17.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 301/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1098/2009

z dne 16. novembra 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti členov 144(1) in 148 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V okviru tarifnih koncesij, določenih v Sklepu št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES–Turčija z dne 25. februarja 1998 o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode (2), se je Komisija obvezala odpreti letne uvozne kvote po stopnji nič v količini 2 300 ton za sire s poreklom iz Turčije, ki sodijo v tarifne oznake KN 0406 90 29, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 in ex 0406 90 88.

(2)

Podrobna pravila za upravljanje te uvozne tarifne kvote, v nadaljevanju: „kvota“, so sedaj določena v Uredbi Komisije (ES) št. 2535/2001 (3).

(3)

Upravljanje tarifnih kvot po metodi časovnega zaporedja vlaganja zahtevkov, kakor je navedeno v členu 144(2)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007, se je izkazalo za pozitivno v drugih kmetijskih sektorjih. Zaradi poenostavitve postopkov je to metodo odslej treba uporabljati za kvoto iz te uredbe. To je treba izvajati v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (4).

(4)

Glede posebnosti, povezanih s prehodom z enega sistema upravljanja na drugega, je treba upoštevati, da se člen 308c(2) in (3) Uredbe (EGS) št. 2454/93 ne uporablja za kvotno obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010.

(5)

Uredbo Komisije (ES) št. 2535/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

1.

V členu 5 se črta točka (d).

2.

V členu 19 se črta točka (c).

3.

Člen 19a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19a

1.   Členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93 se uporabljajo za kvote iz Priloge VIIa in določene v:

(a)

Uredbi Sveta (EGS) št. 312/2003 (5);

(b)

Uredbi Sveta (EGS) št. 747/2001 (6);

(c)

Prilogi IV, seznamu 4 Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju z Južno Afriko (7);

(d)

Prilogi I k Protokolu št. 1 Sklepa št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES–Turčija (8).

2.   Za uvoze iz kvot, navedenih v odstavku 1, ni treba predložiti uvoznega dovoljenja.

2a   Za kvoto iz odstavka 1(d) se člena 308c(2) in (3) Uredbe (EGS) št. 2454/93 ne uporablja za kvotno obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010.

4.   Uporaba zmanjšane carinske stopnje je pogojena s predložitvijo dokazila o poreklu, ki je bilo izdano v skladu s:

(a)

Prilogo III k Sporazumu z Republiko Čile;

(b)

Protokolom 4 k Sporazumu z Izraelom;

(c)

Protokolom 1 k Sporazumu z Južno Afriko (9);

(d)

Protokolom 3 k Sklepu št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES–Turčija.

4.

Priloga I D se črta.

5.

V Prilogi VIIa se doda točka 4, katere besedilo je v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za uvozna kvotna obdobja, ki se odprejo 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 2009

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 86, 20.3.1998, str. 1.

(3)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(5)  UL L 46, 20.2.2003, str. 1.

(6)  UL L 109, 19.4.2001, str. 2.

(7)  UL L 311, 4.12.1999, str. 1.

(8)  UL L 86, 20.3.1998, str. 1.

(9)  UL L 311, 4.12.1999, str. 298.“


PRILOGA

„4.   Tarifne kvote iz Priloge I k Protokolu 1 Sklepa št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES–Turčija

Številka kvote

Oznaka KN

Poimenovanje (1)

Država porekla

Letna kvota od 1. januarja do 31. decembra

(v tonah)

Carinska stopnja

(v EUR/100 kg neto mase)

09.0243

0406 90 29

Sir kačkaval

Turčija

2 300

0

0406 90 50

Siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v embalaži s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Tulum Peyniri“ iz ovčjega ali bivoljega mleka v posameznih plastičnih embalažah ali druge vrste pakiranjih z maso manj kot 10 kg


(1)  Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature velja, da ima besedilo poimenovanja proizvodov le okvirno vrednost, saj je uporaba preferencialnega režima v tej prilogi določena z oznakami KN. Kadar so oznake ex KN navedene, je uporaba preferencialnih režimov določena na podlagi oznake KN in ustreznega poimenovanja skupaj.“