Skupnosti, se razume, da so bili izvoženi takoj, ko so dani v navedeni postopek.

2.   Ko se uporablja odstavek 1, carinski urad odhoda, ki sprejme izvozno deklaracijo, poskrbi za vnos enega izmed zaznamkov, odvisno od primera, navedenih v členu 11(4) ali (5) Uredbe (ES) št. 612/2009, na dokument, ki se izdaja kot dokazilo o izvozu.

3.   Carinski urad odhoda lahko dovoli, da se pogodba o prevozu spremeni tako, da se prevoz konča v Skupnosti, le takrat, kadar je ugotovljeno:

(a)

če je bila položena varščina pri intervencijski agenciji kot zagotovilo za izvedbo izvoza in da ta varščina ni bila sproščena;

ali

(b)

da je bila položena nova varščina.

Če pa je bila varščina sproščena v skladu z odstavkom 1 in proizvod dejansko ni zapustil carinskega območja Skupnosti v predpisanem roku, carinski urad odhoda o tem obvesti agencijo, ki je odgovorna za sprostitev varščine, in ji čim prej pošlje vse potrebne podatke. V takšnih primerih se razume, da je bila ob sprostitvi varščine storjena napaka, in je treba izterjati enak znesek.

Člen 16

1.   Varščina se sprosti ob predložitvi dokazil, navedenih v členu 4.

Poleg tega se varščina sprosti ob predložitvi dokazil, navedenih v členih 16 in 17 Uredbe (EGS) št. 612/2009:

(a)

če se proizvodi uvažajo v določeno tretjo državo ali

(b)

če obstajajo v primerih, ko se proizvodi izvažajo iz Skupnosti, resni dvomi o pravem namembnem kraju.

Pristojni organi v državi članici lahko zahtevajo zadostna dodatna dokazila o tem, da so bili proizvodi resnično dani na trg v tretji državi uvoznici.

Če obstajajo resni dvomi o resničnem namenu proizvodov, lahko Komisija zahteva, da država članica uporabi določbe tega odstavka.

2.   Če se proizvod uvaža v določeno tretjo državo in če se znesek nadomestila odšteje od prodajne cene in ustrezna dokazila, navedena v odstavku 1, niso dostavljena:

(a)

se del varščine sprosti ob predložitvi dokazil, da je proizvod zapustil carinsko območje Skupnosti; sproščeni znesek je enak najnižjemu nadomestilu, določenemu v skladu s členom 25(2) Uredbe (ES) št. 612/2009, ki se uporablja na dan, ko je sprejeta izvozna deklaracija;

(b)

poleg zneska, navedenega pod točko (a), se del varščine, ki ustreza razliki med najnižjim nadomestilom iz točke (a) in zneskom nadomestila, ki se uporablja na dan, ko je bila sprejeta izvozna deklaracija za dejansko tretjo državo uvoznico, če ta znesek ne presega zneska nadomestila, ki se uporablja za obvezno namembno območje, sprosti, če

(i)

izvoza v zgoraj navedeno tretjo državo ni bilo mogoče opraviti zaradi višje sile in

(ii)

se predložijo dokazila o uvozu v drugo namembno državo v skladu z odstavkom 1.

Člen 17

1.   Kjer se uporabljata člena 186 in 187 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (8):

(a)

se varščina, navedena v členu 5(1) te uredbe, zaseže, če še ni bila sproščena;

(b)

če je bila varščina že sproščena, je treba izterjati enak znesek.

2.   Če proizvodi, za katere je bila položena varščina, navedena v členu 5(1), zapustijo carinsko območje Skupnosti in formalnosti za pridobitev nadomestila še niso končane, se za potrebe členov od 185, 186 in 187 Uredbe (EGS) št. 2913/92 razume, da so bile končane, in uporabi se odstavek 1.

3.   Znesek varščine, naveden v odstavkih 1 in 2, se razume kot zasežena varščina v smislu člena 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 352/78 (9).

4.   Zadevna oseba pristojnemu organu s potrdilom, ki ga je izdala zadevna intervencijska agencija, dokaže, da so bile določbe iz odstavka 1 izpolnjene ali da varščina ni bila položena.

Člen 18

Če kontrolnega izvoda T5, ki dokazuje izpolnitev določbe o predpisanem namenu proizvodov, navedenem v členu 12(1), ne prejme agencija, navedena v členu 3(5), v treh mesecih od izdaje zaradi okoliščin, na katere zadevna stranka ne more vplivati, lahko zadevna stranka v skladu z določbami člena 46(3) Uredbe (ES) št. 612/2009 pristojnemu organu predloži utemeljen zahtevek, naj se drugi dokumenti obravnavajo kot enakovredni.

POGLAVJE IV

PROIZVODI, IZVOŽENI IZ SKUPNOSTI PO PREDELAVI

Člen 19

Šteje se, da so določbe o uporabi in namenu proizvodov izpolnjene, ko je ugotovljeno, da so izpolnjene zahteve iz členov 8 in 12.

Člen 20

Če se proizvodi izvažajo po predelavi, carinski organi sprejmejo izvozno deklaracijo v državi članici, kjer je bila opravljena končna predelava.

Člen 21

1.   Če so proizvodi odpravljeni v nespremenjenem stanju v predelavo, ki ji sledi izvoz, kontrolni izvod T5 izda intervencijska agencija, ki prodaja, in izpolnijo se polja 103, 104, 106 in 107 pod naslovom „Dodatni zaznamki“.

Polji 104 in 106 nosita zaznamke, ki jih določa ustrezna uredba.

Polje 106 navaja tudi:

(a)

številko prodajne pogodbe z intervencijsko agencijo;

(b)

če je to primerno, številko naročila za odstranitev; in

(c)

zaznamek „Intervencijski proizvodi, ki bodo dani v izvoz po zunanjem skupnostnem tranzitnem postopku“.

Polje 107 navaja številko ustrezne uredbe.

2.   Če so proizvodi po predelavi v državi članici, v kateri so bili odstranjeni iz intervencijskih zalog, odpravljeni za nadaljnjo predelavo, ki ji sledi izvoz, kontrolni izvod T5 izda organ, ki preverja predelavo.

V delu kontrolnega izvoda T5 z naslovom „Dodatni zaznamki“ se izpolnijo polja 103, 104, 106 in 107.

Polji 104 in 106 nosita zaznamke, ki jih določa ustrezna uredba.

Polje 106 navaja tudi:

(a)

številko prodajne pogodbe z intervencijsko agencijo, in

(b)

zaznamek „Intervencijski proizvodi, ki bodo dani v izvoz po zunanjem skupnostnem tranzitnem postopku“.

Polje 107 navaja številko ustrezne uredbe.

3.   Če se proizvodi izvažajo po predelavi in prečkajo ozemlje ene ali več držav članic, izda kontrolni izvod T5 carinski urad odhoda ob predložitvi dokumenta, izdanega od organa, ki je preverjal predelavo. Dokument hrani carinski urad odhoda.

Predložitev dokumenta pa ni potrebna v primerih, ko je carinski urad odhoda preverjal ustrezno predelavo.

V delu kontrolnega izvoda T5 z naslovom „Dodatni zaznamki“ se izpolnijo polja 103, 104, 106 in 107, in kjer je to primerno, polje 105.

Polji 104 in 106 nosita zaznamke, ki jih določa ustrezna uredba.

Polje 106 navaja tudi:

(a)

številko prodajne pogodbe z intervencijsko agencijo, in

(b)

če je to primerno, številko dokumenta, iz prvega pododstavka.

Polje 107 navaja številko ustrezne uredbe.

4.   Če se za sprostitev varščine, navedene v členu 5, in za plačilo nadomestila zahteva kontrolni izvod T5, ki dokazuje izvoz blaga, pristojni organ, ki ima varščino, takoj pošlje potrjeno kopijo kontrolnega izvoda T5 neposredno organu, ki je pristojen za plačilo nadomestila.

V tem primeru zadevna oseba v polje 106 na kontrolnem izvodu T5 vnese naslednje:

„Nadomestilo izplača… (z navedbo države članice in polnega imena ter naslova organa, ki je pristojen za izplačilo nadomestila).“

Člen 22

1.   Če so bili proizvodi odpravljeni v drugo državo članico v predelavo in bodo predelani proizvodi:

(a)

poslani v tretjo državo članico ali drugo državo članico za nadaljnjo predelavo;

ali

(b)

prečkali ozemlje tretje države članice ali druge države članice, da se izvozijo,

potem pristojni organ, naveden v členu 21(2) ali (3), kakor je to primerno, izda enega ali več kontrolnih izvodov T5.

Kontrolni izvod ali izvodi T5 se izpolnijo:

(a)

če se uporablja točka (a) prvega pododstavka, kakor je navedeno v členu 21(2)(b);

(b)

če se uporablja točka (b) prvega pododstavka, kakor je navedeno v členu 21(3)(b),

tako da se upoštevajo navodila, dana v originalnem kontrolnem izvodu T5. Poleg tega se v polje 106 kontrolnega izvoda ali kontrolnih izvodov T5 vnesejo registracijska številka in datum izdaje poprejšnjega dokumenta in ime organa, ki ga je izdal.

2.   V primeru, navedenem v odstavku 1, pristojni organ, ki je preverjal postopek, po vnosu primernega zaznamka takoj vrne originalni kontrolni izvod T5 neposredno agenciji, navedeni v členu 3(5), in v originalnem kontrolnem izvodu v polju z naslovom „Kontrola uporabe in/ali namena“ navede, da je bil proizvod odpravljen v drugo državo članico za nadaljnjo predelavo, pakiranje, prevzem ali izvoz. Originalni kontrolni izvod T5 navaja registracijsko številko ali številke ali napotila na kontrolne izvode T5, ki so bili izdani v ta namen.

3.   Dokument, naveden v členu 4(a), ima podobne zaznamke, kakor so tisti, določeni v odstavku 2.

Člen 23

1.   Kjer dva ali več postopkov, razen izvoza (kakor so predelava, pakiranje, prevzem), poteka zaporedno v isti državi članici, se ta država članica lahko odloči, da bo te postopke razumela kot en postopek. V tem primeru ni potrebna izdaja nadaljnjih kontrolnih izvodov T5, dokler niso opravljeni vsi postopki.

Originalni kontrolni izvod T5 je vrnjen agenciji, navedeni v členu 3(5), potem ko je bila opravljena kontrola vseh postopkov. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo pravilno delovanje takšnega sistema.

2.   Če se država članica odloči, da postopka, navedenega v odstavku 1, ne bo upoštevala, pristojni organ po vsakem zaporednem postopku izda kontrolni izvod T5. Pristojni organ, ki postopke preverja, na kontrolnem izvodu T5 v polju z naslovom „Kontrola uporabe in/ali namena“ navede, da je bil proizvod poslan v isto državo članico v nadaljnjo predelavo, pakiranje, prevzem ali izvoz. Originalni kontrolni izvod T5 navaja registracijsko številko ali številke ali napotila na kontrolne izvode T5, ki so bili izdani v ta namen.

3.   Dokument, naveden v členu 4(a), ima podobne zaznamke, kakor so tisti, določeni v odstavku 2.

Člen 24

Za to poglavje se uporabljajo členi 11, 13(2),(3) in (4), 14(3) in členi 15 do 18.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 25

1.   Države članice sporočijo Komisiji polno ime in naslov pristojnega kontrolnega organa, kakor je navedeno v členu 2(1). Komisija obvesti druge države članice.

2.   Države članice vsako četrtletje obvestijo Komisijo o primerih, v katerih so uporabile člen 7(1), in navedejo nastale okoliščine, vključene količine in sprejete ukrepe.

3.   Države članice vsako leto 1. marca in 1. septembra Komisiji pošljejo odgovore, v katerih navedejo število zahtevkov, oddanih v skladu s členom 11 ali 18, razloge, če so znani, za nevračanje kontrolnega izvoda T5, zadevne količine in naravo sprejetih nadomestnih dokumentov.

Člen 26

Uredba (EGS) št. 3002/92 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 27

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2009

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str.1.

(2)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17.

(3)  Glej Prilogo I.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(5)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(6)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

(7)  UL L 186, 17.7.2009, str. 1.

(8)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(9)  UL L 50, 22.2.1978, str. 1.


PRILOGA I

Razveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92

(UL L 301, 17.10.1992, str. 17)

Uredba Komisije (EGS) št. 75/93

(UL L 11, 19.1.1993, str. 5)

Uredba Komisije (EGS) št. 1938/93

(UL L 176, 20.7.1993, str. 12)

Uredba Komisije (ES) št. 770/96

(UL L 104, 27.4.1996, str. 13)


PRILOGA II

Primerjalna Tabela

Uredba (EGS) št. 3002/92

Ta uredba

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(3)

Člen 1(4)

Člen 1(3)

Člen 2(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 2(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 2(1), tretji pododstavek

Člen 2(2), prvi pododstavek, uvodno besedilo in prva in druga alinea

Člen 2(2), prvi pododstavek

Člen 2(2), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2(2), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2(2), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 2(2), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 2(2), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 2(2), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 2(2), tretji pododstavek

Člen 2(2), tretji pododstavek

Člen 2(3), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2(3), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2(3), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 2(3), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 2(3), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 2(3), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 2(3), drugi pododstavek

Člen 2(3), drugi pododstavek

Člen 2(4), prvi podostavek

Člen 2(4), prvi pododstavek

Člen 2(4), drugi pododstavek

Člen 2(4), drugi pododstavek

Člen 2(4), tretji pododstavek

Člen 3(1)(a), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 3(1), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 3(1)(a), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 3(1), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 3(1)(a), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 3(1), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 3(1)(a), prvi pododstavek, tretja alinea, uvodno besedilo

Člen 3(1), prvi pododstavek, točka (c), uvodno besedilo

Člen 3(1)(a), prvi pododstavek, tretja alinea, prva podalinea

Člen 3(1), prvi pododstavek, točka (c)(i)

Člen 3(1)(a), prvi pododstavek, tretja alinea, druga podalinea

Člen 3(1), prvi pododstavek, točka (c)(ii)

Člen 3(1)(a), drugi pododstavek

Člen 3(1), drugi pododstavek

Člen 3(1)(a), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 3(1), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 3(1)(a), tretji pododstavek, prva alinea

Člen 3(1), tretji pododstavek, točka (a)

Člen 3(1)(a), tretji pododstavek, druga alinea

Člen 3(1), tretji pododstavek, točka (b)

Člen 3(1)(a), četrti pododstavek

Člen 3(1), četrti pododstavek

Člen 3(1)(b), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 3(2), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 3(1)(b), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 3(2), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 3(1)(b), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 3(2), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 3(1)(b), prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 3(2), prvi pododstavek, točka (c)

Člen 3(1)(b), prvi pododstavek, četrta alinea

Člen 3(2), prvi pododstavek, točka (d)

Člen 3(1)(b), prvi pododstavek, peta alinea

Člen 3(2), prvi pododstavek, točka (e)

Člen 3(1)(b), drugi pododstavek

Člen 3(2), drugi pododstavek

Člen 3(1)(b), tretji pododstavek

Člen 3(2), tretji pododstavek

Člen 3(1)(c)

Člen 3(3)

Člen 3(1)(d)

Člen 3(4)

Člen 3(2)

Člen 3(5)

Člen 3(3)

Člen 3(6)

Člen 4

Člen 4

Člen 5(1), uvodni del

Člen 5(1), uvodni del

Člen 5(1), prva alinea

Člen 5(1)(a)

Člen 5(1), druga alinea

Člen 5(1)(b)

Člen 5(2), prvi pododstavek, uvodni del

Člen 5(2), prvi pododstavek, uvodni del

Člen 5(2), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 5(2), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 5(2), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 5(2), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 5(2), prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 5(2), prvi pododstavek, točka (c)

Člen 5(2), prvi pododstavek, četrta alinea

Člen 5(2), prvi pododstavek, točka (d)

Člen 5(2), prvi pododstavek, peta alinea

Člen 5(2), prvi pododstavek, točka (e)

Člen 5(2), prvi pododstavek, šesta alinea

Člen 5(2), prvi pododstavek, točka (f)

Člen 5(2), prvi pododstavek, sedma alinea

Člen 5(2), prvi pododstavek, točka (g)

Člen 5(2), prvi pododstavek, osma alinea

Člen 5(2), prvi pododstavek, točka (h)

Člen 5(2), prvi pododstavek, deveta alinea

Člen 5(2), prvi pododstavek, točka (i)

Člen 5(2), drugi pododstavek

Člen 5(2), drugi pododstavek

Člen 5a

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8(1), prvi pododstavek

Člen 9(1), prvi pododstavek

Člen 8(1), drugi pododstavek

Člen 9(1), drugi pododstavek

Člen 8(1), tretji pododstavek, uvodno besedilo in prva in druga alinea

Člen 9(1), tretji pododstavek

Člen 8(1), četrti pododstavek

Člen 9(1), četrti pododstavek

Člen 8(2) in (3)

Člen 9(2) in (3)

Člen 9

Člen 10

Člen 10, uvodno besedilo

Člen 11, uvodno besedilo

Člen 10, prva alinea

Člen 11(a)

Člen 10, druga alinea

Člen 11(b)

Člen 10, končni del

Člen 11, končni del

Člen 11

Člen 12

Člen 12(1)

Člen 13(1)

Člen 12(2), uvodno besedilo

Člen 13(2), uvodno besedilo

Člen 12(2), prva alinea

Člen 13(2)(a)

Člen 12(2), druga alinea

Člen 13(2)(b)

Člen 12(3)

Člen 13(3)

Člen 12(4)

Člen 13(4)

Člen 13(1), prvi pododstavek

Člen 14(1), prvi pododstavek

Člen 13(1), drugi pododstavek

Člen 14(1), drugi pododstavek

Člen 13(1), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 14(1), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 13(1), tretji pododstavek, prva alinea

Člen 14(1), tretji pododstavek, točka (a)

Člen 13(1), tretji pododstavek, druga alinea

Člen 14(1), tretji pododstavek, točka (b)

Člen 13(1), četrti pododstavek

Člen 14(1), četrti pododstavek

Člen 13(2)

Člen 14(2)

Člen 13(3)

Člen 14(3)

Člen 14(1) in (2)

Člen 15 (1) in (2)

Člen 14(3), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 15(3), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 14(3), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 15(3), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 14(3), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 15(3), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 14(3), drugi pododstavek

Člen 15(3), drugi pododstavek

Člen 15(1), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 16(1), prvi pododstavek

Člen 15(1), prvi pododstavek, končni del

Člen 16(1), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 15(1), prvi pododstavek, prva in druga alinea

Člen 16(1), drugi pododstavek, točki (a) in (b)

Člen 15(1), drugi pododstavek

Člen 16(1), tretji pododstavek

Člen 15(1), tretji pododstavek

Člen 16(1), četrti pododstavek

Člen 15(2), uvodno besedilo

Člen 16(2), uvodno besedilo

Člen 15(2)(a)

Člen 16(2)(a)

Člen 15(2)(b), uvodni del

Člen 16(2)(b), uvodni del

Člen 15(2)(b), prva alinea

Člen 16(2)(b)(i)

Člen 15(2)(b), druga alinea

Člen 16(2)(b)(ii)

Člen 16(1), uvodno besedilo

Člen 17(1), uvodno besedilo

Člen 16(1), prva alinea

Člen 17(1)(a)

Člen 16(1), druga alinea

Člen 17(1)(b)

Člen 16(2)

Člen 17(2)

Člen 16(3)

Člen 17(3)

Člen 16(4)

Člen 17(4)

Člen 17

Člen 18

Člen 18

Člen 19

Člen 19

Člen 20

Člen 20(1), prvi pododstavek

Člen 21(1), prvi pododstavek

Člen 20(1), drugi pododstavek

Člen 21(1), drugi pododstavek

Člen 20(1), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 21(1), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 20(1), tretji pododstavek, prva alinea

Člen 21(1), tretji pododstavek, točka (a)

Člen 20(1), tretji pododstavek, druga alinea

Člen 21(1), tretji pododstavek, točka (b)

Člen 20(1), tretji pododstavek, tretja alinea

Člen 21(1), tretji pododstavek, točka (c)

Člen 20(1), četrti pododstavek

Člen 21(1), četrti pododstavek

Člen 20(2)(a)

Člen 21(2), prvi pododstavek

Člen 20(2)(b), prvi pododstavek

Člen 21(2), drugi pododstavek

Člen 20(2)(b), drugi pododstavek

Člen 21(2), tretji pododstavek

Člen 20(2)(b), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 21(2), četrti pododstavek, uvodno besedilo

Člen 20(2)(b), tretji pododstavek, prva alinea

Člen 21(2), četrti pododstavek, točka (a)

Člen 20(2)(b), tretji pododstavek, druga alinea

Člen 21(2), četrti pododstavek, točka (b)

Člen 20(2)(b), četrti pododstavek

Člen 21(2), peti pododstavek

Člen 20(3)(a)

Člen 21(3), prvi in drugi pododstavek

Člen 20(3)(b), prvi pododstavek

Člen 21(3), tretji pododstavek

Člen 20(3)(b), drugi pododstavek

Člen 21(3), četrti pododstavek

Člen 20(3)(b), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 21(3), peti pododstavek, uvodno besedilo

Člen 20(3)(b), tretji pododstavek, prva alinea

Člen 21(3), peti pododstavek, točka (a)

Člen 20(3)(b), tretji pododstavek, druga alinea

Člen 21(3), peti pododstavek, točka (b)

Člen 20(3)(b), četrti pododstavek

Člen 21(3), šesti pododstavek

Člen 20(4)

Člen 21(4)

Člen 21(1), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 22(1), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 21(1), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 22(1), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 21(1), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 22(1), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 21(1), prvi pododstavek, končno besedilo

Člen 22(1), prvi pododstavek, končno besedilo

Člen 21(1), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 22(1), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 21(1), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 22(1), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 21(1), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 22(1), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 21(1), drugi pododstavek, končno besedilo

Člen 22(1), drugi pododstavek, končno besedilo

Člen 21(2)

Člen 22(2)

Člen 21(3)

Člen 22(3)

Člen 22

Člen 23

Člen 23

Člen 24

Člen 24

Člen 25

Člen 25

Člen 26

Člen 26

Člen 27

Priloga I

Priloga II