25.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1128/2009

z dne 20. novembra 2009

o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 36 in 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izboljšanje preglednosti prava Skupnosti je bistveni del strategije za boljše oblikovanje pravnih aktov, ki jo izvajajo institucije Skupnosti. Zato je primerno iz veljavne zakonodaje umakniti tiste akte, ki nimajo več pravega učinka.

(2)

Uredba Sveta (EGS) št. 2602/69 z dne 18. decembra 1969 o ohranitvi postopka Upravljalnega odbora (2) je postala brezpredmetna, saj je njena vsebina povzeta v poznejših aktih.

(3)

Odločba Sveta 85/360/EGS z dne 16. julija 1985 o prestrukturiranju sistema kmetijskih statističnih raziskovanj v Grčiji (3) je zajemala obdobje med 1986 in 1996 in je zato postala brezpredmetna.

(4)

Uredba Sveta (EGS) št. 3570/90 z dne 4. decembra 1990 o odstopanjih v zvezi s kmetijskimi statističnimi raziskovanji v Nemčiji glede na združitev Nemčije (4) je bila namenjena uporabi v prehodnem obdobju po nemški združitvi in je zato brezpredmetna.

(5)

Uredba Sveta (ES) št. 2611/95 z dne 25. oktobra 1995 o možnosti dodelitve nacionalne pomoči za nadomestilo izgub kmetijskih dohodkov, povzročenih z monetarnimi spremembami v drugih državah članicah (5) se je nanašala na možnosti dodelitve triletne pomoči, ki jo je bilo treba priglasiti pred 30. junijem 1996, in je zato brezpredmetna.

(6)

Uredba Sveta (ES) št. 1107/2007 z dne 26. septembra 2007 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete glede prahe za leto 2008 (6) je pokrivala le leto 2008 in je zato brezpredmetna.

(7)

Zaradi pravne varnosti in jasnosti bi bilo treba zastarele uredbe in odločbo razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uredbe (EGS) št. 2602/69, (EGS) št. 3570/90, (ES) št. 2611/95 in (ES) št. 1107/2007 in Odločba 85/360/EGS se razveljavijo.

2.   Razveljavitev uredb in odločbe iz odstavka 1 ne posega v veljavnost aktov Skupnosti, sprejetih na podlagi navedenih uredb in odločbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2009

Za Svet

Predsednik

E. ERLANDSSON


(1)  Mnenje še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 324, 27.12.1969, str. 23.

(3)  UL L 191, 23.7.1985, str. 53.

(4)  UL L 353, 17.12.1990, str. 8.

(5)  UL L 268, 10.11.1995, str. 3.

(6)  UL L 253, 28.9.2007, str. 1.