31.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/31


UREDBA (ES) št. 1006/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. septembra 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Letno zbiranje statističnih podatkov o informacijski družbi, kakor je določeno z Uredbo (ES) št. 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2), je omejeno na največ pet let po začetku veljavnosti navedene uredbe in se izteče leta 2009. Vendar obstaja na ravni Skupnosti stalna potreba po letnem zbiranju skladnih statističnih informacij o informacijski družbi.

(2)

Na zasedanju Evropskega sveta marca 2005 je bil poudarjen pomen vseobsegajoče informacijske družbe, temelječe na široki uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v javnih storitvah, malih in srednjih podjetjih (MSP) ter gospodinjstvih.

(3)

Na zasedanju Evropskega sveta marca 2006 je bil potrjen ključni pomen bolj produktivne uporabe IKT v poslovnih in upravnih organizacijah, Komisija in države članice pa so bile pozvane k intenzivnemu izvajanju strategije i2010. Ta strategija spodbuja odprto in konkurenčno digitalno gospodarstvo in poudarja IKT kot gonilo vključevanja in kakovosti življenja. Šteje kot ključni dejavnik prenovljenega lizbonskega partnerstva za rast in zaposlovanje.

(4)

Aprila 2006 je skupina na visoki ravni za i2010, ustanovljena s Sklepom Komisije 2006/215/ES (3), odobrila okvir za primerjalno analizo i2010, ki določa seznam ključnih kazalnikov za primerjavo razvoja evropske informacijske družbe, kakor je določena v strategiji i2010.

(5)

Sklep št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) (4) pomaga krepiti konkurenčnost in inovativnost v Skupnosti, spodbujati napredek družbe znanja in trajnostni razvoj na podlagi uravnovešene gospodarske rasti. Navedeni sklep zahteva od Skupnosti, da pridobi zanesljivo analitično podlago na številnih področjih v podporo oblikovanju politike. Okvirni program, vzpostavljen z navedenim sklepom, podpira ukrepe za analizo politike na podlagi uradnih statistik.

(6)

Ministrska izjava o e-vključenosti, ki je bila sprejeta 11. junija 2006 v Rigi, poziva k vključenosti informacijske družbe. Določa okvir za obsežno politiko e-vključenosti, ki naj obravnava teme, kot so staranje družbe, velik geografski digitalni razkorak, dostopnost, digitalna pismenost in usposobljenost, kulturne razlike in vključene spletne javne storitve. Poziva Komisijo, naj podpre zbiranje in določanje referenčnih meril v Evropski uniji in izven nje.

(7)

Kazalniki za primerjalno analizo razvoja informacijske družbe, kakor so izraženi v političnih strategijah Skupnosti, kakršen je okvir za primerjalno analizo i2010 strategije i2010 in njen nadaljnji razvoj v okviru lizbonske strategije, bi morali temeljiti na skladnih statističnih informacijah.

(8)

Sprememba Uredbe (ES) št. 808/2004 bi morala upoštevati Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (5).

(9)

Ta uredba ne bi smela povečati obremenitev poročevalskih enot in nacionalnih statističnih organov, izmerjenih s številom obveznih spremenljivk ali trajanjem anketiranja, glede na zbiranje in prenos usklajenih statistik v primerjavi s stanjem, ki je obstajalo pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(10)

Uredbo (ES) št. 808/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Izvedeno je bilo posvetovanje z Odborom za statistične programe, ustanovljenim s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (6)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 808/2004 se spremeni:

1.

člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Statistični podatki, ki se zbirajo, vključujejo informacije, ki so koristne za strukturne kazalnike in potrebne za primerjavo političnih strategij Skupnosti o razvoju evropskega informacijskega prostora, poslovnih inovacij in evropske informacijske družbe, kakor je okvir za primerjalno analizo i2010 in njegov nadaljnji razvoj v okviru lizbonske strategije, kakor tudi druge informacije, potrebne za zagotovitev enotne podlage za analizo informacijske družbe.“;

2.

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Obdelava, pošiljanje in posredovanje podatkov

1.   Države članice Komisiji (Eurostatu) pošiljajo podatke in metapodatke, ki jih zahtevajo ta uredba in njeni izvedbeni ukrepi, v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (7) o pošiljanju zaupnih podatkov.

2.   Države članice pošiljajo podatke in metapodatke, ki jih zahteva ta uredba, v elektronski obliki v skladu s standardom medsebojne izmenjave, o katerem se dogovorijo Komisija in države članice.

3.   Poglavje V Uredbe (ES) št. 223/2009 se uporablja za obdelavo in posredovanje zaupnih podatkov.

3.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Kakovost statistike in poročila

1.   Države članice zagotovijo kakovost poslanih podatkov.

2.   Za namen te uredbe se uporabljajo merila kakovosti, določena v členu 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

3.   Države članice Komisiji (Eurostatu) vsako leto predložijo poročilo o kakovosti poslanih podatkov in opravljenih morebitnih metodoloških spremembah. Poročilo predložijo en mesec po tem, ko so bili poslani podatki.“;

4.

prilogi I in II se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 16. septembra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

C. MALMSTRÖM


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 13. julija 2009.

(2)  UL L 143, 30.4.2004, str. 49.

(3)  UL L 80, 17.3.2006, str. 74.

(4)  UL L 310, 9.11.2006, str. 15.

(5)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(6)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(7)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.“;


PRILOGA

PRILOGA I

modul 1: podjetja in informacijska družba

1.   Cilji

Cilj tega modula je pravočasno zbiranje statističnih podatkov o podjetjih in informacijski družbi. Ta modul določa okvir za zahteve v smislu zajetja, trajanja in pogostosti, zajetih temah, razčlenitve zbranih podatkov, način posredovanja podatkov in kakršnih koli potrebnih pilotnih študij ali študij o izvedljivosti.

2.   Zajetje

Ta modul zajema poslovne dejavnosti iz področij C do N in R ter oddelek 95 statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 2).

Statistični podatki se pripravijo za enote podjetij.

3.   Trajanje in pogostost zbiranja podatkov

Statistični podatki bodo zbrani vsako leto za največ 15 referenčnih let od 20. maja 2004. Ni nujno, da bo treba vse spremenljivke zagotoviti vsako leto; pogostost predložitve za vsako spremenljivko bo določena z dogovorom v okviru izvedbenih ukrepov iz člena 8.

4.   Zajeta področja

Spremenljivke, ki se zbirajo, se pripravijo na podlagi naslednjega seznama področij:

sistemi IKT in njihova uporaba v podjetjih,

uporaba interneta in drugih elektronskih omrežij v podjetjih,

e-trgovanje,

e-poslovanje in organizacijski vidiki,

uporaba IKT v podjetjih za izmenjavo informacij in storitev z vladami in javnimi upravami (e-uprava),

usposobljenost za IKT v enoti podjetja in potreba po znanju na področju IKT,

ovire za uporabo IKT, interneta in drugih elektronskih omrežij ter e-trgovanja in e-poslovanja,

izdatki in investicije v IKT,

varnost IKT in zaupanje vanje,

uporaba IKT in njihov vpliv na okolje (okolju prijazne IKT),

dostop do interneta in drugih omrežnih tehnologij ter njihova uporaba za povezovanje predmetov in naprav (internet stvari),

dostop do tehnologij, ki omogočajo priključitev na internet ali druga omrežja od koder koli in kadar koli (vsenavzoča povezljivost), in njihova uporaba.

Vsako leto ne bodo zajeta vsa področja.

5.   Razčlenitve predloženih podatkov

Vse razčlenitve ne bodo nujno potrebne vsako leto; potrebne razčlenitve bodo pripravljene na podlagi naslednjega seznama, ob upoštevanju značilnosti statističnih enot, pričakovane kakovosti statističnih podatkov in velikosti vzorca. O razčlenitvah bo dosežen dogovor v okviru izvedbenih ukrepov:

po velikostnih razredih,

po dejavnostih NACE,

po regijah: regionalne razčlenitve bodo omejene na največ tri skupine.

6.   Način posredovanja podatkov

Države članice bodo posredovale agregirane podatke Komisiji (Eurostatu).

7.   Študije o izvedljivosti in pilotne študije

Kadar koli se ugotovijo pomembne nove potrebe po podatkih ali se zahtevajo novi, zapleteni kazalniki, Komisija pripravi študije o izvedljivosti ali pilotne študije, ki jih države članice prostovoljno izvedejo pred vsakršnim zbiranjem podatkov. S temi študijami se bo ocenila izvedljivost pridobivanja zadevnih podatkov, upoštevajoč koristi razpoložljivosti podatkov glede na stroške zbiranja in obremenitev poročevalskih enot. Rezultati teh študij o izvedljivosti ali pilotnih študij bodo prispevali k opredelitvi novih kazalnikov.

PRILOGA II

Modul 2: Posamezniki, gospodinjstva in informacijska družba

1.   Cilji

Cilj tega modula je pravočasno zbiranje statističnih podatkov o posameznikih, gospodinjstvih in informacijski družbi. Ta modul določa okvir za zahteve v smislu zajetja, trajanja in pogostosti, zajetih področij, demografskih spremenljivk za predložene podatke, način posredovanja podatkov in kakršnih koli potrebnih pilotnih študij ali študij o izvedljivosti.

2.   Zajetje

Ta modul zajema statistične podatke o posameznikih in gospodinjstvih.

3.   Trajanje in pogostost zbiranja podatkov

Statistični podatki bodo zbrani vsako leto za največ 15 referenčnih let od 20. maja 2004. Ni nujno, da bo treba vse spremenljivke zagotoviti vsako leto; pogostost predložitve za vsako spremenljivko bo določena z dogovorom v okviru izvedbenih ukrepov iz člena 8.

4.   Zajeta področja

Spremenljivke, ki se zbirajo, se pripravijo na podlagi naslednjega seznama področij:

dostop posameznikov in/ali gospodinjstev do IKT in njihova uporaba,

uporaba interneta in drugih elektronskih omrežij za različne namene s strani posameznikov in/ali gospodinjstev,

varnost IKT in zaupanje vanje,

usposobljenost za IKT in strokovno znanje o IKT,

ovire za uporabo IKT in interneta,

zaznani učinki uporabe IKT na posameznike in/ali gospodinjstva,

uporaba IKT s strani posameznikov za izmenjavo informacij in storitev z vladami in javnimi upravami (e-uprava),

dostop do tehnologij, ki omogočajo priključitev na internet ali druga omrežja od koder koli in kadar koli (vsenavzoča povezljivost), in njihova uporaba.

Vsako leto ne bodo zajeta vsa področja.

5.   Demografske spremenljivke predloženih podatkov

Ni nujno, da bo treba vsako leto zagotoviti podatke o vseh demografskih spremenljivkah; o potrebnih demografskih spremenljivkah bo dosežen dogovor v okviru izvedbenih ukrepov, pripravijo pa se na podlagi naslednjega seznama:

(a)

statistični podatki o gospodinjstvih:

po vrsti gospodinjstva,

po dohodkovni skupini,

po regiji;

(b)

statistični podatki o posameznikih:

po starostni skupini,

po spolu,

po stopnji izobrazbe,

po zaposlenosti,

po dejanskem zakonskem stanu,

po državi rojstva, državljanstvu,

po regiji.

6.   Način posredovanja podatkov

Države članice bodo Komisiji (Eurostatu) posredovale posamezne podatkovne zapise, ki ne bodo omogočali neposredne identifikacije zadevnih statističnih enot.

7.   Študije o izvedljivosti in pilotne študije

Kadar koli se ugotovijo pomembne nove potrebe po podatkih ali se zahtevajo novi, zapleteni kazalniki, Komisija pripravi študije o izvedljivosti ali pilotne študije, ki jih države članice prostovoljno izvedejo pred vsakršnim zbiranjem podatkov. S temi študijami se bo ocenila izvedljivost pridobivanja zadevnih podatkov, upoštevajoč koristi razpoložljivosti podatkov glede na stroške zbiranja in obremenitev poročevalskih enot. Rezultati teh študij o izvedljivosti ali pilotnih študij bodo prispevali k opredelitvi novih kazalnikov.