30.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1025/2009

z dne 29. oktobra 2009

o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) ter zlasti člena 18(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 so zdravstvene trditve na živilih prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa tudi, da lahko nosilci živilske dejavnosti vloge za odobritev zdravstvenih trditev predložijo nacionalnemu pristojnemu organu države članice. Nacionalni pristojni organ veljavne vloge posreduje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(3)

Agencija po prejemu vloge takoj obvesti druge države članice in Komisijo ter pripravi mnenje o zadevni zdravstveni trditvi.

(4)

Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije odloči o odobritvi zdravstvenih trditev.

(5)

Družba ELVIR S.A.S. je 30. julija 2008 v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki mlečnega proizvoda, obogatenega z mlečnim peptidom in magnezijem, na zmanjševanje občutka tesnobe (vprašanje št. EFSA-Q-2008-476) (2). Vložnik je predlagal naslednjo trditev: „Ta proizvod zaradi vsebnosti mlečnega peptida in magnezija pomaga blažiti znake tesnobe pri odraslih, ki težje prenašajo stres“.

(6)

Komisija in države članice so 19. decembra 2008 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem sestavin, ki naj bi učinkovale, kot navaja trditev, in navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne sme odobriti.

(7)

Družbi UNILEVER PLC. (Združeno kraljestvo) in UNILEVER N.V. (Nizozemska) sta 7. julija 2008 v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložili vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki črnega čaja iz Camellia Sinensis na povečevanje zbranosti (vprašanje št. EFSA-Q-2008-434) (3). Vložnika sta predlagala naslednjo trditev: „Črni čaj vam pomaga k večji zbranosti“.

(8)

Komisija in države članice so 22. decembra 2008 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem črnega čaja iz Camellia Sinensis in navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne sme odobriti.

(9)

Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile upoštevane pripombe, ki so jih vložniki in predstavniki javnosti poslali Komisiji v skladu s členom 16(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(10)

Zdravstveni trditvi „Ta proizvod zaradi vsebnosti mlečnega peptida in magnezija pomaga blažiti znake tesnobe pri odraslih, ki težje prenašajo stres“ in „Črni čaj vam pomaga k večji zbranosti“ sta znanstveni trditvi po členu 13(1)(b) Uredbe (ES) št. 1924/2006. Zanju zato veljajo prehodni ukrepi iz člena 28(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006. Ker vloge niso bile predložene pred 19. januarjem 2008, zahteva iz člena 28(6)(b) ni izpolnjena in se prehodno obdobje iz navedenega člena ne uporablja. Zato je treba določiti šestmesečno prehodno obdobje, da se lahko nosilci živilske dejavnosti prilagodijo zahtevam iz te uredbe.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 se zdravstvene trditve iz Priloge k tej uredbi ne uvrstijo na seznam dovoljenih trditev Skupnosti.

Zdravstvene trditve iz Priloge k tej uredbi se lahko uporabljajo še šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  The EFSA Journal (2008) 905, str. 1–10.

(3)  The EFSA Journal (2008) 906, str. 1–10.


PRILOGA

ZAVRNJENE ZDRAVSTVENE TRDITVE

Vloga – ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1924/2006

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Referenčno mnenje Evropske agencije za varnost hrane

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novo ugotovljenih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

mlečni proizvod, obogaten z mlečnim peptidom in magnezijem

Ta proizvod zaradi vsebnosti mlečnega peptida in magnezija pomaga blažiti znake tesnobe pri odraslih, ki težje prenašajo stres.

Q-2008-476

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novo ugotovljenih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

črni čaj iz Camellia Sinensis

Črni čaj vam pomaga k večji zbranosti.

Q-2008-434