31.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 948/2009

z dne 30. septembra 2009

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti členov 9 in 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je uvedla nomenklaturo blaga (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura), da bi hkrati izpolnila zahteve skupne carinske tarife, statistike Skupnosti o zunanji trgovini ter drugih politik Skupnosti, ki zadevajo uvoz ali izvoz blaga.

(2)

Z namenom poenostavitve zakonodaje je primerno posodobiti kombinirano nomenklaturo in prilagoditi njeno strukturo.

(3)

Treba je spremeniti kombinirano nomenklaturo, da se bo upoštevalo naslednje: spremembe zahtev v zvezi s statistiko in trgovinsko politiko, spremembe, ki so bile narejene z namenom izpolnitve mednarodnih obveznosti, tehnološki in trgovinski razvoj ter potrebo po uskladitvi ali pojasnitvi besedil.

(4)

V skladu s členom 12 Uredbe (EGS) št. 2658/87 je treba od 1. januarja 2010 nadomestiti Prilogo I k navedeni uredbi s celotno različico kombinirane nomenklature, skupaj z avtonomnimi in konvencionalnimi stopnjami dajatve, izhajajočimi iz ukrepov, ki jih je sprejel Svet ali Komisija.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2009

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.


PRILOGA I

KOMBINIRANA NOMENKLATURA

VSEBINA

PRVI DEL – UVODNE DOLOČBE

Oddelek I – Splošna pravila

A.

Splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature

B.

Splošna pravila o dajatvah

C.

Splošna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo nomenklature kot dajatev

Oddelek II – Posebne določbe

A.

Blago za nekatere vrste ladij, čolnov in drugih plovil ter za vrtalne ali proizvodne ploščadi

B.

Civilni zrakoplovi in blago, ki se uporablja za civilne zrakoplove

C.

Farmacevtski izdelki

D.

Enotna stopnja dajatve

E.

Embalaža in embalažni materiali

F.

Ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave blaga

Označbe, okrajšave in simboli

Dodatne merske enote

DRUGI DEL – SEZNAM

Poglavje

Oddelek I

Žive živali; proizvodi živalskega izvora

1

Žive živali

2

Meso in užitni klavnični odpadki

3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

4

Mlečni proizvodi; ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

5

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in zajeti na drugem mestu

Oddelek II

Rastlinski proizvodi

6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

7

Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji

8

Užitno sadje in oreški; lupine agrumov ali melon in lubenic

9

Kava, pravi čaj, maté čaj in začimbe

10

Žita

11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten

12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske in zdravilne rastline; slama in krma

13

Šelak; gume, smole in drugi rastlinski sokovi in ekstrakti

14

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in zajeti na drugem mestu

Oddelek III

Olja in masti živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega in rastlinskega izvora

15

Olja in masti živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega in rastlinskega izvora

Oddelek IV

Proizvodi živilske industrije; pijače, alkoholne tekočine in kis; tobak in tobačni nadomestki

16

Proizvodi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

17

Sladkorji in sladkorni proizvodi

18

Kakav in kakavovi proizvodi

19

Proizvodi iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski izdelki

20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin

21

Razna živila

22

Pijače, alkoholne tekočine in kis

23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali

24

Tobak in tobačni nadomestki

Oddelek V

Mineralni proizvodi

25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement

26

Rude, žlindre in pepeli

27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski

Oddelek VI

Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij

28

Anorganski kemični proizvodi; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov in izotopov

29

Organski kemijski proizvodi

30

Farmacevtski izdelki

31

Gnojila

32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti in druga barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila

33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki

34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi sadre

35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi

36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; vnetljivi preparati

37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene

38

Razni kemijski proizvodi

Oddelek VII

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

39

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas

40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

Oddelek VIII

Surove kože z dlako ali brez dlake, usnje, krzna in krzneni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz svilenega katguta)

41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

42

Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz svilenega katguta)

43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki

Oddelek IX

Les in lesni izdelki; oglje; pluta in plutasti izdelki; izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

44

Les in lesni izdelki, lesno oglje

45

Pluta in plutasti izdelki

46

Izdelki iz slame, esparta in drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

Oddelek X

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni in kartonski odpadki in ostanki; papir in karton, papirni izdelki in kartonski izdelki

47

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni ali kartonski odpadki in ostanki

48

Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

49

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi proizvodi grafične industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti

Oddelek XI

Tekstil in tekstilni izdelki

50

Svila

51

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja in tkanine iz konjske žime

52

Bombaž

53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje

54

Sintetični ali umetni filamenti; trakovi in podobno iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih materialov

55

Umetna in sintetična rezana vlakna

56

Vata, klobučevina in netkani tekstil; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi

57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine

59

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni, prekriti ali laminirani; tekstilni izdelki, primerni za tehnične namene

60

Pleteni ali kvačkani materiali

61

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani

62

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani

63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe

Oddelek XII

Obutev, pokrivala, dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; preparirano perje in izdelki iz perja; umetno cvetje; izdelki iz človeških las

64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov

65

Pokrivala in njihovi deli

66

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli

67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja ali puha; umetno cvetje; izdelki iz človeških las

Oddelek XIII

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov; keramični izdelki; steklo in stekleni izdelki

68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov

69

Keramični izdelki

70

Steklo in stekleni izdelki

Oddelek XIV

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci

71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni; plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci

Oddelek XV

Navadne kovine in izdelki iz navadnih kovin

72

Železo in jeklo

73

Izdelki iz železa in jekla

74

Baker in bakreni izdelki

75

Nikelj in nikljevi izdelki

76

Aluminij in aluminijasti izdelki

77

(Rezervirano za možnost bodoče uporabe v harmoniziranem sistemu)

78

Svinec in svinčeni izdelki

79

Cink in cinkovi izdelki

80

Kositer in kositrni izdelki

81

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki

82

Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin

83

Razni izdelki iz navadnih kovin

Oddelek XVI

Stroji in mehanske naprave; elektrotehniška oprema; njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka, aparati za snemanje in reprodukcijo televizijske slike in zvoka, deli in pribor za te proizvode

84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli

85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

Oddelek XVII

Vozila, zrakoplovi, plovila in spremljajoča transportna oprema

86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (tudi elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst

87

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

88

Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli

89

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

Oddelek XVIII

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; ure; glasbila; njihovi deli in pribor

90

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor

91

Ure in njihovi deli

92

Glasbila, njihovi deli in pribor

Oddelek XIX

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

93

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

Oddelek XX

Razni izdelki

94

Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe

95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor

96

Razni izdelki

Oddelek XXI

Umetniški izdelki, zbirke in starine

97

Umetniški izdelki, zbirke in starine

98

Celovit industrijski obrat

99

(Rezervirano za posebne namene, določene s strani pristojnih organov Skupnosti)

TRETJI DEL – TARIFNE PRILOGE

Oddelek I – Kmetijske priloge

Priloga 1

Kmetijske komponente (EA), dodatne dajatve za sladkor (AD S/Z) in dodatne dajatve za moko (AD F/M)

Priloga 2

Proizvodi, za katere velja vhodna cena

Oddelek II – Seznam farmacevtskih snovi, upravičenih do dajatev proste obravnave

Priloga 3

Seznam mednarodnih nelastniških imen (INNi), prostih dajatev, ki ga za farmacevtske snovi določa svetovna zdravstvena organizacija

Priloga 4

Seznam predpon in pripon, ki v kombinaciji z INNi iz Priloge 3 poimenujejo soli, estre ali hidrate INNov; te soli, estri in hidrati so oproščeni dajatev pod pogojem, da jih je možno uvrstiti pod isto 6-mestno podštevilko HS kot pripadajoči INN

Priloga 5

Soli, estri in hidrati INNOV, ki se ne uvrščajo pod isto številko HS kot pripadajači INNI, ki so oproščeni dajatev

Priloga 6

Seznam farmacevtskih vmesnih izdelkov, prostih dajatev, t. j. sestavin, ki se uporabljajo za proizvodnjo končnih farmacevtskih izdelkov

Oddelek III – Kvote

Priloga 7

Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti

Oddelek IV – Ugodna tarifna obravnava zaradi narave blaga

Priloga 8

Blago, neprimerno za prehrano ljudi (seznam denaturantov)

Priloga 9

Potrdila

PRVI DEL

UVODNE DOLOČBE

ODDELEK I

SPLOŠNA PRAVILA

A.   Splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature

Blago se v kombinirani nomenklaturi uvršča po naslednjih načelih:

1.

Naslovi oddelkov, poglavij in podpoglavij so podani zato, da se je laže znajti pri uvrščanju; zaradi pravnih razlogov uvrščanje poteka po poimenovanjih tarifnih številk in opombah k ustreznim oddelkom ali poglavjem in po nadalje opisanih pravilih, če niso v nasprotju z vsebino teh tarifnih številk ali opomb.

2.

(a)

Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju posamezne tarifne številke, se šteje tudi proizvod, ki ni kompleten ali končen, če ima bistvene značilnosti kompletnega ali končnega proizvoda. Pod tarifno številko se uvršča tudi kompleten ali končen proizvod (ali proizvod, ki se uvršča kot kompleten ali končen po tem pravilu), če se predloži nesestavljen ali razstavljen.

(b)

Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju posamezne tarifne številke, se šteje tudi mešanica ali kombinacija tega materiala ali snovi z drugimi materiali ali snovmi. Proizvod ali izdelek iz danega materiala ali snovi se obravnava kot blago, ki v celoti ali deloma sestoji iz tega materiala ali snovi. Uvrščanje blaga, ki sestoji iz več materialov ali snovi, poteka po pravilu iz točke 3.

3.

Proizvodi, ki bi jih bilo mogoče po pravilu iz točke 2(b) ali iz drugih razlogov na prvi pogled uvrstiti pod dve ali več tarifnih številk, se uvrščajo takole:

(a)

tarifna številka, v kateri je najbolj konkretno ali najbolj natančno poimenovanje za proizvod, ima prednost pred tarifnimi številkami, v katerih je poimenovanje splošnejše. Kadar pa se poimenovanja dveh ali več tarifnih številk nanašajo samo na del materiala ali snovi, vsebovanih v mešanih ali sestavljenih proizvodih, ali samo na del komponent, pripravljenih kot komplet za prodajo na drobno, poimenovanja teh tarifnih številk štejejo za enako konkretna, celo če ima katero izmed njih bolj kompleten in bolj natančen opis proizvoda;

(b)

mešanice, sestavljeni proizvodi, ki sestoje iz različnih materialov ali so izdelani iz različnih komponent oziroma sestavin, ter proizvodi, pripravljeni v kompletih za prodajo na drobno, ki se ne morejo uvrstiti po pravilu iz 3(a), se uvrstijo, kot da so iz materiala ali sestavine, ki jim daje bistven značaj, če je to merilo uporabno;

(c)

če blaga ni mogoče uvrstiti po pravilu iz 3(a) ali (b), se uvrsti pod tisto tarifno številko, ki je po zaporedju zadnja med tistimi, ki jih je treba enako upoštevati.

4.

Blago, ki ga ni mogoče uvrstiti po zgoraj navedenih pravilih, se uvrsti pod tarifno številko, predvideno za blago, ki je takemu blagu najbolj podobno.

5.

Poleg gornjih določb veljajo za naštete proizvode tudi naslednja pravila:

(a)

toki za fotografske aparate, glasbila, puške in pištole, risalni pribor, embalažo za ogrlice in podobna embalaža, posebej oblikovana in prirejena za določen proizvod ali komplet proizvodov, primerna za dolgotrajno rabo in predložena s proizvodi, za katere je namenjena, se uvrsti s temi proizvodi, pod pogojem, da se prodaja skupaj z njimi. To pravilo pa ne velja za embalažo, ki daje celoti bistven značaj;

(b)

v skladu z določbami iz 5(a) se embalažni materiali in embalaža (1), ki se predložijo tako, da so v njih embalirani proizvodi, uvrščajo skupaj s temi proizvodi, če se običajno uporabljajo za embaliranje teh proizvodov. Ta določba pa ne velja za embalažne materiale in embalažo, če je očitno, da so primerni za večkratno uporabo.

6.

Iz pravnih razlogov se proizvodi uvrščajo pod tarifne podštevilke v okviru ene tarifne številke po poimenovanjih teh tarifnih podštevilk in morebitnih opombah k tem tarifnim podštevilkam ter, smiselno, po teh pravilih, pri čemer velja, da se tarifne podštevilke lahko primerjajo samo na isti ravni razčlenitve. To pravilo velja tudi za opombe k oddelkom in poglavjem, če ni določeno drugače.

B.   Splošna pravila o dajatvah

1.

Za uvoženo blago s poreklom iz držav, ki so pogodbenice Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, ali s katerimi je Evropska skupnost sklenila sporazume, ki vsebujejo klavzulo o priznavanju največjih tarifnih ugodnosti, se uporabljajo konvencionalne dajatve iz kolone 3 seznama dajatev. Če ni določeno drugače, se te konvencionalne dajatve uporabljajo tudi za blago, ki zgoraj ni navedeno, in je uvoženo iz katere koli tretje države.

Konvencionalne stopnje dajatve, navedene v koloni 3, se uporabljajo od 1. januarja 2010.

Kadar so avtonomne stopnje dajatve nižje od konvencionalnih stopenj dajatve, se uporabljajo avtonomne dajatve, prikazane v opombah.

2.

Odstavek 1 se ne uporablja, kadar so za blago s poreklom iz nekaterih držav določene posebne avtonomne carine ali kadar se zaradi izvajanja sporazumov uporabljajo preferencialne carine.

3.

Odstavka 1 in 2 ne preprečujeta državam članicam uporabiti carine, ki niso navedene v skupni carinski tarifi, kadar je uporaba takih dajatev upravičena po pravu Skupnosti.

4.

Dajatve, izražene v odstotkih, so dajatve ad valorem.

5.

Označba „EA“ pomeni, da se za blago zaračunava „kmetijska komponenta“, ki je določena v skladu s Prilogo 1.

6.

Označba „AD S/Z“ ali „AD F/M“ v poglavjih 17 do 19 pomeni, da je najvišja stopnja dajatve za nekatere oblike sladkorja ali za moko sestavljena iz dajatve ad valorem in dodatne dajatve. Ta dodatna dajatev je določena v skladu z določbami iz Priloge 1.

7.

Označba „€/% vol/hl“ v poglavju 22 pomeni, da je treba za vsak prostorninski odstotek alkohola na hektoliter izračunati posebno dajatev, izraženo v eurih. Tako je treba za pijačo, ki vsebuje 40 vol. % alkohola, dajatve zaračunati kot sledi:

„1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, kar da dajatev 40 € na hektoliter, ali

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 plus 5 €, kar da dajatev 45 € na hektoliter.

Kadar je dodatno navedena še najnižja vrednost (MIN), na primer „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, pomeni, da je treba dajatev, izračunano na podlagi gornjega pravila, primerjati z najnižjo dajatvijo (na primer „9 €/hl“), uporabi pa se višja od obeh dajatev.

C.   Splošna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo nomenklature kot dajatev

1.

Če ni drugače predpisano, se določbe v zvezi s carinsko vrednostjo, poleg vrednosti za določanje carin ad valorem, uporabljajo za določanje vrednosti, na osnovi katerih se določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk.

2.

Šteje se, da se kot obdavčljiva masa blaga, pri katerem se obračunava dajatev na maso, in masa, na osnovi katere se določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk:

(a)

v primeru oznake „bruto masa“ upošteva skupna masa blaga in vseh embalažnih materialov in embalaže;

(b)

v primeru oznake „neto masa“, ali enostavno „masa“ brez podrobnejših oznak, upošteva masa samega blaga brez embalažnih materialov in embalaže.

3.

Vrednost eura v nacionalnih valutah se za države članice, ki po opredelitvi iz Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 (2) niso sodelujoče države članice (v nadaljnjem besedilu: nesodelujoče države članice), določi v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (3).

4.

Blago, upravičeno do ugodnejše tarifne obravnave zaradi posebne uporabe:

Kadar uvozna dajatev, predvidena v okviru posebne uporabe za blago za posebno uporabo, ni nižja od tiste, ki bi sicer veljala za to blago, se to uvrsti pod oznako, ki se nanaša na posebno uporabo, členi 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) pa se ne uporabljajo.

ODDELEK II

POSEBNE DOLOČBE

A.   Blago za nekatere vrste ladij, čolnov in drugih plovil ter za vrtalne ali proizvodne ploščadi

1.

Začasno se ne zaračunavajo carine na blago, ki se vgrajuje v ladje, čolne ali druga plovila iz naslednjega seznama v primeru gradnje, popravila, vzdrževanja ali preoblikovanja, in na blago za notranjo in tehnično opremo takih ladij, čolnov in drugih plovil.

2.

Carina se začasno ne zaračunava za:

(a)

blago za vgradnjo v vrtalne in proizvodne ploščadi:

1.

pritrjene, iz tarifne podštevilke ex 8430 49, ki obratujejo v ali zunaj teritorialnega morja držav članic, ali

2.

plavajoče ali potopne, iz tarifne podštevilke 8905 20,

zaradi njihove gradnje, popravila, vzdrževanja ali preoblikovanja, in za blago za opremo teh ploščadi.

Blago, kot so motorno gorivo, maziva in plin, potrebno za delovanje strojev in naprav, ki ne pomeni stalne spremembe, in ni sestavni del ploščadi, in se uporablja na krovu za gradnjo, popravilo, vzdrževanje, preoblikovanje ali opremo teh ploščadi, se tudi šteje kot blago za vgradnjo v vrtalne in proizvodne ploščadi;

(b)

cevi, kable in njihove konektorje, ki povezujejo te vrtalne ali proizvodne ploščadi s kopnim.

Oznaka KN

Poimenovanje

(1)

(2)

8901

Potniške ladje, izletniške ladje, trajekti, tovorne ladje, barže in podobna plovila za prevoz ljudi in blaga

8901 10

–  Potniške ladje, izletniške ladje in podobna plovila, konstruirane predvsem za prevoz potnikov; trajekti vseh vrst

8901 10 10

– –  za morsko plovbo

8901 20

–  Tankerji

8901 20 10

– –  za morsko plovbo

8901 30

–  Plovila-hladilnice, razen tistih iz tar. podšt. 8901 20

8901 30 10

– –  za morsko plovbo

8901 90

–  Druga plovila za prevoz blaga in druga plovila za prevoz potnikov in blaga

8901 90 10

– –  za morsko plovbo

8902 00

Ribiška plovila; ladje-tovarne in druga plovila za predelavo in konserviranje ribjih izdelkov

 

–  Za morsko plovbo

8902 00 12

– –  z bruto tonažo nad 250

8902 00 18

– –  z bruto tonažo do vključno 250

8903

Jahte in druga plovila za šport ali razvedrilo; čolni na vesla in kanuji

 

–  Drugo

8903 91

– –  jadrnice, s pomožnim motorjem ali brez njega

8903 91 10

– – –  za morsko plovbo

8903 92

– –  motorni čolni, razen čolnov z izvenkrmnimi motorji

8903 92 10

– – –  za morsko plovbo

8904 00

Vlačilci in potiskači

8904 00 10

–  Vlačilci

 

–  Potiskači

8904 00 91

– –  za morsko plovbo

8905

Plovila-svetilniki, gasilska plovila, plavajoči bagri, plavajoče dvigalne naprave in druga plovila, pri katerih je plovba podrejena njihovi glavni funkciji; plavajoči doki; plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi

8905 10

–  Plavajoči bagri

8905 10 10

– –  za morsko plovbo

8905 90

–  Drugo

8905 90 10

– –  za morsko plovbo

8906

Druga plovila, vključno z vojnimi ladjami in reševalnimi čolni, razen čolnov na vesla

8906 10 00

–  Vojne ladje

 

–  Drugo

8906 90 10

– –  za morsko plovbo

3.

Za začasne opustitve veljajo pogoji, predpisani v ustreznih določbah Skupnosti zaradi carinskega nadzora nad uporabo tega blaga.

B.   Civilni zrakoplovi in blago, ki se uporablja za civilne zrakoplove

1.

Oprostitev plačila carine je predvidena za:

civilne zrakoplove,

nekatere vrste blaga, ki se uporablja za civilne zrakoplove in za vgradnjo vanje pri izdelavi, popravilu, vzdrževanju, obnovi, modifikaciji ali preoblikovanju,

naprave za zemeljsko treniranje letenja in njihove dele za civilno rabo.

Zadevno blago je zajeto v tarifnih številkah in tarifnih podštevilkah, naštetih v preglednicah v odstavku 5.

2.

Za namene prve in druge alinee odstavka 1 „civilni zrakoplov“ pomeni zrakoplove, ki se v državah članicah ne uporabljajo v vojaške ali podobne namene in ki ne nosijo vojaških ali necivilnih registrskih oznak.

3.

Izraz iz druge alinee odstavka 1 „ki se uporablja za civilne zrakoplove“ vključuje blago za uporabo pri napravah za zemeljsko treniranje letenja za civilno rabo.

4.

Za oprostitev carin veljajo pogoji, predpisani v ustreznih določbah Skupnosti, za carinski nadzor nad uporabo takšnega blaga (glej člene 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1)).

5.

Blago, upravičeno do te oprostitve carin, je zajeto v naslednjih tarifnih številkah ali tarifnih podštevilkah:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Za naslednje tarifne podštevilke je oprostitev carin odobrena samo za blago, ki se uporablja v civilnih zrakoplovih in je poimenovano v stolpcu 2:

Tarifna podštevilka

Poimenovanje

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Z dodatnim priborom

4008 29

Profili, rezani po meri

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Ustrezne za prenos plinov ali tekočin

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Za tehnično uporabo

4504 90, 4823 90

Tesnila in podobno

6812 80

Razen oblačilnih dodatkov, obutve in pokrival, papirja, kartona in klobučevine, plošč in zvitkov iz stisnjenih azbestnih vlaken

6813 20, 6813 81, 6813 89

Na bazi azbesta ali drugih mineralnih substanc

7007 21

Vetrobranska stekla, neuokvirjena

7312 10, 7312 90

Opremljeni s priborom (fitingi) ali predelani v izdelke

7322 90

Grelci zraka in razdelilci toplega zraka (brez njihovih delov)

7324 90

Sanitarna oprema (brez njihovih delov)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine

8108 90

Cevi in votli profili, opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine

8415 90

Klimatskih naprav iz tarifnih podštevilk 8415 81, 8415 82 ali 8415 83

8419 90

Deli toplotnih izmenjalnikov

8479 89

Hidropnevmatske baterije; mehanski sprožilci za usmerjanje sile na turbini (za usmerjanje povratnega pritiska); posebno projektirane toaletne enote; vlažilci in sušilci zraka; servo mehanizmi, neelektrični; neelektrični starter motorji; pnevmatski starterji za turbo reaktivce, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine; neelektrični brisalci vetrobranskih stekel; neelektrični regulatorji propelerja

8501 20, 8501 40

Z izhodno močjo nad 735 W do vključno 150 kW

8501 31

Motorji z izhodno močjo nad 735 W, generatorji enosmernega toka

8501 33

Motorji z izhodno močjo do vključno 150 kW in generatorji

8501 34 92, 8501 34 98

Generatorji

8501 51

Z izhodno močjo nad 735 W

8501 53

Z izhodno močjo, ki ne presega 150 kW

8516 80 20

Montirani v preprosto izolirano ohišje z električnim priključkom, uporabljeni za odmrzovanje ali odtajanje

8517 69 31, 8517 69 39

Za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Radiotelegrafski ali radiotelefonski aparati

8522 90

Sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali več medsebojno pritrjenih delov, za aparate iz tarifnih podštevilk 8519 81 95 in 8519 89 90

8529 90

Sklopi in podsklopi, ki so sestavljeni iz dveh ali več medsebojno pritrjenih delov, za aparate iz tarifne številke 8526

8543 70 90

Zapisovalci poletov, električni sinhronizatorji in prestavljalci (transducer), odmrzovalniki in naprave za razmeglitev z električnimi upori

8543 90

Sklopi in podsklopi iz dveh ali več delov ali kosov, ki so medsebojno pritrjeni, za zapisovalnike poletov

8803 90 90

Vključno z jadralnimi letali

9014 90

Instrumentov iz tarifnih podštevilk 9014 10 ali 9014 20

9020 00

Razen njihovih delov

9029 10

Električni ali elektronski števci vrtljajev

9029 90

Za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in tahometre

9031 90

Za tarifno podštevilko 9031 80

9109 19, 9109 90

Širine ali premera do vključno 50 mm

9401 10

Neprevlečeni z usnjem

9405 10, 9405 60

Iz plastičnih mas ali navadnih kovin

9405 92, 9405 99

Iz plastičnih mas ali navadnih kovin, deli proizvodov iz tarifnih podštevilk 9405 10 ali 9405 60

6.

Blago iz odstavka 5 je vključeno v TARIC po tarifnih podštevilkah z navedbo naslednje opombe: „Za uvrščanje pod to tarifno podštevilko veljajo pogoji, navedeni v ustreznih določbah Skupnosti (glej člene 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1)).“

C.   Farmacevtski izdelki

1.

Oprostitev carine je predvidena za naslednje vrste farmacevtskih izdelkov:

1.

farmacevtske snovi, označene s CAS RN (registrska številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov) in z mednarodnimi nelastniškimi imeni (INN-i), naštetimi v Prilogi 3;

2.

soli, estre in hidrate INN-ov, ki so poimenovani s kombinacijo INN-ov iz Priloge 3 ter predpon in pripon iz Priloge 4, če se ti proizvodi lahko uvrstijo pod iste šestmestne podštevilke HS kot posamezni INN;

3.

soli, estre in hidrate INN-ov, ki so našteti v Prilogi 5 in ki se ne morejo uvrstiti pod isto šestmestno podštevilko HS kot ustrezni INN-i;

4.

farmacevtske vmesne izdelke, tj. sestavine za izdelavo končnih farmacevtskih izdelkov, označenih s CAS RN in s kemijskimi imeni, naštetimi v Prilogi 6.

2.

Posebni primeri:

1.

INN-i zajemajo samo tiste snovi, ki so poimenovane v seznamih priporočenih in predlaganih INN-ov, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Kadar je število snovi, zajetih v INN-u, manjše od števila, zajetega v CAS RN, bodo za oprostitev dajatve obravnavane samo tiste snovi, ki so zajete v INN-u;

2.

kadar je proizvod iz Priloge 3 ali Priloge 6 označen s CAS RN, ki ustreza specifičnemu izomeru, samo ta izomer izpolnjuje pogoj za oprostitev dajatve;

3.

dvojni derivati (soli, estri in hidrati) INN-ov, označeni s kombinacijo INN-a iz Priloge 3 ter predpone in pripone iz Priloge 4, izpolnjujejo pogoj za oprostitev dajatve, če se lahko uvrstijo pod iste šestmestne podštevilke HS kot posamezni INN:

primer: alanin metil ester, hidroklorid;

4.

kadar je neki INN iz Priloge 3 sol (ali ester), nobena druga sol (ali ester) kisline, ki ustreza INN-u, ne more izpolnjevati pogoja za oprostitev dajatve:

primer: kalijev oksprenoat (INN): prost carine

natrijev oksprenoat: ni prost dajatve.

D.   Enotna stopnja dajatve

1.

Carina se obračunava po pavšalni stopnji 2,5 % ad valorem za blago:

v pošiljkah enega posameznika drugemu posamezniku, ali

v osebni prtljagi potnikov,

pod pogojem, da tak uvoz ni komercialne narave.

Ta pavšalna carinska stopnja 2,5 % se uporablja pod pogojem, da dejanska vrednost blaga, zavezanega plačilu uvozne dajatve, ne presega 700 € na pošiljko ali na potnika.

Ta pavšalna stopnja se ne uporablja za blago, za katero je stopnja dajatve v seznamu carin označena s „prosto“, in za blago iz poglavja 24, zajeto v pošiljki ali osebni prtljagi potnikov v količinah, ki presegajo količine, določene v členu 31 ali po členu 45 Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (4).

2.

Uvoz se obravnava kot nekomercialni uvoz, če:

(a)

so v primeru blaga, ki ga en posameznik pošilja drugemu posamezniku, take pošiljke:

priložnostne,

vsebujejo blago, ki je izključno za osebne potrebe prejemnika ali njegove družine in ki po naravi ali količini ne kaže komercialnega pomena,

jih pošiljatelj pošlje prejemniku popolnoma brezplačno;

(b)

je v primeru blaga v osebni prtljagi potnikov to blago:

priložnostno, in

vsebuje izključno blago, ki je za osebno uporabo potnikov ali njihovih družinskih članov, ali blago, namenjeno za darila; narava in količina blaga ne smeta dopuščati domneve, da se blago uvaža za komercialne namene.

3.

Pavšalna stopnja carine se ne uporablja za blago, ki je uvoženo po pogojih iz odstavkov 1 in 2, če oseba, udeležena v postopku, pred obračunom carine po pavšalni stopnji zahteva, da se blago ocarini po carinski stopnji, ki velja za to blago. Za vse blago v pošiljki zato veljajo uvozne dajatve, ki so ustrezne za to blago, kar pa ne vpliva na prosti uvoz, predviden v skladu s členi 29 do 31 in 45 Uredbe (EGS) št. 918/83.

Uvozne dajatve iz prvega pododstavka pomenijo oboje, carine in druge dajatve z enakim učinkom ter druge uvozne dajatve, ki so predvidene v skladu s skupno kmetijsko politiko ali posebnimi dogovori za nekatere izdelke, predelane iz kmetijskih proizvodov.

4.

Države nečlanice lahko zaokrožijo znesek, ki je rezultat preračuna zneska 700 € v nacionalno valuto.

5.

Država nečlanica lahko protivrednost zneska 700 € obdrži v nacionalni valuti, če se pri letnem usklajevanju, predvidenem v členu 18(2) Uredbe (EGS) št. 2913/92, ustrezna protivrednost v domači valuti pred zaokrožitvijo, predvideno v odstavku 4, spremeni za manj kot 5 % ali se zmanjša.

E.   Embalaža in embalažni materiali

Za embalažo in embalažne materiale, na katere se nanaša splošno pravilo za razlago 5(a) in (b), in ki so dani v obtok skupaj z blagom, ki ga vsebujejo ali s katerim se predložijo, veljajo naslednje določbe.

1.

Kadar so embalaža in embalažni materiali uvrščeni z blagom v skladu z določbami splošnega pravila za razlago 5, se:

(a)

ocarinijo na osnovi enake stopnje carine kot blago:

kjer je tako blago zavezano carini ad valorem, ali

kjer jih je treba prišteti k obdavčljivi masi blaga;

(b)

uvozijo brez carine:

kjer je blago prosto carine, ali

kjer se blago ne carini na osnovi mase ali vrednosti, ali

kjer mase embalaže in embalažnih materialov ni treba vključiti v obdavčljivo maso blaga.

2.

V primeru, da embalaža in embalažni materiali, za katere veljajo določbe gornjega odstavka 1(a) in 1(b), vsebujejo ali se predložijo z blagom z več različnimi tarifnimi poimenovanji, se masa in vrednost embalaže in embalažnih materialov pri določitvi njihove obdavčljive mase ali vrednosti porazdeli med vsebovano blago v sorazmerju z maso in vrednostjo tega blaga.

F.   Ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave blaga

1.

Ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave blaga je predvidena pod nekaterimi pogoji za:

blago, ki ni primerno za prehrano,

semena,

tkanina za sita, nedokončana,

nekatere vrste svežega namiznega grozdja, tobak in nitrate.

To blago je zajeto pod tarifnimi podštevilkami (5), ki so opremljene z naslednjo opombo: „Za uvrščanje pod to tarifno podštevilko veljajo pogoji, navedeni v oddelku II, odstavku F uvodnih določb “ ali „Ta ugodna tarifna obravnava je pogojena z izpolnjevanjem pogojev iz oddelka II, odstavka F uvodnih določb.“

2.

Za prehrano neprimerno blago, kateremu se podeli ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave, je našteto v Prilogi 8 po tarifnih številkah, pod katere je uvrščeno, skupaj s poimenovanjem in količinami uporabljenih denaturantov. Tako blago se šteje kot neprimerno za prehrano, kadar so blago za denaturiranje in denaturanti homogeno zmešani, ločevanje pa ni ekonomsko upravičeno.

3.

Spodaj našteto blago se uvrsti pod ustrezne tarifne številke za seme ali za setev, pod pogojem, da je blago v skladu z ustreznimi določbami Skupnosti:

za sladko koruzo, piro, hibridno koruzo, riž in sirek (Direktiva Sveta 66/402/EGS (6)),

za semenski krompir (Direktiva Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 (7)),

za oljno seme in plodove (Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 (8)).

Kadar so hibridna sladka koruza, pira, hibridna koruza, riž, hibridni sirek ali oljno seme in plodovi take vrste, da zanje ne veljajo kmetijske določbe, se jim podeli ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave, če se ugotovi, da je blago dejansko namenjeno za setev.

4.

Tkanini za sita, nedokončani, se podeli ugodnejša tarifna obravnava pod pogojem, da ima blago neizbrisno oznako, da je namenjeno za sejanje ali podobno industrijsko rabo.

5.

Svežemu namiznemu grozdju, tobaku in nitratom se podeli ugodnejša tarifna obravnava ob predložitvi ustrezno potrjenega potrdila. Posamezne veljavne določbe in vzorci potrdil so prikazani v Prilogi 9.

OZNAČBE, OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

Označuje nove številke oznak

Označuje številke oznak iz prejšnjega leta, vendar za drugačno vsebino

AD F/M

Dodatna dajatev na moko

AD S/Z

Dodatna dajatev na sladkor

b/f

flaškon

cm/s

centimetrov na sekundo

EA

kmetijska komponenta

euro

INN

mednarodno nelastniško ime

INNM

spremenjeno mednarodno nelastniško ime

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo

Kbit

1 024 bitov

kg/br

kilogram, bruto

kg/net

kilogram, neto

kg/net eda

kilogram neto odcejene substance

kg/net mas

kilogram neto suhe snovi

MAX

največ

Mbit

1 048 576 bitov

MIN

najmanj

ml/g

mililitrov na gram

mm/s

milimetrov na sekundo

RON

raziskovalno oktansko število

Opomba:

Tarifna številka v oglatem oklepaju v koloni 1 seznama dajatev pomeni, da je bila ta postavka izbrisana (na primer, številka [1519]).

DODATNE MERSKE ENOTE

c/k

karati (1 metrični karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

število celic

ct/l

nosilnost v tonah (9)

g

gram

gi F/S

gram radioaktivnega izotopa

GT

bruto (kosmata) tonaža

kg C5H14ClNO

kilogram holinklorida

kg H2O2

kilogram vodikovega peroksida

kg K2O

kilogram kalijevega oksida

kg KOH

kilogram kalijevega hidroksida (kavstična pepelika)

kg met.am.

kilogram metilamina

kg N

kilogram dušika

kg NaOH

kilogram natrijevega hidroksida (kavstična soda)

kg/net eda

kilogram neto odcejene substance

kg P2O5

kilogram difosfornega pentaoksida

kg 90 % sdt

kilogram 90 % suhe substance

kg U

kilogram urana

1 000 kWh

tisoč kilovatnih ur

l

liter

1 000 l

tisoč litrov

l alc. 100 %

liter čistega (100 %) alkohola

m

meter

m2

kvadratni meter

m3

kubični meter

1 000 m3

tisoč kubičnih metrov

pa

štev. parov

p/st

štev. kosov

100 p/st

sto kosov

1 000 p/st

tisoč kosov

TJ

terajoul (bruto kalorična vrednost)

ni dodatne enote

DRUGI DEL

SEZNAM CARIN

ODDELEK I

ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

Opombi

1.

V tem oddelku se vsako sklicevanje na posamezne rodove ali vrste živali nanaša tudi na njihove mladiče, razen če iz samega besedila ne izhaja kaj drugega.

2.

Vsakršno sklicevanje na „suhe“ izdelke po vsej nomenklaturi se nanaša tudi na izdelke, ki so dehidrirani, evaporirani ali liofilizirani, razen če iz sobesedila ne izhaja kaj drugega.

POGLAVJE 1

ŽIVE ŽIVALI

Opomba

1.

To poglavje obsega vse žive živali, razen:

(a)

rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev iz tar. št. 0301, 0306 ali 0307;

(b)

kultur mikroorganizmov in drugih izdelkov iz tar. št. 3002; in

(c)

živali iz tar. št. 9508.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Živi konji, osli, mezgi in mule

 

 

0101 10

–  Čistopasemske plemenske živali

 

 

0101 10 10

– –  konji (11)

prosto

p/st

0101 10 90

– –  drugi

7,7

p/st

0101 90

–  Drugi

 

 

 

– –  konji

 

 

0101 90 11

– – –  za zakol (12)

prosto

p/st

0101 90 19

– – –  drugi

11,5

p/st

0101 90 30

– –  osli

7,7

p/st

0101 90 90

– –  mezgi in mule

10,9

p/st

0102

Živo govedo

 

 

0102 10

–  Čistopasemske plemenske živali (13)

 

 

0102 10 10

– –  telice (samice goveda, ki še niso telile)

prosto

p/st

0102 10 30

– –  krave

prosto

p/st

0102 10 90

– –  drugo

prosto

p/st

0102 90

–  Drugo

 

 

 

– –  domačih pasem

 

 

0102 90 05

– – –  mase do vključno 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – –  mase nad 80 kg, do vključno 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  drugo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – –  mase nad 160 kg, do vključno 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  drugo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – –  mase nad 300 kg

 

 

 

– – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile)

 

 

0102 90 51

– – – – –  za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  druge

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  krave

 

 

0102 90 61

– – – – –  za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  druge

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  drugo

 

 

0102 90 71

– – – – –  za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  drugo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 90

– –  drugo

prosto

p/st

0103

Živi prašiči

 

 

0103 10 00

–  Čistopasemske plemenske živali (14)

prosto

p/st

 

–  Drugi

 

 

0103 91

– –  mase pod 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  domačih pasem

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  drugi

prosto

p/st

0103 92

– –  mase 50 kg ali več

 

 

 

– – –  domačih pasem

 

 

0103 92 11

– – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  drugi

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  drugi

prosto

p/st

0104

Žive ovce in koze

 

 

0104 10

–  Ovce

 

 

0104 10 10

– –  čistopasemske plemenske živali (15)

prosto

p/st

 

– –  druge

 

 

0104 10 30

– – –  jagnjeta (do enega leta)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  druge

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  Koze

 

 

0104 20 10

– –  čistopasemske plemenske živali (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  druge

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke

 

 

 

–  Mase do vključno 185 g

 

 

0105 11

– –  kokoši in petelini vrste Gallus domesticus

 

 

 

– – –  kokoši iz matične jate (plemenske)

 

 

0105 11 11

– – – –  nesnice

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  druge

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  druge

 

 

0105 11 91

– – – –  nesnice

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  druge

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  purani

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  druga

 

 

0105 19 20

– – –  gosi

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  race in pegatke

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Druga

 

 

0105 94 00

– –  Kokoši in petelini vrste Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  druga

 

 

0105 99 10

– – –  race

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  gosi

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  purani

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  pegatke

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Druge žive živali

 

 

 

–  Sesalci

 

 

0106 11 00

– –  primati

prosto

p/st

0106 12 00

– –  kiti, delfini in pliskavke (sesalci reda Cetacea); morske krave in dugongi (sesalci reda Sirenia)

prosto

p/st

0106 19

– –  drugi

 

 

0106 19 10

– – –  domači kunci

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  drugi

prosto

0106 20 00

–  Plazilci (vključno kače in želve)

prosto

p/st

 

–  Ptice

 

 

0106 31 00

– –  ujede

prosto

p/st

0106 32 00

– –  papige (vključno dolgorepe papige, makai in kakaduji)

prosto

p/st

0106 39

– –  druge

 

 

0106 39 10

– – –  golobi

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  druge

prosto

0106 90 00

–  Druge

prosto

POGLAVJE 2

MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI

Opomba

1.

V to poglavje ne spadajo:

(a)

izdelki vrst, opisanih pod tar. št. 0201 do 0208 ali 0210, ki so neprimerni za človeško prehrano;

(b)

čreva, mehurji ali želodci živali (tar. št. 0504) in živalska kri (tar. št. 0511 ali 3002); ali

(c)

maščobe živalskega izvora, razen izdelkov iz tar. št. 0209 (poglavje 15).

Dodatne opombe

1.

A.

Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„goveji trupi“ za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10 pomenijo cele trupe zaklanih živali, izkrvavljene, očiščene in odrte, ki se uvažajo z glavami ali brez glav, s spodnjimi deli nog ali brez njih ter z drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez njih. Kadar se trupi uvažajo brez glav, morajo biti le-te odrezane od trupa med prvim in drugim vratnim vretencem (pri atlanto-okcipitalnem sklepu (atlanto-occipital joint)). Kadar se uvažajo brez spodnjega dela nog, morajo biti le-te odrezane pri karpo-metakarpalnih ali tarzo-metatarzalnih sklepih; „trup“ vključuje sprednji del trupa s kostmi in kitami, vratom in plečetom, ki vsebuje več kot 10 parov reber;

(b)

„goveje polovice“ za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10 pomenijo kose, ki nastanejo s simetrično delitvijo celega trupa skozi sredino vseh vratnih, prsnih, ledvenih in križnih vretenc ter skozi sredino prsnice in medenice; „polovice“ vključujejo sprednji del polovice, ki vključuje vse kosti, kite, vrat in pleče, ki vsebuje več kot 10 reber;

(c)

„kompenzirane četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 20 in 0202 20 10 pomenijo: dele, ki vsebujejo bodisi:

sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom, rez ob desetem rebru; in zadnje četrti z vsemi kostmi ter stegnom in ledjem (šimbasom), rez ob tretjem rebru, ali

sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom, plečetom, odrezane pri petem rebru, s celo potrebušino in prsmi, ter zadnje četrti z vsemi kostmi in stegnom, ledjem, rez ob osmem rebru.

Sprednje in zadnje četrti, ki tvorijo „kompenzirane četrti“, se morajo uvažati hkrati in v enakem številu, in skupna masa sprednjih četrti mora biti enaka masi zadnjih četrti; dovoljena je določena razlika v masi dveh delov pošiljke, če ne presega 5 % mase težjega dela (sprednje ali zadnje četrti);

(d)

„nerazkosane sprednje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 30 in 0202 20 30 pomenijo: sprednji del trupa z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom z najmanj štirimi in največ desetimi pari reber (prvi štirje pari reber morajo biti celi, drugi so lahko rezani) s potrebušino ali brez nje;

(e)

„razkosane sprednje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 30 in 0202 20 30 pomenijo: sprednji del polovice z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom, z najmanj štirimi in največ desetimi rebri (prva štiri rebra morajo biti cela, druga so lahko rezana) s potrebušino ali brez nje;

(f)

„nerazkosane zadnje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 50 in 0202 20 50 pomenijo: zadnji del trupa z vsemi kostmi, stegnom in ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi pari celih ali rezanih reber, z zadnjim bočnikom ali brez njega in s potrebušino ali brez nje;

(g)

„Razkosane zadnje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 50 in 0202 20 50 pomenijo: zadnji del polovice z vsemi kostmi, stegnom in ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi celimi ali rezanimi rebri, z zadnjim bočnikom ali brez njega in s potrebušino ali brez nje;

(h)

1.

„vrat, pleče, plečna bržola“ za potrebe tar. podšt. 0202 30 50 pomeni: hrbtni del sprednje četrti, vključno z zgornjim delom plečeta, dobljenim iz sprednje četrti z najmanj štirimi rebri in največ desetimi rebri, po ravnem rezu skozi točko, kjer se prvo rebro dotika prvega segmenta prsnice, do točke stika prepone z desetim rebrom;

2.

„prsa s spodnjim delom plečeta“ za potrebe tar. podšt. 0202 30 50 pomeni: spodnji del sprednje četrti, vključno s trebušnim in vrhnjim delom.

B.

Izdelki, ki se omenjajo v dodatni opombi 1(A)(a) do (g) k temu poglavju, se lahko predložijo s hrbtenico ali brez nje.

C.

Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v odstavku 1(A), se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice. Če je hrbtenica bila odstranjena, se upoštevajo le tista cela ali rezana rebra, ki bi se držala hrbtenice, če ta ne bi bila odstranjena.

2.

A.

Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„trupi ali polovice trupa“ za potrebe tar. podšt. 0203 11 10 in 0203 21 10 pomenijo: trupe zaklanih domačih prašičev, izkrvavljene in očiščene, s katerih so bile odstranjene ščetine in parklji. Polovice trupa so dobljene z delitvijo trupov skozi sredino vsakega od vratnih, prsnih, ledvenih in križnih vretenc ter po sredini prsnice in medenice. Taki trupi ali polovice trupa so lahko z glavo ali brez, z ali brez čeljusti, krač, želodčne maščobe, ledvic, repa ali prepone. Polovice trupa so lahko z ali brez hrbtenjače, možganov ali jezika. Trupi in polovice svinj so lahko s seski ali brez njih;

(b)

„šunke“ (stegno) za potrebe tar. podšt. 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 in 0210 11 31 pomenijo: zadnji (kavdalni) del polovice trupa, vključno s kostmi, z ali brez nogice, zadnje krače, kože ali podkožne slanine.

Šunka (stegno) je od ostale polovice ločena tako, da vključuje največ zadnje ledvično vretence;

(c)

„prednji del“ za potrebe tar. podšt. 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 in 0210 19 60 pomeni: prednji (kranialni) del polovice trupa brez glave, z ali brez čeljusti, vključno s kostmi, z ali brez nogice, krače, kože ali podkožne maščobe.

Prednji del je od ostale polovice ločen tako, da vključuje največ peto prsno vretence.

Zgornji (hrbtni) del prednjega dela z lopatico ali brez nje in nanjo pripetih mišic (nasoljenega grebena ali vratu z zgornjim plečetom) se šteje kot kos ledij, kadar je odrezan od spodnjega (trebušnega) dela prednjega dela z rezom tik pod hrbtenico;

(d)

„plečeta“ za potrebe tar. podšt. 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 in 0210 11 39 pomeni: spodnji del prednjega dela z lopatico ali brez nje in nanjo pripetih mišic, vključno s kostmi, z ali brez nogice, sprednje krače, kože ali podkožne maščobe.

Lopatica in pripete mišice, ki se predložijo ločeno, se uvrščajo pod to tar. podšt. kot del plečeta;

(e)

„hrbet“ za potrebe tar. podšt. 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 in 0210 19 70 pomeni: zgornji del polovice od prvega vratnega vretenca do repnega (kavdalnega) vretenca, vključno s kostmi, z ali brez fileja, lopatice, podkožne maščobe ali kože.

Ledja se od spodnjega dela polovice ločijo z rezom tik pod hrbtenico;

(f)

„prsi s potrebušino“ za potrebe tar. podšt. 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 in 0210 12 19 pomenijo: spodnji del polovice med šunko (stegnom) in plečetom, znano kot „potrebušina“, s kostmi ali brez njih, vendar s kožo in podkožno maščobo;

(g)

„prašičje polovice“ - ”bacon sides” za potrebe tar. podšt. 0210 19 10 pomenijo: prašičje polovice brez glave, ličnic, rilca, nog, repa, podkožne maščobe, ledvic, fileja, lopatice, prsnice, hrbtenice, medenice in prepone;

(h)

„kosi prašiča“ („spencers“) za potrebe tar. podšt. 0210 19 10 pomenijo: prašičjo polovico brez šunke, s kostmi ali brez njih;

(ij)

„skrajšane polovice“ za potrebe tar. podšt. 0210 19 20 pomenijo: prašičje polovice – „bacon sides“ brez sprednjega dela, s kostmi ali brez njih;

(k)

„srednji del“ – „middles“ za potrebe tar. podšt. 0210 19 20 pomeni: prašičjo polovico – „bacon sides“ brez šunke in prednjega dela, s kostmi ali brez njih.

Ta tar. podšt. prav tako vključuje kose srednjih delov – „middles“, ki vsebujejo tkivo zarebrnice in potrebušine v naravnem razmerju s celotnim srednjim delom.

B.

Deli razrezov, ki so opredeljeni v odstavku 2(A)(f), se uvrščajo pod isto tar. podšt. le, če vsebujejo tudi kožo in podkožno maščobo.

Če so deli, uvrščeni pod tar. podšt. 0210 11 11 in 0210 11 19 ter 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 in 0210 19 60, dobljeni iz prašičjih polovic, iz katerih so bile kosti, označene v odstavku 2(A)(g), že odstranjene, morajo biti rezi takšni, kot jih določajo odstavki 2(A)(b), (c) in (d); v vsakem primeru taki razrezi in njihovi deli vsebujejo kosti.

C.

Tar. podšt. 0206 49 00 in 0210 99 49 vključujejo zlasti glave ali polovice glav domačih prašičev z možgani, ličnicami ali jeziki ali brez njih, ter njihove dele.

Glava je od polovice ločena na naslednji način:

z ravnim rezom od prvega vratnega vretenca, ali

z rezom od prvega vratnega vretenca do višine oči in potem poševno do sprednje strani glave, tako da čeljusti ostanejo povezane s polovico.

Ličnice, rilci in ušesa ter meso, ki se drži glave, še posebej zadnjega dela, se šteje za del glave. Meso brez kosti s sprednjega dela, ki se predloži posamično (vključno s podbradkom), se glede na primer uvršča pod tar. podšt. 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ali 0210 19 81.

D.

Za potrebe tar. podšt. 0209 00 11 in 0209 00 19 izraz „podkožna prašičja maščoba“ pomeni maščobno tkivo, ki se nabira pod kožo prašiča in se je drži, ne glede na to, s katerega dela trupa je; v vsakem primeru bo masa maščobnega tkiva presegala maso kože.

Našteti tar. podšt. prav tako vključujeta podkožno prašičjo maščobo, s katere je bila odstranjena koža.

E.

Za potrebe tar. podšt. 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 in 0210 19 60 do 0210 19 89 se izdelki, pri katerih je razmerje med vodo in beljakovinami v mesu enako ali manjše od 2,8 (vsebnost dušika x 6,25), obravnavajo kot „sušeni ali dimljeni“. Vsebnost dušika se bo določala po ISO metodi 937-1978.

3.

A.

Za potrebe tar. št. 0204 našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„trupi“ za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: cele trupe zaklanih živali, izkrvavljene, očiščene in odrte, uvožene z glavami, nogami ali drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez njih. Kadar se trupi uvažajo brez glave, mora biti le-ta ločena od trupa pri atlanto-okcipitalnem sklepu. Kadar se uvažajo brez nog, se le-te ločijo od trupa z rezom pri karpo-metakarpalnih ali tarzo- metatarzalnih sklepih;

(b)

„polovice“ za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: izdelke, ki so dobljeni s simetrično delitvijo trupa skozi sredino vsakega vratnega, prsnega, ledvenega in križnega vretenca ter skozi sredino prsnice in medenice;

(c)

„skrajšana sprednja četrt“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 in 0204 50 53 pomeni: sprednji del trupa s prsmi ali brez njih, vključno z vsemi kostmi in plečetom, kitami in srednjim delom vratu, rez pravokotno na hrbtenico z najmanj petimi in največ sedmimi pari celih ali rezanih reber;

(d)

„skrajšana sprednja četrt“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 in 0204 50 53 pomeni: sprednji del polovice s prsmi ali brez njih, vključno z vsemi kostmi in plečetom, kitami in srednjim delom vratu, rez pravokotno na hrbtenico z najmanj petimi in največ sedmimi celimi ali rezanimi rebri;

(e)

„zarebrnica in/ali file“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 in 0204 50 55 pomeni: preostali del trupa po odstranitvi nog in skrajšanih sprednjih četrti, z ledvicami ali brez njih; kadar so zarebrnice ločene od fileja, morajo vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; kadar so fileji ločeni od zarebrnic, morajo vključevati najmanj pet parov celih ali rezanih reber;

(f)

„zarebrnica in/ali file“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 in 0204 50 55 pomeni: preostali del polovice po odstranitvi nog in skrajšanih sprednjih četrti, z ledvicami ali brez njih; kadar so zarebrnice ločene od fileja, morajo vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; kadar so fileji ločeni od zarebrnic, morajo vključevati najmanj pet celih ali rezanih reber;

(g)

„noge“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 in 0204 50 59 pomenijo: zadnji del trupa, z vsemi kostmi in nogami, razrezan pravokotno na hrbtenico pri šestem ledvenem vretencu, tik pod črevnico (ilium) ali pri četrtem križnem vretencu, skozi sprednji del črevnice do medenice (sednice);

(h)

„noge“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 in 0204 50 59 pomenijo: zadnji del polovice, z vsemi kostmi in nogami, razrezan pravokotno na hrbtenico pri šestem ledvenem vretencu, tik pod črevnico (ilium) ali pri četrtem križnem vretencu, skozi sprednji del črevnice do medenice (sednice).

B.

Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v odstavku 3(A), se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice.

4.

Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„kosi perutnine s kostmi“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 20 do 0207 13 60, 0207 14 20 do 0207 14 60, 0207 26 20 do 0207 26 70, 0207 27 20 do 0207 27 70, 0207 35 21 do 0207 35 63 in 0207 36 21 do 0207 36 63: so kosi, ki vključujejo vse kosti.

Kosi perutnine, kot so našteti v točki (a), ki so delno razkoščičeni, se uvrščajo pod tar. podšt. 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 ali 0207 36 79;

(b)

„polovice“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 in 0207 36 25: so polovice zaklane perutnine, ki so prerezane po sredini vzdolž hrbtenice in prsnice;

(c)

„četrtine“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 in 0207 36 25: so nožne četrtine ali prsne četrtine, dobljene s prečnim rezom polovic;

(d)

„cela krila z ali brez vršičkov“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 in 0207 36 31: so kosi perutnine, ki predstavljajo nadlahtnico, sklep in podlahtnico, skupaj s pripadajočim mišičevjem. Vršički vključujejo zapestne kosti, ki so lahko odstranjene ali ne. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(e)

„prsi“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 in 0207 36 53: so kosi perutnine prsnega koša in reber, razporejeni na obeh straneh, skupaj s pripadajočim mišičevjem;

(f)

„noge“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 in 0207 36 63: so kosi perutnine, sestavljeni iz spodnjega in zgornjega dela noge, vključujoč stegnenico „femur“, mečnico „fibula“ in golenico „tibia“, skupaj s pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(g)

„puranja bedra – spodnji del nog, imenovan tudi krača“ za potrebe tar. podšt. 0207 26 60 in 0207 27 60: so puranji kosi spodnjega dela noge, ki zajemajo golenico „tibia“ in mečnico „fibula“ skupaj s pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(h)

„puranje noge, drugačne od opisa v točki (g)“ za potrebe tar. podšt. 0207 26 70 in 0207 27 70: so puranji kosi zgornjega dela noge, ki zajema stegnenico „femur“ s pripadajočim mišičevjem, ali pa cela noga (spodnji in zgornji del) s kostmi in pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(ij)

„gosji ali račji paletoji“ za potrebe tar. podšt. 0207 35 71 in 0207 36 71: so gosji ali račji kosi, popolnoma oskubljeni in očiščeni, brez glave ali spodnjega dela nog, z odstranjenimi kostmi (prsna kost, rebra, hrbtenica in križne kosti), toda s stegnom, golenjo in nadlahtjo.

5.

Stopnje dajatve za mešanice iz tega poglavja, se določajo, kot sledi:

(a)

pri mešanicah, v katerih je ena od sestavin prisotna v višini najmanj 90 mas. %, se uporabi stopnja, ki velja za to sestavino;

(b)

pri drugih mešanicah pa se uporabi stopnja tiste sestavine, ki ima najvišjo uvozno dajatev.

6.

(a)

Surovo začinjeno meso se uvršča v poglavje 16. „Začinjeno meso“ pomeni surovo meso, ki je začinjeno bodisi globinsko bodisi površinsko tako, da je vidno s prostim očesom ali razločljivega okusa.

(b)

Proizvodi iz tar. št. 0210, ki se jim začimbe dodajajo med pripravo, ostanejo uvrščene v isto tar. št., če dodajanje začimb ne spremeni njihovega značaja.

7.

Za namene tarifnih podštevilk od 0210 11 do 0210 93 izraz „meso in užitni klavnični proizvodi, nasoljeni ali v slanici“ pomeni meso in užitne klavnične proizvode, ki so temeljito in homogeno prežeti s soljo in katerih skupna vsebnost soli je 1,2 mas. % ali več, če je soljenje način, ki zagotavlja dolgotrajno konzerviranje. Za namene tarifne podštevilke 0210 99 izraz „meso in užitni klavnični proizvodi, nasoljeni ali v slanici“ pomeni meso in užitne klavnične proizvode, ki so temeljito in homogeno prežeti s soljo in katerih skupna vsebnost soli je 1,2 mas. % ali več.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

 

 

0201 10 00

–  Trupi in polovice

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  Drugi kosi s kostmi

 

 

0201 20 20

– –  „kompenzirane“ četrti

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  drugo

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  Brez kosti

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Meso, goveje, zamrznjeno

 

 

0202 10 00

–  Trupi in polovice

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  Drugi kosi s kostmi

 

 

0202 20 10

– –  „kompenzirane“ četrti

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  drugo

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  Brez kosti

 

 

0202 30 10

– –  sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku; „kompenzirane“ četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  vrat, pleče, plečna bržola in prsi s spodnjim delom plečeta (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  drugo

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

 

–  Sveže ali ohlajeno

 

 

0203 11

– –  trupi in polovice

 

 

0203 11 10

– – –  domačih prašičev

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  drugo

prosto

0203 12

– –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

 

 

 

– – –  domačih prašičev

 

 

0203 12 11

– – – –  šunke in njihovi kosi

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  plečeta in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  drugo

prosto

0203 19

– –  drugo

 

 

 

– – –  domačih prašičev

 

 

0203 19 11

– – – –  prednji deli in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  hrbet in njegovi kosi, s kostmi

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  prsi s potrebušino in njihovi kosi

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  drugo

 

 

0203 19 55

– – – – –  brez kosti

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  drugo

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  drugo

prosto

 

–  Zamrznjeno

 

 

0203 21

– –  trupi in polovice

 

 

0203 21 10

– – –  domačih prašičev

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  drugo

prosto

0203 22

– –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

 

 

 

– – –  domačih prašičev

 

 

0203 22 11

– – – –  šunke in njihovi kosi

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  plečeta in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  drugo

prosto

0203 29

– –  drugo

 

 

 

– – –  domačih prašičev

 

 

0203 29 11

– – – –  prednji deli in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  hrbet in njegovi kosi, s kostmi

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  prsi s potrebušino in njihovi kosi

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  drugo

 

 

0203 29 55

– – – – –  brez kosti

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  drugo

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  drugo

prosto

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

0204 10 00

–  Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Drugo meso, ovčje, sveže ali ohlajeno

 

 

0204 21 00

– –  trupi in polovice

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  drugi kosi s kostmi

 

 

0204 22 10

– – –  skrajšane sprednje četrti

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  noge

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  drugo

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  brez kosti

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  Drugo meso, ovčje, zamrznjeno

 

 

0204 41 00

– –  trupi in polovice

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  drugi kosi s kostmi

 

 

0204 42 10

– – –  skrajšane sprednje četrti

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  noge

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  drugo

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  brez kosti

 

 

0204 43 10

– – –  jagnječje

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  drugo

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Meso, kozje

 

 

 

– –  sveže ali ohlajeno

 

 

0204 50 11

– – –  trupi in polovice

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  skrajšane sprednje četrti

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  noge

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  drugo

 

 

0204 50 31

– – – –  kosi s kostmi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  kosi brez kosti

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  zamrznjeno

 

 

0204 50 51

– – –  trupi in polovice

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  skrajšane sprednje četrti

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  noge

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  drugo

 

 

0204 50 71

– – – –  kosi s kostmi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  kosi brez kosti

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

0205 00 20

–  Sveže ali ohlajeno

5,1

0205 00 80

–  Zamrznjeno

5,1

0206

Užitni klavnični proizvodi goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

 

 

0206 10

–  Od goved, sveži ali ohlajeni

 

 

0206 10 10

– –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (12)

prosto

 

– –  drugi

 

 

0206 10 95

– – –  mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  drugo

prosto

 

–  Od goved, zamrznjeni

 

 

0206 21 00

– –  jeziki

prosto

0206 22 00

– –  jetra

prosto

0206 29

– –  drugi

 

 

0206 29 10

– – –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (12)

prosto

 

– – –  drugi

 

 

0206 29 91

– – – –  mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  drugi

prosto

0206 30 00

–  Od prašičev, sveži ali ohlajeni

prosto

 

–  Od prašičev, zamrznjeni

 

 

0206 41 00

– –  jetra

prosto

0206 49 00

– –  drugi

prosto

0206 80

–  Drugi, sveži ali ohlajeni

 

 

0206 80 10

– –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (12)

prosto

 

– –  drugi

 

 

0206 80 91

– – –  konj, oslov, mul in mezgov

6,4

0206 80 99

– – –  ovc in koz

prosto

0206 90

–  Drugi, zamrznjeni

 

 

0206 90 10

– –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (12)

prosto

 

– –  drugi

 

 

0206 90 91

– – –  konj, oslov, mul in mezgov

6,4

0206 90 99

– – –  ovc in koz

prosto

0207

Meso in užitni klavnični proizvodi perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

 

–  Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene

 

 

0207 11 10

– – –  oskubljene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot „83 % piščanci“

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  nerazrezane na kose, zamrznjene

 

 

0207 12 10

– – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  kosi in klavnični proizvodi, sveži ali ohlajeni

 

 

 

– – –  kosi

 

 

0207 13 10

– – – –  brez kosti

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  s kostmi

 

 

0207 13 20

– – – – –  polovice ali četrtine

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  prsa in kosi prs

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  noge in kosi nog

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  drugo

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  klavnični proizvodi

 

 

0207 13 91

– – – –  jetra

6,4

0207 13 99

– – – –  drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  kosi in klavnični proizvodi, zamrznjeni

 

 

 

– – –  kosi

 

 

0207 14 10

– – – –  brez kosti

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  s kostmi

 

 

0207 14 20

– – – – –  polovice ali četrtine

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  prsa in kosi prs

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  noge in kosi nog

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  drugo

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  klavnični proizvodi

 

 

0207 14 91

– – – –  jetra

6,4

0207 14 99

– – – –  drugo

18,7 €/100 kg/net

 

–  Od puranov

 

 

0207 24

– –  nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni

 

 

0207 24 10

– – –  oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  nerazrezani na kose, zamrznjeni

 

 

0207 25 10

– – –  oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  kosi in klavnični proizvodi, sveži ali ohlajeni

 

 

 

– – –  kosi

 

 

0207 26 10

– – – –  brez kosti

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  s kostmi

 

 

0207 26 20

– – – – –  polovice ali četrtine

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  prsa in kosi prs

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  noge in kosi nog

 

 

0207 26 60

– – – – – –  krače in kosi krač

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  drugo

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  drugo

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  klavnični proizvodi

 

 

0207 26 91

– – – –  jetra

6,4

0207 26 99

– – – –  drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  kosi in klavnični proizvodi, zamrznjeni

 

 

 

– – –  kosi

 

 

0207 27 10

– – – –  brez kosti

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  s kostmi

 

 

0207 27 20

– – – – –  polovice ali četrtine

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  prsa in kosi prs

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  noge in kosi nog

 

 

0207 27 60

– – – – – –  krače in kosi krač

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  drugo

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  drugo

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  klavnični proizvodi

 

 

0207 27 91

– – – –  jetra

6,4

0207 27 99

– – – –  drugo

18,7 €/100 kg/net

 

–  Od rac, gosi ali pegatk

 

 

0207 32

– –  nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene

 

 

 

– – –  race

 

 

0207 32 11

– – – –  oskubljene, izkrvavljene, očiščene drobovja, z glavami in nogami, znane pod nazivom „85 % race“

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  gosi

 

 

0207 32 51

– – – –  oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  pegatke

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  nerazrezane na kose, zamrznjene

 

 

 

– – –  race

 

 

0207 33 11

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  gosi

 

 

0207 33 51

– – – –  oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  pegatke

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  mastna jetra, sveža ali ohlajena

 

 

0207 34 10

– – –  gosja

prosto

0207 34 90

– – –  račja

prosto

0207 35

– –  drugo, sveže ali ohlajeno

 

 

 

– – –  kosi

 

 

 

– – – –  brez kosti

 

 

0207 35 11

– – – – –  gosi

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  rac in pegatk

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  s kostmi

 

 

 

– – – – –  polovice ali četrti

 

 

0207 35 21

– – – – – –  rac

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  gosi

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  pegatk

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  prsa in kosi prs

 

 

0207 35 51

– – – – – –  gosi

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  rac in pegatk

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  noge in kosi nog

 

 

0207 35 61

– – – – – –  gosi

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  rac in pegatk

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  gosji ali račji paletoji

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  drugo

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  klavnični proizvodi

 

 

0207 35 91

– – – –  jetra, razen mastnih jeter

6,4

0207 35 99

– – – –  drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  drugo, zamrznjeno

 

 

 

– – –  kosi

 

 

 

– – – –  brez kosti

 

 

0207 36 11

– – – – –  gosi

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  rac in pegatk

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  s kostmi

 

 

 

– – – – –  polovice ali četrti

 

 

0207 36 21

– – – – – –  rac

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  gosi

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  pegatk

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  prsa in kosi prs

 

 

0207 36 51

– – – – – –  gosi

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  rac in pegatk

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  noge in kosi nog

 

 

0207 36 61

– – – – – –  gosi

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  rac in pegatk

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  gosji ali račji paletoji

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  drugo

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  klavnični proizvodi

 

 

 

– – – –  jetra

 

 

0207 36 81

– – – – –  mastna jetra gosi

prosto

0207 36 85

– – – – –  mastna jetra rac

prosto

0207 36 89

– – – – –  drugo

6,4

0207 36 90

– – – –  drugo

18,7 €/100 kg/net

0208

Drugo meso in užitni klavnični proizvodi, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

0208 10

–  Od kuncev ali zajcev

 

 

0208 10 10

– –  domačih kuncev

6,4

0208 10 90

– –  drugo

prosto

0208 30 00

–  Od primatov

9

0208 40

–  Od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev reda Sirenia)

 

 

0208 40 10

– –  meso kitov

6,4

0208 40 90

– –  drugo

9

0208 50 00

–  Od plazilcev (vključno kače in želve)

9

0208 90

–  Drugo

 

 

0208 90 10

– –  domačih golobov

6,4

0208 90 30

– –  divjačine, razen zajcev ali kuncev

prosto

0208 90 55

– –  meso tjulnjev

6,4

0208 90 60

– –  severnih jelenov

9

0208 90 70

– –  žabji kraki

6,4

0208 90 95

– –  drugo

9

0209 00

Prašičja maščoba brez pustega mesa in perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena

 

 

 

–  Podkožna prašičja maščoba

 

 

0209 00 11

– –  sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena ali v slanici

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  sušena ali dimljena

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  Prašičja maščoba, razen tiste iz tarifne podštevilke 0209 00 11 ali 0209 00 19

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  Perutninska maščoba

41,5 €/100 kg/net

0210

Meso in užitni klavnični proizvodi, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih proizvodov

 

 

 

–  Meso, prašičje

 

 

0210 11

– –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

 

 

 

– – –  domačih prašičev

 

 

 

– – – –  nasoljena ali v slanici

 

 

0210 11 11

– – – – –  šunke in njihovi kosi

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  plečeta in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  sušena ali dimljena

 

 

0210 11 31

– – – – –  šunke in njihovi kosi

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  plečeta in njihovi kosi

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  drugo

15,4

0210 12

– –  prsi s potrebušino in njihovi kosi

 

 

 

– – –  domačih prašičev

 

 

0210 12 11

– – – –  nasoljene ali v slanici

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  sušene ali dimljene

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  drugo

15,4

0210 19

– –  drugo

 

 

 

– – –  domačih prašičev

 

 

 

– – – –  nasoljeno ali v slanici

 

 

0210 19 10

– – – – –  prašičje polovice („bacon sides“) ali njihovi kosi („spencers“)

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli („middles“)

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  prednji deli in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  hrbet in njegovi kosi

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  drugo

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  sušeno ali dimljeno

 

 

0210 19 60

– – – – –  prednji deli in njihovi kosi

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  hrbet in njegovi kosi

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  drugo

 

 

0210 19 81

– – – – – –  brez kosti

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  drugo

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  drugo

15,4

0210 20

–  Meso, goveje

 

 

0210 20 10

– –  s kostmi

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  brez kosti

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Drugo, vključno užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih proizvodov

 

 

0210 91 00

– –  od primatov

15,4

0210 92 00

– –  od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev reda Sirenia)

15,4

0210 93 00

– –  od plazilcev (vključno kače in želve)

15,4

0210 99

– –  drugo

 

 

 

– – –  meso

 

 

0210 99 10

– – – –  konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno

6,4

 

– – – –  ovčje in kozje

 

 

0210 99 21

– – – – –  s kostmi

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  brez kosti

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  severnih jelenov

15,4

0210 99 39

– – – –  drugo

130 €/100 kg/net

 

– – –  klavnični proizvodi

 

 

 

– – – –  domačih prašičev

 

 

0210 99 41

– – – – –  jetra

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  drugo

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  govedi

 

 

0210 99 51

– – – – –  mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  drugo

12,8

0210 99 60

– – – –  ovac in koz

15,4

 

– – – –  drugo

 

 

 

– – – – –  perutninska jetra

 

 

0210 99 71

– – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici

prosto

0210 99 79

– – – – – –  drugo

6,4

0210 99 80

– – – – –  drugo

15,4

0210 99 90

– – –  užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih proizvodov

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

POGLAVJE 3

RIBE IN RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI

Opombi

1.

V to poglavje ne spadajo:

(a)

sesalci iz tar. št. 0106;

(b)

meso sesalcev iz tar. št. 0106 (tar. št. 0208 ali 0210);

(c)

ribe (vključno njihova jetra in ikre) ali raki, mehkužci ali drugi vodni nevretenčarji, ki so mrtvi in neprimerni za človeško prehrano bodisi zaradi njihove vrste ali njihovega stanja (poglavje 5); moka, zdrob ali peleti iz rib ali iz rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za človeško prehrano (tar. št. 2301); ali

(d)

kaviar ali kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec (tar. št. 1604).

2.

V tem poglavju izraz „peleti“ pomeni izdelke, ki so bili aglomerirani bodisi neposredno s stiskanjem bodisi z dodatkom majhne količine veziva.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Ribe, žive

 

 

0301 10

–  Okrasne ribe

 

 

0301 10 10

– –  sladkovodne ribe

prosto

0301 10 90

– –  morske ribe

7,5

 

–  Druge ribe, žive

 

 

0301 91

– –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  vrste Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  druge

12

0301 92 00

– –  jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0301 93 00

– –  krapi

8

0301 94 00

– –  tuni (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  južni tuni (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  druge

 

 

 

– – –  sladkovodne ribe

 

 

0301 99 11

– – – –  tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  druge

8

0301 99 80

– – –  morske ribe

16

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

 

 

 

–  Salmonidi, razen jeter in iker

 

 

0302 11

– –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  vrste Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  vrste Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno

12

0302 11 80

– – –  druge

12

0302 12 00

– –  tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  druge

8

 

–  Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker

 

 

0302 21

– –  bokoplavutarice (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  pacifiški jeziki (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  morske plošče (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  morski listi (Solea spp.)

15

0302 29

– –  druge

 

 

0302 29 10

– – –  krilati rombi (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  druge

15

 

–  Tuni (rodu Thunnus), črtasti tuni (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), razen jeter in iker

 

 

0302 31

– –  beli tuni (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0302 31 90

– – –  drugi

22 (10)

0302 32

– –  rumenoplavuti tuni (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0302 32 90

– – –  drugi

22 (10)

0302 33

– –  črtasti tuni

 

 

0302 33 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0302 33 90

– – –  drugi

22 (10)

0302 34

– –  veleoki tuni (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0302 34 90

– – –  drugi

22 (10)

0302 35

– –  tuni (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0302 35 90

– – –  drugi

22 (10)

0302 36

– –  južni tuni (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0302 36 90

– – –  drugi

22 (10)

0302 39

– –  drugi

 

 

0302 39 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0302 39 90

– – –  drugi

22 (10)

0302 40 00

–  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), razen jeter in iker

 (18)

0302 50

–  Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen jeter in iker

 

 

0302 50 10

– –  vrste Gadus morhua

12

0302 50 90

– –  druge

12

 

–  Druge ribe, razen jeter in iker

 

 

0302 61

– –  sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  sardele vrste Sardina pilchardus

23

0302 61 30

– – –  sardele iz rodu Sardinops; velike sardele (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  papaline (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  saji (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  trneži in drugi morski psi

 

 

0302 65 20

– – –  trneži vrste Squalus acanthias

6

0302 65 50

– – –  morske mačke vrste Scyliorhinus spp.

6

0302 65 60

– – –  atlantski morski psi (Lamna nasus)

8

0302 65 95

– – –  drugi

8

0302 66 00

– –  jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0302 67 00

– –  mečarice (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  zobate ribe (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  druge

 

 

 

– – –  sladkovodne ribe

 

 

0302 69 11

– – – –  krapi

8

0302 69 15

– – – –  tilapija (Oreochromis spp.)

8

0302 69 18

– – – –  druge

8

 

– – –  morske ribe

 

 

 

– – – –  ribe iz rodu Euthynnus, razen črtastih tunov (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), navedenih pod tarifno podštevilko 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0302 69 25

– – – – –  druge

22 (10)

 

– – – –  rdeči okuni (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  vrste Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

– – – – –  drugi

7,5

0302 69 35

– – – –  ribe vrste Boreogadus saida

12

0302 69 41

– – – –  moli (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  lengi (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  aljaški polak (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  sardoni (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  špari (Dentex dentex in Pagellus spp.)

15

 

– – – –  osliči (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  osliči iz rodu Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – –  kapski osliči (Merluccius capensis) in pacifiški osliči (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  južni osliči (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  drugi

15 (10)

0302 69 69

– – – – –  osliči iz rodu Urophycis

15

0302 69 75

– – – –  kostanjevke (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  morske spake (Lophius spp.)

15

0302 69 82

– – – –  sinji moli (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou) in južni sinji moli (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  šur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  rožnate jegulje (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  brancini (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  orade (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  druge

15

0302 70 00

–  Jetra in ikre

10

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

 

 

 

–  Tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), razen jeter in iker

 

 

0303 11 00

– –  pacifiški lososi (Oncorhyncus nerka)

2

0303 19 00

– –  drugi

2

 

–  Drugi salmonidi, razen jeter in iker

 

 

0303 21

– –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  vrste Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

– – –  vrste Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno

12

0303 21 80

– – –  druge

12

0303 22 00

– –  atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  drugi

9 (10)

 

–  Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker

 

 

0303 31

– –  bokoplavutarice (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  pacifiški jeziki (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  morske plošče (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  morski listi (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  druge

 

 

0303 39 10

– – –  iverke (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  ribe iz rodu Rhombosolea

7,5

0303 39 70

– – –  druge

15

 

–  Tuni (rodu Thunnus), črtasti tuni (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), razen jeter in iker

 

 

0303 41

– –  beli tuni (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0303 41 90

– – –  drugi

22 (10)

0303 42

– –  rumenoplavuti tuni (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

 

 

 

– – – –  celi

 

 

0303 42 12

– – – – –  mase več kot 10 kg po kosu

20 (17)  (10)

0303 42 18

– – – – –  drugi

20 (17)  (10)

 

– – – –  drugi

 

 

0303 42 42

– – – – –  mase več kot 10 kg po kosu

22 (17)  (10)

0303 42 48

– – – – –  drugi

22 (17)  (10)

0303 42 90

– – –  drugi

22 (10)

0303 43

– –  črtasti tuni

 

 

0303 43 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifne številke 1604 (12)

22 (17)  (10)

0303 43 90

– – –  drugi

22 (10)

0303 44

– –  veleoki tuni (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0303 44 90

– – –  drugi

22 (10)

0303 45

– –  tuni (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0303 45 90

– – –  drugi

22 (10)

0303 46

– –  južni tuni (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0303 46 90

– – –  drugi

22 (10)

0303 49

– –  drugi

 

 

0303 49 30

– – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0303 49 80

– – –  drugi

22 (10)

 

–  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) in trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen jeter in iker

 

 

0303 51 00

– –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0303 52

– –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  vrste Gadus morhua

12

0303 52 30

– – –  vrste Gadus ogac

12

0303 52 90

– – –  vrste Gadus macrocephalus

12

 

–  Mečarice (Xiphias gladius) in zobate ribe (Dissostichus spp.), razen jeter in iker

 

 

0303 61 00

– –  mečarice (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  zobate ribe (Dissostichus spp.)

15

 

–  Druge ribe, razen jeter in iker

 

 

0303 71

– –  sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  sardele vrste Sardina pilchardus

23

0303 71 30

– – –  sardele iz rodu Sardinops; velike sardele (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  papaline (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  saji (Polachius virens)

7,5

0303 74

– –  skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus

 (20)

0303 74 90

– – –  vrste Scomber australasicus

15

0303 75

– –  trneži in drugi morski psi

 

 

0303 75 20

– – –  trneži vrste Squalus acanthias

6

0303 75 50

– – –  morske mačke vrste Scyliorhinus spp.

6

0303 75 60

– – –  atlantski morski psi (Lamna nasus)

8

0303 75 95

– – –  drugi

8

0303 76 00

– –  jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0303 77 00

– –  brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  osliči (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  osliči iz rodu Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – –  kapski osliči (Merluccius capensis) in pacifiški osliči (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  argentinski osliči (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  južni osliči (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  drugi

15 (10)

0303 78 90

– – –  osliči iz rodu Urophycis

15

0303 79

– –  druge

 

 

 

– – –  sladkovodne ribe

 

 

0303 79 11

– – – –  krapi

8

0303 79 19

– – – –  druge

8

 

– – –  morske ribe

 

 

 

– – – –  ribe iz rodu Euthynnus, razen črtastih tunov (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), navedenih pod tarifno podštevilko 0303 43

 

 

0303 79 20

– – – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov navedenih pod tarifno številko 1604 (12)

22 (17)  (10)

0303 79 31

– – – – –  druge

22 (10)

 

– – – –  rdeči okuni (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  vrste Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

– – – – –  drugi

7,5

0303 79 41

– – – –  ribe vrste Boreogadus saida

12

0303 79 45

– – – –  moli (Merlangus merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  lengi (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  aljaški saji (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  ribe vrste Orcynopsis unicolor

 (21)

0303 79 65

– – – –  sardoni (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  špari (Dentex dentex in Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  kostanjevke (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  morske spake (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  sinji moli (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  južni sinji moli (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  šur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  modri repek (Macruronus novazelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  rožnati huj (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  ribe vrste Pelotreis flavilatus in Peltorhamphus novazelandiae

7,5

0303 79 98

– – – –  druge

15

0303 80

–  Jetra in ikre

 

 

0303 80 10

– –  trde in mehke ikre za pridobivanje deoksiribonukleinske kisline ali protamin sulfata (12)

prosto

0303 80 90

– –  drugo

10

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

 

–  Sveže ali ohlajeno

 

 

0304 11

– –  mečarice (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  fileti

18

0304 11 90

– – –  drugo ribje meso (mleto ali nemleto)

15

0304 12

– –  zobate ribe (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  fileti

18

0304 12 90

– – –  drugo ribje meso (mleto ali nemleto)

15

0304 19

– –  druge

 

 

 

– – –  fileti

 

 

 

– – – –  iz sladkovodnih rib

 

 

0304 19 01

– – – – –  nilski ostriž (Lates niloticus)

9

0304 19 03

– – – – –  panga (Pangasius spp.)

9

0304 19 13

– – – – –  tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  postrvi vrste Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita in Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – –  vrste Oncorhynchus mykiss mase več kot 400 g posamezno

12

0304 19 17

– – – – – –  druge

12

0304 19 18

– – – – –  iz drugih sladkovodnih rib

9

 

– – – –  drugi

 

 

0304 19 31

– – – – –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida

18

0304 19 33

– – – – –  saja (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  rdečega okuna (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  drugi

18

 

– – –  drugo ribje meso (mleto ali nemleto)

 

 

0304 19 91

– – – –  iz sladkovodnih rib

8

 

– – – –  drugo

 

 

0304 19 97

– – – – –  dvojni fileti sleda

 (18)

0304 19 99

– – – – –  drugo

15 (10)

 

–  Zamrznjeni fileti

 

 

0304 21 00

– –  mečarice (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  zobate ribe (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  druge

 

 

 

– – –  iz sladkovodnih rib

 

 

0304 29 01

– – – –  nilski ostriž (Lates niloticus)

9

0304 29 03

– – – –  panga (Pangasius spp.)

9

0304 29 05

– – – –  tilapija (Oreochromis spp.)

9

0304 29 13

– – – –  tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

2

 

– – – –  postrvi vrst Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita in Oncorhynchus gilae)

 

 

0304 29 15

– – – – –  vrste Oncorhynchus mykiss mase več kot 400 g posamezno

12

0304 29 17

– – – – –  druge

12

0304 29 18

– – – –  iz drugih sladkovodnih rib

9

 

– – –  drugih

 

 

 

– – – –  trske (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) in rib vrste Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – –  trske vrste Gadus macrocephalus

7,5

0304 29 29

– – – – –  drugih

7,5

0304 29 31

– – – –  saja (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  rdečega okuna (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  vrste Sebastes marinus

7,5

0304 29 39

– – – – –  drugi

7,5

0304 29 41

– – – –  mola (Merlangus merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  lenga (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  tuna (rodu Thunnus) in rib iz rodu Euthynnus

18

 

– – – –  skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) in rib vrste Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – –  skuše vrste Scomber australasicus

15

0304 29 53

– – – – –  drugi

15

 

– – – –  osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  osliča iz rodu Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – –  kapskega osliča (Merluccius capensis) in pacifiškega osliča (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  argentinskega osliča (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  drugi

6,1

0304 29 59

– – – – –  osliča iz rodu Urophycis

7,5

 

– – – –  trnežev in drugih morskih psov

 

 

0304 29 61

– – – – –  trnežev in morskih mačk (Squalus acanthias in Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 65

– – – – –  atlantskih morskih psov (Lamna nasus)

7,5

0304 29 68

– – – – –  drugih morskih psov

7,5

0304 29 71

– – – –  morske plošče (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  iverke (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  krilatega romba (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  morske spake (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  aljaškega polaka (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  modrega repka (Macruronus novazelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  drugi

15 (10)

 

–  Drugo

 

 

0304 91 00

– –  mečarice (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  zobate ribe (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  druge

 

 

0304 99 10

– – –  surimi

14,2

 

– – –  drugo

 

 

0304 99 21

– – – –  iz sladkovodnih rib

8

 

– – – –  drugo

 

 

0304 99 23

– – – – –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  rdečega okuna (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – –  trske vrste Gadus macrocephalus

7,5

0304 99 33

– – – – – –  trske vrste Gadus morhua

7,5

0304 99 39

– – – – – –  drugo

7,5

0304 99 41

– – – – –  saja (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  krilatega romba (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  kostanjevke (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  morske spake (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  sinjega mola (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  aljaškega polaka (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  drugo

7,5

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; dimljene ribe, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

 

 

0305 10 00

–  Ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

13

0305 20 00

–  Ribja jetra in ikre, sušene, dimljene, nasoljene ali v slanici

11

0305 30

–  Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda nedimljeni

 

 

 

– –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – –  trske vrste Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

– – –  drugo

20

0305 30 30

– –  tihomorskega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in sulca (Hucho hucho), nasoljeni ali v slanici

15

0305 30 50

– –  grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides), nasoljene ali v slanici

15

0305 30 90

– –  drugo

16

 

–  Dimljene ribe, vključno s fileti

 

 

0305 41 00

– –  tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  druge

 

 

0305 49 10

– – –  grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  jegulje (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  druge

14

 

–  Sušene ribe, nenasoljene ali nasoljene, toda nedimljene

 

 

0305 51

– –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  sušene, nenasoljene

13 (10)

0305 51 90

– – –  sušene, nasoljene

13 (10)

0305 59

– –  druge

 

 

0305 59 10

– – –  ribe vrste Boreogadus saida

13 (10)

0305 59 30

– – –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  sardoni (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  druge

12

 

–  Ribe, nasoljene, toda nesušene ali dimljene, ter ribe v slanici

 

 

0305 61 00

– –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  sardoni (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  druge

 

 

0305 69 10

– – –  ribe vrste Boreogadus saida

13 (10)

0305 69 30

– – –  navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  druge

12

0306

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi, ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

 

–  Zamrznjeni

 

 

0306 11

– –  rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  zadki rarogov

12,5

0306 11 90

– – –  drugo

12,5

0306 12

– –  jastogi (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  celi

6

0306 12 90

– – –  drugo

16

0306 13

– –  kozice

 

 

0306 13 10

– – –  iz družine Pandalidae

12

0306 13 30

– – –  kozice iz rodu Crangon

18

0306 13 40

– – –  rožnate kozice (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

– – –  kozice iz rodu Penaeus spp.

12

0306 13 80

– – –  druge

12

0306 14

– –  rakovice

 

 

0306 14 10

– – –  rakovice vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. in Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – –  rakovice vrste Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – –  druge

7,5

0306 19

– –  drugi, vključno moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0306 19 10

– – –  sladkovodni raki

7,5

0306 19 30

– – –  škampi (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  drugi

12

 

–  Nezamrznjeni

 

 

0306 21 00

– –  rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  jastogi (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  živi

8

 

– – –  drugi

 

 

0306 22 91

– – – –  celi

8

0306 22 99

– – – –  drugo

10

0306 23

– –  kozice

 

 

0306 23 10

– – –  iz družine Pandalidae

12

 

– – –  kozice iz rodu Crangon

 

 

0306 23 31

– – – –  sveže, ohlajene ali kuhane v pari ali v vreli vodi

18

0306 23 39

– – – –  drugo

18

0306 23 90

– – –  druge

12

0306 24

– –  rakovice

 

 

0306 24 30

– – –  rakovice vrste Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

– – –  druge

7,5

0306 29

– –  drugo, vključno moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0306 29 10

– – –  sladkovodni raki

7,5

0306 29 30

– – –  škampi (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  drugo

12

0307

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0307 10

–  Ostrige

 

 

0307 10 10

– –  ploščate ostrige (iz rodu Ostrea), žive, z maso (vključno z lupino) največ 40 g po kosu

prosto

0307 10 90

– –  druge

9

 

–  Pokrovače, iz rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  žive, sveže ali ohlajene

8

0307 29

– –  druge

 

 

0307 29 10

– – –  grebenaste pokrovače (Pecten maximus), zamrznjene

8

0307 29 90

– – –  druge

8

 

–  Klapavice (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  žive, sveže ali ohlajene

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  druge

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

 

–  Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) in lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  žive, sveže ali ohlajene

 

 

0307 41 10

– – –  sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – –  lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

– – – –  drugi

8

0307 49

– –  druge

 

 

 

– – –  zamrznjene

 

 

 

– – – –  sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  iz rodu Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – –  sipice (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  druge

8

0307 49 18

– – – – –  druge

8

 

– – – –  lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  drugi

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  drugi

8

 

– – –  druge

 

 

0307 49 71

– – – –  sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – – –  lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  drugi

8

 

–  Hobotnice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  žive, sveže ali ohlajene

8

0307 59

– –  drugo

 

 

0307 59 10

– – –  zamrznjene

8

0307 59 90

– – –  drugo

8

0307 60 00

–  Polži, razen morskih polžev

prosto

 

–  Drugo vključno z moko, zdrobom in peleti vodnih nevretenčarjev, razen rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0307 91 00

– –  živi, sveži ali ohlajeni

11

0307 99

– –  drugi

 

 

 

– – –  zamrznjeni

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  navadne venerice in druge vrste iz družine Veneridae

8

0307 99 15

– – – –  meduze (Rhopilema spp.)

prosto

0307 99 18

– – – –  druge

11

0307 99 90

– – –  drugo

11

POGLAVJE 4

MLEČNI PROIZVODI; PTIČJA JAJCA; NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU

Opombe

1.

Z izrazom „mleko“ je mišljeno polnomastno mleko ali delno ali popolnoma posneto mleko.

2.

Pri tar. št. 0405:

(a)

„maslo“ pomeni naravno maslo, sirotkino maslo ali rekombinirano maslo (sveže, soljeno ali žarko, vključno v konzervah), pridobljeno izključno iz mleka z vsebnostjo mlečnih maščob 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. %, največ do 2 mas. % trdnih, nemaščobnih mlečnih snovi in največ do 16 mas. % vode. Maslu ne smejo biti dodani emulgatorji, lahko je dodan natrijev klorid, živilska barvila, nevtralizacijske soli in kulture neškodljivih mlečno-kislinskih bakterij;

(b)

„mlečni namazi“ pomeni mazljive emulzije vrste „voda v olju“, ki vsebujejo mlečno maščobo kot edino maščobo v izdelku, z vsebnostjo mlečnih maščob 39 mas. % ali več, toda manj kot 80 mas. %.

3.

Proizvodi, dobljeni s koncentracijo sirotke in z dodajanjem mleka ali mlečnih maščob, se uvrščajo kot sir pod tar. št. 0406 pod pogojem, da izpolnjujejo naslednje tri značilnosti:

(a)

vsebujejo 5 mas. % ali več mlečnih maščob, računano na suho snov;

(b)

vsebujejo vsaj 70 mas. %, vendar ne več kot 85 mas. % suhe snovi; in

(c)

da so oblikovani ali da se lahko oblikujejo.

4.

To poglavje ne vključuje:

(a)

izdelkov, ki se pridobivajo iz sirotke in ki vsebujejo več kot 95 mas. % laktoze, izražene kot brezvodna laktoza, računano na suho snov (tar. št. 1702); ali

(b)

albuminov (vključno s koncentrati dveh ali več beljakovin sirotke, ki vsebujejo več kot 80 mas. % proteinov sirotke, računano na suho snov) (tar. št. 3502), ali globulinov (tar. št. 3504).

Opombi k podštevilkam

1.

Pri tar. podšt. 0404 10 izraz „modificirana sirotka“ pomeni izdelke, ki vsebujejo sestavine sirotke oziroma sirotko, iz katere so bili delno ali v celoti odvzeti: laktoza, beljakovine ali minerali; sirotko, kateri so bile dodane naravne sestavine sirotke; in izdelke, dobljene z mešanjem naravnih sestavin sirotke.

2.

Pri tar. podšt. 0405 10 se izraz „maslo“ ne nanaša na dehidrirano maslo ali na prečiščeno poltekoče maslo „ghee“ (tar. podšt. 0405 90).

Dodatna opomba

1.

Stopnje dajatve za mešanice iz tar. št. od 0401 do 0406 se določajo, kot sledi:

(a)

pri mešanicah, v katerih je ena od sestavin prisotna v višini najmanj 90 mas. %, se uporabi stopnja, ki velja za to sestavino;

(b)

pri drugih mešanicah pa se uporabi stopnja tiste sestavine, ki ima najvišjo uvozno dajatev.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

0401 10

–  Z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %

 

 

0401 10 10

– –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  drugo

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  Z vsebnostjo maščob več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. %

 

 

 

– –  do vključno 3 mas. %

 

 

0401 20 11

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  drugo

17,9 €/100 kg/net

 

– –  več kot 3 mas. %

 

 

0401 20 91

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  drugo

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  Z vsebnostjo maščob več kot 6 mas. %

 

 

 

– –  do vključno 21 mas. %

 

 

0401 30 11

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  drugo

56,6 €/100 kg/net

 

– –  več kot 21 mas. % do vključno 45 mas. %

 

 

0401 30 31

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  drugo

109,1 €/100 kg/net

 

– –  več kot 45 mas. %

 

 

0401 30 91

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  drugo

182,8 €/100 kg/net

0402

Mleko in smetana, koncentrirana, ali ki vsebujeta dodan sladkor ali druga sladila

 

 

0402 10

–  V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

 

 

 

– –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

0402 10 11

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  drugo

118,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  drugo

 

 

0402 10 91

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (23)

0402 10 99

– – –  drugo

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (23)

 

–  V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %

 

 

0402 21

– –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

 

– – –  z vsebnostjo maščobe do vključno 27 mas. %

 

 

0402 21 11

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  drugo

 

 

0402 21 17

– – – – –  z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas. %

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  z vsebnostjo maščob več kot 11 mas. % do vključno 27 mas. %

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %

 

 

0402 21 91

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  drugo

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  drugo

 

 

 

– – –  z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas. %

 

 

0402 29 11

– – – –  posebno mleko za dojenčke, v hermetično zaprti embalaži z neto vsebino do vključno 500 g, z vsebnostjo maščob več kot 10 mas. %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

 

– – – –  drugo

 

 

0402 29 15

– – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

0402 29 19

– – – – –  drugo

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (23)

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %

 

 

0402 29 91

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

0402 29 99

– – – –  drugo

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (23)

 

–  Drugo

 

 

0402 91

– –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

0402 91 10

– – –  z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas. %

34,7 €/100 kg/net

0402 91 30

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 8 mas. % do vključno 10 mas. %

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 10 mas. % do vključno 45 mas. %

 

 

0402 91 51

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  drugo

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 45 mas. %

 

 

0402 91 91

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  drugo

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  drugo

 

 

0402 99 10

– – –  z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 mas. %

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas. % do vključno 45 mas. %

 

 

0402 99 31

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (23)

0402 99 39

– – – –  drugo

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (23)

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 45 mas. %

 

 

0402 99 91

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (23)

0402 99 99

– – – –  drugo

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (23)

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne ali, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani ali, ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne

 

 

0403 10

–  Jogurt

 

 

 

– –  nearomatiziran, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava

 

 

 

– – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 10 11

– – – –  do vključno 3 mas. %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  več kot 6 mas. %

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 10 31

– – – –  do vključno 3 mas. %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

0403 10 33

– – – –  več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

0403 10 39

– – – –  več kot 6 mas. %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

 

– –  aromatiziran, ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav

 

 

 

– – –  v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 10 51

– – – –  do vključno 1,5 mas. %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  več kot 27 mas. %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 10 91

– – – –  do vključno 3 mas. %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  več kot 6 mas. %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  Drugo

 

 

 

– –  nearomatizirano, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava

 

 

 

– – –  v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah

 

 

 

– – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 11

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  več kot 27 mas. %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 31

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

0403 90 33

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

0403 90 39

– – – – –  več kot 27 mas. %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

 

– – –  drugo

 

 

 

– – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 51

– – – – –  do vključno 3 mas. %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  več kot 6 mas. %

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 61

– – – – –  do vključno 3 mas. %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

0403 90 63

– – – – –  več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

0403 90 69

– – – – –  več kot 6 mas. %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

 

– –  aromatizirano, ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav

 

 

 

– – –  v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 90 71

– – – –  do vključno 1,5 mas. %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  več kot 27 mas. %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 90 91

– – – –  do vključno 3 mas. %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  več kot 6 mas. %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Sirotka, koncentrirana ali ne, ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne; proizvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

 

 

0404 10

–  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne, ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne

 

 

 

– –  v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah

 

 

 

– – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

– – – –  do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 02

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  več kot 27 mas. %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 12

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  več kot 27 mas. %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

– – – –  do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 26

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (23)

0404 10 28

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 32

– – – – –  več kot 27 mas. %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

 

– – – –  več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 34

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 36

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 38

– – – – –  več kot 27 mas. %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

 

– –  drugo

 

 

 

– – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

– – – –  do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 48

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0,07 €/kg/net (24)

0404 10 52

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  več kot 27 mas. %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 56

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  več kot 27 mas. %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

– – – –  do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 72

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (25)

0404 10 74

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 76

– – – – –  več kot 27 mas. %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

 

– – – –  več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 78

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 82

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 84

– – – – –  več kot 27 mas. %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 90

–  Drugo

 

 

 

– –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0404 90 21

– – –  do vključno 1,5 mas. %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  več kot 27 mas. %

167,2 €/100 kg/net

 

– –  drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0404 90 81

– – –  do vključno 1,5 mas. %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 90 83

– – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 90 89

– – –  več kot 27 mas. %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi

 

 

0405 10

–  Maslo

 

 

 

– –  z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas. %

 

 

 

– – –  naravno maslo

 

 

0405 10 11

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 19

– – – –  drugo

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 30

– – –  rekombinirano maslo

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 50

– – –  sirotkino maslo

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 90

– –  drugo

231,3 €/100 kg/net (10)

0405 20

–  Mlečni namazi

 

 

0405 20 10

– –  z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 60 mas. % maščobe

9 + EA (22)

0405 20 30

– –  z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več do vključno 75 mas. % maščobe

9 + EA (22)

0405 20 90

– –  z vsebnostjo maščob več kot 75 mas %, vendar z manj kot 80 mas % maščobe

189,6 €/100 kg/net

0405 90

–  Drugo

 

 

0405 90 10

– –  z vsebnostjo maščob 99,3 mas. % ali več in z vsebnostjo vode do vključno 0,5 mas. %

231,3 €/100 kg/net (10)

0405 90 90

– –  drugo

231,3 €/100 kg/net (10)

0406

Sir in skuta

 

 

0406 10

–  Sveži (nezorjen) sir, vključno sir iz sirotke, in skuta

 

 

0406 10 20

– –  z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. %

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 10 80

– –  drugo

221,2 €/100 kg/net (10)

0406 20

–  Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst

 

 

0406 20 10

– –  zeliščni sir glarus (znan kot schabziger), narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči (27)

7,7

0406 20 90

– –  drugo

188,2 €/100 kg/net (10)

0406 30

–  Sir, topljen, razen naribanega ali v prahu

 

 

0406 30 10

– –  za proizvodnjo katerega se uporabljajo le siri, kot so ementalski sir, gruyere in appenzell, in ki lahko vsebuje dodani zeliščni sir glarus (znan kot schabziger); pripravljen za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v suhi snovi do vključno 56 mas. %

144,9 €/100 kg/net (10)

 

– –  drugo

 

 

 

– – –  z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas. % in z vsebnostjo maščob v suhi snovi

 

 

0406 30 31

– – – –  do vključno 48 mas. %

139,1 €/100 kg/net (10)

0406 30 39

– – – –  več kot 48 mas. %

144,9 €/100 kg/net (10)

0406 30 90

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 36 mas. %

215 €/100 kg/net (10)

0406 40

–  Siri z modrimi žilami in drugi siri, ki vsebujejo žile nastale s Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– –  roquefort

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 40 50

– –  gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 40 90

– –  drug

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 90

–  Sir, drug

 

 

0406 90 01

– –  za predelavo (26)

167,1 €/100 kg/net (10)

 

– –  drugi

 

 

0406 90 13

– – –  ementalec

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 15

– – –  grojer, sbrinz

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 17

– – –  bergkaese, appenzell

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 18

– – –  Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or in Tete de Moine

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 19

– – –  glarus zeliščni sir (znan kot schabziger), narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči (27)

7,7

0406 90 21

– – –  cheddar

167,1 €/100 kg/net (10)

0406 90 23

– – –  edamec

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 25

– – –  tilsit

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 27

– – –  butterkaese

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 29

– – –  kačkaval

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 32

– – –  feta

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 35

– – –  kefalo-tyri

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 37

– – –  finlandia

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 39

– – –  jarlsberg

151 €/100 kg/net (10)

 

– – –  drugo

 

 

0406 90 50

– – – –  siri iz ovčjega ali bivoljega mleka, v embalaži s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

151 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  drugo

 

 

 

– – – – –  z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode, v nemaščobni snovi

 

 

 

– – – – – –  do vključno 47 mas. %

 

 

0406 90 61

– – – – – – –  grana padano, parmigiano reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

– – – – – – –  fiore sardo, pecorino

188,2 €/100 kg/net (10)

0406 90 69

– – – – – – –  drugi

188,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – – – –  več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %

 

 

0406 90 73

– – – – – – –  provolone

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 75

– – – – – – –  asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 76

– – – – – – –  danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 78

– – – – – – –  gavda

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 79

– – – – – – –  esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 81

– – – – – – –  cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 82

– – – – – – –  camembert

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 84

– – – – – – –  brie

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 85

– – – – – – –  kefalograviera, kasseri

151 €/100 kg/net

 

– – – – – – –  drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobnih snovi

 

 

0406 90 86

– – – – – – – –  več kot 47 mas. % do vključno 52 mas. %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 87

– – – – – – – –  več kot 52 mas. % do vključno 62 mas. %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 88

– – – – – – – –  več kot 62 mas. % do vključno 72 mas. %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 93

– – – – – –  več kot 72 mas. %

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 90 99

– – – – –  drugo

221,2 €/100 kg/net (10)

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana

 

 

 

–  Perutnine

 

 

 

– –  valilna (28)

 

 

0407 00 11

– – –  puranja ali gosja

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

– – –  druga

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

– –  druga

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 00 90

–  Druga

7,7

p/st

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v sopari ali v vreli vodi, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

 

 

 

–  Rumenjaki

 

 

0408 11

– –  sušeni

 

 

0408 11 20

– – –  neprimerni za človeško prehrano (29)

prosto

0408 11 80

– – –  drugi

142,3 €/100 kg/net (10)

0408 19

– –  drugi

 

 

0408 19 20

– – –  neprimerni za človeško prehrano (29)

prosto

 

– – –  drugi

 

 

0408 19 81

– – – –  tekoči

62 €/100 kg/net (10)

0408 19 89

– – – –  drugi, tudi zamrznjeni

66,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Drugo

 

 

0408 91

– –  sušeno

 

 

0408 91 20

– – –  neprimerno za človeško prehrano (29)

prosto

0408 91 80

– – –  drugo

137,4 €/100 kg/net (10)

0408 99

– –  Drugo

 

 

0408 99 20

– – –  neprimerno za človeško prehrano (29)

prosto

0408 99 80

– – –  drugo

35,3 €/100 kg/net (10)

0409 00 00

Med, naravni

17,3

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

7,7

POGLAVJE 5

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU

Opombe

1.

V to poglavje ne spadajo:

(a)

užitni proizvodi (razen živalskih črev, mehurjev in želodcev, celih ali v kosih, in tekoče ali posušene živalske krvi);

(b)

surove kože, z dlako ali brez dlake (vključno s krznom), razen izdelkov, ki se uvrščajo pod tar. št. 0505, ter odrezkov in podobnih odpadkov iz surove kože, ki se uvrščajo pod tar. št. 0511 (poglavje 41 ali 43);

(c)

tekstilni materiali živalskega izvora, razen konjske žime in odpadkov konjske žime (oddelek XI); ali

(d)

pripravljeni snopi ali šopi za izdelavo metel ali ščetk (tar. št. 9603).

2.

Pri tar. št. 0501 se lasje ne štejejo za obdelane, če so sortirani po dolžini (če koreni las in vrhovi las niso zloženi v isti smeri).

3.

V vsej nomenklaturi so z izrazom „slonova kost“ mišljeni okli slona, povodnega konja, mroža, narvala in divjega prašiča, rogovi nosorogov in zobje vseh živali.

4.

V vseh oddelkih te nomenklature je s „konjsko žimo“ mišljena žima iz grive ali repa kopitarjev ali goved.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

prosto

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

 

 

0502 10 00

–  Ščetine in dlake domačega ali divjega prašiča in odpadki teh ščetin

prosto

0502 90 00

–  Drugo

prosto

0503

 

 

 

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

prosto

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem ali puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

 

 

0505 10

–  Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh

 

 

0505 10 10

– –  surovo

prosto

0505 10 90

– –  drugo

prosto

0505 90 00

–  Drugo

prosto

0506

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali deželatinizirani; prah in odpadki teh izdelkov

 

 

0506 10 00

–  Kostna tkiva in kosti, obdelani s kislino

prosto

0506 90 00

–  Drugo

prosto

0507

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, neobdelano ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

 

 

0507 10 00

–  Slonova kost, prah in odpadki slonove kosti

prosto

0507 90 00

–  Drugo

prosto

0508 00 00

Korale in podobni materiali, neobdelani ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev in sipine kosti, neobdelani ali enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

prosto

0509

 

 

 

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani

prosto

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz poglavja 1 ali 3, neuporabne za človeško prehrano

 

 

0511 10 00

–  Bikovo seme

prosto

p/st (30)

 

–  Drugo

 

 

0511 91

– –  proizvodi iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev; mrtve živali iz poglavja 3

 

 

0511 91 10

– – –  ribji odpadki

prosto

0511 91 90

– – –  drugo

prosto

0511 99

– –  drugo

 

 

0511 99 10

– – –  tetive in kite, obrezki in podobni odpadki surovih kož

prosto

 

– – –  spužve, naravne, živalskega izvora

 

 

0511 99 31

– – – –  surove

prosto

0511 99 39

– – – –  druge

5,1

0511 99 85

– – –  drugo

prosto

ODDELEK II

RASTLINSKI PROIZVODI

Opomba

1.

Z izrazom „peleti“ so v tem oddelku mišljeni proizvodi, ki so bili aglomerirani neposredno s stiskanjem ali z dodajanjem veziv v razmerju do vključno 3 mas. %.

POGLAVJE 6

ŽIVO DREVJE IN DRUGE RASTLINE; ČEBULICE, KORENINE IN PODOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE

Opombi

1.

V skladu z drugim delom tar. št. 0601 obsega to poglavje samo živo drevje in proizvode (tudi rastlinske sadike), ki se navadno kupujejo v vrtnarijah ali pri cvetličarjih za razsaditev ali za okras. V to poglavje pa ne spadajo krompir, čebula, šalotka, česen in drugi proizvodi iz poglavja 7.

2.

Pri vsakem sklicevanju v tar. št. 0603 ali 0604 na katere koli vrste blaga je treba šteti, kot da zajema tudi šopke, košare s cvetjem, vence in podobne proizvode, izdelane v celoti ali deloma iz tovrstnih proizvodov, ne upoštevajoč pribor iz drugih materialov. Vendar pa te tarifne številke ne vključujejo kolažev ali podobnih dekorativnih plošč iz tar. št. 9701.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tarifne številke 1212

 

 

0601 10

–  Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju

 

 

0601 10 10

– –  hijacinte

5,1

p/st

0601 10 20

– –  narcise

5,1

p/st

0601 10 30

– –  tulipani

5,1

p/st

0601 10 40

– –  gladiole

5,1

p/st

0601 10 90

– –  drugo

5,1

0601 20

–  Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije

 

 

0601 20 10

– –  cikorija, rastline in korenine

prosto

0601 20 30

– –  orhideje, hijacinte, narcise in tulipani

9,6

0601 20 90

– –  drugo

6,4

0602

Druge žive rastline (vključno njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji

 

 

0602 10

–  Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči

 

 

0602 10 10

– –  vinske trte

prosto

0602 10 90

– –  drugo

4

0602 20

–  Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali oreške

 

 

0602 20 10

– –  cepiči vinske trte, cepljeni ali ukoreninjeni

prosto

0602 20 90

– –  drugo

8,3

0602 30 00

–  Rododendroni in azaleje, cepljeni ali necepljeni

8,3

0602 40 00

–  Vrtnice, cepljene ali necepljene

8,3

p/st

0602 90

–  Drugo

 

 

0602 90 10

– –  gobji micelij

8,3

0602 90 20

– –  sadike ananasa

prosto

0602 90 30

– –  sadike zelenjave in jagod

8,3

 

– –  drugo

 

 

 

– – –  na prostem rastoče rastline

 

 

 

– – – –  drevje in grmičevje

 

 

0602 90 41

– – – – –  gozdno drevje

8,3

 

– – – – –  drugo

 

 

0602 90 45

– – – – – –  ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline

6,5

0602 90 49

– – – – – –  drugo

8,3

0602 90 50

– – – –  druge na prostem rastoče rastline

8,3

 

– – –  sobne rastline

 

 

0602 90 70

– – – –  ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline, razen kaktej

6,5

 

– – – –  drugo

 

 

0602 90 91

– – – – –  cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi, razen kaktej

6,5

0602 90 99

– – – – –  drugo

6,5

0603

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

 

 

 

–  Sveže

 

 

0603 11 00

– –  vrtnice

 (31)

p/st

0603 12 00

– –  nageljni

 (31)

p/st

0603 13 00

– –  orhideje

 (31)

p/st

0603 14 00

– –  krizanteme

 (31)

p/st

0603 19

– –  drugo

 

 

0603 19 10

– – –  gladiole

 (31)

p/st

0603 19 90

– – –  drugo

 (31)

0603 90 00

–  Drugo

10

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni

 

 

0604 10

–  Mahovi in lišaji

 

 

0604 10 10

– –  jelenovec

prosto

0604 10 90

– –  drugo

5

 

–  Drugo

 

 

0604 91

– –  sveže

 

 

0604 91 20

– – –  božična drevesca

2,5

p/st

0604 91 40

– – –  veje iglavcev

2,5

0604 91 90

– – –  drugo

2

0604 99

– –  drugo

 

 

0604 99 10

– – –  preparirano zgolj s sušenjem

prosto

0604 99 90

– – –  drugo

10,9

POGLAVJE 7

UŽITNE VRTNINE, NEKATERI KORENI IN GOMOLJI

Opombe

1.

To poglavje ne obsega proizvodov za krmo iz tar. št. 1214.

2.

Beseda „vrtnine“ pod tar. št. 0709 do 0712 obsega užitne gobe, gomoljike, oljke, kapre, vrtne buče in buče, jajčevce, sladko koruzo (Zea mays var. saccharata), plodove iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, komarček, peteršilj, krebuljico, pehtran, krešo in majaron (Majorana hortensis ali Origanum majorana).

3.

Tar. št. 0712 obsega vse posušene vrtnine vrst, ki se uvrščajo pod tar. št. 0701 do 0711, razen:

(a)

posušenih stročnic, oluščenih (tar. št. 0713);

(b)

sladke koruze v oblikah, navedenih pod tar. št. 1102 do 1104;

(c)

krompirjeve moke, prahu, zdroba, kosmičev, granul in peletov (tar. št. 1105);

(d)

moke, prahu in zdroba iz suhih stročnic iz tar. št. 0713 (tar. št. 1106).

4.

Iz tega poglavja pa so izključeni tudi suhi, zdrobljeni ali mleti plodovi iz rodu Capsicum ali rodu Pimenta (tar. št. 0904).

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0701

Krompir, svež ali ohlajen

 

 

0701 10 00

–  Semenski (29)

4,5

0701 90

–  Drug

 

 

0701 90 10

– –  za proizvodnjo škroba (12)

5,8

 

– –  drug

 

 

0701 90 50

– – –  mladi, od 1. januarja do 30. junija

 (35)

0701 90 90

– – –  drug

11,5

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

 (33)

0703

Čebula, šalotka, česen, por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene

 

 

0703 10

–  Čebula in šalotka

 

 

 

– –  čebula

 

 

0703 10 11

– – –  za saditev

9,6

0703 10 19

– – –  drugo

9,6

0703 10 90

– –  šalotka

9,6

0703 20 00

–  Česen

9,6 + 120 €/100 kg/net (10)

0703 90 00

–  Por in druge čebulnice

10,4

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene

 

 

0704 10 00

–  Cvetača in brokoli

 (36)

0704 20 00

–  Brstični ohrovt

12

0704 90

–  Druge

 

 

0704 90 10

– –  belo in rdeče zelje

12 MIN 0,4 €/100 kg/net

0704 90 90

– –  druge

12

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena

 

 

 

–  Solata

 

 

0705 11 00

– –  v glavicah

 (37)

0705 19 00

– –  druga

10,4

 

–  Radič

 

 

0705 21 00

– –  radič (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0705 29 00

– –  drug

10,4

0706

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene

 

 

0706 10 00

–  Korenje in repa

13,6 (10)

0706 90

–  Drugo

 

 

0706 90 10

– –  gomoljna zelena

 (38)

0706 90 30

– –  hren (Cochlearia armoracia)

12

0706 90 90

– –  drugo

13,6

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

 

 

0707 00 05

–  Kumare

 (33)

0707 00 90

–  Kumarice

12,8

0708

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene

 

 

0708 10 00

–  Grah (Pisum sativum)

 (39)

0708 20 00

–  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 (40)

0708 90 00

–  Druge stročnice

11,2

0709

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 

 

0709 20 00

–  Beluši

10,2

0709 30 00

–  Jajčevci

12,8

0709 40 00

–  Zelena, razen gomoljne zelene

12,8

 

–  Gobe in gomoljike

 

 

0709 51 00

– –  gobe iz rodu Agaricus

12,8

0709 59

– –  druge

 

 

0709 59 10

– – –  lisičke

3,2

0709 59 30

– – –  jurčki

5,6

0709 59 50

– – –  gomoljike

6,4

0709 59 90

– – –  druge

6,4

0709 60

–  Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta

 

 

0709 60 10

– –  sladke paprike

7,2 (10)

 

– –  drugi

 

 

0709 60 91

– – –  iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi capsicum oljnih smol (12)

prosto

0709 60 95

– – –  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol (12)

prosto

0709 60 99

– – –  drugi

6,4

0709 70 00

–  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

10,4

0709 90

–  Druge

 

 

0709 90 10

– –  solatna zelenjava, razen solate (Lactuca sativa) in radiča (Cichorium spp.)

10,4

0709 90 20

– –  blitva in kardij

10,4

 

– –  oljke

 

 

0709 90 31

– – –  za razne namene, razen za proizvodnjo olja (12)

4,5

0709 90 39

– – –  druge

13,1 €/100 kg/net

0709 90 40

– –  kapre

5,6

0709 90 50

– –  komarček

8

0709 90 60

– –  sladka koruza

9,4 €/100 kg/net

0709 90 70

– –  bučke

 (33)

0709 90 80

– –  okrogle artičoke

 (33)

0709 90 90

– –  druge

12,8

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene

 

 

0710 10 00

–  Krompir

14,4

 

–  Stročnice oluščene ali ne

 

 

0710 21 00

– –  grah (Pisum sativum)

14,4

0710 22 00

– –  fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0710 29 00

– –  drugo

14,4

0710 30 00

–  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

14,4

0710 40 00

–  Sladka koruza

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (34)

0710 80

–  Druge vrtnine

 

 

0710 80 10

– –  oljke

15,2

 

– –  plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta

 

 

0710 80 51

– – –  sladke paprike

14,4

0710 80 59

– – –  drugi

6,4

 

– –  gobe

 

 

0710 80 61

– – –  iz rodu Agaricus

14,4

0710 80 69

– – –  druge

14,4

0710 80 70

– –  paradižnik

14,4

0710 80 80

– –  okrogle artičoke

14,4

0710 80 85

– –  beluši

14,4

0710 80 95

– –  druge

14,4

0710 90 00

–  Mešanice vrtnin

14,4

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo prehrano

 

 

0711 20

–  Oljke

 

 

0711 20 10

– –  za razne namene, razen za proizvodnjo olja (12)

6,4

0711 20 90

– –  druge

13,1 €/100 kg/net

0711 40 00

–  Kumare in kumarice

12

 

–  Gobe in gomoljike

 

 

0711 51 00

– –  gobe iz rodu Agaricus

9,6 + 191 €/100 kg/net eda (10)

kg/net eda

0711 59 00

– –  druge

9,6

0711 90

–  Druge vrtnine; mešanice vrtnin

 

 

 

– –  vrtnine

 

 

0711 90 10

– – –  plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, razen sladkih paprik

6,4

0711 90 30

– – –  sladka koruza

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (34)

0711 90 50

– – –  čebula

7,2

0711 90 70

– – –  kapre

4,8

0711 90 80

– – –  druge

9,6

0711 90 90

– –  mešanice vrtnin

12

0712

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 

 

0712 20 00

–  Čebula

12,8 (10)

 

–  Gobe, bezgove uhljevke (Auricularia spp.), drhtavke (Tremella spp.) in gomoljike

 

 

0712 31 00

– –  gobe iz rodu Agaricus

12,8

0712 32 00

– –  bezgova uhljevka (Auricularia spp.)

12,8

0712 33 00

– –  drhtavka (Tremella spp.)

12,8

0712 39 00

– –  druge

12,8

0712 90

–  Druge vrtnine; mešanice vrtnin

 

 

0712 90 05

– –  krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan

10,2

 

– –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – –  hibridi za setev (29)

prosto

0712 90 19

– – –  drugo

9,4 €/100 kg/net

0712 90 30

– –  paradižnik

12,8

0712 90 50

– –  korenje

12,8

0712 90 90

– –  druge

12,8

0713

Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

 

 

0713 10

–  Grah (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– –  za setev

prosto

0713 10 90

– –  drug

prosto

0713 20 00

–  Čičerka

prosto

 

–  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– –  fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata (L.) Wilczek

prosto

0713 32 00

– –  drobni rdeči (Adzuki) fižol (Phaseolus ali Vigna angularis)

prosto

0713 33

– –  navadni fižol, vključno beli (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

– – –  za setev

prosto

0713 33 90

– – –  drug

prosto

0713 39 00

– –  drug

prosto

0713 40 00

–  Leča

prosto

0713 50 00

–  Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

3,2

0713 90 00

–  Druge

3,2

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica sagovega drevesa

 

 

0714 10

–  Manioka (cassava)

 

 

0714 10 91

– –  vrste, ki se uporablja za človeško prehrano, v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 28 kg, bodisi sveže in celo ali olupljeno in zamrznjeno, narezano ali ne

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 10 98

– –  drugo

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 20

–  Sladki krompir

 

 

0714 20 10

– –  svež, cel, namenjen za človeško prehrano (41)

3,8 (32)

0714 20 90

– –  drugo

6,4 €/100 kg/net (10)

0714 90

–  Drugo

 

 

 

– –  maranta, salep in podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba

 

 

0714 90 11

– – –  vrste, ki se uporablja za človeško prehrano, v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 28 kg, bodisi sveže in celo ali olupljeno in zamrznjeno, narezano ali ne

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 90 19

– – –  drugo

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 90 90

– –  drugo

3,8 (32)

POGLAVJE 8

UŽITNO SADJE IN OREŠKI; LUPINE AGRUMOV ALI MELON

Opombe

1.

To poglavje ne obsega neužitnega sadja ali oreškov.

2.

Ohlajeno sadje in oreški se uvrščajo pod tiste tarifne številke kot ustrezno sveže sadje in oreški.

3.

Posušeno sadje ali oreški iz tega poglavja so lahko delno rehidrirani ali obdelani za naslednje namene:

(a)

za dodatno konzerviranje ali stabiliziranje (npr. z zmerno toplotno obdelavo, žveplanjem, dodajanjem sorbinske kisline ali kalijevega sorbata);

(b)

za izboljšanje ali ohranjanje videza (npr. z dodajanjem rastlinskega olja ali manjših količin glukoznega sirupa), pod pogojem, da ohranijo značaj sušenega sadja ali sušenih oreškov.

Dodatne opombe

1.

Vsebnost različnih sladkorjev, ki se izražajo kot saharoza (vsebnost sladkorja) v proizvodih, uvrščenih v to poglavje, ustreza vrednosti, ki jo pokaže refraktometer (uporabljen v skladu z metodo predpisano v prilogi k Uredbi (EGS) št. 558/93) pri temperaturi 20 °C, pomnoženi s faktorjem 0,95.

2.

Za potrebe tar. podštevilk 0811 90 11, 0811 90 31 in 0811 90 85, izraz „tropsko sadje“ pomeni guave, mange, mangostine, papaje, tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, pasijonke, karambole in pitahaye.

3.

Za potrebe tar. podštevilk 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 in 0813 50 31, izraz „tropski orehi“ pomeni kokosov oreh, indijski oreh, brazilski oreh, areko (ali betel), kola in makadamije.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni

 

 

 

–  Kokosov oreh

 

 

0801 11 00

– –  suh kokosov oreh

prosto

0801 19 00

– –  drug

prosto

 

–  Brazilski oreh

 

 

0801 21 00

– –  v luščini

prosto

0801 22 00

– –  oluščeni

prosto

 

–  Indijski oreh

 

 

0801 31 00

– –  v luščini

prosto

0801 32 00

– –  oluščeni

prosto

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

 

 

 

–  Mandeljni

 

 

0802 11

– –  neoluščeni

 

 

0802 11 10

– – –  grenki

prosto

0802 11 90

– – –  drugi

5,6 (10)

0802 12

– –  oluščeni

 

 

0802 12 10

– – –  grenki

prosto

0802 12 90

– – –  drugi

3,5 (10)

 

–  Lešniki (Corylus spp.)

 

 

0802 21 00

– –  neoluščeni

3,2

0802 22 00

– –  oluščeni

3,2

 

–  Navadni orehi

 

 

0802 31 00

– –  neoluščeni

4

0802 32 00

– –  oluščeni

5,1

0802 40 00

–  Kostanji (Castanea spp.)

5,6

0802 50 00

–  Pistacije

1,6

0802 60 00

–  Makadamije

2

0802 90

–  Drugo

 

 

0802 90 20

– –  areko (ali betel), kola in ameriški hikori oreh

prosto

0802 90 50

– –  pinjole

3,2 (48)

0802 90 85

– –  drugo

3,2 (48)

0803 00

Banane, vključno pisang, sveže ali suhe

 

 

 

–  Sveže

 

 

0803 00 11

– –  pisang

16

0803 00 19

– –  drugo

176 €/1 000 kg/net

0803 00 90

–  Posušene

16

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali suhi

 

 

0804 10 00

–  Dateljni

7,7

0804 20

–  Fige

 

 

0804 20 10

– –  sveže

5,6

0804 20 90

– –  posušene

8

0804 30 00

–  Ananas

5,8

0804 40 00

–  Avokado

 (42)

0804 50 00

–  Guava, mango in mangostin

prosto

0805

Agrumi, sveži ali suhi

 

 

0805 10

–  Pomaranče

 

 

0805 10 20

– –  sladke pomaranče, sveže

 (33)

0805 10 80

– –  druge

 (43)

0805 20

–  Mandarine (vključno tangerine in satsume); klementine, mandarine wilking in podobni hibridi agrumov

 

 

0805 20 10

– –  klementine

 (33)

0805 20 30

– –  monrealke in mandarine satsuma

 (33)

0805 20 50

– –  mandarine in mandarine wilking

 (33)

0805 20 70

– –  tangerine

 (33)