30.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1023/2009

z dne 29. oktobra 2009

o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 808/2004 je vzpostavila skupni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo.

(2)

V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 808/2004 so izvedbeni ukrepi potrebni za določitev podatkov, ki se predložijo za pripravo statističnih podatkov iz členov 3 in 4 navedene uredbe, in rokov za pošiljanje teh podatkov.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podatki, ki se pošljejo za pripravo statističnih podatkov Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo iz člena 3(2) in člena 4 Uredbe (ES) št. 808/2004, so določeni v prilogah I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2009

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 143, 30.4.2004, str. 49.

(2)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.


PRILOGA I

MODUL 1:   PODJETJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

1.   PODROČJA IN NJIHOVE KARAKTERISTIKE

(a)   Področja, ki bodo zajeta v referenčnem letu 2010, izbrana s seznama v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 808/2004, so:

sistemi IKT in njihova uporaba v podjetjih,

uporaba interneta in drugih elektronskih omrežij v podjetjih,

e-trgovanje in e-poslovanje,

varnost IKT,

naložbe in izdatki v zvezi z IKT.

(b)   Zbrati se morajo naslednje karakteristike podjetij:

Sistemi IKT in njihova uporaba v podjetjih

Karakteristike, ki se zberejo za vsa podjetja:

uporaba računalnikov.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

(neobvezno) odstotni delež zaposlenih oseb, ki uporabljajo računalnik vsaj enkrat tedensko,

uporaba notranjega računalniškega omrežja (npr. omrežja LAN),

uporaba notranje domače strani (intraneta),

uporaba ekstraneta,

uporaba brezplačnih ali odprtih operacijskih sistemov, kot je Linux (tj. z dostopno izvorno kodo, brez stroškov avtorskih pravic in z možnostjo spreminjanja in/ali (ponovne) distribucije).

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo notranje računalniško omrežje (npr. omrežje LAN):

uporaba brezžičnega dostopa znotraj notranjega računalniškega omrežja (npr. omrežja LAN).

Uporaba interneta in drugih elektronskih omrežij v podjetjih

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

dostop do interneta.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki imajo dostop do interneta:

odstotni delež zaposlenih oseb, ki uporabljajo računalnike, ki so vsaj enkrat tedensko priključeni v svetovni splet,

internetna povezava: običajni modem ali ISDN,

internetna povezava: DSL,

internetna povezava: druge fiksne povezave na internet,

internetna povezava: mobilna širokopasovna povezava,

(neobvezno) internetna povezava: mobilna širokopasovna povezava prek telefona 3G,

(neobvezno) internetna povezava: mobilna širokopasovna povezava prek prenosnega računalnika z uporabo modema 3G,

internetna povezava: druga mobilna povezava,

(neobvezno) uporaba interneta za bančniške in finančne storitve,

(neobvezno) uporaba interneta za usposabljanje in izobraževanje,

uporaba interneta za stike z javnimi organi v prejšnjem koledarskem letu,

uporaba spletne strani,

uporaba digitalnega podpisa v vsakem poslanem sporočilu, tj. z uporabo metod šifriranja, ki zagotavljajo verodostojnost in neoporečnost sporočila (ki je nedvoumno povezan s podpisnikom in omogoča njegovo identifikacijo ter na podlagi katerega je mogoče ugotoviti vsako naknadno spremembo sporočila).

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki so bila v prejšnjem koledarskem letu prek interneta v stiku z javnimi organi:

uporaba interneta za pridobivanje informacij s spletnih mest javnih organov v prejšnjem koledarskem letu,

uporaba interneta za pridobivanje obrazcev s spletnih mest javnih organov v prejšnjem koledarskem letu,

uporaba interneta za vračanje izpolnjenih obrazcev javnim organom v prejšnjem koledarskem letu,

uporaba interneta za popolnoma elektronsko opravljanje upravnih postopkov brez potrebe po dodatni papirni dokumentaciji v prejšnjem koledarskem letu,

uporaba interneta za oddajo ponudbe v elektronski sistem za objavo javnih naročil (javno e-naročanje) v prejšnjem koledarskem letu.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki imajo spletno mesto:

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: izjava o politiki varovanja zasebnosti, pečat zaupnosti ali certificiranje varnosti spletnih strani,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: katalogi ali ceniki izdelkov,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: možnost, da obiskovalci prilagodijo ali zasnujejo izdelke,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: elektronsko naročanje ali rezervacija ali vknjiženje,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: možnost elektronskega sledenja naročilom,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: osebne vsebine za redne/ponovne obiskovalce,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: oglaševanje prostih delovnih mest ali elektronsko prijavljanje na razpisano delovno mesto.

E-trgovanje in e-poslovanje

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

uporaba avtomatiziranih izmenjav podatkov (ADE), opredeljenih kot pošiljanje in/ali prejemanje sporočil prek vseh računalniških omrežij v dogovorjeni ali standardni obliki, ki omogoča avtomatsko obdelavo podatkov brez ročnega vnašanja posameznih sporočil,

elektronska in avtomatska izmenjava ustreznih informacij o (elektronsko ali neelektronsko) prejetih prodajnih naročilih s službami za upravljanje zalog,

elektronska in avtomatska izmenjava ustreznih informacij o (elektronsko ali neelektronsko) prejetih prodajnih naročilih z računovodstvom,

elektronska in avtomatska izmenjava ustreznih informacij o (elektronsko ali neelektronsko) prejetih prodajnih naročilih z upravljanjem proizvodnje ali storitev,

elektronska in avtomatska izmenjava ustreznih informacij o (elektronsko ali neelektronsko) prejetih prodajnih naročilih z distribucijskimi službami,

elektronska in avtomatska izmenjava ustreznih informacij o (elektronsko ali neelektronsko) oddanih nakupnih naročilih s službami za upravljanje zalog,

elektronska in avtomatska izmenjava ustreznih informacij o (elektronsko ali neelektronsko) oddanih nakupnih naročilih z računovodstvom,

uporaba programske opreme za upravljanje poslovnih virov (ERP) za notranjo izmenjavo informacij z različnimi funkcionalnimi oddelki (na primer računovodstvom, načrtovanjem, proizvodnjo, trženjem),

uporaba kakršne koli programske opreme za upravljanje informacij o strankah (upravljanje odnosov s strankami – CRM) za pridobivanje, shranjevanje in zagotavljanje teh informacij drugim poslovnim funkcijam,

uporaba kakršne koli programske opreme za upravljanje informacij o strankah (CRM) za pripravo analiz informacij o strankah, namenjenih trženju (določanje cen, oglaševanje prodaje, izbira distribucijskih poti itd.).

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo avtomatizirano izmenjavo podatkov:

uporaba ADE za: pošiljanje naročil dobaviteljem,

uporaba ADE za: prejemanje e-računov,

uporaba ADE za: prejemanje naročil od strank,

uporaba ADE za: pošiljanje e-računov,

uporaba ADE za: pošiljanje ali prejemanje informacij o izdelku,

uporaba ADE za: pošiljanje ali prejemanje prevoznih listin,

(neobvezno) uporaba ADE za: pošiljanje navodil o plačilih finančnim institucijam,

(neobvezno) uporaba ADE za: pošiljanje podatkov javnim organom ali prejemanje podatkov od njih.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike in niso razvrščena v oddelek K NACE Rev. 2:

elektronska izmenjava informacij o upravljanju dobavne verige s strankami ali dobavitelji,

pošiljanje naročil prek računalniških omrežij v prejšnjem koledarskem letu,

prejemanje naročil prek računalniških omrežij v prejšnjem koledarskem letu.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki si izmenjujejo informacije o upravljanju dobavne verige s strankami ali dobavitelji in niso razvrščena v oddelek K NACE Rev. 2:

izmenjava informacij z dobavitelji o stanju zalog, proizvodnji, napovedih povpraševanja ali poteku dobav,

izmenjava informacij s strankami o stanju zalog, proizvodnji, napovedih povpraševanja ali poteku dobav,

(neobvezno) izmenjava informacij z dobavitelji ali strankami prek spletnih strani,

(neobvezno) izmenjava informacij z dobavitelji ali strankami prek elektronskega prenosa, ki omogoča avtomatsko obdelavo (npr. sistemi EDI, XML, EDIFACT itd.).

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki so prejemala naročila prek računalniških omrežij in niso razvrščena v oddelek K NACE Rev. 2:

odstotni delež skupnega prometa na podlagi naročil, prejetih prek računalniških omrežij, v prejšnjem koledarskem letu,

odstotni delež prodaje e-trgovanja na podlagi naročil, prejetih prek spletnih strani, v prejšnjem koledarskem letu,

odstotni delež prodaje e-trgovanja na podlagi naročil, prejetih prek elektronskega prenosa, ki omogoča avtomatsko obdelavo (npr. sistemi EDI, XML, EDIFACT itd.), v prejšnjem koledarskem letu,

uporaba varnih protokolov (SSL/TLS) pri prejemanju naročil prek interneta.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki so pošiljala naročila prek računalniških omrežij in niso razvrščena v oddelek K NACE Rev. 2:

odstotni delež skupne vrednosti nakupov, opravljenih na podlagi naročil prek računalniških omrežij, v odstotnih razredih v prejšnjem koledarskem letu ([0;<1], [1;<5], [5;<10], [10;<25], [25;<50], [50;<75], [75;100]).

Varnost IKT

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

odstotni delež podjetij, ki imajo uradno določeno varnostno politiko IKT z načrtom za redni pregled,

odstotni delež podjetij, ki ozaveščajo osebje o njihovih obveznostih glede varnosti IKT prek obveznega usposabljanja ali predstavitev,

odstotni delež podjetij, ki ozaveščajo osebje o njihovih obveznostih glede varnosti IKT na podlagi pogodbe, vključno s pogodbo o zaposlitvi,

odstotni delež podjetij, ki ozaveščajo osebje o njihovih obveznostih glede varnosti IKT na podlagi ponudb prostovoljnega usposabljanja ali splošno dostopnih informacij (npr. prek intraneta, glasil ali papirnih dokumentov),

odstotni delež podjetij, ki jih prizadenejo incidenti s področja varnosti, povezani z IKT, katerih posledica so nerazpoložljivost storitev IKT, uničenje ali korupcija podatkov zaradi okvar strojne ali programske opreme,

odstotni delež podjetij, ki jih prizadenejo incidenti s področja varnosti, povezani z IKT, katerih posledica je nerazpoložljivost storitev IKT zaradi zunanjih napadov, npr. napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve,

odstotni delež podjetij, ki jih prizadenejo incidenti s področja varnosti, povezani z IKT, katerih posledica je uničenje ali korupcija podatkov zaradi namestitve zlonamerne programske opreme ali nepooblaščenega dostopa,

odstotni delež podjetij, ki jih prizadenejo incidenti s področja varnosti, povezani z IKT, katerih posledica je razkritje zaupnih podatkov zaradi vdora ali napadov pharming in phishing,

(neobvezno) odstotni delež podjetij, ki jih prizadenejo incidenti s področja varnosti, povezani z IKT, katerih posledica je namerno ali nenamerno razkritje zaupnih podatkov v elektronski obliki s strani zaposlenih,

odstotni delež podjetij, ki uporabljajo notranje zmogljivosti ali postopke v zvezi z varnostjo IKT: potrditev zapletenega gesla uporabnika,

odstotni delež podjetij, ki uporabljajo notranje zmogljivosti ali postopke v zvezi z varnostjo IKT: identifikacija in potrditev uporabnika na podlagi žetonov strojne opreme, npr. pametnih kartic,

(neobvezno) odstotni delež podjetij, ki uporabljajo notranje zmogljivosti ali postopke v zvezi z varnostjo IKT: identifikacija in potrditev uporabnika na podlagi biometričnih metod,

odstotni delež podjetij, ki uporabljajo notranje zmogljivosti ali postopke v zvezi z varnostjo IKT: varnostno kopiranje podatkov na drugi lokaciji,

odstotni delež podjetij, ki uporabljajo notranje zmogljivosti ali postopke v zvezi z varnostjo IKT: prijavljanje za analizo incidentov na področju varnosti.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike in imajo uradno določeno varnostno politiko IKT:

obravnavano tveganje v varnostni politiki IKT: uničenje ali korupcija podatkov zaradi napada ali nepričakovanega incidenta,

obravnavano tveganje v varnostni politiki IKT: razkritje zaupnih podatkov zaradi vdora, napadov pharming in phishing ali nenamernega razkritja,

obravnavano tveganje v varnostni politiki IKT: nerazpoložljivost storitev IKT zaradi zunanjih napadov (npr. napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve).

Naložbe in stroški v zvezi z IKT

Karakteristike, ki se zberejo za vsa podjetja:

(neobvezno) nakupi blaga IT (računalniki in periferne enote) in komunikacijskih izdelkov (oprema),

(neobvezno) izmenjava kupljenega blaga IT (računalniki in periferne enote) in komunikacijskih izdelkov (oprema), vključenih v bilanco stanja (naložba),

(neobvezno) nakupi drugega blaga IKT (potrošniška elektronska oprema, razni sestavni deli in blago IKT, proizvodne storitve za opremo IKT),

(neobvezno) izmenjava kupljenega drugega blaga IKT (potrošniška elektronska oprema, različni sestavni deli in blago IKT, proizvodne storitve za opremo IKT), vključenega v bilanco stanja (naložba),

(neobvezno) nakupi programske opreme, predhodno pakirane in prilagojene (programska oprema za poslovanje in storilnost ter licenčne storitve),

(neobvezno) izmenjava kupljene programske opreme, predhodno pakirane in prilagojene (programska oprema za poslovanje in storilnost ter licenčne storitve), vključene v bilanco stanja (naložba),

(neobvezno) skupni stroški za oblikovanje programske opreme za lastne potrebe,

(neobvezno) delitev skupnih stroškov za oblikovanje programske opreme za lastne potrebe, vključene v bilanco stanja (naložba),

(neobvezno) nakupi storitev in svetovanja informacijske tehnologije, telekomunikacijskih storitev in drugih storitev IKT,

(neobvezno) izmenjava kupljenih storitev in svetovanja informacijske tehnologije, telekomunikacijskih storitev in drugih storitev IKT, vključenih v bilanco stanja (naložba),

(neobvezno) nakupi poslovnega in finančnega najema ali storitev najema za opremo IKT,

(neobvezno) izmenjava kupljenih storitev finančnega najema pri vseh zakupnih in najemnih storitvah za opremo IKT, vključeno v bilanco stanja (naložba).

(c)   Naslednje karakteristike o značilnostih podjetij se zberejo ali pridobijo iz drugih virov:

Karakteristike, ki se zberejo za vsa podjetja:

glavna gospodarska dejavnost podjetja v prejšnjem koledarskem letu,

povprečno število zaposlenih v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) čas, potreben za izpolnitev vprašalnika (v minutah).

Karakteristike, ki se zberejo ali pridobijo iz drugih virov za vsa podjetja za področje naložb in stroškov IKT:

(neobvezno) skupni nakupi blaga in storitev (vrednost brez DDV) v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) skupni promet (vrednost brez DDV) v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) skupna naložba (vrednost brez DDV) v prejšnjem koledarskem letu.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki niso razvrščena v oddelek K NACE Rev. 2:

vsi nakupi blaga in storitev (vrednost brez DDV) v prejšnjem koledarskem letu,

skupni promet (vrednost brez DDV) v prejšnjem koledarskem letu.

2.   OBSEG

Karakteristike, opredeljene v poglavjih 1(b) in 1(c) te priloge, se zberejo in pridobijo od podjetij, razvrščenih v naslednje gospodarske dejavnosti, velikosti podjetij in geografski obseg.

(a)

Gospodarska dejavnost: podjetja, razvrščena v naslednje kategorije NACE Rev. 2:

Kategorija NACE

Opis

Oddelek C

„Predelovalna dejavnost“

Oddelka D, E

„Elektrika, plin in para, oskrba z vodo, kanalizacija in ravnanje z odpadki“

Oddelek F

„Gradbeništvo“

Oddelek G

„Veleprodaja in maloprodaja; popravila motornih vozil in motornih koles“

Oddelek H

„Prevoz in skladiščenje“

Oddelek I

„Gostinstvo“

Oddelek J

„Obveščanje in komunikacije“

Razredi 64.19, 64.92, 66.12 in 66.19

Skupini 65.1 in 65.2

„Finančne in zavarovalniške dejavnosti“

Oddelek L

„Poslovanje z nepremičninami“

Razdelki 69–74

„Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti“

Oddelek N

„Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti“

Skupina 95.1

„Popravila računalnikov in komunikacijskih naprav“

(b)

Velikost podjetij: podjetja z 10 ali več zaposlenimi. Podjetja z manj kot 10 zaposlenimi so zajeta neobvezno.

(c)

Geografski obseg: podjetja na katerem koli delu ozemlja države članice.

3.   REFERENČNA OBDOBJA

Referenčno obdobje za karakteristike, ki se nanašajo na prejšnje koledarsko leto, je leto 2009. Za preostale karakteristike je referenčno obdobje januar 2010.

4.   RAZČLENITVE

Za področja in njihove karakteristike, navedene v naslovu 1(b) te priloge, je treba predložiti naslednje osnovne karakteristike.

(a)   Razčlenitev gospodarskih dejavnosti: glede na naslednje združitve NACE Rev. 2:

Združevanje NACE Rev. 2

za možen izračun nacionalnih agregatov

 

10–18

 

19–23

 

24–25

 

26–33

 

35–39

 

41–43

 

45–47

 

49–53

 

55

 

58–63

 

64.19 + 64.92 + 65.1 + 65.2 + 66.12 + 66.19

 

68

 

69–74

 

77–82

 

26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62.01, 62.02, 62.09, 63.1, 95.1

Združevanje NACE Rev. 2

za možen izračun evropskih agregatov

 

10–12

 

13–15

 

16–18

 

26

 

27–28

 

29–30

 

31–33

 

45

 

46

 

47

 

55–56

 

58–60

 

61

 

62–63

 

64.19 + 64.92

 

65.1 + 65.2

 

66.12 + 66.19

 

77–78 + 80–82

 

79

 

95.1

(b)   Razčlenitev po velikostnih razredih: podatke je treba razčleniti na naslednje velikostne razrede po številu zaposlenih oseb.

Velikostni razred

 

10 ali več zaposlenih

 

10 do 49 zaposlenih

 

50 do 249 zaposlenih

 

250 ali več zaposlenih

Če je zajeto, se za podjetja z manj kot 10 zaposlenimi uporabi naslednja razčlenitev. (Karakteristike je treba neobvezno predložiti za velikostne razrede „Manj kot 5 zaposlenih“ in „5 do 9 zaposlenih“.)

Velikostni razred

 

Manj kot 10 zaposlenih

 

Manj kot 5 zaposlenih (neobvezno)

 

5 do 9 zaposlenih (neobvezno)

5.   PERIODIČNOST

Podatki se za leto 2010 zagotovijo enkrat.

6.   ROKI

(a)

Zbrane podatke iz člena 6 Uredbe (ES) št. 808/2004, ki so po potrebi označeni kot zaupni ali nezanesljivi, je treba poslati Eurostatu do 5. oktobra 2010, zbrani podatki o „naložbi in stroških IKT“ pa do 30. junija 2011. Do navedenega datuma morajo biti podatkovni nizi dokončno izoblikovani, potrjeni in sprejeti. Podatke je treba poslati v tabelirani, računalniško čitljivi obliki v skladu z navodili Eurostata.

(b)

Metapodatke iz člena 6 Uredbe (ES) št. 808/2004 je treba poslati Eurostatu do 31. maja 2010. Metapodatke je treba pripraviti v skladu s predlogo Eurostata.

(c)

Poročilo o kakovosti iz člena 7(4) Uredbe (ES) št. 808/2004 je treba poslati Eurostatu do 5. novembra 2010, za „naložbo in stroške IKT“ pa do 31. julija 2011. Poročilo o kakovosti je treba pripraviti v skladu s predlogo Eurostata.


PRILOGA II

MODUL 2:   POSAMEZNIKI, GOSPODINJSTVA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

1.   PODROČJA IN NJIHOVE KARAKTERISTIKE

(a)   Področja, ki bodo zajeta v referenčnem letu 2010, izbrana s seznama v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 808/2004, so:

dostop posameznikov in/ali gospodinjstev do uporabe sistemov IKT,

uporaba interneta za različne namene s strani posameznikov in/ali gospodinjstev,

varnost IKT,

usposobljenost za IKT,

ovire pri uporabi IKT in interneta.

(b)   Zbrati se morajo naslednje karakteristike:

Dostop posameznikov in/ali gospodinjstev do sistemov IKT in njihova uporaba

Karakteristike, ki se zberejo za vsa gospodinjstva:

dostop do računalnika doma,

dostop do interneta doma ne glede na to, ali se uporablja.

Karakteristike, ki se zberejo za gospodinjstva z dostopom do interneta doma:

naprave, ki se uporabljajo za dostop do interneta doma: namizni računalnik,

naprave, ki se uporabljajo za dostop do interneta doma: prenosni računalnik (laptop),

naprave, ki se uporabljajo za dostop do interneta doma: druge mobilne naprave,

(neobvezno) naprave, ki se uporabljajo za dostop do interneta doma: prenosni telefon z možnostjo internetnega dostopa,

(neobvezno) naprave, ki se uporabljajo za dostop do interneta doma: ročni računalnik,

naprave, ki se uporabljajo za dostop do interneta doma: televizijski sprejemnik s posebno internetno napravo,

naprave, ki se uporabljajo za dostop do interneta doma: igralna konzola,

naprave, ki se uporabljajo za dostop do interneta doma: neznane,

vrsta povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: modem (klicna povezava prek običajne telefonske linije) ali ISDN,

vrsta povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: DSL (npr. ADSL, SHDSL),

vrsta druge širokopasovne povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: fiksno ožičenje (npr. kabel, optična vlakna, Ethernet, PLC),

vrsta druge širokopasovne povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: fiksno brezžično (npr. satelitsko, WiFi, WiMax),

vrsta druge širokopasovne povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: mobilno brezžično (npr. UMTS),

(neobvezno) vrsta druge širokopasovne povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: mobilno brezžično prek telefona 3G (npr. UMTS, mobilni WiMax),

(neobvezno) vrsta druge širokopasovne povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: mobilno brezžično prek modema 3G (npr. ključ USB, kartica za prenosni računalnik),

vrsta povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: mobilni telefon prek ozkopasovne povezave (GPRS itd.).

Karakteristike, ki se zberejo za vse posameznike:

zadnja uporaba računalnika doma, na delovnem mestu ali katerem koli drugem kraju (v zadnjih treh mesecih; pred več kot tremi meseci do pred enim letom; pred več kot enim letom; nikoli ni uporabljal računalnika).

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali računalnik v zadnjih treh mesecih:

povprečna pogostost uporabe računalnika (vsak dan ali skoraj vsak dan; vsaj enkrat tedensko (vendar ne vsak dan); vsaj enkrat mesečno (vendar ne vsak teden); manj kot enkrat mesečno),

(neobvezno) kraj uporabe računalnika v zadnjih treh mesecih: doma,

(neobvezno) kraj uporabe računalnika v zadnjih treh mesecih: na delovnem mestu (razen doma),

(neobvezno) kraj uporabe računalnika v zadnjih treh mesecih: na kraju izobraževanja,

(neobvezno) kraj uporabe računalnika v zadnjih treh mesecih: na domu druge osebe,

(neobvezno) kraj uporabe računalnika v zadnjih treh mesecih: drugje (npr. javna knjižnica, hotel, letališče, internetna kavarna).

Uporaba interneta za različne namene pri posameznikih in/ali gospodinjstvih

Karakteristike, ki se zberejo za vse posameznike:

zadnja uporaba interneta (v zadnjih treh mesecih; pred več kot tremi meseci do pred enim letom; pred več kot enim letom; nikoli uporabljal interneta).

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so že uporabljali internet:

zadnja internetna poslovna transakcija za zasebne namene (v zadnjih treh mesecih; pred več kot tremi meseci do pred enim letom; pred več kot enim letom; nikoli kupil ali naročil).

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih treh mesecih:

povprečna pogostost uporabe interneta v zadnjih treh mesecih (vsak dan ali skoraj vsak dan; vsaj enkrat tedensko (vendar ne vsak dan); vsaj enkrat mesečno (vendar ne vsak teden); manj kot enkrat mesečno),

kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: doma,

kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: na delovnem mestu (razen doma),

kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: na kraju izobraževanja,

kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: na domu druge osebe,

kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: drugje,

(neobvezno) kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: javna knjižnica,

(neobvezno) kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: pošta,

(neobvezno) kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: javni urad, mestna hiša ali vladna agencija,

(neobvezno) kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: skupnostna ali prostovoljna organizacija,

(neobvezno) kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: internetna kavarna,

(neobvezno) kraj uporabe interneta v zadnjih treh mesecih: dostopna točka (v hotelih, na letališčih, javnih mestih itd.),

uporaba mobilnih naprav za dostop do interneta prek brezžične povezave: mobilni telefon (ali pametni telefon),

uporaba mobilnih naprav za dostop do interneta prek brezžične povezave: mobilni telefon (ali pametni telefon) prek GPRS,

uporaba mobilnih naprav za dostop do interneta prek brezžične povezave: mobilni telefon (ali pametni telefon) prek UMTS, HSDPA (3G, 3G+),

uporaba mobilnih naprav za dostop do interneta prek brezžične povezave: ročni računalnik (dlančnik, PDA),

uporaba mobilnih naprav za dostop do interneta prek brezžične povezave: prenosni računalnik (laptop), razen doma ali na delovnem mestu,

uporaba mobilnih naprav za dostop do interneta prek brezžične povezave: drugo,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za pošiljanje in/ali prejemanje elektronske pošte,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za telefoniranje prek interneta, video klice (s spletno kamero) prek interneta,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za objavo sporočil v klepetalnicah, spletnih dnevnikih, novičarskih skupinah, na straneh za družabno mreženje ali spletnih forumih, uporaba takojšnega sporočanja,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje informacij o blagu in storitvah,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za uporabo storitev, povezanih s potovanjem in nastanitvijo,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za poslušanje spletnega radia in/ali gledanje spletne televizije,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za nalaganje vsebin (besedil, slikovnega gradiva, fotografij, video posnetkov, glasbe itd.), ki jih oblikujemo sami, na druge dostopne spletne strani,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za nalaganje programske opreme (razen računalniških iger),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za igranje ali nalaganje iger, slikovnega gradiva, filmov ali glasbe,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za branje ali nalaganje spletnih novic, časopisov ali revij,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje službe ali pošiljanje prijave za delovno mesto,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje informacij v zvezi z zdravjem,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za internetno bančništvo,

(neobvezno) uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za prodajo blaga ali storitev, npr. prek dražb,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje informacij o izobraževanju, usposabljanju ali tečajih,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za izvedbo spletnega tečaja (iz katerega koli predmeta),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje podatkov na internetu z namenom učenja,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za pridobivanje informacij s spletnih strani javnih organov,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za nalaganje uradnih obrazcev s spletnih strani javnih organov,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za pošiljanje izpolnjenih obrazcev javnim organom.

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za branje ali prenos spletnih novic, časopisov ali revij:

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za branje ali prenos spletnih novic, časopisov ali revij, ki so bili naročeni za redno prejemanje.

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih dvanajstih mesecih:

uporaba interneta v zadnjih dvanajstih mesecih za zasebne namene za pridobivanje informacij s spletnih strani javnih organov,

uporaba interneta v zadnjih dvanajstih mesecih za zasebne namene za nalaganje uradnih obrazcev s spletnih strani javnih organov,

uporaba interneta v zadnjih dvanajstih mesecih za zasebne namene za pošiljanje izpolnjenih obrazcev javnim organom,

uporaba interneta v zadnjih dvanajstih mesecih za oddajo stav (npr. športne stave) ali za igre na srečo ali loto.

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so v zadnjih dvanajstih mesecih uporabljali internet zaradi zasebnega spletnega poslovanja:

uporaba interneta za naročanje hrane ali živil v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje izdelkov široke porabe v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje zdravil v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje filmov ali glasbe v zadnjih dvanajstih mesecih (sporoči se posebej: ali se dostavi prek interneta),

uporaba interneta za naročanje knjig, revij ali časopisov (vključno z e-knjigami) v zadnjih dvanajstih mesecih (sporoči se posebej z elektronskim učnim gradivom: ali se dostavi prek interneta),

uporaba interneta za naročanje elektronskega učnega gradiva v zadnjih dvanajstih mesecih (sporoči se posebej s knjigami, revijami ali časopisi: ali se dostavi prek interneta),

uporaba interneta za naročanje oblačil ali športne opreme v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje programov video iger in posodobitev teh programov v zadnjih dvanajstih mesecih (sporoči se posebej z drugo programsko opremo in posodobitvami: ali se dostavi prek interneta),

uporaba interneta za naročanje druge programske opreme in posodobitev programske opreme v zadnjih dvanajstih mesecih (sporoči se posebej s programi in posodobitvami video iger: ali se dostavi prek interneta),

uporaba interneta za naročanje računalniške strojne opreme v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje elektronske opreme (vključno s kamerami) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje telekomunikacijskih storitev (npr. naročanje na TV, širokopasovne povezave, fiksni telefon in mobilni telefon, polnjenje računa predplačniške telefonske kartice),

uporaba interneta za nakup delnic, zavarovalnih polic in drugih finančnih storitev v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje počitniške nastanitve (v hotelih itd.) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje potovalnih aranžmajev (vozovnic za prevoz, najem avtomobilov itd.),

uporaba interneta za naročanje vstopnic za prireditve v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje drugega blaga ali storitev v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene pri nacionalnih prodajalcih v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene pri prodajalcih iz drugih držav EU v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene pri prodajalcih iz ostalega sveta v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene v zadnjih dvanajstih mesecih: država porekla prodajalca ni znana.

Varnost IKT

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih dvanajstih mesecih:

stopnja zaskrbljenosti v zvezi z uporabo interneta za zasebne namene: virus ali druga okužba računalnika (npr. črv ali trojanski konj), zaradi katere se izgubijo informacije ali porabi veliko časa (visoka, nizka, sploh ne),

stopnja zaskrbljenosti v zvezi z uporabo interneta za zasebne namene: prejeta nenaročena elektronska pošta (neželena pošta) (visoka, nizka, sploh ne),

stopnja zaskrbljenosti v zvezi z uporabo interneta za zasebne namene: zloraba osebnih informacij, poslanih na internetu, in/ali druge kršitve zasebnosti (npr. zloraba slik, videov, osebnih podatkov, naloženih na spletnih straneh skupnosti) (visoka, nizka, sploh ne),

stopnja zaskrbljenosti v zvezi z uporabo interneta za zasebne namene: finančna izguba kot posledica prejemanja goljufivih sporočil („phishing“) ali preusmeritev na lažne spletne strani, ki zahtevajo osebne informacije („pharming“) (visoka, nizka, sploh ne),

stopnja zaskrbljenosti v zvezi z uporabo interneta za zasebne namene: finančna izguba zaradi goljufive uporabe (kreditne ali bančne) plačilne kartice (visoka, nizka, sploh ne),

stopnja zaskrbljenosti v zvezi z uporabo interneta za zasebne namene: otroci, ki imajo na domačem računalniku dostop do neprimernih spletnih strani ali stikov z morebitno nevarnimi osebami (visoka, nizka, sploh ne),

težave pri uporabi interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: virus ali druga okužba računalnika (npr. črv ali trojanski konj), zaradi katere se izgubijo informacije ali porabi veliko časa,

težave pri uporabi interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: prejeta nenaročena elektronska pošta (neželena pošta),

težave pri uporabi interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: zloraba osebnih informacij, poslanih na internetu, in/ali druge kršitve zasebnosti (npr. zloraba slik, videov, osebnih podatkov, naloženih na spletnih straneh skupnosti),

težave pri uporabi interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: finančna izguba zaradi prejemanja goljufivih sporočil („phishing“) ali preusmeritev na lažne spletne strani, ki zahtevajo osebne informacije („pharming“),

težave pri uporabi interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: finančna izguba zaradi goljufive uporabe (kreditne ali bančne) plačilne kartice,

težave pri uporabi interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: otroci, ki imajo na domačem računalniku dostop do neprimernih spletnih strani ali stikov z morebitno nevarnimi osebami,

skrbi v zvezi z varnostjo kot ovira pri naročanju ali kupovanju blaga ali storitev za zasebne namene prek interneta v zadnjih dvanajstih mesecih,

skrbi v zvezi z varnostjo kot ovira pri izvajanju bančnih dejavnosti, kot je vodenje računov, za zasebne namene prek interneta v zadnjih dvanajstih mesecih,

skrbi v zvezi z varnostjo kot ovira pri zagotavljanju osebnih informacij spletnim skupnostim za družabno in poklicno mreženje v zadnjih dvanajstih mesecih,

skrbi v zvezi z varnostjo kot ovira pri komunikaciji z javnimi službami ali upravami za zasebne namene prek interneta v zadnjih dvanajstih mesecih,

skrbi v zvezi z varnostjo kot ovira pri nalaganju programske opreme, glasbe, video datotek, iger ali drugih podatkovnih datotek za zasebne namene prek interneta v zadnjih dvanajstih mesecih,

skrbi v zvezi z varnostjo kot ovira pri uporabi interneta z mobilno napravo (npr. prenosnega računalnika) prek brezžične povezave na vseh krajih, razen doma, v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba kakršne koli varnostne programske opreme ali orodja IT (protivirusna, proti neželeni pošti, požarni zid itd.) za zaščito zasebnega računalnika in podatkov (da, ne, ne vem, se ne uporablja, ker posameznik ne uporablja računalnika),

pogostost izdelave varnostnih kopij datotek (zasebnih dokumentov, slik itd.) iz računalnika na katero koli zunanjo napravo za shranjevanje, na primer na CD, DVD, zunanji trdi disk, napravo za shranjevanje USB ali pomnilnik na spletnih strežnikih (vedno ali skoraj vedno; včasih; nikoli ali skoraj nikoli; se ne uporablja, ker posameznik ne hrani datotek na računalniku).

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so v zadnjih dvanajstih mesecih uporabljali internet in kakršno koli varnostno programsko opremo ali orodje IT za zaščito zasebnega računalnika in podatkov:

uporaba programa za iskanje virusov in/ali protivohunskega programa,

uporaba požarnega zidu za strojno ali programsko opremo,

uporaba filtriranja elektronske pošte za preprečevanje „neželene pošte“,

izvajanje starševskega nadzora ali uporaba programske opreme za spletno filtriranje,

uporaba druge varnostne programske opreme ali orodja IT,

uporaba paketa, vendar komponente niso znane,

posodabljanje enega ali več varnostnih izdelkov, ki se uporabljajo (da, vsakokrat, ko je nova posodobitev na voljo, samodejno ali ročno; občasno ali kadar se spomnim; ne).

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so v zadnjih dvanajstih mesecih uporabljali internet in kakršno koli varnostno programsko opremo ali orodje IT za zaščito zasebnega računalnika in podatkov, pri čemer posodobitev varnostnih izdelkov ni bila opravljena:

razlog, da varnostni izdelki niso posodobljeni: posameznik meni, da posodobitev ni potrebna, ker je tveganje premajhno,

razlog, da varnostni izdelki niso posodobljeni: posameznik ne zna izvesti posodobitve,

razlog, da varnostni izdelki niso posodobljeni: posameznik meni, da je posodobitev neučinkovita,

razlog, da varnostni izdelki niso posodobljeni: posameznik meni, da je posodobitev predraga,

razlog, da varnostni izdelki niso posodobljeni: drugo.

Usposobljenost za IKT

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so že uporabljali računalnik:

(neobvezno) zadnji tečaj za katero koli področje uporabe računalnika, ki je trajal vsaj tri ure (v zadnjih treh mesecih; pred več kot tremi meseci do pred enim letom; pred več kot enim letom do pred tremi leti; pred več kot tremi leti; tečaja ni nikoli opravljal).

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so že uporabljali internet:

internetno znanje za iskanje informacij z uporabo iskalnikov,

internetno znanje za pošiljanje elektronske pošte s priponkami,

internetno znanje za objavo sporočil v klepetalnicah, novičarskih skupinah ali spletnih forumih,

internetno znanje za telefonske klice prek interneta,

internetno znanje za medsebojno izmenjavo filmov, glasbe itd.,

internetno znanje za oblikovanje spletnih strani.

Ovire pri uporabi IKT in interneta

Karakteristike, ki se zberejo za gospodinjstva brez dostopa do interneta doma:

razlog za nedostop do interneta doma: dostop do interneta je mogoč od kje drugje,

razlog za nedostop do interneta doma: interneta ne želi (zaradi škodljivih vsebin itd.),

razlog za nedostop do interneta doma: interneta ne potrebuje (zaradi nekoristnosti, nezanimivosti itd.),

razlog za nedostop do interneta doma: previsoki stroški opreme,

razlog za nedostop do interneta doma: previsoki stroški dostopa (telefon itd.),

razlog za nedostop do interneta doma: pomanjkanje znanja,

razlog za nedostop do interneta doma: skrbi v zvezi z zasebnostjo ali varnostjo,

razlog za nedostop do interneta doma: invalidnost,

razlog za nedostop do interneta doma: nič od naštetega, vendar nekaj drugega.

2.   OBSEG

(a)

Statistične enote, ki morajo biti zastopane pri karakteristikah iz naslova 1(b) te priloge, ki se nanašajo na gospodinjstva, so gospodinjstva z vsaj enim članom v starostni skupini 16 do 74 let.

(b)

Statistične enote, ki morajo biti zastopane pri karakteristikah iz naslova 1(b) te priloge, ki se nanašajo na posameznike, so posamezniki v starostni skupini 16 do 74 let.

(c)

Geografsko so zajeta gospodinjstva in/ali posamezniki, ki živijo na katerem koli delu ozemlja države članice.

3.   REFERENČNO OBDOBJE

Glavno referenčno obdobje, v katerem se zbirajo statistični podatki, je prvo četrtletje leta 2010.

4.   RAZČLENITVE

(a)

Za področja in njihove karakteristike iz naslova 1(b) te priloge, ki se nanašajo na gospodinjstva, se zberejo naslednje osnovne karakteristike:

regija stalnega prebivališča (zbirajo se glede na klasifikacijo regij NUTS1),

(neobvezno) regija stalnega prebivališča glede na klasifikacijo NUTS2,

geografski položaj: živi v konvergenčni regiji (vključno z regijami, za katere se pomoč postopno ukinja); živi v regiji regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja,

stopnja urbanizacije: živi na gosto poseljenem območju; živi na srednje poseljenem območju; živi na redko poseljenem območju,

vrsta gospodinjstva: število članov gospodinjstva (ločeno se zbira za: število otrok v starosti manj kot 16 let).

(b)

Za področja in njihove karakteristike iz naslova 1(b) te priloge, ki se nanašajo na posameznike, se zberejo naslednje osnovne karakteristike:

regija stalnega prebivališča (zbirajo se glede na klasifikacijo regij NUTS1),

(neobvezno) regija stalnega prebivališča glede na klasifikacijo NUTS2,

geografski položaj: živi v konvergenčni regiji (vključno z regijami, za katere se pomoč postopno ukinja); živi v regiji regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja,

stopnja urbanizacije: živi na gosto poseljenem območju; živi na srednje poseljenem območju; živi na redko poseljenem območju,

spol: moški; ženski,

starost (zbira se kot vrednost ali ob upoštevanju starostne skupine): pod 16 let (neobvezno); 16 do 24; 25 do 34; 35 do 44; 45 do 54; 55 do 64; 65 do 74; nad 74 let (neobvezno),

najvišja dokončana stopnja izobrazbe v skladu z Mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja (ISCED 97): nižja (ISCED 0, 1 ali 2); srednja (ISCED 3 ali 4); visoka (ISCED 5 ali 6),

zaposlenost: zaposleni ali samozaposleni, vključno z družinskimi delavci; brezposelni; študentje, ki niso na trgu dela; drugi, ki niso na trgu dela,

poklic po standardih Mednarodne klasifikacije poklicev (ISCO-88): delavci, ki opravljajo fizična dela, delavci, ki ne opravljajo fizičnih del; delavci v IKT, delavci, ki niso zaposleni v IKT.

5.   PERIODIČNOST

Podatki se za leto 2010 zagotovijo enkrat.

6.   ROKI ZA POŠILJANJE REZULTATOV

(a)

Zbrani podatki iz člena 6 Uredbe (ES) št. 808/2004, ki so po potrebi označeni kot zaupni ali nezanesljivi, se pošljejo Eurostatu do 5. oktobra 2010. Do tega datuma je treba podatkovne nize dokončno izoblikovati, potrditi in sprejeti. Podatke je treba poslati v tabelirani, računalniško čitljivi obliki v skladu z navodili Eurostata.

(b)

Metapodatke iz člena 6 Uredbe (ES) št. 808/2004 je treba poslati Eurostatu do 31. maja 2010. Metapodatke je treba pripraviti v skladu s predlogo Eurostata.

(c)

Poročilo o kakovosti iz člena 7(4) Uredbe (ES) št. 808/2004 je treba poslati Eurostatu do 5. novembra 2010. Poročilo o kakovosti je treba pripraviti v skladu s predlogo Eurostata.