19.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 407/2009

(2009. gada 14. maijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 338/97 uzskaitītas tās dzīvnieku un augu sugas, kuru īpatņu tirdzniecība ir ierobežota vai tiek kontrolēta. Minētais uzskaitījums ietver Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (turpmāk “CITES konvencija”) papildinājumos iekļautos sarakstus.

(2)

Pēc Ķīnas pieprasījuma CITES konvencijas III papildinājumā iekļautas šādas sugas: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi un Corallium secundum.

(3)

Sugu Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus un Selenidera maculirostris (patlaban tās minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma B pielikumā) īpatņu starptautiskā tirdzniecība nav sasniegusi tādu apjomu, kas var apdraudēt šo sugu izdzīvošanu, tomēr pēc Kolumbijas, Kostarikas, Gvatemalas, Hondurasas, Malaizijas un Argentīnas pieprasījuma šīs sugas ir iekļautas CITES konvencijas III papildinājumā, un tāpēc Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā tās jāpārnes no B pielikuma uz C pielikumu.

(4)

Sugu Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira un Tylototriton spp. (patlaban tās nav minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā) īpatņus Kopienā ieved tādos daudzumos, ka šis process būtu jāuzrauga. Minētās sugas tādēļ jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma D pielikumā.

(5)

CITES Līgumslēdzēju pušu konferences četrpadsmitajā sesijā 2007. gada jūnijā pieņēma jaunas dzīvnieku nomenklatūras norādes. Attiecībā uz dažu sugu (Asarcornis scutulata, Pezoporus occidentalis), dzimtu (Rheobatrachidae, Phasianidae) un kārtu (Scandentia) nosaukumiem atklājās neatbilstības starp CITES papildinājumiem un zinātniskajiem nosaukumiem jaunajās nomenklatūras norādēs. Tā kā šīs neatbilstības parādās arī Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā, tas ir attiecīgi jākoriģē.

(6)

Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komiteja, kura izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 14. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes A, B, C un D pielikumam

1.

Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:

a)

sugas nosaukumu; vai

b)

to, ka tās veido sugu kopumu, kas ietilpst augstākā taksonā vai tā daļā.

2.

Saīsinājumu “spp.” lieto visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai.

3.

Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.

4.

Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Padomes Direktīvā 79/409/EEK (“Putnu direktīva”) vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK (“Biotopu direktīva”).

5.

Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus:

a)

ar “ssp” apzīmē pasugu;

b)

ar “var” vai “vars” apzīmē varietāti (varietātes);

c)

ar “fa” apzīmē paveidu.

6.

Apzīmējums “(I)”, “(II)” vai “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7. līdz 9. norādei. Ja šādu apzīmējumu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.

7.

Apzīmējums “(I)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.

8.

Apzīmējums “(II)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.

9.

Apzīmējums “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.

10.

Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šīs regulas noteikumus attiecina tāpat kā uz tīrsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

11.

Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar Regulas 2. panta t) punktu apzīmējums “#”, kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

#1

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a)

sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

b)

cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c)

grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;

d)

mākslīgi pavairotu Vanilla ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.

#2

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a)

sēklas un ziedputekšņus;

b)

gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#3

Apzīmē veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas.

#4

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a)

sēklas (atskaitot Meksikas izcelsmes Meksikas kaktusu sēklas) un ziedputekšņus;

b)

cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c)

grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;

d)

introducētu vai mākslīgi pavairotu augu augļus un to daļas vai no tām iegūtus produktus;

e)

no introducētiem vai mākslīgi pavairotiem Opuntia ģints Opuntia apakšģints augiem atdalītus stumbra posmus (ripas), to daļas un no tām iegūtus produktus.

#5

Apzīmē apaļkokus, dēļus un finiera loksnes.

#6

Apzīmē apaļkokus, dēļus, finiera loksnes un saplāksni.

#7

Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.

#8

Apzīmē auga apakšzemes daļas (t.i., saknes, sakneņus) – veselas un sadalītā vai pulvera veidā.

#9

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta Hoodia spp. materiāla sadarbībā ar CITES pārvaldības iestādēm Botsvānā/Namībijā/Dienvidāfrikā atbilstīgi nolīgumam Nr. BW/NA/ZA xxxxxx”.

#10

Apzīmē apaļkokus, dēļus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koksnes izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.

#11

Apzīmē apaļkokus, dēļus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.

12.

Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumi, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šīs regulas noteikumi neattiecas.

13.

Regulas noteikumi neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.

14.

Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām noteikumus piemēro tikai dzīviem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīviem īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 1

Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

§ 2

Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.

15.

Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām noteikumus piemēro tikai dzīviem eksemplāriem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 3

Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.

§ 4

Apaļkoki, dēļi un finiera loksnes.

 

A pielikums

B pielikums

C pielikums

Vispārpieņemtais nosaukums

FAUNA

CHORDATA (HORDAIŅI)

MAMMALIA

 

 

 

Zīdītāji

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Antilokapras

Antilocapra americana (I) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)

 

 

Ziemeļamerikas antilokapra

Bovidae

 

 

 

Antilopes, govis, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Sahāras zobenragantilope

 

Ammotragus lervia (II)

 

Krēpjaita

 

 

Antilope cervicapra (III Nepāla)

Indijas antilope garna

 

Bison bison athabascae (II)

 

Amerikas bizons

Bos gaurus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos frontalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

 

 

Gaurs

Bos mutus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos grunniens, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

 

 

Jaks

Bos sauveli (I)

 

 

Indoķīnas pelēkais vērsis

 

 

Bubalus arnee (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu Bubalus bubalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

Indijas bifelis

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Sulavesi bifelis

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindoras bifelis

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Kalnu bifelis

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takins

Capra falconeri (I)

 

 

Vītņragu kaza

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Ķīnas gorals

Capricornis rubidus (I)

 

 

Sarkanais gorals

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatras gorals

Capricornis thar (I)

 

 

Himalaju gorals

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brūka dukers

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Melnmuguras dukers

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Džentinka dukers

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbija dukers

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Meža dukers

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebrdukers

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontboks

Gazella cuvieri (I)

 

 

Parastā gazele

 

 

Gazella dorcas (III Alžīrija/Tunisija)

Dorkas gazele

Gazella leptoceros (I)

 

 

Smiltāju gazele

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Melnā zobenradze

 

Kobus leche (II)

 

Ūdensāzis

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Gorals

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Gorals

Naemorhedus goral (I)

 

 

Gorals

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Tumšais gorals

Nanger dama (I)

 

 

Gazele

Oryx dammah (I)

 

 

Zobenragu orikss

Oryx leucoryx (I)

 

 

Baltais orikss

 

Ovis ammon (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)

 

Eirāzijas kalnu aita

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Himalaju kalnu aita

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Karatau kalnu aita

 

Ovis canadensis (II) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)

 

Kanādas aita

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Kipras kalnu aita

 

Ovis vignei (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)

 

Stepes aita

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Stepes aita

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Tibetas antilope

 

Philantomba monticola (II)

 

Kalnu dukers

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vjetnamas vērsis

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Ģemze

 

Saiga borealis (II)

 

Ziemeļu saiga

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepāla)

Indijas četrradze

Camelidae

 

 

 

Kamieļi, lamas, vikuņas

 

Lama glama guanicoe (II)

 

Guanako lama

Vicugna vicugna (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācija un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija) un Peru (visa populācija), kas ir iekļautas B pielikumā)

Vicugna vicugna (II) (tikai populācijas Argentīnā  (1) (Huhujas un Katamarkas provinces populācija un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā  (2) (visa populācija), Čīlē  (3) (Primeras reģiona populācija) un Peru  (4) (visa populācija); pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)

 

Vikuņa

Cervidae

 

 

 

Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži

Axis calamianensis (I)

 

 

Cūku aksisbriedis

Axis kuhlii (I)

 

 

Kūla aksisbriedis

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Indoķīnas aksisbriedis

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Purva briedis

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Buhāras staltbriedis

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžīrija/ Tunisija)

Berberu staltbriedis

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmiras staltbriedis

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Irānas dambriedis

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andu brieži

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Amerikas sarkanā mazama

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Melnais muntjaks

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Milzu muntjaks

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Vidusamerikas baltastes briedis

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampu briedis

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Ziemeļpudubriedis

Pudu puda (I)

 

 

Dienvidpudubriedis

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

Rucervus eldii (I)

 

 

Līrragu briedis

Hippopotamidae

 

 

 

Nīlzirgi

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Pundurnīlzirgs

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nīlzirgs

Moschidae

 

 

 

Muskusbrieži

Moschus spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

Moschus spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)

 

Muskusbrieži

Suidae

 

 

 

Babirusa, cūkas

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola-batu babirusa

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Ziemeļu Sulavesi babirusa

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Todži babirusa

Sus salvanius (I)

 

 

Pundurcūka

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās Pecari tajacu populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)

 

Pekari

Catagonus wagneri (I)

 

 

Dienvidamerikas pekars

CARNIVORA

Ailuridae

 

 

 

Mazās pandas

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mazā panda

Canidae

 

 

 

Suņi, lapsas, vilki

 

 

Canis aureus (III Indija)

Zeltainais šakālis

Canis lupus (I/II)

(visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā)

Canis lupus (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles)

 

Vilks

Canis simensis

 

 

Etiopijas šakālis

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabjlapsa

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Krēpjvilks

 

Cuon alpinus (II)

 

Sarkanvilks

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andu lapsa

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darvina lapsa

 

Lycalopex griseus (II)

 

Dienvidamerikas lapsa

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pampas lapsa

Speothos venaticus (I)

 

 

Krūmu suns

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengālijas lapsa

 

Vulpes cana (II)

 

Afganistānas lapsa

 

Vulpes zerda (II)

 

Feneks

Eupleridae

 

 

 

Eupleri

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Sumatras fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuks

 

 

Fossa fossana (II)

 

Madagaskaras fosa

Felidae

 

 

 

Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u. c.

 

Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)

 

Kaķi

Acinonyx jubatus (I) (dzīviem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar minētajiem īpatņiem piemēro šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumus)

 

 

Gepards

Caracal caracal (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Karakals

Catopuma temminckii (I)

 

 

Zeltainais Āzijas kaķis

Felis nigripes (I)

 

 

Melnkājainais kaķis

Felis silvestris (II)

 

 

Meža kaķis

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Žofruā kaķis

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andu kaķis

Leopardus pardalis (I)

 

 

Tīģerkaķis

Leopardus wiedii (I)

 

 

Plankumainais kaķis

Lynx lynx (II)

 

 

Eirāzijas lūsis

Lynx pardinus (I)

 

 

Ibērijas lūsis

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Dūmakainais leopards

Panthera leo persica (I)

 

 

Āzijas lauva

Panthera onca (I)

 

 

Jaguārs

Panthera pardus (I)

 

 

Leopards

Panthera tigris (I)

 

 

Tīģeris

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmorkaķis

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Indijas kalnu kaķis

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Bengālijas leopardkaķis

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Plakangalvas kaķis

Prionailurus rubiginosus (I) (tikai Indijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Rūsganais kaķis

Puma concolor coryi (I)

 

 

Floridas puma

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Vidusamerikas puma

Puma concolor couguar (I)

 

 

Ziemeļamerikas austrumu puma

Puma yagouaroundi (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Jaguarunds

Uncia uncia (I)

 

 

Sniega leopards

Herpestidae

 

 

 

Mangusti

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Īsastes tumšais mangusts

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija)

Indijas mangusts

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mazais Indijas mangusts

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Smita mangusts

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Krabjmangusts

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Svītrkakla mangusts

Hyaenidae

 

 

 

Zemesvilki, hiēnas

 

 

Proteles cristata (III Botsvāna)

Zemesvilks

Mephitidae

 

 

 

Skunksi

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagonijas skunkss

Mustelidae

 

 

 

Āpši, caunas, zebiekstes u. c.

Lutrinae

 

 

 

Ūdri

 

Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Ūdri

Aonyx capensis microdon (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Kamerūnas beznagu ūdrs

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Pacifika jūrasūdrs

Lontra felina (I)

 

 

Jūrasūdrs

Lontra longicaudis (I)

 

 

Garastes upesūdrs

Lontra provocax (I)

 

 

Dienvidu upesūdrs

Lutra lutra (I)

 

 

Ūdrs

Lutra nippon (I)

 

 

Japānas ūdrs

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Brazīlijas dižūdrs

Mustelinae

 

 

 

Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes

 

 

Eira barbara (III Hondurasa)

Taira

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

Lielais grizons

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Dzeltenkakla cauna

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmens cauna

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Gvatkinsa cauna

 

 

Mellivora capensis (III Botsvāna)

Medusāpsis

Mustela nigripes (I)

 

 

Amerikas sesks

Odobenidae

 

 

 

Valzirgs

 

Odobenus rosmarus (III Kanāda)

 

Valzirgs

Otariidae

 

 

 

Kotiki, jūras lauvas

 

Arctocephalus spp (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dienvidu kotiki

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Čīles dienvidu kotiks

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Gvadelupas dienvidu kotiks

Phocidae

 

 

 

Roņi

 

Mirounga leonina (II)

 

Dienvidu jūraszilonis

Monachus spp. (I)

 

 

Mūku roņi

Procyonidae

 

 

 

Degunlācīši, olingi

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

Kuplastes olings

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

Vidusamerikas kakomiclijs

 

 

Nasua narica (III Hondurasa)

Baltpurna degunlācītis

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaja)

Dienvidamerikas degunlācītis

 

 

Potos flavus (III Hondurasa)

Kinkažu

Ursidae

 

 

 

Lāči

 

Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Lāči

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Lielā panda

Helarctos malayanus (I)

 

 

Garlūpu lācis

Melursus ursinus (I)

 

 

Garlūpu lācis

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Briļļainais lācis

Ursus arctos (I/II)

(I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga Ursus arctos isabellinus; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā)

 

 

Brūnais lācis

Ursus thibetanus (I)

 

 

Tibetas lācis

Viverridae

 

 

 

Viveru dzimta

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongs

 

 

Civettictis civetta (III Botsvāna)

Āfrikas civeta

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrciveta

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Svītrainā civeta

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Himalaju palmciveta

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Parastā palmciveta

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Dienvidindijas palmciveta

 

Prionodon linsang (II)

 

Svītrainais linsangs

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Plankumainais linsangs

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Lielplankumainā civeta

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Lielā Indijas civeta

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mazā Indijas civeta

CETACEA

 

 

 

Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

Vaļveidīgie

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

Lapdeguņi

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaja)

Platdegunsikspārnis

Pteropodidae

 

 

 

Augļsikspārņi

 

Acerodon spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Augļsikspārņi

Acerodon jubatus (I)

 

 

Augļsikspārnis

 

Pteropus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dižsikspārņi

Pteropus insularis (I)

 

 

Truku dižsikspārnis

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Livingstona dižsikspārnis

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Japānas dižsikspārnis

Pteropus mariannus (I)

 

 

Mariānu dižsikspārnis

Pteropus molossinus (I)

 

 

Ponapes dižsikspārnis

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pelevas dižsikspārnis

Pteropus pilosus (I)

 

 

Dižsikspārnis

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigesa dižsikspārnis

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa dižsikspārnis

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tongas dižsikspārnis

Pteropus ualanus (I)

 

 

Kosraes dižsikspārnis

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembas dižsikspārnis

Pteropus yapensis (I)

 

 

Japas dižsikspārnis

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Bruņneši

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

Vidusamerikas bruņnesis

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaja)

Kailastes bruņnesis

 

Chaetophractus nationi (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem, un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Matainais bruņnesis

Priodontes maximus (I)

 

 

Milzu bruņnesis

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Plēsējsomaiņi

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Garastes šaurpēdainis

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Lielais tuksneša šaurpēdainis

Thylacinidae

 

 

 

Vilksomaiņi

Thylacinus cynocephalus (iespējams, suga izmirusi) (I)

 

 

Tasmānijas vilksomainis

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Ķenguri, valabiji

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pelēkais kokķengurs

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Melnais kokķengurs

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Rietumu zaķķengurs

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Svītrainais zaķķengurs

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Īsnagu valabijs

Onychogalea lunata (I)

 

 

Mēnessnagu valabijs

Phalangeridae

 

 

 

Posumi jeb kuskusi

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Austrumu posums

 

Phalanger mimicus (II)

 

Dienvidu posums

 

Phalanger orientalis (II)

 

Ziemeļu posums

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Plankumainais posums

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Plankumainais posums

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Plankumainais posums

Potoroidae

 

 

 

Žurkķenguri

Bettongia spp. (I)

 

 

Tasmānijas žurkķenguri

Caloprymnus campestris (iespējams, suga izmirusi) (I)

 

 

Kailkrūšu žurkķengurs

Vombatidae

 

 

 

Vombati

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Krefta vombats

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Zaķi, truši

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Āzijas zaķis

Romerolagus diazi (I)

 

 

Bezastes trusis

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Ehidnas

 

Zaglossus spp. (II)

 

Garpurna ehidnas

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Cūkkājbandikuti

Chaeropus ecaudatus (iespējams, suga izmirusi) (I)

 

 

Cūkkājbandikuts

Peramelidae

 

 

 

Bandikuti

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bugenvila bandikuts

Thylacomyidae

 

 

 

Trušbandikuti

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Lielais trušbandikuts

 

Macrotis leucura (I)

 

 

Mazais trušbandikuts

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebras

Equus africanus (I) (izņemot domesticēto paveidu Equus asinus, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

 

 

Āfrikas savvaļas ēzelis

Equus grevyi (I)

 

 

Tuksneša zebra

Equus hemionus (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas Equus hemionus hemionus un Equus hemionus khur ir minētas I papildinājumā)

 

 

Kulans

Equus kiang (II)

 

 

Kiangs

Equus przewalskii (I)

 

 

Prževaļska zirgs

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmaņa kalnu zebra

Equus zebra zebra (I)

 

 

Kāpas kalnu zebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Degunradži

Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)

 

 

Degunradži

 

Ceratotherium simum simum (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīviem dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Baltais degunradzis

Tapiridae

 

 

 

Tapīri

Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)

 

 

Tapīri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Līdzenumu tapīrs

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Zvīņneši

 

Manis spp. (II)

(Sugu Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica un Manis pentadactyla īpatņiem, kuri notverti savvaļā un kurus pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 

Zvīņneši

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Trīspirkstsliņķi

 

Bradypus variegatus (II)

 

Brūnkaklsliņķis

Megalonychidae

 

 

 

Divpirkstsliņķi

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

Hofmana divpirkstsliņķis

Myrmecophagidae

 

 

 

Skudrlāči

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Lielais skudrlācis

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Meksikas skudrlācis

PRIMATES

 

 

 

Primāti (pērtiķi)

 

PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Primāti

Atelidae

 

 

 

Bļauri, zirnekļpērtiķi

Alouatta coibensis (I)

 

 

Koivas bļauris

Alouatta palliata (I)

 

 

Mēteļbļauris

Alouatta pigra (I)

 

 

Gvatemalas bļauris

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Ziemeļu atels

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Panamas ziemeļu atels

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Brazīlijas zirnekļpērtiķis

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Pūkainais zirnekļpērtiķis

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Peru pūkpērtiķis

Cebidae

 

 

 

Marmozetes, tamarīni, tinējastpērtiķi

Callimico goeldii (I)

 

 

Goelda marmozete

Callithrix aurita (I)

 

 

Baltausu marmozete

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Zeltgalvas marmozete

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Lauvtamarīni

Saguinus bicolor (I)

 

 

Divkrāsainais tamarīns

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Žofruā tamarīns

Saguinus leucopus (I)

 

 

Baltpēdu tamarīns

Saguinus martinsi (I)

 

 

Tamarīns

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarīns

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Vidusamerikas saimirs

Cercopithecidae

 

 

 

Mērkaķi

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Tanas upes mangabs

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diānmērkaķis

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Roloveja mērkaķis

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Saulesastes mērkaķis

Colobus satanas (II)

 

 

Melnā gvereca

Macaca silenus (I)

 

 

Garastes makaks

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drils

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrils

Nasalis larvatus (I)

 

 

Degunpērtiķis

Piliocolobus foai (II)

 

 

Sarkanā gvereca

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Sarkanā gvereca

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Sarkanā gvereca

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Sarkanā gvereca

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Sarkanā gvereca

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Sarkanā gvereca

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Sarkanā gvereca

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Sarkanā gvereca

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentavaju salu langurs

Pygathrix spp. (I)

 

 

Strupdegunlanguri

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Strupdegunpērtiķi

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kašmiras hanumans

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Dienvidlīdzenumu hanumans

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulmana hanumans

Semnopithecus hector (I)

 

 

Tarajas hanumans

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Melnpēdu hanumans

Semnopithecus priam (I)

 

 

Spalvotais hanumans

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepalas hanumans

Simias concolor (I)

 

 

Vienkrāsainais simijs

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delakura cekullangurs

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Fransuā cekullangurs

Trachypithecus geei (I)

 

 

Zeltainais cekullangurs

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Hatinha cekullangurs

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgiri cekullangurs

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laotijas cekullangurs

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Kapuclangurs

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Baltgalvas cekullangurs

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Šortridža cekullangurs

Cheirogaleidae

 

 

 

Pundurlemūri

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Pundurlemūri

Daubentoniidae

 

 

 

Madagaskaras slaidpirkstaiņi

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskaras slaidpirkstainis

Hominidae

 

 

 

Šimpanzes, gorillas, orangutani

Gorilla beringei (I)

 

 

Kalnu gorilla

Gorilla gorilla (I)

 

 

Rietumu gorilla

Pan spp. (I)

 

 

Šimpanzes

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatras orangutans

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Borneo orangutans

Hylobatidae

 

 

 

Giboni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Giboni

Indriidae

 

 

 

Indri

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri

Lemuridae

 

 

 

Lemūri

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemūri

Lepilemuridae

 

 

 

Slaidlemūri

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Slaidlemūri

Lorisidae

 

 

 

Lori

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lori

Pitheciidae

 

 

 

Uakari, titi, saki jeb kuplastpērtiķi

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakari

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Titi

Callicebus personatus (II)

 

 

Titi

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Baltdeguna kuplastpērtiķis

Tarsiidae

 

 

 

Tarsiji

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsiji

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Ziloņi

Elephas maximus (I)

 

 

Indijas zilonis

Loxodonta africana (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)

Loxodonta africana (II)

(tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (6); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)

 

Āfrikas zilonis

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Sinšillas

Chinchilla spp. (I) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)

 

 

Sinšillas

Cuniculidae

 

 

 

Pakas

 

 

Cuniculus paca (III Hondurasa)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

Dasyprocta punctata (III Hondurasa)

Punktainais agutis

Erethizontidae

 

 

 

Amerikas dzeloņcūkas

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Hondurasa)

Meksikas kokdzeloņcūka

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaja)

Adatainā kokdzeloņcūka

Hystricidae

 

 

 

Dzeloņcūkas

Hystrix cristata

 

 

Ziemeļāfrikas dzeloņcūka

Muridae

 

 

 

Peles, žurkas

Leporillus conditor (I)

 

 

Austrālijas būvētājžurka

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Austrālijas neīstā pele

Xeromys myoides (I)

 

 

Neīstā ūdensžurka

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Makdonela grēdas resnastes žurka

Sciuridae

 

 

 

Vāveres

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksikas prērijsuns

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Garastes murkšķis

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalaju murkšķis

 

Ratufa spp. (II)

 

Dižvāveres

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

Depes vāvere

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Ciršļpērtiķi

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Jūras govs

Dugong dugon (I)

 

 

Jūras govs

Trichechidae

 

 

 

Lamantīni

Trichechidae spp. (I/II) (sugas Trichechus inunguis un Trichechus manatus ir iekļautas I papildinājumā. Suga Trichechus senegalensis ir iekļauta II papildinājumā)

 

 

Lamantīni

AVES

 

 

 

Putni

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Pīļu dzimta

Anas aucklandica (I)

 

 

Brūnais krīklis

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskaras krīklis

Anas chlorotis (I)

 

 

Jaunzēlandes brūnais krīklis

 

Anas formosa (II)

 

Baikāla krīklis

Anas laysanensis (I)

 

 

Leisanas pīle

Anas nesiotis (I)

 

 

Kempbela krīklis

Anas oustaleti (I)

 

 

Mariannu pīle

Anas querquedula

 

 

Prīkšķe

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Baltspārnu pīle

Aythya innotata

 

 

Madagaskaras baltacis

Aythya nyroca

 

 

Baltacis

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Aleutu zoss

Branta ruficollis (II)

 

 

Sarkankakla zoss

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havaju zoss

 

 

Cairina moschata (III Hondurasa)

Muskusa pīle

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Pundurgulbis

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Melnkakla gulbis

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubas svilpējzoss

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Hondurasa)

Sarkanknābja svilpējzoss

 

 

Dendrocygna bicolor (III Hondurasa)

Rūsganā svilpējzoss

Mergus octosetaceus

 

 

Brazīlijas gaura

 

Oxyura jamaicensis

 

Jamaikas zilknābis

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Baltgalvas zilknābis

Rhodonessa caryophyllacea (iespējams, suga izmirusi) (I)

 

 

Sārtgalvas pīle

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Paugurknābja pīle

Tadorna cristata

 

 

Cekulainā dižpīle

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Kolibri

 

Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Kolibri

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Āķknābja kolibri

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Lielači

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Amerikas lielacis

Laridae

 

 

 

Kaijas, zīriņi

Larus relictus (I)

 

 

Mongolijas kaija

Scolopacidae

 

 

 

Kuitalas, tilbītes

Numenius borealis (I)

 

 

Eskimosu kuitala

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Tievknābja kuitala

Tringa guttifer (I)

 

 

Lāsainā tilbīte

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Gārņi

Ardea alba

 

 

Baltais gārnis

Bubulcus ibis

 

 

Lopu gārnis

Egretta garzetta

 

 

Zīda gārnis

Balaenicipitidae

 

 

 

Tupeļknābji

 

Balaeniceps rex (II)

 

Tupeļknābis

Ciconiidae

 

 

 

Stārķi

Ciconia boyciana (I)

 

 

Melnknābja stārķis

Ciconia nigra (II)

 

 

Melnais stārķis

Ciconia stormi

 

 

Džungļu stārķis

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Lielais adjutants

Mycteria cinerea (I)

 

 

Pelēkais stārķis

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Flamingi

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Sarkanais flamings

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisi, karošknābji

 

Eudocimus ruber (II)

 

Sarkanais ibiss

Geronticus calvus (II)

 

 

Kapzemes ibiss

Geronticus eremita (I)

 

 

Klinšu ibiss

Nipponia nippon (I)

 

 

Japānas ibiss

Platalea leucorodia (II)

 

 

Karošknābis

Pseudibis gigantea

 

 

Milzu ibiss

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Ūbeles, baloži

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobaru balodis

Claravis godefrida

 

 

Pupurspārnu zemesūbele

Columba livia

 

 

Klinšu balodis

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindoro dižbalodis

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzonas zemesbalodis

 

Goura spp. (II)

 

Vainagbaloži

Leptotila wellsi

 

 

Grenādas ūbele

 

 

Nesoenas mayeri (III Maurīcija)

Sārtais balodis

Streptopelia turtur

 

 

Ūbele

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Degunragputni

 

Aceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

Aceros nipalensis (I)

 

 

Rudkakla degunragputns

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Degunragputni

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Degunragputni

 

Berenicornis spp. (II)

 

Degunragputni

 

Buceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Hornbills

Buceros bicornis (I)

 

 

Lielais degunragputns

 

Penelopides spp. (II)

 

Hornbills

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Bruņcepures degunragputns

 

Rhyticeros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Blīsa degunragputns

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turako

 

Tauraco spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Turako

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannermaņa turako

FALCONIFORMES

 

 

 

Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijas)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas un vienu C pielikumā iekļauto Cathartidae dzimtas sugu; pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Piekūnveidīgie

Accipitridae

 

 

 

Vanagi, ērgļi

Accipiter brevipes (II)

 

 

Īskāju vanags

Accipiter gentilis (II)

 

 

Vistu vanags

Accipiter nisus (II)

 

 

Zvirbuļvanags

Aegypius monachus (II)

 

 

Melnais grifs

Aquila adalberti (I)

 

 

Spānijas ērglis

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Klinšu ērglis

Aquila clanga (II)

 

 

Vidējais ērglis

Aquila heliaca (I)

 

 

Karaliskais ērglis

Aquila pomarina (II)

 

 

Mazais ērglis

Buteo buteo (II)

 

 

Peļu klijāns

Buteo lagopus (II)

 

 

Bikšainais klijāns

Buteo rufinus (II)

 

 

Garkāju klijāns

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kubas klija

Circaetus gallicus (II)

 

 

Parastais čūskērglis

Circus aeruginosus (II)

 

 

Niedru lija

Circus cyaneus (II)

 

 

Lauku lija

Circus macrourus (II)

 

 

Stepes lija

Circus pygargus (II)

 

 

Pļavas lija

Elanus caeruleus (II)

 

 

Melnplecu klija

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskaras čūskērglis

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Bārdainais grifs

Gyps fulvus (II)

 

 

Baltgalvas grifs

Haliaeetus spp. (I/II) (suga Haliaeetus albicilla ir iekļauta I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)

 

 

Jūras ērgļi

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpija

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Svītrainais ērglis

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Pundurērglis

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Pelēkmuguras klijāns

Milvus migrans (II)

 

 

Melnā klija

Milvus milvus (II)

 

 

Sarkanā klija

Neophron percnopterus (II)

 

 

Baltais grifs

Pernis apivorus (II)

 

 

Ķīķis

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Filipīnu ērglis

Cathartidae

 

 

 

Amerikas grifi

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kalifornijas kondors

 

 

Sarcoramphus papa (III Hondurasa)

Karaliskais kondors

Vultur gryphus (I)

 

 

Andu kondors

Falconidae

 

 

 

Piekūni

Falco araeus (I)

 

 

Seišelu piekūns

Falco biarmicus (II)

 

 

Rudgalvas piekūns

Falco cherrug (II)

 

 

Stepes piekūns

Falco columbarius (II)

 

 

Purva piekūns

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonoras piekūns

Falco jugger (I)

 

 

Indijas piekūns

Falco naumanni (II)

 

 

Naumaņa piekūns

Falco newtoni (I) (tikai Seišelu salu populācija)

 

 

Madagaskaras piekūns

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Tuksneša piekūns

Falco peregrinus (I)

 

 

Lielais piekūns

Falco punctatus (I)

 

 

Maurīcijas piekūns

Falco rusticolus (I)

 

 

Medību piekūns

Falco subbuteo (II)

 

 

Bezdelīgu piekūns

Falco tinnunculus (II)

 

 

Lauka piekūns

Falco vespertinus (II)

 

 

Kukaiņu piekūns

Pandionidae

 

 

 

Zivjērgļi

Pandion haliaetus (II)

 

 

Zivjērglis

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

 

Kokuvistas

 

 

Crax fasciolata

 

Kailsejas kokuvista

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Alberta kokuvista

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Blūmenbaha kokuvista

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Kokuvista

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Kokuvista

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala un Hondurasa)

Kokuvista

 

Mitu mitu (I)

 

 

Alagoas kokuvista

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Kokuvista

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Hondurasa)

Pelēkā čačalaka

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Bruņcepures kokuvista

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Baltspārnu guana

 

 

 

Penelope purpurascens (III Hondurasa)

Cekulainā guana

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Augstieņu guana

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Melnpieres svilpējguana

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadas svilpējguana

Megapodiidae

 

 

 

Lielkājvistas

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Sulavesi racējvista

Phasianidae

 

 

 

Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni

 

 

Arborophila campbelli (III Malaizija)

Malaizijas mežirbīte

 

 

Arborophila charltonii (III Malaizija)

Kaklarotas mežapaipala

 

Argusianus argus (II)

 

Lielais arguss

 

 

Caloperdix oculeus (III Malaizija)

Rudā mežapaipala

Catreus wallichii (I)

 

 

Raibais cekulfazāns

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Virdžīnijas paipala

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Baltais ausfazāns

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Brūnais ausfazāns

 

Gallus sonneratii (II)

 

Indijas vista

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Fazāns

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalaju monals

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Ķīnas monals

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Baltastes monals

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edvardsa fazāns

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malaizija)

Zeltastes fazāns

 

Lophura hatinhensis

 

Vjetnamas fazāns

 

 

Lophura ignita (III Malaizija)

Greznais vainagfazāns

Lophura imperialis (I)

 

 

Imperatora fazāns

Lophura swinhoii (I)

 

 

Taivānas fazāns

 

 

Melanoperdix niger (III Malaizija)

Melnā irbe

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Briļļainais tītars

Odontophorus strophium

 

 

Apkakles cekulpaipala

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalaju paipala

 

Pavo muticus (II)

 

Zaļais pāvs

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pelēkais pāvfazāns

 

Polyplectron germaini (II)

 

Brūnais pāvfazāns

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malaizija)

Rotšilda pāvfazāns

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajas pāvfazāns

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palavanas pāvfazāns

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneo pāvfazāns

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Cekulainais arguss

 

 

Rhizothera dulitensis (III Malaizija)

Baltvēdera irbe

 

 

Rhizothera longirostris (III Malaizija)

Garknābja irbe

 

 

Rollulus rouloul (III Malaizija)

Cekulainā mežapaipala

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Eliota fazāns

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Birmas fazāns

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikado fazāns

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspijas sniegirbe

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetas sniegirbe

Tragopan blythii (I)

 

 

Pelēkvēdera tragopāns

Tragopan caboti (I)

 

 

Ķīnas tragopāns

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Melngalvas tragopāns

 

 

Tragopan satyra (III Nepāla)

Satīra tragopāns

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Prēriju rubenis

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Dzērves

 

Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dzērves

Grus americana (I)

 

 

Amerikas dzērve

Grus canadensis (I/II) (suga iekļauta II papildinājumā, bet pasugas Grus canadensis nesiotes un Grus canadensis pulla iekļautas I papildinājumā)

 

 

Kanādas dzērve

Grus grus (II)

 

 

Dzērve

Grus japonensis (I)

 

 

Japānas dzērve

Grus leucogeranus (I)

 

 

Baltā dzērve

Grus monacha (I)

 

 

Melnā dzērve

Grus nigricollis (I)

 

 

Melnkakla dzērve

Grus vipio (I)

 

 

Baltkakla dzērve

Otididae

 

 

 

Sīgas

 

Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Sīgas

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indijas melngalvas sīga

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Apkakles sīga

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Sahāras sīga

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengālijas sīga

Otis tarda (II)

 

 

Lielā sīga

Sypheotides indicus (II)

 

 

Cekulainā sīga

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mazā sīga

Rallidae

 

 

 

Dumbrvistiņas

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Meža dumbrvistiņa

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Gludastes

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Rietumu gludaste

Cotingidae

 

 

 

Kotingi

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Amazones lietussargputns

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Garsekstes lietussargputns

Cotinga maculata (I)

 

 

Ziljostas kotings

 

Rupicola spp. (II)

 

Klinšugailīši

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Baltspārnu kotings

Emberizidae

 

 

 

Stērstes

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Dzeltenais kardināls

 

Paroaria capitata (II)

 

Dzeltenknābja kardināls

 

Paroaria coronata (II)

 

Sarkancekula kardināls

 

Tangara fastuosa (II)

 

Septiņkrāsu tanagra

Estrildidae

 

 

 

Punduržubītes

 

Amandava formosa (II)

 

Zaļā punduržubīte

 

Lonchura fuscata

 

Punduržubīte

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rīsu žubīte

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Melnrīkles žubīte

Fringillidae

 

 

 

Žubītes

Carduelis cucullata (I)

 

 

Sarkanais ķivulis

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Dzeltensejas ķivulis

Hirundinidae

 

 

 

Bezdelīgas

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Baltacu čurkste

Icteridae

 

 

 

Amerikas vālodzes

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Dzeltenkapuces strazds

Meliphagidae

 

 

 

Medusputni

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Dzeltencekula medusputns

Muscicapidae

 

 

 

Mušķērāji

Acrocephalus rodericanus (III Maurīcija)

 

 

Rodrigesas ķauķis

 

Cyornis ruckii (II)

 

Ruka mušķērājs

Dasyornis broadbenti litoralis (iespējams, pasuga izmirusi) (I)

 

 

Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Sarknābis

 

Garrulax canorus (II)

 

Hvameja

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Sudrabausu mesija

 

Leiothrix lutea (II)

 

Mandarīnrīklīte

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei-šana tarkšķis

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Baltkakla klinšuvārna

Picathartes oreas (I)

 

 

Pelēkkakla klinšuvārna

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurīcija)

Maskarēnu paradīzes mušķērājs

Paradisaeidae

 

 

 

Paradīzes putni

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradīzes putni

Pittidae

 

 

 

Pitas

 

Pitta guajana (II)

 

Raibā pita

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurnejas pita

Pitta kochi (I)

 

 

Koha pita

 

Pitta nympha (II)

 

Burvīgā pita

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbuli

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Zeltgalvas bulbuls

Sturnidae

 

 

 

Strazdi

 

Gracula religiosa (II)

 

Pakalnu maina

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Bali strazds

Zosteropidae

 

 

 

Briļļuputni

Zosterops albogularis (I)

 

 

Baltkrūšu baltactiņa

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Fregatputni

Fregata andrewsi (I)

 

 

Ziemsvētku salas fregatputns

Pelecanidae

 

 

 

Pelikāni

Pelecanus crispus (I)

 

 

Cirtainais pelikāns

Sulidae

 

 

 

Sullas

Papasula abbotti (I)

 

 

Abota sulla

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Bārdaiņi

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Tukānu bārdainis

Picidae

 

 

 

Dzeņi

Campephilus imperialis (I)

 

 

Karaliskā dzilna

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Korejas baltvēdera dzilna

Ramphastidae

 

 

 

Tukāni

 

 

Baillonius bailloni (III Argentīna)

Safrāna tukāns

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Melnkakla arakari

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentīna)

Brūnausu arakari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zaļais arakari

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentīna)

Zaļknābja tukāns

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Raibknābja tukāns

 

Ramphastos toco (II)

 

Lielais tukāns jeb toko

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Sarkanknābja tukāns

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Rievknābja tukāns

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentīna)

Raibknābja tukāniņš

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Dūkuri

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlana dūkuris

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosi

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Īsastes albatross

PSITTACIFORMES

 

 

 

Kakadū, lori, aras, papagaiļi u. c.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus un Psittacula krameri, kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Dažādi papagaiļveidīgie

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

Cacatua goffini (I)

 

 

Tanimbāras kakadu

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipīnu kakadu

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Moluku kakadu

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Dzeltencekula kakadu

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palmu kakadu

Loriidae

 

 

 

Lori papagaiļi

Eos histrio (I)

 

 

Sarkanzilais lori papagailis

Vini spp. (I/II) (suga Vini ultramarina ir iekļauta I papildinājumā, bet pārējās sugas – II papildinājumā)

 

 

Lori papagaiļi

Psittacidae

 

 

 

Amazones, aras, papagaiļi

Amazona arausiaca (I)

 

 

Sarkankakla amazone

Amazona auropalliata (I)

 

 

Dzeltenpakauša amazone

Amazona barbadensis (I)

 

 

Dzeltenplecu amazone

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Sarkanastes amazone

Amazona finschi (I)

 

 

Lilijvainaga amazone

Amazona guildingii (I)

 

 

Gildinga amazone

Amazona imperialis (I)

 

 

Karaliskā amazone

Amazona leucocephala (I)

 

 

Baltgalvas amazone

Amazona oratrix (I)

 

 

Dzeltengalvas amazone

Amazona pretrei (I)

 

 

Sarkansejas amazone

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Sarkanvainaga amazone

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumanas amazone

Amazona versicolor (I)

 

 

Zaigojošā amazone

Amazona vinacea (I)

 

 

Vīnkrūšu amazone

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Zaļvaigu amazone

Amazona vittata (I)

 

 

Sarkanpieres amazone

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Aras

Ara ambiguus (I)

 

 

Zaļā ara

Ara glaucogularis (I)

 

 

Zilkakla ara

Ara macao (I)

 

 

Sarkanā ara

Ara militaris (I)

 

 

Zaļplecu ara

Ara rubrogenys (I)

 

 

Sarkanausu ara

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spiksa ara

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Četemas papagailis

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Sarkanpieres papagailis

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Koksena dubultacu papagailis

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Ragainais papagailis

Guarouba guarouba (I)

 

 

Zeltainā aratinga

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Oranžvēdera papagailis

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Dzeltenausu papagailis

Pezoporus occidentalis (iespējams, suga izmirusi) (I)

 

 

Nakts papagailis

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Zemes papagailis

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Sarkansejas papagailis

Primolius couloni (I)

 

 

Zilgalvas ara

Primolius maracana (I)

 

 

Sarkanmuguras ara

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Dzeltenplecu papagailis

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Kapuces papagailis

Psephotus pulcherrimus (iespējams, suga izmirusi) (I)

 

 

Paradīzes papagailis

Psittacula echo (I)

 

 

Maurīcijas papagailis

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Zilkrūšu papagailis

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Papagaiļi

Strigops habroptilus (I)

 

 

Jaunzēlandes pūčpapagailis

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Nandu

Pterocnemia pennata (I) (izņemot pasugu Pterocnemia pennata pennata, kas iekļauta B pielikumā)

 

 

Darvina nandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darvina nandu

 

Rhea americana (II)

 

Lielais nandu

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pingvīni

 

Spheniscus demersus (II)

 

Kapzemes pingvīns

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humbolta pingvīns

STRIGIFORMES

 

 

 

Pūces

 

STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Pūces

Strigidae

 

 

 

Pūces

Aegolius funereus (II)

 

 

Bikšainais apogs

Asio flammeus (II)

 

 

Purva pūce

Asio otus (II)

 

 

Ausainā pūce

Athene noctua (II)

 

 

Mājas apogs

Bubo bubo (II)

 

 

Ūpis

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Apodziņš

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Džungļu apogs

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Lielā auspūcīte

Ninox natalis (I)

 

 

Ziemsvētku salas vanagpūce

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Norfolku vanagpūce

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Baltā pūce

Otus ireneae (II)

 

 

Sokokes pūcīte

Otus scops (II)

 

 

Mazā pūcīte

Strix aluco (II)

 

 

Meža pūce

Strix nebulosa (II)

 

 

Ziemeļu pūce

Strix uralensis (II)

 

 

Urālu pūce

Surnia ulula (II)

 

 

Svītrainā pūce

Tytonidae

 

 

 

Plīvurpūces

Tyto alba (II)

 

 

Plīvurpūce

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskaras plīvurpūce

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Āfrikas strauss

Struthio camelus (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

 

Āfrikas strauss

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Tinamu

Tinamus solitarius (I)

 

 

Vientuļais tinamu

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Trogoni

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Greznais kvecals

REPTILIA

 

 

 

Rāpuļi

CROCODYLIA

 

 

 

Aligatori, kaimani, krokodili

 

CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Aligatori, kaimani, krokodili

Alligatoridae

 

 

 

Aligatori, kaimani

Alligator sinensis (I)

 

 

Ķīnas aligators

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Apaporas kaimans

Caiman latirostris (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)

 

 

Platpurna kaimans

Melanosuchus niger (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr CITES Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)

 

 

Melnais kaimans

Crocodylidae

 

 

 

Krokodili

Crocodylus acutus (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)

 

 

Smailpurna krokodils

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Garpurna krokodils

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoko krokodils

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Mindoro krokodils

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Morlē krokodils

Crocodylus niloticus (I) (izņemot populācijas Botsvānā, Etiopijā, Kenijā, Madagaskarā, Malāvijā, Mozambikā, Namībijā, Dienvidāfrikā, Ugandā, Tanzānijas Savienotajā Republikā [gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1600 savvaļas īpatņu, un tas ietver arī medību trofejas], Zambijā un Zimbabvē; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Nīlas krokodils

Crocodylus palustris (I)

 

 

Purva krokodils

Crocodylus porosus (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Sāļūdeņu krokodils

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kubas krokodils

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siāmas krokodils

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Struppurna krokodils

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gaviālkrokodils

Gavialidae

 

 

 

Gaviāls

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gangas gaviāls

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataras

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataras

SAURIA

Agamidae

 

 

 

Dzelkņastes (agāmas u. c.)

 

Uromastyx spp. (II)

 

Dzelkņastes

Chamaeleonidae

 

 

 

Hameleoni

 

Bradypodion spp. (II)

 

Pundurhameleoni

 

Brookesia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Pundurhameleoni

Brookesia perarmata (I)

 

 

Adatainais pundurhameleons

 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskaras hameleoni

 

Chamaeleo spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Hameleoni

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Vidusjūras hameleons

 

Furcifer spp. (II)

 

Madagaskaras hameleoni

Cordylidae

 

 

 

Dzelkņastes

 

Cordylus spp. (II)

 

Joslastes

Gekkonidae

 

 

 

Gekoni

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Serpentas gekons

 

 

Hoplodactylus spp. (III Jaunzēlande)

Jaunzēlandes gekoni

 

 

Naultinus spp. (III Jaunzēlande)

Jaunzēlandes koku gekoni

 

Phelsuma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dienasgekoni

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Gintera dienasgekons

 

Uroplatus spp. (II)

 

Plakanastes gekoni

Helodermatidae

 

 

 

Indesķirzakas

 

Heloderma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)

 

Indesķirzakas

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Indesķirzaka

Iguanidae

 

 

 

Iguanas

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Jūras iguāna

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fidži iguānas

 

Conolophus spp. (II)

 

Galapagu iguānas

Cyclura spp. (I)

 

 

Zemes iguānas

 

Iguana spp. (II)

 

Zaļās iguānas

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Piekrastes krupjķirzaka

Sauromalus varius (I)

 

 

Sanestebanas čakvala

Lacertidae

 

 

 

Īstās ķirzakas

Gallotia simonyi (I)

 

 

Hierro ķirzaka

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lilfordas mūru ķirzaka

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pitiusas mūru ķirzaka

Scincidae

 

 

 

Scinki

 

Corucia zebrata (II)

 

Tvērējastes scinks

Teiidae

 

 

 

Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilastes ķirzaka

 

Dracaena spp. (II)

 

Kaimanu ķirzakas

 

Tupinambis spp. (II)

 

Tegus

Varanidae

 

 

 

Varāni

 

Varanus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Monitor lizards

Varanus bengalensis (I)

 

 

Bengālijas varāns

Varanus flavescens (I)

 

 

Dzeltenīgais varāns

Varanus griseus (I)

 

 

Pelēkais varāns

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodo varāns

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varāns

Varanus olivaceus (II)

 

 

Olīvzaļais varāns

Xenosauridae

 

 

 

Ķīnas krokodilķirzaka

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Ķīnas krokodilķirzaka

SERPENTES

 

 

 

Čūskas

Boidae

 

 

 

Žņaudzējčūskas

 

Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Žņaudzējčūskas

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskaras žņaudzējčūskas

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Argentīnas parastā žņaudzējčūska

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska

Epicrates monensis (I)

 

 

Monas gludlūpu žņaudzējčūska

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska

Eryx jaculus (II)

 

 

Rietumu smilšu žņaudzējčūska

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskaras koku žņaudzējčūska

Bolyeriidae

 

 

 

Raundas žņaudzējčūskas

 

Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Raundas žņaudzējčūskas

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Raundas zemes žņaudzējčūska

Casarea dussumieri (I)

 

 

Raundas koku žņaudzējčūska

Colubridae

 

 

 

Zalkši, ūdensčūskas

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

Olīvkrāsas ķīļmuguras zalktis

 

 

Cerberus rynchops (III Indija)

Suņgalvas ūdensčūska

 

Clelia clelia (II)

 

Musurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Brazīlijas milzu zalktis

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indijas olēdējčūska

 

Ptyas mucosus (II)

 

Indijas žurku čūska

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

Zivju zalktis

Elapidae

 

 

 

Kobras, koraļļčūskas

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Dzeltenplankumu platgalvas čūska

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlantijas koraļļčūska

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Melnjoslu koraļļčūska

 

Naja atra (II)

 

Kobra

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra

 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra

 

Naja naja (II)

 

Indijas kobra

 

Naja oxiana (II)

 

Vidusāzijas kobra

 

Naja philippinensis (II)

 

Filipīnu kobra

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra

 

Naja samarensis (II)

 

Kobra

 

Naja siamensis (II)

 

Kobra

 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Karaļkobra

Loxocemidae

 

 

 

Meksikas pitoni

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Meksikas pitoni

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)

 

Pitoni

Python molurus molurus (I)

 

 

Tīģerpitons

Tropidophiidae

 

 

 

Zemes žņaudzējčūskas

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Zemes žņaudzējčūskas

Viperidae

 

 

 

Odzes

 

 

Crotalus durissus (III Hondurasa)

Dienvidu klaburčūska

 

Crotalus durissus unicolor

 

Arubas klaburčūska

 

 

Daboia russelii (III Indija)

Rasela odze

Vipera latifii

 

 

Latifa odze

Vipera ursinii (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

 

Stepes odze

 

Vipera wagneri (II)

 

Vāgnera odze

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

Jaungvinejas mīkstbruņrupuči

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Jaungvinejas mīkstbruņrupucis

Chelidae

 

 

 

Čūskkakla bruņrupuči

 

Chelodina mccordi (II)

 

Čūskkakla bruņrupucis

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis

Cheloniidae

 

 

 

Jūras bruņrupuči

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Jūras bruņrupuči

Chelydridae

 

 

 

Aligatorbruņrupuči

 

 

Macrochelys temminckii (III Amerikas Savienotās Valstis)

Aligatorbruņrupucis

Dermatemydidae

 

 

 

Tabasku bruņrupucis

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tabasku bruņrupucis

Dermochelyidae

 

 

 

Ādainais bruņrupucis

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Ādainais bruņrupucis

Emydidae

 

 

 

Amerikas kārbbruņrupuči, purva bruņrupuči

 

Chrysemys picta

 

Izgreznotais bruņrupucis

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Meža bruņrupucis

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Mīlenberga bruņrupucis

 

 

Graptemys spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)

Zāģmuguras bruņrupuči

 

Terrapene spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Amerikas kārbbruņrupuči

Terrapene coahuila (I)

 

 

Koahuila kārbbruņrupucis

 

Trachemys scripta elegans

 

Floridas sarkanais bruņrupucis

Geoemydidae

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagurs

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

Borneo purva bruņrupucis

 

 

Cuora spp. (II)

 

Āzijas kārbbruņrupuči

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Melnais purva bruņrupucis

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Ķīna)

Melnkrūšu bruņrupucis

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

Tempļa bruņrupucis

 

 

Heosemys depressa (II)

 

Plakanais purva bruņrupucis

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Lielais Āzijas bruņrupucis

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Adatainais bruņrupucis

 

 

Kachuga spp. (II)

 

Jumtmuguras bruņrupuči

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Purva bruņrupucis

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Gliemežēdājbruņrupucis

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Purva bruņrupucis

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

Annamas purva bruņrupucis

 

 

 

Mauremys iversoni (III Ķīna)

Fudži bruņrupucis

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Ķīna)

Lielgalvas bruņrupucis

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Dzeltenais purva bruņrupucis

 

 

 

Mauremys nigricans (III Ķīna)

Sarkankakla bruņrupucis

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Ķīna)

Pričarda bruņrupucis

 

 

 

Mauremys reevesii (III Ķīna)

Rīvsa bruņrupucis

 

 

 

Mauremys sinensis (III Ķīna)

Ķīnas svītrkakla bruņrupucis

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Trīsķīļu bruņrupucis

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Acotais bruņrupucis

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Malajas bruņrupucis

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Ķīna)

Zobainais svītrkakla bruņrupucis

 

 

 

Ocadia philippeni (III Ķīna)

Filipēna svītrkakla bruņrupucis

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

Malajas milzu bruņrupucis

 

 

Pangshura spp. (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Jumtmuguras bruņrupuči

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Jumtainie bruņrupuči

 

 

 

Sacalia bealei (III Ķīna)

Bīla bruņrupucis

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Ķīna)

Ķīnas viltusacu bruņrupucis

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Ķīna)

Četracu bruņrupucis

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Purva bruņrupucis

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Filipīnu bruņrupucis

Platysternidae

 

 

 

Lielgalvas bruņrupucis

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Lielgalvas bruņrupucis

Podocnemididae

 

 

 

Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaskaras sānkakla bruņrupucis

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Dumerila sānkakla bruņrupucis

 

Podocnemis spp. (II)

 

Dienvidamerikas upju bruņrupuči

Testudinidae

 

 

 

Sauszemes bruņrupuči

 

Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; sugas Geochelone sulcata īpatņiem, kas notverti savvaļā un ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 

Sauszemes bruņrupuči

Astrochelys radiata (I)

 

 

Starainais bruņrupucis

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Stūrainais bruņrupucis

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Galapagu bruņrupucis

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Meksikas goferbruņrupucis

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Pankūkbruņrupucis

Psammobates geometricus (I)

 

 

Ģeometriskais bruņrupucis

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Zirnekļbruņrupucis

Pyxis planicauda (I)

 

 

Zirnekļbruņrupucis

Testudo graeca (II)

 

 

Vidusjūras bruņrupucis

Testudo hermanni (II)

 

 

Hermaņa bruņrupucis

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Kleinmaņa bruņrupucis

Testudo marginata (II)

 

 

Apmalotais bruņrupucis

Trionychidae

 

 

 

Mīkstbruņrupuči

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Dienvidaustrumāzijas mīkstbruņrupucis

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Melnais mīkstbruņrupucis

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Gangas mīkstbruņrupucis

Aspideretes hurum (I)

 

 

Pāvacu mīkstbruņrupucis

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Melnais mīkstbruņrupucis

 

Chitra spp. (II)

 

Šaurgalvas mīkstbruņrupuči

 

Lissemys punctata (II)

 

Indijas punktainais mīkstbruņrupucis

 

Lissemys scutata (II)

 

Birmas punktainais mīkstbruņrupucis

 

 

Palea steindachneri (III Ķīna)

Pasekstes mīkstbruņrupucis

 

Pelochelys spp. (II)

 

Milzu mīkstbruņrupuči

 

 

Pelodiscus axenaria (III Ķīna)

Hunanas mīkstbruņrupucis

 

 

Pelodiscus maackii (III Ķīna)

Amūras mīkstbruņrupucis

 

 

Pelodiscus parviformis (III Ķīna)

Ķīnas mīkstbruņrupucis

 

 

Rafetus swinhoei (III Ķīna)

Jandzi mīkstbruņrupucis

AMPHIBIA

 

 

 

Abinieki

ANURA

Bufonidae

 

 

 

Vardes un krupji

Krupji

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Krupji

Atelopus zeteki (I)

 

 

Zatekas arlekīnvarde

Bufo periglenes (I)

 

 

Oranžzeltainais krupis

Bufo superciliaris (I)

 

 

Kamerūnas krupis

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Āfrikas dzīvdzemdētājkrupji

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Krupji

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Krupji

Dendrobatidae

 

 

 

Raibvardes

 

Allobates femoralis (II)

 

Indiāņu bultu varde

 

Allobates zaparo (II)

 

Indiāņu bultu varde

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Sky-blue poison frog

 

Dendrobates spp. (II)

 

Indiāņu bultu vardes

 

Epipedobates spp. (II)

 

Indiāņu bultu vardes

 

Phyllobates spp. (II)

 

Indiāņu bultu vardes

Mantellidae

 

 

 

Mantellas vardes

 

Mantella spp. (II)

 

Mantellas vardes

Microhylidae

 

 

 

Tomātvardes

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Tomātvarde

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Gotlība šaurmutvarde

Ranidae

 

 

 

Vardes

 

Conraua goliath

 

Goliātvarde

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Sešpirkstu varde

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tīģervarde

 

Rana catesbeiana

 

Vērša varde

Rheobatrachidae

 

 

 

Dienvidvardes

 

Rheobatrachus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dienvidvardes

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Dienvidvarde

CAUDATA

Ambystomatidae

 

 

 

Ambistomas

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Pacuaro ambistoma

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Meksikas ambistoma

Cryptobranchidae

 

 

 

Milzu salamandras

Andrias spp. (I)

 

 

Milzu salamandras

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Haizivis un rajas

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

Milzu haizivis

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Milzu haizivs

Lamnidae

 

 

 

Baltās haizivis

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Baltā haizivs

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

Vaļu haizivis

 

Rhincodon typus (II)

 

Vaļu haizivs

RAJIFORMES

Pristidae

 

 

 

Zāģzivis

Pristidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)

 

 

Zāģzivis

 

Pristis microdon (II) (tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīviem īpatņiem, kurus galvenokārt saglabāšanas nolūkos nosūta uz piemērotiem un pieņemamiem akvārijiem. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Saldūdens zāģzivs

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Starspurzivis

ACIPENSERIFORMES

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Storveidīgie

Acipenseridae

 

 

 

Stores

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Strupdeguna store

Acipenser sturio (I)

 

 

Atlantijas store

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 

 

 

Zuši

 

Anguilla anguilla (II) (ieraksts spēkā no 2009. gada 13. marta)

 

Eiropas zutis

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 

 

 

Čukučani

Chasmistes cujus (I)

 

 

Čukučana

Cyprinidae

 

 

 

Karpas

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Karpa

Probarbus jullieni (I)

 

 

Karpa

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 

 

 

Arapaimas, kaulmēļzivis

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

Āzijas kaulmēļzivs

PERCIFORMES

Labridae

 

 

 

Napoleonzivis

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napoleonzivs

Sciaenidae

 

 

 

Totoabas

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Makdonalda totoaba

SILURIFORMES

Pangasiidae

 

 

 

Sami

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Milzu sams

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 

 

 

Jūrasadatas, jūraszirdziņi

 

Hippocampus spp. (II)

 

Jūraszirdziņi

SARCOPTERYGII

 

 

 

Plaušzivis

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

Vienplaušzivis

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Austrālijas vienplaušzivs

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 

 

 

Latimērijas

Latimeria spp. (I)

 

 

Latimērijas

ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Jūrasgurķi

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

Jūrasgurķi

 

 

Isostichopus fuscus (III Ekvadora)

Jūrasgurķis

ARTHROPODA (POSMKĀJI)

ARACHNIDA

 

 

 

Zirnekļi un skorpioni

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

Sarkankāju zirnekļi, tarantuli

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

Tarantuls

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarantuls

 

Brachypelma spp. (II)

 

Tarantuli

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

Skorpioni

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Skorpions

 

Pandinus imperator (II)

 

Skorpions

INSECTA

 

 

 

Kukaiņi

COLEOPTERA

 

 

 

Vaboles

Lucanidae

 

 

 

Briežvaboles

 

 

Colophon spp. (III Dienvidāfrika)

Briežvaboles

LEPIDOPTERA

 

 

 

Tauriņi

Papilionidae

 

 

 

Dižtauriņi

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Dižtauriņš

 

Atrophaneura palu

 

Dižtauriņš

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Dižtauriņš

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Dižtauriņi

 

Graphium sandawanum

 

Dižtauriņš

 

Graphium stresemanni

 

Dižtauriņš

 

Ornithoptera spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dižtauriņi

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Dižtauriņš

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

Dižtauriņš

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Dižtauriņš

Papilio hospiton (I)

 

 

Dižtauriņš

 

Papilio morondavana

 

Dižtauriņš

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

Parides ascanius

 

Dižtauriņš

 

Parides hahneli

 

Dižtauriņš

Parnassius apollo (II)

 

 

Laimiņu dižtauriņš

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Dižtauriņi

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Dižtauriņi

 

Troides spp. (II)

 

Dižtauriņi

ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Dēles

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 

 

 

Žokļdēles

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Medicīnas dēle

MOLLUSCA (GLIEMJI)

BIVALVIA

 

 

 

Gliemenes, ēdamgliemenes

MYTILOIDA

Mytilidae

 

 

 

Sāļūdens gliemenes

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Sāļūdens gliemene

UNIONOIDA

Unionidae

 

 

 

Saldūdens gliemenes, perlamutrenes

Conradilla caelata (I)

 

 

Perlamutrene

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Perlamutrene

Dromus dromas (I)

 

 

Perlamutrene

Epioblasma curtisii (I)

 

 

Perlamutrene

Epioblasma florentina (I)

 

 

Perlamutrene

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

Perlamutrene

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

Perlamutrene

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

Perlamutrene

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Perlamutrene

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

Perlamutrene

Epioblasma turgidula (I)

 

 

Perlamutrene

Epioblasma walkeri (I)

 

 

Perlamutrene

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

Perlamutrene

Fusconaia edgariana (I)

 

 

Perlamutrene

Lampsilis higginsii (I)

 

 

Perlamutrene

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

Perlamutrene

Lampsilis satur (I)

 

 

Perlamutrene

Lampsilis virescens (I)

 

 

Perlamutrene

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

Perlamutrene

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

Perlamutrene

 

Pleurobema clava (II)

 

Perlamutrene

Pleurobema plenum (I)

 

 

Perlamutrene

Potamilus capax (I)

 

 

Perlamutrene

Quadrula intermedia (I)

 

 

Perlamutrene

Quadrula sparsa (I)

 

 

Perlamutrene

Toxolasma cylindrellus (I)

 

 

Perlamutrene

Unio nickliniana (I)

 

 

Perlamutrene

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

Perlamutrene

Villosa trabalis (I)

 

 

Perlamutrene

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

Milzgliemenes

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Milzgliemenes

GASTROPODA

 

 

 

Gliemji un gliemeži

ARCHAEOGASTROPODA

Haliotidae

 

 

 

Abalones

 

 

Haliotis midae (III Dienvidāfrika)

Jūrasauss

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

Spārngliemeži

 

Strombus gigas (II)

 

Spārngliemezis

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 

 

 

Gliemeži

Achatinella spp. (I)

 

 

Gliemeži

Camaenidae

 

 

 

Gliemeži

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Gliemeži

CNIDARIA (KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)

ANTHOZOA

 

 

 

Koraļļi, aktīnijas

ANTIPATHARIA

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Melnie koraļļi

GORGONACEAE

Coralliidae

 

 

Corallium elatius (III China)

 

 

 

Corallium japonicum (III Ķīna)

 

 

 

Corallium konjoi (III Ķīna)

 

 

 

Corallium secundum (III Ķīna)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

Zilie koraļļi

 

Helioporidae spp. (II) (tikai suga Heliopora coerulea) (7)

 

Zilie koraļļi

SCLERACTINIA

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (7)

 

Akmenskoraļļi

STOLONIFERA

Tubiporidae

 

 

 

Ērģeļkoraļļi

 

Tubiporidae spp. (II) (7)

 

Ērģeļkoraļļi

HYDROZOA

 

 

 

Jūras papardes, ugunskoraļļi

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

Ugunskoraļļi

 

Milleporidae spp. (II) (7)

 

Ugunskoraļļi

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

Mežģīņkoraļļi

 

Stylasteridae spp. (II) (7)

 

Mežģīņkoraļļi

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

Agaves

Agave parviflora (I)

 

 

Sīkziedu agave

 

Agave victoriae-reginae (II) #1

 

Karalienes Viktorijas agave

 

Nolina interrata (II)

 

Dehesas lāčzāle

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amariļļi

 

Galanthus spp. (II) #1

 

Sniegpulkstenītes

 

Sternbergia spp. (II) #1

 

Šternbergijas

APOCYNACEAE

 

 

 

Oleandri

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Hūdijas

 

Pachypodium spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1

 

Pahipodijas

Pachypodium ambongense (I)

 

 

Pahipodija

Pachypodium baronii (I)

 

 

Pahipodija

Pachypodium decaryi (I)

 

 

Pahipodija

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Čūskveida rauvolfija

ARALIACEAE

 

 

 

Arālijas

 

Panax ginseng (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3

 

Žeņšeņs

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Pieclapu žeņšeņs

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araukārijas

Araucaria araucana (I)

 

 

Čīles araukārija

BERBERIDACEAE

 

 

 

Bārbeles

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Himalaju podofils

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromēlijas

 

Tillandsia harrisii (II) #1

 

Harisa tilandsija

 

Tillandsia kammii (II) #1

 

Kamma tilandsija

 

Tillandsia kautskyi (II) #1

 

Kautska tilandsija

 

Tillandsia mauryana (II) #1

 

Maurija tilandsija

 

Tillandsia sprengeliana (II) #1

 

Šprengeļa tilandsija

 

Tillandsia sucrei (II) #1

 

Sukres tilandsija

 

Tillandsia xerographica (II) #1

 

Kserogrāfiskā tilandsija

CACTACEAE

 

 

 

Kaktusi

 

CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un Pereskia spp., Pereskiopsis spp. un Quiabentia spp.) (8) #4

 

Kaktusi

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Ariokarpi

Astrophytum asterias (I)

 

 

Zvaigžņu astrofits

Aztekium ritteri (I)

 

 

Acteku kaktuss

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Verdermaņa kaktuss

Discocactus spp. (I)

 

 

Diskokaktusi

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Kaktuss

Echinocereus schmollii (I)

 

 

Kaktuss

Escobaria minima (I)

 

 

Kaktuss

Escobaria sneedii (I)

 

 

Kaktuss

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

Kaktuss

Mammillaria solisioides (I)

 

 

Kaktuss

Melocactus conoideus (I)

 

 

Kaktuss

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

Kaktuss

Melocactus glaucescens (I)

 

 

Kaktuss

Melocactus paucispinus (I)

 

 

Kaktuss

Obregonia denegrii (I)

 

 

Kaktuss

Pachycereus militaris (I)

 

 

Kaktuss

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Kaktuss

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Kaktuss

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Kaktuss

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Kaktuss

Pediocactus sileri (I)

 

 

Kaktuss

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Kaktuss

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

Kaktuss

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Kaktuss

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Kaktuss

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

Kaktuss

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Kaktuss

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

Kaktuss

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

Kaktuss

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Kaktuss

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Kaktuss

Strombocactus spp. (I)

 

 

Kaktuss

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Kaktuss

Uebelmannia spp. (I)

 

 

Kaktuss

CARYOCARACEAE

 

 

 

Kariokāri

 

Caryocar costaricense (II) #1

 

Kostarikas kariokārs

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Asteres, margrietiņas

Saussurea costus (I) ((jeb S. lappa, jeb Aucklandia costus)

 

 

Kostu rūgtlape

CRASSULACEAE

 

 

 

Biezlapes

 

Dudleya stolonifera (II)

 

Lagūnas līča dudleja

 

Dudleya traskiae (II)

 

Santabarbaras salas dudleja

CUPRESSACEAE

 

 

 

Cipreses

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Cipresveida ficroja

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

Četršķautņu pilgerodendrs

CYATHEACEAE

 

 

 

Kokpapardes

 

Cyathea spp. (II) #1

 

Kokpapardes

CYCADACEAE

 

 

 

Palmpapardes

 

CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1

 

Palmpapardes

Cycas beddomei (I)

 

 

Cika

DICKSONIACEAE

 

 

 

Kokpapardes

 

Cibotium barometz (II) #1

 

Auna cibotija

 

Dicksonia spp. (II) (tikai Amerikas kontinenta populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas: ietver Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana un D. stuebelii) #1

 

Diksonijas

DIDIEREACEAE

 

 

 

Didjerijas

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #1

 

Aluaudijas, didjerijas

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Diskorejas

 

Dioscorea deltoidea (II) #1

 

Deltveida diskoreja

DROSERACEAE

 

 

 

Rasenes

 

Dionaea muscipula (II) #1

 

Mušu dioneja

EUPHORBIACEAE

 

 

 

Eiforbijas

 

Euphorbia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; tikai sukulentu sugas; šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem šķirnes Euphorbia trigona eksemplāriem, mākslīgi pavairotiem pušķveida, vēdekļveida vai krāsainiem Euphorbia lactea mutantiem, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem Euphorbia neriifolia potcelmiem, un mākslīgi pavairotiem šķirnes Euphorbia“Milii” eksemplāriem, ja tos pārdošanai nosūta partijās pa 100 un vairāk augiem un ja tos ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus eksemplārus) #1

 

Eiforbijas

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

Euphorbia cremersii (I)

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I)

 

 

 

Euphorbia decaryi (I)

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

Euphorbia moratii (I)

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

Fukjerijas

 

Fouquieria columnaris (II) #1

 

Kolonnveida fukjerija

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

Kūlīšu fukjerija

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GNETACEAE

 

 

 

Gnetumi

 

 

Gnetum montanum (III Nepāla) #1

Kalnu gnetums

JUGLANDACEAE

 

 

 

Riekstaugi

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #1

 

Spārnaugļu oreomunneja

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 

 

 

Pākšaugi

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Ežadatu cezalpīnija

Dalbergia nigra (I)

 

 

Melnā dalbergija

 

 

Dalbergia retusa (III Gvatemalas populācija) #5

Iespiestā dalbergija

 

 

Dalbergia stevensonii (III Gvatemalas populācija) #5

Hondurasas dalbergija

 

 

Dipteryx panamensis (III Kostarika/Nikaragva)

Panamas dipterikss

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Augstais perikopsis

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #1

 

Makakauba

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Sandalkoka pterokarps

LILIACEAE

 

 

 

Lilijas

 

Aloe spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu Aloe vera jeb Aloe barbadensis, kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #1

 

Alvejas jeb alojes

Aloe albida (I)

 

 

Bālganā alveja

Aloe albiflora (I)

 

 

Baltziedainā alveja

Aloe alfredii (I)

 

 

Alfrēda alveja

Aloe bakeri (I)

 

 

Beikera alveja

Aloe bellatula (I)

 

 

Alveja

Aloe calcairophila (I)

 

 

Alveja

Aloe compressa (I)

 

 

Saspiestā alveja

Aloe delphinensis (I)

 

 

Alveja

Aloe descoingsii (I)

 

 

Alveja

Aloe fragilis (I)

 

 

Trauslā alveja

Aloe haworthioides (I)

 

 

Alveja

Aloe helenae (I)

 

 

Helēnas alveja

Aloe laeta (I)

 

 

Alveja

Aloe parallelifolia (I)

 

 

Paralēllapu alveja

Aloe parvula (I)

 

 

Alveja

Aloe pillansii (I)

 

 

Pilansa alveja

Aloe polyphylla (I)

 

 

Daudzlapainā alveja

Aloe rauhii (I)

 

 

Alveja

Aloe suzannae (I)

 

 

Suzannas alveja

Aloe versicolor (I)

 

 

Daudzkrāsainā alveja

Aloe vossii (I)

 

 

Vosa alveja

MAGNOLIACEAE

 

 

 

Magnolias

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepāla) #1

Olu magnolija

MELIACEAE

 

 

 

Mahagoni

 

 

Cedrela odorata (III Kolumbijas populācija, Gvatemalas populācija, Peru populācija) #5

Smaržīgā cedrela

 

Swietenia humilis (II) #1

 

Zemais mahagons