6.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1050/2009

z dne 28. oktobra 2009

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za azoksistrobin, acetamiprid, klomazon, ciflufenamid, emamektin benzoat, famoksadon, fenbutatin oksid, flufenoksuron, fluopikolid, indoksakarb, ioksinil, mepanipirim, protiokonazol, piridalil, tiakloprid in trifloksistrobin v nekaterih proizvodih ali na njih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za azoksistrobin, acetamiprid, famoksadon, fenbutatin oksid, indoksakarb, ioksinil, mepanipirim, tiakloprid in trifloksistrobin so bile določene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005. MRL za klomazon, ciflufenamid, flufenoksuron, fluopikolid in protiokonazol so bile določene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Posebni MRL za emamektin benzoat in piridalil nista bili določeni ter snovi nista bili vključeni v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Pri postopku v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2) je bila za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov azoksistrobin za uporabo na listih pese in brokolija, predložena vloga za spremembo obstoječih MRL v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(3)

Za acetamiprid je bila predložena vloga za uporabo na kreši, špinači in zeliščih razen peteršilja. Za klomazon je bila predložena vloga za uporabo na zeliščih. Za ciflufenamid je bila predložena vloga za uporabo na ovsu. Zaradi navedene vloge je treba spremeniti tudi obstoječe MRL za proizvode živalskega izvora, ker se navedeno žito uporablja kot krma. Za emamektin benzoat je bila predložena vloga za uporabo na pečkatem sadju, breskvah in nektarinah, namiznem in vinskem grozdju, jagodah, paradižnikih, jajčevcih, paprikah, bučnicah (z užitno in neužitno lupino), cvetači, brokoliju, glavnatem zelju, solati in drugih solatnicah, endiviji, zeliščih, svežem fižolu (s stroki ali brez), grahu s stroki ter artičokah. Za famoksadon je bila predložena vloga za uporabo na cvetju za zeliščne zvarke. Za fenbutatin oksid je bila predložena vloga za uporabo na paradižnikih. Za indoksakarb je bila predložena vloga za uporabo na malem sadju in jagodičju razen kosmulj in ribeza. Za ioksinil je bila predložena vloga za uporabo na rži in tritikali. Zaradi navedene vloge je treba spremeniti tudi obstoječe MRL za meso, jetra, ledvice in maščobo govedi, ovc in koz, ker se navedena žita uporabljajo za krmo teh živali. Za mepanipirim je bila predložena vloga za uporabo na bučkah. Za protiokonazol je bila predložena vloga za uporabo na glavnatem zelju in brstičnem ohrovtu. Za piridalil je bila predložena vloga za uporabo na paradižnikih, jajčevcih, paprikah, bučnicah (z neužitno lupino), solati in bombažnem semenu. Za tiakloprid je bila predložena vloga za uporabo na poru in spomladanski čebuli. Za trifloksistrobin je bila predložena vloga za uporabo na glavnatem zelju, zeleni, ameriških borovnicah, solati, zeliščih, endiviji in brstičnem ohrovtu.

(4)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 so bile predložene vloge za flufenoksuron na čaju, fluopikolid na paprikah in trifloksistrobin na pasijonki. Pri registriranem načinu uporabe flufenoksurona na čajevcih je vrednost ostankov višja od sedanje MRL iz Priloge III. Da bi preprečili trgovinske ovire pri uvozu japonskega čaja, je potrebna višja MRL. Pri registriranem načinu uporabe fluopikolida na rastlinah paprike v ZDA je vrednost ostankov višja od sedanje MRL iz Priloge III. Da bi preprečili trgovinske ovire pri uvozu ameriških paprik, je potrebna višja MRL. Pri registriranem načinu uporabe trifloksistrobina na pasijonkah v Keniji je vrednost ostankov višja od sedanje MRL iz Priloge III. Da bi preprečili trgovinske ovire pri uvozu kenijskih pasijonk, je potrebna višja MRL.

(5)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice navedene vloge ocenile in Komisiji poslale ocenjevalna poročila.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in ocenjevalna poročila, zlasti glede tveganja za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila utemeljena mnenja o predlaganih MRL (3). Ta mnenja je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(7)

Agencija je v utemeljenih mnenjih ugotovila, da so izpolnjene vse zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vlagatelji, sprejemljive glede varnosti potrošnikov po oceni izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih evropskih potrošniških skupin. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnosti snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja ustreznih pridelkov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže. Kadar je Agencija priporočila dve vrednosti MRL za isto kombinacijo pesticid/proizvod kot različni „možnosti obvladovanja tveganja“, je Komisija vedno izbrala najnižjo MRL v skladu z uvodno izjavo 5 Uredbe (ES) št. 396/2005. Pri flufenoksuronu in čaju so dodatni podatki, ki jih je priskrbela Francija za registrirane načine uporabe, omogočili ugotovitev, da nova MRL ne povzroča kroničnega tveganja za zdravje.

(8)

Iz utemeljenih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da zahtevane spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(9)

Uredbo (ES) št. 396/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  Znanstvena poročila EFSA so na voljo na http://www.efsa.europa.eu

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za azoksistrobin. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 283.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za acetamiprid. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 247.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za klomazon. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 265.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za ciflufenamid na ovsu. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 291.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za emamektin benzoat na različnih pridelkih. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 290.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za famoksadon. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 274.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za fenbutatin oksid. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 268.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za flufenoksuron. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 267.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za fluopikolid na paprikah. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 292.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za indoksakarb. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 275.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za ioksinil v več živilih živalskega izvora. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 288.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za mepanipirim. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 266.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za protiokonazol. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 261.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za piridalil. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 270.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za tiakloprid. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 256.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za trifloksistrobin. Znanstveno poročilo EFSA (2008) 212.

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za trifloksistrobin. Znanstveno poročilo EFSA (2009) 273.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005/ES se spremenita:

1.

V Prilogi II se stolpci za azoksistrobin, acetamiprid, fenbutatin oksid, indoksakarb, ioksinil, mepanipirim, tiakloprid in trifloksistrobin nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere MRL veljajo (2)

Acetamiprid (R)

Azoksistrobin

Fenbutatin oksid (F)

Indoksakarb kot vsota izomerov S in R (F) (1)

Joksinil, vključno z njegovomi estri, izraženimi kot joksinil (F)

Mepanipirim (mepanipirim in njegov metabolit (2-anilino-4-(2-hidroksipropil)-6-metilpirimidin) izražen kot mepanipirim)

Tiakloprid (F)

Trifloksistrobin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

 

0,05 (3)

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

1

1

5

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0,02 (3)

0,3

0110010

Grenivke

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

0,01 (3)

0,1 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

 

0,01 (3)

0,02 (3)

0,02 (3)

0120010

Mandeljni

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamija

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,1

0,05 (3)

2

 

 

0,01 (3)

0,3

0,5

0130010

Jabolka

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0130040

Nešplja

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0130050

Japonska nešplja

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0130990

Drugo

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

0,05 (3)

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

 

 

0140010

Marelice

0,1

 

 

0,3

 

 

0,3

1

0140020

Češnje

0,2

 

 

0,02 (3)

 

 

0,3

1

0140030

Breskve

0,1

 

 

0,3

 

 

0,3

1

0140040

Slive

0,02

 

 

0,02 (3)

 

 

0,1

0,2

0140990

Drugo

0,01 (3)

 

 

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

0,01 (3)

 

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

 

2

2

2

 

3

0,02 (3)

5

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

2

1

0,02 (3)

 

2

0,5

0,5

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

 

 

 

0,01 (3)

 

0,02 (3)

0153010

Robide

 

3

5

0,5

 

 

3

 

0153020

Ostrožnice

 

0,05 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)

 

 

1

 

0153030

Maline

 

3

5

0,5

 

 

3

 

0153990

Drugo

 

0,05 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)

 

 

1

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,05 (3)

0,05 (3)

1

 

0,01 (3)

1

 

0154010

Ameriške borovnice

 

 

 

 

 

 

 

2

0154020

Ameriške brusnice

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

 

 

 

 

 

 

1

0154040

Kosmulje

 

 

 

 

 

 

 

1

0154050

Šipek

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0154060

Murva

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0154080

Bezgove jagode

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0154990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0160000

(vi)

Mešano sadje

0,01 (3)

 

 

 

 

0,01 (3)

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0,05 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

 

0161010

Dateljni

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0161020

Fige

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0161030

Namizne olive

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0161040

Kumkvat

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0161050

Karambola

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0161060

Kaki

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0161070

Jambolan (javanska sliva)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0161990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

0,05 (3)

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

 

0162010

Kivi

 

0,05 (3)

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0162020

Liči

 

0,05 (3)

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0162030

Pasijonka

 

4

 

 

 

 

 

4

0162040

Opuncija(kaktusov sadež)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0162050

Zvezdasta jabolka

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0162060

Persimon (Virginijski kaki)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0162990

Drugo

 

0,05 (3)

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,05 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0163020

Banane

 

2

3

0,2

 

 

0,02 (3)

0,05

0163030

Mango

 

0,2

0,05 (3)

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

0,5

0163040

Papaja

 

0,2

0,05 (3)

0,02 (3)

 

 

0,5

1

0163050

Granatno jabolko

 

0,05 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0163060

Cherimoya

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0163070

Guava

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0163080

Ananas

 

0,05 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0163090

Kruhovec

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0163100

Durian

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0163110

Graviola

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0163990

Drugo

 

0,05 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

 

 

0211000

(a)

Krompir

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0212010

Kasava (manioka)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0212990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0213020

Korenje

 

0,2

 

0,02 (3)

0,2

 

0,02 (3)

0,05

0213030

Gomoljna zelena

 

0,3

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,1

0,02 (3)

0213040

Hren

 

0,2

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0213050

Topinambur

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0213060

Pastinak

 

0,2

 

0,02 (3)

0,2

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0213070

Peteršilj- koren

 

0,2

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0213080

Redkev

 

0,2

 

0,2

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0213090

Beli koren

 

0,2

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0213100

Podzemna koleraba

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0213110

Repa

 

0,2

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0213990

Drugo

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

0,01 (3)

 

0,05 (3)

0,02 (3)

 

0,01 (3)

 

0,02 (3)

0220010

Česen

 

0,05 (3)

 

 

0,2

 

0,02 (3)

 

0220020

Čebula

 

0,05 (3)

 

 

0,2

 

0,02 (3)

 

0220030

Šalotka

 

0,05 (3)

 

 

0,2

 

0,02 (3)

 

0220040

Spomladanska čebula

 

2

 

 

3

 

0,1

 

0220990

Drugo

 

0,05 (3)

 

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

 

0230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

 

 

 

 

0,05 (3)

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

2

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik

0,1

 

2

0,5

 

1

0,5

0,5

0231020

Paprika

0,3

 

1

0,3

 

0,01 (3)

1

0,3

0231030

Jajčevec

0,1

 

1

0,5

 

1

0,5

0,02 (3)

0231040

Bamija, oslez

0,01 (3)

 

1

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0,02 (3)

0,02 (3)

0231990

Drugo

0,01 (3)

 

1

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0,02 (3)

0,02 (3)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,3

1

 

0,2

 

 

0,3

0,2

0232010

Kumare

 

 

0,5

 

 

0,01 (3)

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

 

 

0232030

Bučke

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0232990

Drugo

 

 

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,01 (3)

0,5

0,05 (3)

0,1

 

0,01 (3)

 

 

0233010

Melone

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3

0233020

Orjaška buča

 

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0,2

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0233990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0,1

0,02 (3)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0,02 (3)

0,02 (3)

0240000

(iv)

Kapusnice

 

 

0,05 (3)

 

0,05 (3)

0,01 (3)

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0,01 (3)

 

 

0,3

 

 

0,1

 

0241010

Brokoli

 

1

 

 

 

 

 

0,05

0241020

Cvetača

 

0,5

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Drugo

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0,3

 

 

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

0,05

 

 

0,1

 

 

0,05

0,5

0242020

Glavnato zelje

0,01 (3)

 

 

3

 

 

0,2

0,3

0242990

Drugo

0,01 (3)

 

 

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

0,01 (3)

5

 

 

 

 

1

0,02 (3)

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0243020

Listni ohrovt

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

0,02 (3)

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

0,01 (3)

 

 

0,02 (3)

 

 

0,05

0,02 (3)

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

0,05 (3)

 

0,05 (3)

0,01 (3)

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

 

3

 

 

 

 

 

 

0251010

Motovilec

5

 

 

1

 

 

2

0,02 (3)

0251020

Solata

5

 

 

2

 

 

2

10

0251030

Endivija (eskarijolka)

5

 

 

2

 

 

2

10

0251040

Kreša

3

 

 

0,02 (3)

 

 

2

0,02 (3)

0251050

Rana barbica

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0251060

Rukvica, rukola

5

 

 

0,02 (3)

 

 

3

0,02 (3)

0251070

Ogrščica

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0251080

Listi in poganjki Brassica spp

5

 

 

1

 

 

2

0,02 (3)

0251990

Drugo

0,01 (3)

 

 

0,02 (3)

 

 

2

0,02 (3)

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0252010

Špinača

3

0,05 (3)

 

2

 

 

 

 

0252020

Portulak

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0252030

Blitva

0,01 (3)

0,5

 

0,02 (3)

 

 

 

 

0252990

Drugo

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

 

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (3)

 

 

 

 

 

 

0,02 (3)

0256000

(f)

Zelišča

 

3

 

2

 

 

3

10

0256010

Prava krebuljica

3

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Drobnjak

3

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Listi zelene

3

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Peteršilj

5

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Žajbelj

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0256060

Rožmarin

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0256070

Materina dušica

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0256080

Bazilika

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0256100

Pehtran

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0256990

Drugo

3

 

 

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

0,01 (3)

 

0,05 (3)

0,02 (3)

0,05 (3)

0,01 (3)

 

 

0260010

Fižol (s stroki)

 

1

 

 

 

 

1

0,5

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0,2

 

 

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0260030

Grah (s stroki)

 

0,5

 

 

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0260040

Grah (brez strokov)

 

0,2

 

 

 

 

0,2

0,02 (3)

0260050

Leča

 

0,05 (3)

 

 

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0260990

Drugo

 

0,05 (3)

 

 

 

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

0,01 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

 

 

0270010

Špargelj

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0270020

Kardij

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0270030

Belušna zelena

 

5

 

2

0,05 (3)

 

0,3

0,3

0270040

Koromač

 

5

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0270050

Artičoke

 

1

 

0,1

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0270060

Por

 

2

 

0,02 (3)

3

 

0,1

0,2

0270070

Rabarbara

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0270080

Bambusovi vršički

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0270090

Palmovi srčki

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0270990

Drugo

 

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

0,02 (3)

0280000

(viii)

Gobe

0,01 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,02 (3)

0280010

Gojene

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,01 (3)

0,1

0,05 (3)

0,02 (3)

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1

0,02 (3)

0300010

Fižol

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Grah

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Volčji bob

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

 

0,05 (3)

 

 

 

 

 

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

 

0,1 (3)

0,02 (3)

 

0,05 (3)

0401010

Laneno seme

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,05 (3)

 

0401020

Zemeljski oreški

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,05 (3)

 

0401030

Makovo seme

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,05 (3)

 

0401040

Sezamovo seme

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,05 (3)

 

0401050

Sončnično seme

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,05 (3)

 

0401060

Seme oljne ogrščice

0,01 (3)

0,5

 

0,05 (3)

 

 

0,3

 

0401070

Soja

0,01 (3)

0,5

 

0,5

 

 

0,05 (3)

 

0401080

Gorčično seme

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,2

 

0401090

Bombažno seme

0,02

0,05 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,05 (3)

 

0401100

Bučno seme

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,05 (3)

 

0401110

Navadni rumenik

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0401120

Boreč

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0401130

Navadni riček

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0401140

Konoplja

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,05 (3)

 

0401150

Kloščevec

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0401990

Drugo

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05 (3)

 

 

0,05 (3)

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,02 (3)

 

 

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

 

 

 

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,3

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0402030

Plodovi oljne palme

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0402040

Kapokovec

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0402990

Drugo

 

 

 

 

0,1 (3)

0,02 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

0500000

5.

ŽITA

0,01 (3)

 

0,05 (3)

0,02 (3)

0,05 (3)

0,01 (3)

 

 

0500010

Ječmen

 

0,3

 

 

 

 

1

0,3

0500020

Ajda

 

0,05 (3)

 

 

 

 

0,05

0,02 (3)

0500030

Koruza

 

0,05 (3)

 

 

 

 

0,05

0,02 (3)

0500040

Proso

 

0,05 (3)

 

 

 

 

0,05

0,02 (3)

0500050

Oves

 

0,3

 

 

 

 

1

0,02 (3)

0500060

Riž

 

5

 

 

 

 

0,05

0,02 (3)

0500070

 

0,3

 

 

 

 

0,05

0,05

0500080

Sirek

 

0,05 (3)

 

 

 

 

0,05

0,02 (3)

0500090

Pšenica

 

0,3

 

 

 

 

0,1

0,05

0500990

Drugo

 

0,05 (3)

 

 

 

 

0,05

0,02 (3)

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,1 (3)

 

0,1 (3)

 

0,1 (3)

0,02 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

0,1 (3)

 

0,05 (3)

 

 

 

 

0620000

(ii)

Kavna zrna

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0631000

(a)

Cvetovi

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0631010

Cvetovi kamilice

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0631020

Cvetovi hibiskusa

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0631030

Cvetni listi vrtnice

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0631040

Cvetovi jasmina

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0631050

Lipa

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0631990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0632000

(b)

Listi

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0632010

Jagodni listi

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0632020

Listi rooibos

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0632030

Mate

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0632990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0633000

(c)

Koreni, korenike

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0633020

Koren ginsenga

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0633990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0650000

(v)

Rožičevec

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0,1 (3)

20

0,1 (3)

0,05 (3)

0,1 (3)

0,02 (3)

0,1 (3)

30

0800000

8.

ZAČIMBE

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810000

(i)

Semena

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810010

Janež

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810020

Črnika

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810030

Semena zelene

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810040

Semena koriandra

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810040

Semena kumine

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810060

Semena kopra

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810070

Janeževa semena

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810080

Božja rutica

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810090

Muškatni orešek

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0810990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0820010

Pimet

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0820020

Janežev poper (Japonski poper)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0820030

Kumina

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0820040

Kardamom

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0820050

Brinove jagode

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0820060

Poper (črni in beli)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0820070

Stroki vanilijie

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0820080

Tamarinda

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0820990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0830000

(iii)

Skorja

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0830010

Cimet

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0830990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0840010

Sladki koren (likviricija)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0840020

Ingver

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0840030

Kurkuma

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0840040

Hren

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0840990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0850000

(v)

Brsti

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0850010

Dišeči klinčevec

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0850020

Kapre

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0850990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0860010

Žafran

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0860990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0870010

Muškatov cvet

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0870990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0900020

Sladkorni trs

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0900030

Koren cikorije

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

0900990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

(i)

Mesopripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka; drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

0,05 (3)

0,05 (3)

 

 

 

 

 

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Meso

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05

 

1011020

Maščoba brez mesa

0,05 (3)

 

 

0,3

0,05 (3)

 

0,05

 

1011030

Jetra

0,1

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,3

 

1011040

Ledvica

0,2

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,3

 

1011050

Užitna drobovina

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,2

 

0,01 (3)

 

1011990

Drugo

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Meso

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,5

 

0,05

 

1012020

Maščoba

0,05 (3)

 

 

0,3

1,5

 

0,05

 

1012030

Jetra

0,1

 

 

0,01 (3)

1

 

0,3

 

1012040

Ledvica

0,2

 

 

0,01 (3)

2,5

 

0,3

 

1012050

Užitna drobovina

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,2

 

0,01 (3)

 

1012990

Drugo

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

1013000

(c)

Ovca

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Meso

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,5

 

0,05

 

1013020

Maščoba

0,05 (3)

 

 

0,3

1,5

 

0,05

 

1013030

Jetra

0,1

 

 

0,01 (3)

1

 

0,3

 

1013040

Ledvica

0,2

 

 

0,01 (3)

2,5

 

0,3

 

1013050

Užitna drobovina

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,2

 

0,01 (3)

 

1013990

Drugo

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

1014000

(d)

Koza

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Meso

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,5

 

0,05

 

1014020

Maščoba

0,05 (3)

 

 

0,3

1,5

 

0,05

 

1014030

Jetra

0,1

 

 

0,01 (3)

1

 

0,3

 

1014040

Ledvica

0,2

 

 

0,01 (3)

2,5

 

0,3

 

1014050

Užitna drobovina

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,2

 

0,01 (3)

 

1014990

Drugo

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1015010

Meso

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1015020

Maščoba

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1015030

Jetra

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1015040

Ledvica

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1015050

Užitna drobovina

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1015990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Meso

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,05

 

1016020

Maščoba

0,05 (3)

 

 

0,3

0,05 (3)

 

0,05

 

1016030

Jetra

0,1

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,3

 

1016040

Ledvica

0,2

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,3

 

1016050

Užitna drobovina

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,2

 

0,01 (3)

 

1016990

Drugo

0,05 (3)

 

 

0,01 (3)

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

1017000

(g)

Druge rejne živali

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1017010

Meso

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1017020

Maščoba

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1017030

Jetra

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1017040

Ledvica

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1017050

Užitna drobovina

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1017990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

0,05 (3)

0,01 (3)

0,05 (3)

0,02 (3)  (1)

0,01 (3)

 

0,03

 

1020010

Govedo

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Konj

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana; jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

0,05 (3)

0,01 (3)

0,05 (3)

0,02

 

 

0,01 (3)

 

1030010

Piščanci

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Race

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1030030

Gosi

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1030040

Prepelice

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1030990

Drugo

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1040000

(iv)

Med

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1060000

(vi)

Polži

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

 (4)

(F)

=

Topen v maščobi.

(R)

=

Opredelitev ostankov se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid-številka oznake:

Acetamiprid – oznaka 1000000: acetamiprid in IM-2-1 metabolit

Fenbutatinoxid (F).“

2.

Priloga III se spremeni:

(a)

Del A se spremeni:

(i)

Stolpci za klomazon, ciflufenamid, flufenoksuron, fluopikolid in protiokonazol se nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (5)

Klomazon

Ciflufenamid (vsota ciflufenamida (Z-izomerov) in njegovega E-izomera) (R)

Flufenoksuron (F)

Fluopikolid

Protiokonazol (protiokonazol-destio) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

0,01 (6)

0,02 (6)

 

 

0,02 (6)

0110000

(i)

Citrusi

 

 

0,3

0,01 (6)

 

0110010

Grenivke

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

 

 

0,05 (6)

0,01 (6)

 

0120010

Mandeljni

 

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

 

 

0120070

Makadamija

 

 

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

 

 

0120990

Drugo

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

 

 

0,5

0,01 (6)

 

0130010

Jabolka

 

 

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

 

 

0130040

Nešplja

 

 

 

 

 

0130050

Japonska nešplja

 

 

 

 

 

0130990

Drugo

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

 

0,5

0,01 (6)

 

0140010

Marelice

 

 

 

 

 

0140020

Češnje

 

 

 

 

 

0140030

Breskve

 

 

 

 

 

0140040

Slive

 

 

 

 

 

0140990

Drugo

 

 

 

 

 

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

 

 

 

2

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

1

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

2

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

 

0,05 (6)

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

0,05 (6)

0,01 (6)

 

0153010

Robide

 

 

 

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

 

 

 

0153030

Maline

 

 

 

 

 

0153990

Drugo

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

0,05 (6)

0,01 (6)

 

0154010

Ameriške borovnice

 

 

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

 

 

 

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

 

 

 

 

0154040

Kosmulje

 

 

 

 

 

0154050

Šipek

 

 

 

 

 

0154060

Murva

 

 

 

 

 

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja)

 

 

 

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

 

 

 

 

0154990

Drugo

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

 

0,05 (6)

0,01 (6)

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

 

0161010

Dateljni

 

 

 

 

 

0161020

Fige

 

 

 

 

 

0161030

Namizne olive

 

 

 

 

 

0161040

Kumkvat

 

 

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

 

 

0161070

Jambolan (javanska sliva)

 

 

 

 

 

0161990

Drugo

 

 

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

 

0162030

Pasijonka

 

 

 

 

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 

 

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

 

 

0162060

Persimon (Virginijski kaki)

 

 

 

 

 

0162990

Drugo

 

 

 

 

 

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

0163050

Granatno jabolko

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

 

 

0163070

Guava

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0163090

Kruhovec

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

 

0163110

Graviola

 

 

 

 

 

0163990

Drugo

 

 

 

 

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0,02 (6)

 

 

 

0210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (6)

 

0,05 (6)

 

0,02 (6)

0211000

(a)

Krompir

 

 

 

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

0,01 (6)