19.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 407/2009

2009 m. gegužės 14 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 338/97 pateikti gyvūnų ir augalų rūšių, kurių prekyba yra ribojama arba kontroliuojama, sąrašai. Į tuos sąrašus yra įtraukti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – CITES konvencija) prieduose pateikti sąrašai.

(2)

Kinijos prašymu į CITES konvencijos III priedą buvo įtrauktos šios rūšys: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi ir Corallium secundum.

(3)

Į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo B priedą šiuo metu įtrauktų Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus ir Selenidera maculirostris rūšių tarptautinės prekybos apimtys nekelia grėsmės tų rūšių išlikimui, bet Kolumbijos, Kosta Rikos, Gvatemalos Hondūro, Malaizijos ir Argentinos prašymu jos įtrauktos į CITES konvencijos III priedą, todėl turėtų būti perkeltos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo B priedo į C priedą.

(4)

Į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą šiuo metu neįtrauktos Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira ir Tylototriton spp. rūšys yra importuojamos į Bendriją tokiais kiekiais, kad būtų galima užtikrinti stebėseną. Todėl šios rūšys turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo D priedą.

(5)

2007 m. birželio mėn. vykusioje 14-toje CITES konvencijos šalių konferencijoje priimtos gyvūnų nomenklatūros naujos nuorodos. Buvo nustatyta, kad CITES konvencijos prieduose esantys pavadinimai nevisiškai atitinka nomenklatūroje pateiktus mokslinius pavadinimus, susijusius su Asarcornis scutulata ir Pezoporus occidentalis rūšimis, Rheobatrachidae bei Phasianidae šeimomis ir SCANDENTIA būriu. Šios neatitiktys taip pat yra ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 priede, todėl jį reikėtų atitinkamai pakeisti.

(6)

Atsižvelgiant į pakeitimų kiekį ir siekiant aiškumo Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų pakeisti nauju.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 14 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1.

A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:

a)

pagal rūšies pavadinimą arba

b)

pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.

2.

Santrumpa „spp.“ naudojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui.

3.

Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.

4.

A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Tarybos direktyvoje 79/409/EEB (Paukščių direktyva) arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB (Buveinių direktyva).

5.

Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:

a)

„ssp“ – porūšiams,

b)

„var(s)“ – varietetui (varietetams); ir

c)

„fa“ – formai.

6.

Ženklai (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedus, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7 – 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedus.

7.

Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedą.

8.

Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedą.

9.

Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedą. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.

10.

Hibridai gali būti įtraukti į priedus, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurių ankstesnėse keturiose linijos kartose buvo vienas ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

11.

Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias šiame reglamente pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

#1

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines),

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c)

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir

d)

Vanilla genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.

#2

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas ir žiedadulkes, ir

b)

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.

#3

Žymi vientisas ir smulkintas šaknis bei šaknų dalis.

#4

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas, išskyrus meksikietiškų kaktusų iš Meksikos, ir žiedadulkes,

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c)

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,

d)

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų augalų vaisius, dalis ir jų išvestinius produktus, ir

e)

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Opuntia genties Opuntia pogenčio augalų atskiras stiebų jungtis (pagalvėles) ir tų augalų dalis bei išvestinius produktus.

#5

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.

#6

Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.

#7

Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.

#8

Žymi po žeme esančias dalis (t.y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.

#9

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinti „Pagaminta iš Hoodia spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami, bendradarbiaujant su Botsvanos/Namibijos/Pietų Afrikos CITES valdymo institucijomis pagal Susitarimą Nr. BW/NA/ZA xxxxxx“.

#10

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.

#11

Žymi rąstus, pjautinę medieną, ir faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.

12.

Jei nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms in vitro kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šio reglamento nuostatos netaikomos.

13.

Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t.y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.

14.

Šios nuostatos taikomos tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems D priede išvardytų faunos rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai, pažymėti taip:

§ 1

Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.

§ 2

Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.

15.

Minėtos nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai, pažymėti taip:

§ 3

Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.

§ 4

Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

 

A priedas

B priedas

C priedas

Bendrinis pavadinimas

FAUNA

CHORDATA (CHORDINIAI)

MAMMALIA

 

 

 

Žinduoliai

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Šakiaraginiai

Antilocapra americana (I) (Tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

 

Šakiaragis

Bovidae

 

 

 

Antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaksas

 

Ammotragus lervia (II)

 

Berberinis avinas

 

 

Antilope cervicapra (III Nepalasas)

Elniaožė gazelė

 

Bison bison athabascae (II)

 

Miškinis bizonas

Bos gaurus (I) (išskyrus domestikuotus Bos gaurus, vadinamus Bos frontalis, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)

 

 

Gauras

Bos mutus (I) (išskyrus domestikuotus Bos mutus, vadinamus Bos grunniens, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)

 

 

Laukinis jakas

Bos sauveli (I)

 

 

Savelio jautis

 

 

Bubalus arnee (III Nepalasas) (išskyrus domestikuotus Bubalus arnee, vadinamus Bubalus bubalis, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)

Laukinis Azijinis buivolas

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Mažasis buivolas

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindorinis buivolas

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Kalninis buivolas

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takinas

Capra falconeri (I)

 

 

Sraigtaragis ožys

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Ožkaragio porūšis – milneedwardsii

Capricornis rubidus (I)

 

 

Ožkaragio porūšis – rubidus

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatrinis ožkaragis

Capricornis thar (I)

 

 

Ožkaragio porūšis – thar

 

Cephalophus brookei (II)

 

Dukerio porūšis – brookei

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Juodnugaris dukeris

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinko dukeris

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Odžilbio dukeris

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Geltonnugaris dukeris

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebriškasis dukeris

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Baltasnukė antilopė

Gazella cuvieri (I)

 

 

Kiuvjierio gazelė

 

 

Gazella dorcas (III Alžyras/ Tunisas)

Dorkas

Gazella leptoceros (I)

 

 

Smėlyninė gazelė

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Didžioji juodoji antilopė

 

Kobus leche (II)

 

Ličis

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Rudasis goralas

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Kininis goralas

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goralas

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goralo porūšis – griseus

Nanger dama (I)

 

 

Sacharinė gazelė

Oryx dammah (I)

 

 

Kardaragis oriksas

Oryx leucoryx (I)

 

 

Baltasis oriksas

 

Ovis ammon (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)

 

Kalninis avinas, archaras, argalis, Muflonas

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Nyjanas

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau kalninis avinas

 

Ovis canadensis (II) (tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nenurodytos šio reglamento prieduose)

 

Snieginis avinas

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Kiprinis rytinis avinas

 

Ovis vignei (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)

 

Šapo avinas

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ladakho avinas

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Orongas, čiras, tibetinė antilopė

 

Philantomba monticola (II)

 

Mėlynasis dukeris

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Ispanijos gemzė

 

Saiga borealis (II)

 

Saigos porūšis – borealis

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepalasas)

Keturragė antilopė

Camelidae

 

 

 

Kupranugariai

 

Lama glama guanicoe (II)

 

Guanakas

Vicugna vicugna (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)

Vicugna vicugna (II) (tik Argentinos (  (1) populiacijos (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos), Bolivijos (  (2) populiacija (visa), Čilės populiacija (3) (Primeira regiono populiacija) ir Peru populiacija (4) (visa); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą)

 

Vikunija

Cervidae

 

 

 

Pilnaragiai

Axis calamianensis (I)

 

 

Kalaminis elnias

Axis kuhlii (I)

 

 

Bavinis elnias

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Anamitinis elnias

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Pelkinis elnias

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Baktrijaninis elnias

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžyras/ Tunisas)

Tauriojo elnio porūšis – barbarus

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmirinis elnias

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Irakinis danielius

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andiniai elniai

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Centrinės Amerikos mazama

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Juodasis muntjakas

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Didysis muntjakas

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Gvatemalinis elnias

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampinis elnias

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Šiaurinis pudu

Pudu puda (I)

 

 

Pietinis pudu

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

Rucervus eldii (I)

 

 

Lyraragis elnias

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotaminiai

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Mažasis hipopotamas

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Didysis hipopotamas

Moschidae

 

 

 

Kabarginiai

Moschus spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalaso ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

Moschus spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalaso ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)

 

Kabarga

Suidae

 

 

 

Kiauliniai

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirusos porūšis – bolabatuensis

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirusos porūšis – celebensis

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirusos porūšis – togeanensis

Sus salvanius (I)

 

 

Nykštukinis šernas

Tayassuidae

 

 

 

Pekariniai

 

Tayassuidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pecari tajacu populiacijas Meksikoje ir Jugtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)

 

Pekariai

Catagonus wagneri (I)

 

 

Čakinis pekaris

CARNIVORA

Ailuridae

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mažoji panda

Canidae

 

 

 

Šuniniai

 

 

Canis aureus (III Indija)

Paprastasis šakalas

Canis lupus (I/II)

(visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39–osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas; Butano, Indijos, Nepalaso ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priede, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priede)

Canis lupus (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39–osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos)

 

Pilkasis vilkas

Canis simensis

 

 

Etiopinis šakalas

 

Cerdocyon thous (II)

 

Savaninė lapė

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Karčiuotasis vilkas

 

Cuon alpinus (II)

 

Raudonasis vilkas

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andinė lapė

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Lapės porūšis – fulvipes

 

Lycalopex griseus (II)

 

Pietų Amerikos pilkoji lapė

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Paragvajinė lapė

Speothos venaticus (I)

 

 

Miškinis šuo

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengalinė lapė

 

Vulpes cana (II)

 

Afganistaninė lapė

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenekas

Eupleridae

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Smulkiadantis mungas

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Katiniai

 

Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)

 

Katės

Acinonyx jubatus (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos)

 

 

Gepardas

Caracal caracal (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Karakalas

Catopuma temminckii (I)

 

 

Teminko katė

Felis nigripes (I)

 

 

Juodakojė katė

Felis silvestris (II)

 

 

Vilpišys, miškinė katė

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Žofrua katė

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andinė katė

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelotas

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Dėmėtoji katė, oncila

Leopardus wiedii (I)

 

 

Ilgauodegė katė

Lynx lynx (II)

 

 

(Paprastoji) lūšis

Lynx pardinus (I)

 

 

Ispanijos lūšis

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Dūminis leopardas

Panthera leo persica (I)

 

 

Persinis liūtas

Panthera onca (I)

 

 

Jaguaras

Panthera pardus (I)

 

 

Leopardas

Panthera tigris (I)

 

 

Tigras

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmurinė katė

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Bengalinė katė

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Japoninė katė

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Sumatrinė katė

Prionailurus rubiginosus (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Rudoji katė

Puma concolor coryi (I)

 

 

Floridinė puma

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Kostarikinė puma

Puma concolor couguar (I)

 

 

Rytinė puma

Puma yagouaroundi (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Jaguarundis

Uncia uncia (I)

 

 

Snieginis leopardas

Herpestidae

 

 

 

Mangustos

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Rudoji mangusta

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija)

Pilkoji indinė mangusta

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mažoji mangusta

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Smito mangusta

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Dryžuotakaklė mangusta

Hyaenidae

 

 

 

Hieniniai

 

 

Proteles cristata (III Botsvana)

Urvinė hiena

Mephitidae

 

 

 

Skunkiniai

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Humbolto skunkas

Mustelidae

 

 

 

Kiauniniai

Lutrinae

 

 

 

Ūdros

 

Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Ūdros

Aonyx capensis congica (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Kamerūno benagė ūdra

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Kaliforninė jūrinė ūdra

Lontra felina (I)

 

 

Ilgauodegė ūdra

Lontra longicaudis (I)

 

 

Pietinė ūdra

Lontra provocax (I)

 

 

Ūdros porūšis – provocax

Lutra lutra (I)

 

 

Ūdra

Lutra nippon (I)

 

 

Ūdros porūšis – nippon

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė ūdra

Mustelinae

 

 

 

Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys

 

 

Eira barbara (III Hondūras)

Pilkagalvė mangusta

 

 

Galictis vittata (III Kosta Rika)

Didysis grizonas

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Didžioji kiaunė, charza

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Kiaunės porūšis – gwatkinsii

 

 

Mellivora capensis (III Botsvana)

Bitėdis barsukas

Mustela nigripes (I)

 

 

Juodakojis šeškas

Odobenidae

 

 

 

Vėpliniai

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Vėplys

Otariidae

 

 

 

Ausytieji ruoniai

 

Arctocephalus spp (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Pietiniai jūrų lokiai

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Fernandeso salų ruonis

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Gvadelupinis jūrų lokys

Phocidae

 

 

 

Tikrieji ruoniai

 

Mirounga leonina (II)

 

Pietinis jūrų dramblys

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Ruoniai vienuoliai

Procyonidae

 

 

 

Meškėniniai

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kosta Rika)

Pūkuotauodegis olingas

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kosta Rika)

Centrinės Amerikos basariskas

 

 

Nasua narica (III Hondūras)

Baltanosis koatis

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvajus)

Paprastasis žiedauodegis koatis

 

 

Potos flavus (III Hondūras)

Kibiauodegis meškėnas

Ursidae

 

 

 

Lokiniai

 

Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Lokiai

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Didžioji panda

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajinis lokys

Melursus ursinus (I)

 

 

Ilgalūpis lokys

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Akiniuotasis lokys

Ursus arctos (I/II)

(I priede išvardyti tik Butano, Kinijos, Meksikos bei Mongolijos populiacijos ir Ursus arctos isabellinus porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede)

 

 

Rudasis lokys, rudoji meška

Ursus thibetanus (I)

 

 

Himalajinis lokys, himalajinė meška

Viverridae

 

 

 

Viveros

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongas

 

 

Civettictis civetta (III Botsvana)

Afrikinė civeta

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrinė civeta

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Dryžuotoji civeta

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Himalajinė civeta

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Palminis musangas

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Indinis musangas

 

Prionodon linsang (II)

 

Dryžuotasis linzangas

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Dėmėtasis linzangas

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Dėmėtoji vivera

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Didžioji vivera

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mažoji civeta

CETACEA

 

 

 

Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

Banginiai

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

Amerikiniai lapanosiai

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvajus)

Baltajuostis lapanosis

Pteropodidae

 

 

 

Vaisėdžiai šikšnosparniai

 

Acerodon spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skraidančiosios lapės

Acerodon jubatus (I)

 

 

Acerodonas

 

Pteropus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skraidančiosios lapės

Pteropus insularis (I)

 

 

Skraidančiosios lapės porūšis – insularis

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Skraidančiosios lapės porūšis – livingstonii

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Skraidančiosios lapės porūšis – loochoensis

Pteropus mariannus (I)

 

 

Skraidančiosios lapės porūšis – mariannus

Pteropus molossinus (I)

 

 

Skraidančiosios lapės porūšis – molossinus

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Skraidančiosios lapės porūšis – pelewensis

Pteropus pilosus (I)

 

 

Skraidančiosios lapės porūšis – pilosus

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Skraidančiosios lapės porūšis – rodricensis

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa skraidančioji lapė

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tonginė skraidančioji lapė

Pteropus ualanus (I)

 

 

Skraidančiosios lapės porūšis – ualanus

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembinė skraidančioji lapė

Pteropus yapensis (I)

 

 

Skraidančiosios lapės porūšis – yapensis

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Šarvuotiniai

 

 

Cabassous centralis (III Kosta Rika)

Centrinės Amerikos šarvuotis

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvajus)

Vienuolikajuostis šarvuotis

 

Chaetophractus nationi (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)

 

Čilinis šarvuotis

Priodontes maximus (I)

 

 

Didysis šarvuotis

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Pėšrieji sterbliniai

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė

Thylacinidae

 

 

 

Sterbliniai vilkai

Thylacinus cynocephalus (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Sterblinis vilkas

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Kengūriniai

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Medlaipės kengūros porūšis – inustus

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Meškinė medlaipė kengūra

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Gauruotoji zuikinė valabė

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Dryžuotoji valabė

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Velso naguotauodegė valabė

Onychogalea lunata (I)

 

 

Pietinė naguotauodegė valabė

Phalangeridae

 

 

 

Laipiojantieji sterbliniai

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Rytinis paprastasis kuskusas

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskuso porūšis – mimicus

 

Phalanger orientalis (II)

 

Pilkasis kuskusas

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskuso porūšis – kraemeri

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Dėmėtasis kuskusas

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskuso porūšis – papuensis

Potoroidae

 

 

 

Kengūrinės žiurkės

Bettongia spp. (I)

 

 

Betongijos

Caloprymnus campestris (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Plikakrūtė kengūra

Vombatidae

 

 

 

Vombatiniai

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Kvinslendinis vombatas

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Kiškiniai

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Asaminis triušis

Romerolagus diazi (I)

 

 

Beuodegis triušis

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Echidnos

 

Zaglossus spp. (II)

 

Proechidnos

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Bandikutai

Chaeropus ecaudatus (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Kiauliakojis bandikutas

Peramelidae

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas

Thylacomyidae

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Triušinis bandikutas

 

Macrotis leucura (I)

 

 

Mažasis triušinis bandikutas

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Arkliniai

Equus africanus (I) (neįtraukiama domestikuota Equus asinus, kuriai šio reglamento nuostatos netaikomos)

 

 

Afrikinis (laukinis) asilas

Equus grevyi (I)

 

 

Dykuminis (Grevio) zebras

Equus hemionus (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priede, o Equus hemionus hemionus porūšis yra nurodytas I priede)

 

 

Azijinis asilas, kulanas

Equus kiang (II)

 

 

Kiangas

Equus przewalskii (I)

 

 

Laukinis Prževalskio arklys, tarpanas

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmano zebras

Equus zebra zebra (I)

 

 

Kapinis zebras

Rhinocerotidae

 

 

 

Raganosiai

Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)

 

 

Raganosiai

 

Ceratotherium simum simum (II) (tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)

 

Baltasis (plačialūpis) raganosis

Tapiridae

 

 

 

Tapyriniai

Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)

 

 

Tapyriniai

 

Tapirus terrestris (II)

 

Lyguminis tapyras

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Skujuotiniai

 

Manis spp. (II)

(Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica ir Manis pentadactyla rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)

 

Skujuočiai

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Tripirščiai tinginiai

 

Bradypus variegatus (II)

 

Rudagerklis tinginys

Megalonychidae

 

 

 

Dvipirščiai tinginiai

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kosta Rika)

Hofmano tinginys

Myrmecophagidae

 

 

 

Skruzdėdiniai

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Didžioji skruzdėda

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Mažoji skruzdėda

PRIMATES

 

 

 

Primatai

 

PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Primatai

Atelidae

 

 

 

Koatos

Alouatta coibensis (I)

 

 

Asuero staugūnas

Alouatta palliata (I)

 

 

Kolumbinis staugūnas

Alouatta pigra (I)

 

 

Gvatemalinis staugūnas

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Žofrua koatos porūšis – frontatus

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Panaminė Žofrua koata

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Vorbeždžionė

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Geltonuodegė vilnotoji beždžionė

Cebidae

 

 

 

Kabiauodegės tamarinos

Callimico goeldii (I)

 

 

Geldo marmozetė

Callithrix aurita (I)

 

 

Baltaausė marmozetė

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Geltongalvė marmozetė

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Liūtbeždžionės

Saguinus bicolor (I)

 

 

Dvispalvė tamarina

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Perukinė tamarina

Saguinus leucopus (I)

 

 

Baltakojė tamarina

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Perukinė tamarina

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Raudonnugaris saimiris

Cercopithecidae

 

 

 

Šunbeždžionės

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Kuoduotasis taninis mangabis

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diana

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Rolovėjaus markata

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Markatos porūšis – solatus

Colobus satanas (II)

 

 

Juodasis kolobas

Macaca silenus (I)

 

 

Vandera

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drilas

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrilas

Nasalis larvatus (I)

 

 

Didnosa

Piliocolobus foai (II)

 

 

Pietinis rudasis kolobas

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Rudojo kolobo porūšis – gordonorum

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibaro rudasis kolobas

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Penanto rudasis kolobas

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuso rudasis kolobas

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tano rudasis kolobas

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandos rudasis kolobas

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Tolono rudasis kolobas

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentavinis langūras

Pygathrix spp. (I)

 

 

Dukai

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Riestanosės beždžionės

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kašmyro pilkasis langūras

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Pietinis pilkasis langūras

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulmanas

Semnopithecus hector (I)

 

 

Pilkojo langūro porūšis – hector

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Tamsiapėdis pilkasis langūras

Semnopithecus priam (I)

 

 

Kuoduotasis pilkasis langūras

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepalaso pilkasis langūras

Simias concolor (I)

 

 

Trumpauodegis langūras

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delakuro langūras

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Fransua langūras

Trachypithecus geei (I)

 

 

Žvilgantysis langūras

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Langūro porūšis – hatinhensis

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langūro porūšis – johnii

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laotian langur

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Karūnuotasis langūras

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Baltagalvis langūras

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Langūro porūšis – shortridgei

Cheirogaleidae

 

 

 

Mažieji lemūrai

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Mažieji lemūrai

Daubentoniidae

 

 

 

Laibapirščiai

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Laibapirštis

Hominidae

 

 

 

Hominidai

Gorilla beringei (I)

 

 

Lyguminė gorila

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorila

Pan spp. (I)

 

 

Šimpanzės

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatros orangutanas

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutanas

Hylobatidae

 

 

 

Giboniniai

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibonai

Indriidae

 

 

 

Indriniai

Indriidae spp. (I)

 

 

Indriniai

Lemuridae

 

 

 

Lemūriniai

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemūriniai

Lepilemuridae

 

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

Lorisidae

 

 

 

Loriniai

Nycticebus spp. (I)

 

 

Storieji loriai

Pitheciidae

 

 

 

Sakiai

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakariai

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Tičio porūšis – barbarabrownae

Callicebus melanochir (II)

 

 

Tičio porūšis – melanochir

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Juodgalvis titis

Callicebus personatus (II)

 

 

Tičio porūšis – personatus

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Baltanosis (barzdotasis) sakis

Tarsiidae

 

 

 

Ilgakulniai

Tarsius spp. (II)

 

 

Ilgakulniai

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Drambliniai

Elephas maximus (I)

 

 

Azijinis dramblys

Loxodonta africana (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)

Loxodonta africana (II)

(tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (6); visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)

 

Afrikinis dramblys

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Šinšiliniai

Chinchilla spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)

 

 

Šinšilos

Cuniculidae

 

 

 

Pakos

 

 

Cuniculus paca (III Hondūras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutiniai

 

 

Dasyprocta punctata (III Hondūras)

Taškuotasis agutis

Erethizontidae

 

 

 

Ursoniniai

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Hondūras)

Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvajus)

Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

Hystricidae

 

 

 

Dygliatriušiniai

Hystrix cristata

 

 

Karčiuotasis dygliatriušis

Muridae

 

 

 

Peliniai

Leporillus conditor (I)

 

 

Ilgaausė kiškiažiurkė

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Pajūrinė netikroji pelė

Xeromys myoides (I)

 

 

Netikroji vandeninė žiurkė

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Storauodegė žiurkė

Sciuridae

 

 

 

Voveriniai

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksikinis prerinis šuniukas

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Ilgauodegis švilpikas

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalajinis švilpikas

 

Ratufa spp. (II)

 

Didžiosios voverės, ratufos

 

 

Sciurus deppei (III Kosta Rika)

Kostarikinė voverė

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupajiniai

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Diugoniniai

Dugong dugon (I)

 

 

Diugonis

Trichechidae

 

 

 

Sireniniai

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis ir Trichechus manatus yra nurodytos I priede. Trichechus senegalensis yra nurodyta II priede)

 

 

Sireniniai

AVES

 

 

 

Paukščiai

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Antiniai

Anas aucklandica (I)

 

 

Rudoji kryklė

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarinė kryklė

Anas chlorotis (I)

 

 

Ryškiaspalvė rudoji kryklė

 

Anas formosa (II)

 

Baikalinė kryklė

Anas laysanensis (I)

 

 

Laisaninė didžioji antis

Anas nesiotis (I)

 

 

Kempbelo rudoji kryklė

Anas oustaleti (I)

 

 

Makronezinė geltonbruvė antis

Anas querquedula

 

 

Dryžgalvė kryklė

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Baltasparnė muskusinė antis

Aythya innotata

 

 

Madagaskarinė rudagalvė antis

Aythya nyroca

 

 

Rudė

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadinė berniklė

Branta ruficollis (II)

 

 

Rudakaklė berniklė

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havajinė berniklė

 

 

Cairina moschata (III Hondūras)

Muskusinė antis

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Juodakaklė gulbė

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubinė medlaipė antis

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Hondūras)

Raudonsnapė medlaipė antis

 

 

Dendrocygna bicolor (III Hondūras)

Dvispalvė medlaipė antis

Mergus octosetaceus

 

 

Brazilinis dančiasnapis

 

Oxyura jamaicensis

 

Baltaskruostė stačiauodegė antis

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Baltagalvė stačiauodegė

Rhodonessa caryophyllacea (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Raudongalvė antis

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

 

Tadorna cristata

 

 

Ragasnapė antis

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Kolibriniai

 

Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Kolibriniai

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Kabliasnapis kolibris-atsiskyrėlis

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Storkulniniai

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Dvijuostis storkulnis

Laridae

 

 

 

Kiriniai

Larus relictus (I)

 

 

Reliktinis kiras

Scolopacidae

 

 

 

Tilvikai

Numenius borealis (I)

 

 

Eskiminė kuolinga

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Laibasnapė kuolinga

Tringa guttifer (I)

 

 

Rytinis tilvikas

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Gandriniai paukščiai

Ardea alba

 

 

Didysis baltasis garnys

Bubulcus ibis

 

 

Ibiškasis garnys

Egretta garzetta

 

 

Mažasis baltasis garnys

Balaenicipitidae

 

 

 

Baltasnapiniai

 

Balaeniceps rex (II)

 

Klumpasnapis

Ciconiidae

 

 

 

Gandriniai

Ciconia boyciana (I)

 

 

Tolimųjų rytų gandras

Ciconia nigra (II)

 

 

Juodasis gandras

Ciconia stormi

 

 

Štormo gandras

Jabiru mycteria (I)

 

 

Brazilinis jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Indinis marabu

Mycteria cinerea (I)

 

 

Malajinis jabiru

Phoenicopteridae

 

 

 

Flaminginiai

 

Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Flaminginiai

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingas

Threskiornithidae

 

 

 

Ibiniai

 

Eudocimus ruber (II)

 

Raudonasis ibis

Geronticus calvus (II)

 

 

Pietinis plikasis ibis

Geronticus eremita (I)

 

 

Miškinis ibis

Nipponia nippon (I)

 

 

Japoninis kuoduotasis ibis

Platalea leucorodia (II)

 

 

Girnovė

Pseudibis gigantean

 

 

Didysis ibis

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Karveliniai

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarinis karvelis

Claravis godefrida

 

 

Rausvasparnis žeminis karvelis

Columba livia

 

 

Uolinis karvelis

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindorinis vaisialesis karvelis

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Kruvinasis karvelis

 

Goura spp. (II)

 

Karūnuotieji karveliai

Leptotila wellsi

 

 

Grenadinis purplelis

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricijus)

Rausvasis Maurikinis karvelis

Streptopelia turtur

 

 

Paprastasis purplelis

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Ragasnapiai

 

Aceros spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Ragasnapiai

Aceros nipalensis (I)

 

 

Rausvakaklis ragasnapis

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Trumpakuodžiai ragasnapiai

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Juodieji ragasnapiai

 

Berenicornis spp. (II)

 

Filipininiai ragasnapiai

 

Buceros spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Ragasnapiai

Buceros bicornis (I)

 

 

Dviragis ragasnapis

 

Penelopides spp. (II)

 

Filipininiai ragasnapiai

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Šalmuotasis ragasnapis

 

Rhyticeros spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Filipininiai ragasnapiai

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Raudonasis ragasnapis

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turakai

 

Tauraco spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Turakiniai

Tauraco bannermani (II)

 

 

Banermano turakas

FALCONIFORMES

 

 

 

Dieniniai plėšrieji paukščiai

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis ir vieną Cathartidae šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus)

 

Dieniniai plėšrieji paukščiai

Accipitridae

 

 

 

Vanaginiai

Accipiter brevipes (II)

 

 

Trumpapirštis vanagas

Accipiter gentilis (II)

 

 

Vištvanagis

Accipiter nisus (II)

 

 

Paukštvanagis

Aegypius monachus (II)

 

 

Tamsusis grifas

Aquila adalberti (I)

 

 

Iberinis erelis

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kilnusis erelis

Aquila clanga (II)

 

 

Didysis erelis rėksnys

Aquila heliaca (I)

 

 

Karališkasis erelis

Aquila pomarina (II)

 

 

Mažasis erelis rėksnys

Buteo buteo (II)

 

 

Paprastasis suopis

Buteo lagopus (II)

 

 

Tūbuotasis suopis

Buteo rufinus (II)

 

 

Stepinis suopis

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kubos kabliasnapis peslys

Circaetus gallicus (II)

 

 

Gyvatėdis

Circus aeruginosus (II)

 

 

Nendrinė lingė

Circus cyaneus (II)

 

 

Javinė lingė

Circus macrourus (II)

 

 

Stepinė lingė

Circus pygargus (II)

 

 

Pievinė lingė

Elanus caeruleus (II)

 

 

Palšasis peslys

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskarinis gyvatėdis erelis

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Aviėdra

Gyps fulvus (II)

 

 

Palšasis grifas

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla is listed in Appendix I; the other species are listed in Appendix II)

 

 

Jūriniai ereliai

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpija

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Juostuotasis erelis

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Nykštukinis erelis

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Pilkasis suopis

Milvus migrans (II)

 

 

Juodasis peslys

Milvus milvus (II)

 

 

Rudasis peslys

Neophron percnopterus (II)

 

 

Maitvanagis

Pernis apivorus (II)

 

 

Vapsvaėdis

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Beždžionėdis erelis

Cathartidae

 

 

 

Amerikiniai grifai

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kaliforninis kondoras

 

 

Sarcoramphus papa (III Hondūras)

Karališkasis grifas

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondoras

Falconidae

 

 

 

Sakalai

Falco araeus (I)

 

 

Seišelinis pelėsakalis

Falco biarmicus (II)

 

 

Viduržeminis sakalas

Falco cherrug (II)

 

 

Taurusis sakalas

Falco columbarius (II)

 

 

Startsakalis

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonoros sakalas

Falco jugger (I)

 

 

Sakalas lagaras

Falco naumanni (II)

 

 

Stepinis pelėsakalis

Falco newtoni (I) (Only the population of the Seychelles)

 

 

Madagaskarinis pelėsakalis

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Stepinis sakalas

Falco peregrinus (I)

 

 

Sakalas keleivis

Falco punctatus (I)

 

 

Maurikinis pelėsakalis

Falco rusticolus (I)

 

 

Medžioklinis sakalas

Falco subbuteo (II)

 

 

Sketsakalis

Falco tinnunculus (II)

 

 

Pelėsakalis

Falco vespertinus (II)

 

 

Raudonkojis sakalas

Pandionidae

 

 

 

Žuvininkai

Pandion haliaetus (II)

 

 

Žuvininkas

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

Crax fasciolata

 

Plikaskruostis kraksas

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Mėlynsnapis kraksas

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Raudongalvis kraksas

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Geltongumbis kraksas

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Auskaruotasis kraksas

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija, Kosta Rika, Gvatemala ir Hondūras)

Didysis kraksas

 

Mitu mitu (I)

 

 

Mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Raguotasis guanas

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Hondūras)

 

Lyguminė čačalaka

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

 

Šalmuotasis gokas

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Baltasparnė penelopė

 

 

 

Penelope purpurascens (III Hondūras)

Kuoduotoji penelopė

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Juodoji čačalaka

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Margasis guanas

 

Pipile pipile (I)

 

 

Mėlyngerklė medvištė

Megapodiidae

 

 

 

Didžiakojės vištos

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Didžiagalvė višta

Phasianidae

 

 

 

Fazaniniai

 

 

Arborophila campbelli (III Malaizija)

Pilkakrūtė kurapka

 

 

Arborophila charltonii (III Malaizija)

Miškinės kurapkos porūšis – charltonii

 

Argusianus argus (II)

 

Argas

 

 

Caloperdix oculeus (III Malaizija)

Rusvosios miškinės kurapkos porūšis – oculeus

Catreus wallichii (I)

 

 

Himalajinis kuoduotasis fazanas

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Virgininės putpelės porūšis ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Baltasis ausuotasis fazanas

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Rudasis ausuotasis fazanas

 

Gallus sonneratii (II)

 

Džiunglinė višta

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Purpurinis fazanas

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalajinis monalas

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kininis monalas

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Skletero monalas

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edvardso fazanas

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malaizija)

Vištinio fazano porūšis – erythrophthalma

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnaminis fazanas

 

 

Lophura ignita (III Malaizija)

Crested fireback

Lophura imperialis (I)

 

 

Imperatoriškasis fazanas

Lophura swinhoii (I)

 

 

Taivaninis fazanas

 

 

Melanoperdix niger (III Malaizija)

Juodoji miškinė kurapka

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Povinis kalakutas

Odontophorus strophium

 

 

Žymėtoji dantytasnapė kurapka

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalajinė kurapka

 

Pavo muticus (II)

 

Žaliasis povas

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pilkasis povinis fazanas

 

Polyplectron germaini (II)

 

Kalninis povinis fazanas

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malaizija)

Kalninis povinis fazanas

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajinis povinis fazanas

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Povinio fazano porūšis – napoleonis

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneo povinis fazanas

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Kuoduotasis argas

 

 

Rhizothera dulitensis (III Malaizija)

Kurapkos porūšis – dulitensis

 

 

Rhizothera longirostris (III Malaizija)

Ilgasnapė kurapka

 

 

Rollulus rouloul (III Malaizija)

Kuoduotoji miškinė kurapka

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elijoto fazanas

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Ilgauodegio fazano porūšis – humiae

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikado fazanas

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspijinis ularas

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetinis ularas

Tragopan blythii (I)

 

 

Pilkapilvis tragopanas

Tragopan caboti (I)

 

 

Kaboto tragopanas

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Juodagalvis tragopanas

 

 

Tragopan satyra (III Nepalasas)

Raudonasis tragopanas

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Atvaterio didysis stepinis tetervinas

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Gerviniai

 

Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Gerviniai

Grus americana (I)

 

 

Amerikinė gervė

Grus canadensis (I/II) (rūšis yra nurodyta II priede, tačiau Grus canadensis nesiotes ir Grus canadensis pulla porūšiai yra nurodyti I priede)

 

 

Kanadinė gervė

Grus grus (II)

 

 

Gervė

Grus japonensis (I)

 

 

Japoninė gervė

Grus leucogeranus (I)

 

 

Sibirinė gervė

Grus monacha (I)

 

 

Juodoji gervė

Grus nigricollis (I)

 

 

Juodakaklė gervė

Grus vipio (I)

 

 

Daūrinė gervė

Otididae

 

 

 

Eininiai

 

Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Eininiai

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indinis didysis einis

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Einio porūšis – macqueenii

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Puošnusis einis

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengalinis florikanas

Otis tarda (II)

 

 

Didysis einis

Sypheotides indicus (II)

 

 

Mažasis florikanas

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mažasis einis

Rallidae

 

 

 

Višteliniai

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Miškinė veka

Rhynochetidae

 

 

 

Kaginiai

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Atrichornitiniai

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Atrichornitas

Cotingidae

 

 

 

Kotinginiai

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Skėtinė kotinga

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Skėtinės kotingos porūšis – penduliger

Cotinga maculata (I)

 

 

Dėmėtoji kotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

Akmengaidžiai

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Baltasparnė kotinga

Emberizidae

 

 

 

Startiniai

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Geltonasis kardinolas

 

Paroaria capitata (II)

 

Geltonsnapis kardinolas

 

Paroaria coronata (II)

 

Raudonkuodis kardinolas

 

Tangara fastuosa (II)

 

Septynspalvė tanagra

Estrildidae

 

 

 

Astrildiniai

 

Amandava formosa (II)

 

Astrildos porūšis – formosa

 

Lonchura fuscata

 

Munijos porūšis – fuscata

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Javos ryžinukė

 

Poephila cincta cincta (II)

 

 

Fringillidae

 

 

 

Kikiliniai

Carduelis cucullata (I)

 

 

Alksninuko porūšis – cucullata

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Alksninuko porūšis – yarrellii

Hirundinidae

 

 

 

Kregždiniai

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Baltaakė upinė kregždė

Icteridae

 

 

 

Trupialiniai

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Juodojo strazdo porūšis – flavus

Meliphagidae

 

 

 

Medlesiniai

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Juodgalvis medlesys

Muscicapidae

 

 

 

Musinukiniai

Acrocephalus rodericanus (III Mauricijus)

 

 

Maurikinė nendrinukė

 

Cyornis ruckii (II)

 

Musinukės porūšis – ruckii

Dasyornis broadbenti litoralis (gali būti išnykusi) (I)

 

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Geltonasis saulėpaukštis

 

Liocichla omeiensis (II)

 

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Plikagalvė šarka

Picathartes oreas (I)

 

 

Plikagalvė plikakrūtė šarka

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricijus)

Maurikinė rojaus musinukė

Paradisaeidae

 

 

 

Rojaus paukščiai

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Rojaus paukščiai

Pittidae

 

 

 

Pitiniai

 

Pitta guajana (II)

 

Guajanos pita

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurnėjaus pita

Pitta kochi (I)

 

 

Pitos porūšis – kochi

 

Pitta nympha (II)

 

Pitos porūšis – nympha

Pycnonotidae

 

 

 

Biulbiuliniai

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Biulbiulio porūšis – zeylanicus

Sturnidae

 

 

 

Varnėniniai

 

Gracula religiosa (II)

 

Skėrinis varnėnas

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Rotšildo skėrinis varnėnas

Zosteropidae

 

 

 

Baltavokės

Zosterops albogularis (I)

 

 

Baltakrūtė baltavokė

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Frigatebirds

Fregata andrewsi (I)

 

 

Andreso fregata

Pelecanidae

 

 

 

Pelikaniniai

Pelecanus crispus (I)

 

 

Garbanotasis pelikanas

Sulidae

 

 

 

Padūkėliniai

Papasula abbotti (I)

 

 

Aboto padūkėlis

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Ūsiniai

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Tukaninis barbetas

Picidae

 

 

 

Geniniai

Campephilus imperialis (I)

 

 

Imperatoriškasis genys

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Javinės meletos porūšis - richardsi

Ramphastidae

 

 

 

Tukaniniai

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Juodakaklis arakaris

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Arakaris

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Žaliasis arakaris

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Dvispalvis tukanas

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Vaivorykštinis tukanas

 

Ramphastos toco (II)

 

Didysis tukanas

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Raudonsnapis tukanas

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukano porūšis - vitellinus

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Dvispalvio tukano porūšis – maculirostris

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Kraginiai

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlaninis kragas

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosiniai

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Trumpauodegis albatrosas

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papūginiai paukščiai

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ir Psittacula krameri, nenurodytas šio reglamento prieduose)

 

Papūginiai

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

Cacatua goffini (I)

 

 

Gofino kakadu

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipininė kakadu

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Molukinė kakadu

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Mažoji geltonkuodė kakadu

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Juodoji palminė kakadu

Loriidae

 

 

 

Loriniai

Eos histrio (I)

 

 

Spalvotoji lori

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina nurodyta I priede, o kitos rūšys nurodytos II priede)

 

 

Melsvoji loriketė

Psittacidae

 

 

 

Papūginiai

Amazona arausiaca (I)

 

 

Raudonkaklė amazonė

Amazona auropalliata (I)

 

 

Geltonsparnė amazonė

Amazona barbadensis (I)

 

 

Geltonpetė amazonė

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė amazonė

Amazona finschi (I)

 

 

Mėlyngalvė amazonė

Amazona guildingii (I)

 

 

Karališkoji amazonė

Amazona imperialis (I)

 

 

Imperatoriškoji amazonė

Amazona leucocephala (I)

 

 

Baltagalvė amazonė

Amazona oratrix (I)

 

 

Geltongalvė amazonė

Amazona pretrei (I)

 

 

Puošnioji amazonė

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Raudonkraštė amazonė

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumano amazonė

Amazona versicolor (I)

 

 

Mėlynburnė amazonė

Amazona vinacea (I)

 

 

Raudonoji amazonė

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Raudongalvė amazonė

Amazona vittata (I)

 

 

Puertorikinė amazonė

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Tikrosios papūgos

Ara ambiguus (I)

 

 

Didžioji žaliasparnė ara

Ara glaucogularis (I)

 

 

Mėlyngurklė ara

Ara macao (I)

 

 

Raudonoji ara

Ara militaris (I)

 

 

Mažoji karingoji ara

Ara rubrogenys (I)

 

 

Raudonausė ara

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spikso ara

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Norfolk Island parakeet

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Kakariko porūšis – cyanoramphus

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Naujosios Zelandijos kakarikas

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Kakariko porūšis – saisseti

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Figinės papūgėlės porūšis – coxeni

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Raguotoji papūga

Guarouba guarouba (I)

 

 

Gvarobas

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Žolinės papūgėlės porūšis – chrysogaster

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Geltonausė papūga

Pezoporus occidentalis (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Naktinė papūga

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Dirvinė papūga

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Puošnioji papūgėlė

Primolius couloni (I)

 

 

Mėlyngalvė ara

Primolius maracana (I)

 

 

Mėlynsparnė ara

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Geltonpetė, termitinė papūgėlė

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Kapišoninė giedančioji papūga

Psephotus pulcherrimus (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Rojaus giedančioji papūga

Psittacula echo (I)

 

 

Maurikinė žieduotoji papūga

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Mėlynskruostė raudonuodegė papūga

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Storasnapės aros

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapas

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Nandiniai

Pterocnemia pennata (I) (išskyrus B priede nurodytą Pterocnemia pennata pennata)

 

 

Darvino nandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darvino nandu

 

Rhea americana (II)

 

Paprastasis nandu

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pingvininiai

 

Spheniscus demersus (II)

 

Akiniuotasis pingvinas

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humboldto pingvinas

STRIGIFORMES

 

 

 

Pelėdiniai paukščiai

 

STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Pelėdiniai

Strigidae

 

 

 

Pelėdiniai

Aegolius funereus (II)

 

 

Lututė

Asio flammeus (II)

 

 

Balinė pelėda

Asio otus (II)

 

 

Mažasis apuokas

Athene noctua (II)

 

 

Pelėdikė

Bubo bubo (II)

 

 

Didysis apuokas

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Žvirblinė pelėda

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Miškinė pelėdikė

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Mindanao pelėdos porūšis – gurneyi

Ninox natalis (I)

 

 

Kalėdinė pelėdikė

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Naujosios Zelandijos gegutinė pelėdikė

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Baltoji pelėda

Otus ireneae (II)

 

 

Apuokėlio porūšis - ireneae

Otus scops (II)

 

 

Apuokėlis

Strix aluco (II)

 

 

Naminė pelėda

Strix nebulosa (II)

 

 

Laplandinė pelėda

Strix uralensis (II)

 

 

Uralinė pelėda

Surnia ulula (II)

 

 

Raiboji pelėda

Tytonidae

 

 

 

Liepsnotosios pelėdos

Tyto alba (II)

 

 

Liepsnotoji pelėda

Tyto soumagnei (I)

 

 

Liepsnotosios pelėdos porūšis – soumagnei

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Strutiniai

Struthio camelus (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)

 

 

Afrikinis strutis

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Tinaminiai

Tinamus solitarius (I)

 

 

Ochrinis tinamas

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Trogoniniai

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Ketsalis

REPTILIA

 

 

 

Ropliai

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodilai

 

CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Krokodilai

Alligatoridae

 

 

 

Aligatoriniai

Alligator sinensis (I)

 

 

Kiniškasis aligatorius

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Krokodilinis kaimanas

Caiman latirostris (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją)

 

 

Plačiasnukis kaimanas

Melanosuchus niger (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)

 

 

Juodasis kaimanas

Crocodylidae

 

 

 

Tikrieji krokodilai

Crocodylus acutus (I) (išskyrus B priede nurodytą Kubos populiaciją)

 

 

Amerikinis krokodilas

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Krokodilo porūšis – cataphractus

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoko krokodilas

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Filipinų krokodilas

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Moreleto krokodilas

Crocodylus niloticus (I) (išskyrus Botsvanos, Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (taikomos metinės eskporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Nilo krokodilas

Crocodylus palustris (I)

 

 

Krokodilo porūšis – palustris

Crocodylus porosus (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos ir Papua-Naujosios Gvinėjos populiacijas)

 

 

Briaunagalvis krokodilas

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kubos krokodilas

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siamo krokodilas

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Bukasnukis krokodilas

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Krokodilo porūšis – schlegelii

Gavialidae

 

 

 

Gavialai

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gavialas

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataros

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataros (haterijos)

SAURIA

Agamidae

 

 

 

Agamos

 

Uromastyx spp. (II)

 

Dygliauodegės agamos

Chamaeleonidae

 

 

 

Chameleonai

 

Bradypodion spp. (II)

 

Nykštukiniai chameleonai

 

Brookesia spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Nykštukiniai chameleonai

Brookesia perarmata (I)

 

 

Chameleono porūšis – perarmata

 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskariniai chameleonai

 

Chamaeleo spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Chameleonai

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Paprastasis chameleonas

 

Furcifer spp. (II)

 

Madagaskariniai chameleonai

Cordylidae

 

 

 

Dygliuotauodegiai driežai

 

Cordylus spp. (II)

 

Dygliuotauodegiai driežai

Gekkonidae

 

 

 

Gekonai

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Naujoji Zelandija)

 

 

 

Naultinus spp. (III Naujoji Zelandija)

Naujosios Zelandijos medžių gekonai

 

Phelsuma spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Gekonai

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Gekono porūšis – guentheri

 

Uroplatus spp. (II)

 

Plokščiauodegiai gekonai

Helodermatidae

 

 

 

Nuodadančiai

 

Heloderma spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Nuodadančiai

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Meksikos nuodadančio porūšis – charlesbogerti

Iguanidae

 

 

 

Iguanos

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Jūrinė iguana

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fidži iguanos

 

Conolophus spp. (II)

 

Konolofai

Cyclura spp. (I)

 

 

Žieduotauodegės iguanos

 

Iguana spp. (II)

 

Iguanos

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Frinozoma

Sauromalus varius (I)

 

 

Čakvelos porūšis – varius

Lacertidae

 

 

 

Tikrieji driežai

Gallotia simonyi (I)

 

 

Simono galocija

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Balearų uolinis driežas

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pityuso uolinis driežas

Scincidae

 

 

 

Scinkai

 

Corucia zebrata (II)

 

Scinko porūšis – zebrata

Teiidae

 

 

 

Tejidai

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Driežas drakonas

 

Dracaena spp. (II)

 

Kaimaniniai driežai

 

Tupinambis spp. (II)

 

Tejai

Varanidae

 

 

 

Varanai

 

Varanus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Varanai

Varanus bengalensis (I)

 

 

Indijos varanas

Varanus flavescens (I)

 

 

Geltonasis varanas

Varanus griseus (I)

 

 

Pilkasis varanas

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodo varanas

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varano porūšis – nebulosus

Varanus olivaceus (II)

 

 

Grėjaus varanas

Xenosauridae

 

 

 

Ksenozaurai

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Kininis ksenozauras

SERPENTES

 

 

 

Gyvatės

Boidae

 

 

 

Smaugliniai

 

Boidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Smaugliniai

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskariniai boa

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Tinklinis (pitonas) boa

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puerto Riko smauglys

Epicrates monensis (I)

 

 

Mona salos smauglys

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaikos smauglys

Eryx jaculus (II)

 

 

Smėlinis smaugliukas

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskarinis medžių boa

Bolyeriidae

 

 

 

Mauricijaus boa

 

Bolyeriidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Mauricijaus boa

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Mauricijaus boa

Casarea dussumieri (I)

 

 

Mauricijaus boa porūšis – dussumieri

Colubridae

 

 

 

Žaltiniai

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

Briaunuotojo žalčio porūšis – schistosum

 

 

Cerberus rynchops (III Indija)

Šunagalvis vandeninis žaltys

 

Clelia clelia (II)

 

Musuranas

 

Cyclagras gigas (II)

 

Netikroji kobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indinė kiaušinėdė gyvatė

 

Ptyas mucosus (II)

 

Indinė žiurkinė gyvatė

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

Žaltys žuvėgaudis

Elapidae

 

 

 

Aspidai

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Plokščiagalvė gyvatė

 

 

Micrurus diastema (III Hondūras)

Atlantinė koralinė gyvatė

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Hondūras)

Amerikinė koralinė gyvatė

 

Naja atra (II)

 

Kininė kobra

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobros porūšis – kaouthia

 

Naja mandalayensis (II)

 

Birminė spjaudančioji kobra

 

Naja naja (II)

 

Indiškoji kobra

 

Naja oxiana (II)

 

Vidurinės Azijos kobra

 

Naja philippinensis (II)

 

Filipininė kobra

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobros porūšis – sagittifera

 

Naja samarensis (II)

 

Filipininė spjaudančioji kobra

 

Naja siamensis (II)

 

Indijos spjaudančioji kobra

 

Naja sputatrix (II)

 

Indonezinė kobra

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobros porūšis – sumatrana

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Karališkoji kobra

Loxocemidae

 

 

 

Meksikos nykštukiniai smaugliai

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Meksikos nykštukiniai smaugliai

Pythonidae

 

 

 

Pitonai

 

Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Pitonai

Python molurus molurus (I)

 

 

Indian python

Tropidophiidae

 

 

 

Tigrinis pitonas

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Miškiniai boa

Viperidae

 

 

 

Angys

 

 

Crotalus durissus (III Hondūras)

Tropikinė barškuolė

 

Crotalus durissus unicolor

 

Crotalus durissus unicolor

 

 

Daboia russelii (III Indija)

Russell's viper

Vipera latifii

 

 

Elbrusinė angis

Vipera ursinii (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)

 

 

Stepinė angis

 

Vipera wagneri (II)

 

Vagnerio angis

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

Kiaulianosiai vėžliai

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Kiaulianosis vėžlys

Chelidae

 

 

 

Žalčiakakliai vėžliai

 

Chelodina mccordi (II)

 

Žalčiakaklio vėžlio porūšis – mccordi

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Vakarų trumpakaklis vėžlys

Cheloniidae

 

 

 

Jūriniai vėžliai

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Jūriniai vėžliai

Chelydridae

 

 

 

Jūriniai vėžliai

 

 

Macrochelys temminckii (III Jungtinės Amerikos Valstijos)

 

Dermatemydidae

 

 

 

Upiniai vėžliai

 

Dermatemys mawii (II)

 

Amerikos upinis vėžlys

Dermochelyidae

 

 

 

Kietaodžiai vėžliai

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Kietaodis vėžlys

Emydidae

 

 

 

Baliniai vėžliai

 

Chrysemys picta

 

Geltonasis vėžlys

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Miškinis vandenvėžlis

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Miškinio vandenvėžlio porūšis – muhlenbergii

 

 

Graptemys spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)

 

 

Terrapene spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Dėžiniai vėžliai

Terrapene coahuila (I)

 

 

Vandeninis dėžinis vėžlys

 

Trachemys scripta elegans

 

Raštuotasis vėžlys, raudonausis vežlys

Geoemydidae

 

Batagur baska (I)

 

 

Keturpirštis terapinas

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

Borneo terapinas

 

 

Cuora spp. (II)

 

Dėžiniai vėžliai

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Hamiltono dėžinis vėžlys

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Kinija)

Špenglerio kalninis vėžlys

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

Dėžinio vėžlio porūšis – annandalii

 

 

Heosemys depressa (II)

 

Arakano miškinis vėžlys

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Dėžinio vėžlio porūšis – grandis

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Dėžinio vėžlio porūšis – spinosa

 

 

Kachuga spp. (II)

 

Stoginiai vėžliai

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Dėžinis miškinis vėžlys

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Malajinio vėžlio porūšis – macrocephala

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Malajinis vėžlys

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

Anamo lapiškasis vėžlys

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kinija)

Dėžinio vėžlio porūšis – iversoni

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Kinija)

Didžiagalvis balinis vėžlys

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Geltonasis balinis vėžlys

 

 

 

Mauremys nigricans (III Kinija)

Raudonkaklis vėžlys

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kinija)

Pričardo balinis vėžlys

 

 

 

Mauremys reevesii (III Kinija)

Rivso vėžlys

 

 

 

Mauremys sinensis (III Kinija)

Kininis juostakaklis vėžlys

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Dėžinio vėžlio porūšis – tricarinata

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Birmos balinis vėžlys

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Malajinis plokščiašarvis vėžlys

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kinija)

Dėžinio vėžlio porūšis – glyphistoma

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kinija)

Dėžinio vėžlio porūšis – philippeni

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

Malajinis didysis vėžlys

 

 

Pangshura spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Stoginiai vėžliai

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Indijos stoginis vėžlys

 

 

 

Sacalia bealei (III Kinija)

Dėžinio vėžlio porūšis – bealei

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kinija)

Dėžinio vėžlio porūšis – pseudocellata

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kinija)

Keturakis vėžlys

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Juodasis storagalvis vėžlys

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Filipinų balinis vėžlys

Platysternidae

 

 

 

Didžiagalviai vėžliai

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Didžiagalvis vėžlys

Podocnemididae

 

 

 

Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaskarinis šonakaklis vėžlys

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Didžiagalvis šonakaklis vėžlys

 

Podocnemis spp. (II)

 

Šonakakliai vėžliai

Testudinidae

 

 

 

Sausumos vėžliai

 

Testudinidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) Geochelone sulcata egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)

 

Sausumos vėžliai

Astrochelys radiata (I)

 

 

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Chelonoidis nigra

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Geltonjuostis vėžlys

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Plokščiašarvis vėžlys

Psammobates geometricus (I)

 

 

Geometriškasis vėžlys

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Madagaskarinis voravėžlis

Pyxis planicauda (I)

 

 

Madagaskrao plokščiauodegis vėžlys

Testudo graeca (II)

 

 

Viduržemio vėžlys

Testudo hermanni (II)

 

 

Balkanų vėžlys

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egiptinis vėžlys

Testudo marginata (II)

 

 

Kraštuotasis vėžlys

Trionychidae

 

 

 

Minkštaodžiai vėžliai

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Azijinis minkštaodis vėžlys

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Minkštaodžio vėžlio porūšis – atra

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Indijos minkštaodis vėžlys

Aspideretes hurum (I)

 

 

Povinis minkštaodis vėžlys

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Juodasis minkštašarvis vėžlys'

 

Chitra spp. (II)

 

Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai

 

Lissemys punctata (II)

 

Minkštaodžio vėžlio porūšis – punctata

 

Lissemys scutata (II)

 

Birminis minkštaodis vėžlys

 

 

Palea steindachneri (III Kinija)

Minkštaodžio vėžlio porūšis – steindachneri

 

Pelochelys spp. (II)

 

Didieji minkštaodžiai vėžliai

 

 

Pelodiscus axenaria (III Kinija)

Minkštaodžio vėžlio porūšis – axenaria

 

 

Pelodiscus maackii (III Kinija)

Amūrinis minkštašarvis vėžlys

 

 

Pelodiscus parviformis (III Kinija)

Kinijos minkštašarvis vėžlys

 

 

Rafetus swinhoei (III Kinija)

Šanchajaus minkštašarvis vėžlys

AMPHIBIA

 

 

 

Varliagyviai

ANURA

Bufonidae

 

 

 

Beuodegiai varliagyviai

Tikrosios rupūžės

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Auksinis atelopas

Bufo periglenes (I)

 

 

Tikrosios rupūžės porūšis – periglenes

Bufo superciliaris (I)

 

 

Tikrosios rupūžės porūšis – superciliaris

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Gyvagimdės rupūžės

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

 

Dendrobatidae

 

 

 

Medlaipės

 

Allobates femoralis (II)

 

Medlaipės varlės porūšis – femoralis

 

Allobates zaparo (II)

 

Medlaipės varlės porūšis – zaparo

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Medlaipės varlės porūšis – femoralis

 

Dendrobates spp. (II)

 

Medlaipės

 

Epipedobates spp. (II)

 

Blankiosios lapalaipės

 

Phyllobates spp. (II)

 

Lapalaipės

Mantellidae

 

 

 

 

 

Mantella spp. (II)

 

 

Microhylidae

 

 

 

Siauraburnės varlės

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Madagaskarinė raudonoji siauraburnė

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Raudonoji kastuvininkė

Ranidae

 

 

 

Tikrosios varlės

 

Conraua goliath

 

Gigantinė varlė

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Šešiapirštė varlė

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tigrinė varlė

 

Rana catesbeiana

 

Jautinė varlė

Rheobatrachidae

 

 

 

Australinės rupūžės

 

Rheobatrachus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Rūpestingosios varlės

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Rūpestingoji varlė

CAUDATA

Ambystomatidae

 

 

 

Ambistominiai

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandros porūšis – dumerilii

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Aksolotlis

Cryptobranchidae

 

 

 

Slaptažiauniniai

Andrias spp. (I)

 

 

Gigantinės salamandros

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Plokštėtažiaunės žuvys

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

Milžinrykliai

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Milžinryklis

Lamnidae

 

 

 

Silkiniai rykliai

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Great white shark

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

Ūsuotieji rykliai

 

Rhincodon typus (II)

 

Bangininis ryklys

RAJIFORMES

Pristidae

 

 

 

Pjūklažuvės

Pristidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)

 

 

Pjūklažuvės

 

Pristis microdon (II) (skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamuose ir priimtinuose akvariumuose visų pirma rūšims išsaugoti. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)

 

Gėlavandenė pjūklažuvė

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Stipinpelekės žuvys

ACIPENSERIFORMES

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Eršketinės žuvys, eršketžuvės

Acipenseridae

 

 

 

Eršketai, eršketinės žuvys

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Bukasnukis eršketas

Acipenser sturio (I)

 

 

Sturys, atlantinis eršketas

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 

 

 

Upiniai unguriai

 

Anguilla anguilla (II) (šis įrašas įsigalios 2009 m. kovo 13 d.)

 

Ungurys, europinis upinis ungurys

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 

 

 

Čiulpikinės

Chasmistes cujus (I)

 

 

Čiulpikinės

Cyprinidae

 

 

 

Karpinės

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

(Zairo) Aklasis barbis

Probarbus jullieni (I)

 

 

 

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 

 

 

Kaulaliežuvinės

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

Malajų kaulaliežuvė

PERCIFORMES

Labridae

 

 

 

Lūpažuvinės

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napoleonžuvė

Sciaenidae

 

 

 

Scienos

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba

SILURIFORMES

Pangasiidae

 

 

 

Rykliniai šamai

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Didžioji pangasija (šilba)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 

 

 

Adatžuvės

 

Hippocampus spp. (II)

 

Paprastieji jūrų arkliukai

SARCOPTERYGII

 

 

 

Mėsingapelekės žuvys

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

Vienaplautės dvikvapės žuvys

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Australinė dvikvapė, baramunda

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 

 

 

Latimerijos

Latimeria spp. (I)

 

 

Latimerijos

ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Holoturijos

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

Jūros agurkai

 

 

Isostichopus fuscus (III Ekvadoras)

 

ARTHROPODA (ARTHROPODS)

ARACHNIDA

 

 

 

Voriniai

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

Tarantulai

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarantulo porūšis – pallidum

 

Brachypelma spp. (II)

 

Amerikiniai tarantulai

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

Skorpioniniai

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Didysis Senegalinis skorpionas

 

Pandinus imperator (II)

 

Imperatoriškasis skorpionas

INSECTA

 

 

 

Vabzdžiai

COLEOPTERA

 

 

 

Vabalai

Lucanidae

 

 

 

Elniavabaliai, elniaragiai

 

 

Colophon spp. (III Pietų Afrika)

Elniavabalis

LEPIDOPTERA

 

 

 

Drugiai

Papilionidae

 

 

 

Sklandūnai, buriuotojai

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Šri Lankos rožinis drugys

 

Atrophaneura palu

 

Machaono porūšis – palu

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Malabaro rožinis drugys

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Machaonai

 

Graphium sandawanum

 

Machaono porūšis – sandawanum

 

Graphium stresemanni

 

Machaono porūšis – stresemanni

 

Ornithoptera spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Paukščiasparniai drugiai

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Aleksandrinis paukščiasnapis

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

Povinis machaonas

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Homero machaonas

Papilio hospiton (I)

 

 

Korsikos buriuotojas

 

Papilio morondavana

 

Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

Parides ascanius

 

Machaono porūšis – ascanius

 

Parides hahneli

 

Machaono porūšis – hahneli

Parnassius apollo (II)

 

 

Juodasis apolonas, taurusis baltys

 

Teinopalpus spp. (II)

 

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Paukščiasparniai drugiai

 

Troides spp. (II)

 

Paukščiasparniai drugiai

ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Medicininės dėlės

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 

 

 

Medicininės dėlės

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Medicininė dėlė

MOLLUSCA (MOLIUSKAI)

BIVALVIA

 

 

 

Dvigeldžiai

MYTILOIDA

Mytilidae

 

 

 

Midijos

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Akmengraužis

UNIONOIDA

Unionidae

 

 

 

Gėlavandenės geldutės

Conradilla caelata (I)

 

 

Raižytoji konradilė

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

Vienkuprė perluotė

Epioblasma curtisii (I)

 

 

Kurčio epioblasma

Epioblasma florentina (I)

 

 

Geltonoji epioblasma

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

Sampsono epioblasma

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

Raiboji epioblasma

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

Žalsvoji epioblasma

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Epioblasmos porūšis – rangiana

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

Žieduotoji epioblasma

Epioblasma turgidula (I)

 

 

Iškilioji žieduotoji epioblasma

Epioblasma walkeri (I)

 

 

Epioblasmos porūšis – walkeri

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

Fuskonajos porūšis – cuneolus

Fusconaia edgariana (I)

 

 

Edgaro fuskonaja

Lampsilis higginsii (I)

 

 

Higinso lampsilis

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

Rožinis apvalusis lampsilis

Lampsilis satur (I)

 

 

Lampsilio porūšis – satur

Lampsilis virescens (I)

 

 

Alabamos lampsilis

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

Baltoji karpuotoji perluotė

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

Uždarasis pletobasis

 

Pleurobema clava (II)

 

Pleurobemos porūšis – clava

Pleurobema plenum (I)

 

 

Šiurkščioji pleurobema

Potamilus capax (I)

 

 

Pilnasis potamilas

Quadrula intermedia (I)

 

 

Kvadrula vidutinioji

Quadrula sparsa (I)

 

 

Apalačių kvadrula

Toxolasma cylindrellus (I)

 

 

Blyškioji mažoji perluotė

Unio nickliniana (I)

 

 

Niklino geldutė

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

Tampiko geldutė

Villosa trabalis (I)

 

 

Trabalio viloza

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

Tridaknos

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Tridaknos

GASTROPODA

 

 

 

Pilvakojai

ARCHAEOGASTROPODA

Haliotidae

 

 

 

Jūrų pilvakojai

 

 

Haliotis midae (III Pietų Afrika)

Ausinukės porūšis – midae

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

Strombidės

 

Strombus gigas (II)

 

Didžioji strombidė

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 

 

 

Agatinės, medžių sraigės

Achatinella spp. (I)

 

 

Mažosios agatinės sraigės

Camaenidae

 

 

 

Žaliosios medžių sraigės

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Žalioji medžių sraigė

CNIDARIA (DILGINANTIEJI)

ANTHOZOA

 

 

 

Koraliniai polipai

ANTIPATHARIA

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Juodieji koralai

GORGONACEAE

Coralliidae

 

 

Corallium elatius (III Kinija)

 

 

 

Corallium japonicum (III Kinija)

 

 

 

Corallium konjoi (III Kinija)

 

 

 

Corallium secundum (III Kinija)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

Mėlynieji koralai

 

Helioporidae spp. (II) (taikoma tik Heliopora coerulea rūšiai) (7)

 

Mėlynieji koralai

SCLERACTINIA

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (7)

 

Akmeniniai koralai

STOLONIFERA

Tubiporidae

 

 

 

Vamzdiniai koralai

 

Tubiporidae spp. (II) (7)

 

Vamzdiniai koralai

HYDROZOA

 

 

 

Hidragyviai

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

Wello fire corals

 

Milleporidae spp. (II) (7)

 

 

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

 

 

Stylasteridae spp. (II) (7)

 

 

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

Agaviniai

Agave parviflora (I)

 

 

Smulkiažiedė agava

 

Agave victoriae-reginae (II) #1

 

Karališkoji agava

 

Nolina interrata (II)

 

Siauralapė nolina

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amariliniai

 

Galanthus spp. (II) #1

 

Snieguolės

 

Sternbergia spp. (II) #1

 

Sternbergijos

APOCYNACEAE

 

 

 

Stepukiniai

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Hudijos

 

Pachypodium spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1

 

Tukviai

Pachypodium ambongense (I)

 

 

Baltažiedis tukvis

Pachypodium baronii (I)

 

 

Raudonžiedis tukvis

Pachypodium decaryi (I)

 

 

Pilkasis tukvis

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Indinė rauvolfija

ARALIACEAE

 

 

 

Aralijiniai

 

Panax ginseng (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3

 

Kininis ženšenis

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Amerikinis ženšenis

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araukarijiniai

Araucaria araucana (I)

 

 

Čilinė araukarija

BERBERIDACEAE

 

 

 

Raugerškiniai

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Himalajinis pėdlapis

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromelijiniai

 

Tillandsia harrisii (II) #1

 

Agavinė tilandsija

 

Tillandsia kammii (II) #1

 

Hondūrinė tilandsija

 

Tillandsia kautskyi (II) #1

 

Trumpalapė tilandsija

 

Tillandsia mauryana (II) #1

 

Pilkšvoji tilandsija

 

Tillandsia sprengeliana (II) #1

 

Riestalapė tilandsija

 

Tillandsia sucrei (II) #1

 

Rausvoji tilandsija

 

Tillandsia xerographica (II) #1

 

Blyškioji tilandsija

CACTACEAE

 

 

 

Kaktusiniai

 

CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, Pereskia spp., Pereskiopsis spp. ir Quiabentia spp.) (8) #4

 

Kaktusiniai

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Ariokarpai

Astrophytum asterias (I)

 

 

Tikrasis žvaigždinas

Aztekium ritteri (I)

 

 

Mažasis actekis

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Tankiadyglė korifanta

Discocactus spp. (I)

 

 

Skridinaičiai

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Lenktadygliai ežiakaktusiai

Echinocereus schmollii (I)

 

 

Gauruotasis ežiažvakis

Escobaria minima (I)

 

 

Mažoji eskobarija

Escobaria sneedii (I)

 

 

Snedo eskobarija

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

Šukinė mamiliarija

Mammillaria solisioides (I)

 

 

Saulaininė mamiliarija

Melocactus conoideus (I)

 

 

Kankorėžinis vainikūnas

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

Šėriuotasis vainikūnas

Melocactus glaucescens (I)

 

 

Gauruotasis vainikūnas

Melocactus paucispinus (I)

 

 

Retadyglis vainikūnas

Obregonia denegrii (I)

 

 

Puošnioji obergonija

Pachycereus militaris (I)

 

 

Pūkuotasis pėdulė

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Pūkuotoji pėdulė

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Tikroji pėdulė

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Šeriuotasis pėdulė

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Lenktadyglis pėdulė

Pediocactus sileri (I)

 

 

Žalsvažiedis pėdulė

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Ropeniai

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Standenio porūšis – erectocentrus

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Melsvasis standenis

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

Standenio porūšis – mariposensis

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Balsvažiedis standenis

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

Nevandinis standenis

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

Plokščiadyglis standenis

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Gauruotasis standenis

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Įvairiadyglis standenis

Strombocactus spp. (I)

 

 

Kupetėliai

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Kūguliai

Uebelmannia spp. (I)

 

 

Kuodūnai

CARYOCARACEAE

 

 

 

Kariokariniai

 

Caryocar costaricense (II) #1

 

Kostarikinis kariokaras

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Graižažiedžiai (astriniai)

Saussurea costus (I) (dar vadinama S. lappa arba Aucklandia costus)

 

 

Kvapioji sosiūrija

CRASSULACEAE

 

 

 

Storlapiniai

 

Dudleya stolonifera (II)

 

Palaipinė dudlėja

 

Dudleya traskiae (II)

 

Kaliforninė dudlėja

CUPRESSACEAE

 

 

 

Kiparisiniai

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Kiparisinė ficroja

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

Pietinis čilkadagis

CYATHEACEAE

 

 

 

Taurėpapartiniai

 

Cyathea spp. (II) #1

 

Taurėpapartiniai

CYCADACEAE

 

 

 

Cikiniai

 

CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1

 

Cikiniai

Cycas beddomei (I)

 

 

Siauralapis cikas

DICKSONIACEAE

 

 

 

Diksonijiniai

 

Cibotium barometz (II) #1

 

Paprastasis avipapartis

 

Dicksonia spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus: įtrauktos Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana ir D. stuebelii ) #1

 

Diksonijos

DIDIEREACEAE

 

 

 

Šiurpūniniai

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #1

 

Šiurpūniniai

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Dioskorėjiniai

 

Dioscorea deltoidea (II) #1

 

Muilinė dioskorėja

DROSERACEAE

 

 

 

Saulašariniai

 

Dionaea muscipula (II) #1

 

Jautrusis musėkautas

EUPHORBIACEAE

 

 

 

Karpažoliniai

 

Euphorbia spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) tik sukulentinės rūšys; dirbtiniu būdu padaugintiems Euphorbia trigona atmainos egzemplioriams, dirbtiniu būdu padaugintiems, išlenktiems, vėduoklės formos ar pakitusios spalvos Euphorbia lactea egzemplioriams, įskiepintiems į dirbtiniu būdu padauginto Euphorbia neriifolia šakniastiebius, ir dirbtiniu būdu padaugintiems Euphorbia„Milii“ formos egzemplioriams, kurie parduodami po 100 ar daugiau augalų partijomis ir yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai, šio reglamento nuostatos netaikomos) #1

 

Euphorbias

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

Draikioji karpažolė

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

Garbanotoji karpažolė

Euphorbia cremersii (I)

 

 

Šlakuotoji karpažolė

Euphorbia cylindrifolia (I)

 

 

Ritinlapė karpažolė

Euphorbia decaryi (I)

 

 

Raukšlėtoji karpažolė

Euphorbia francoisii (I)

 

 

Banguotoji karpažolė

Euphorbia handiensis (II)

 

 

Šakotoji karpažolė

Euphorbia lambii (II)

 

 

Medelinė karpažolė

Euphorbia moratii (I)

 

 

Ilgalapė karpažolė

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

Žilastiebė karpažolė

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

Kvarcitinė karpažolė

Euphorbia stygiana (II)

 

 

Azorinė karpažolė

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

Kriauklinė karpažolė

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

Meketiniai

 

Fouquieria columnaris (II) #1

 

Aukštasis meketis

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

Baltažiedis meketis

Fouquieria purpusii (I)

 

 

Šakotasis meketis

GNETACEAE

 

 

 

Gnetiniai

 

 

Gnetum montanum (III Nepalas) #1

Kalninis gnetas

JUGLANDACEAE

 

 

 

Riešutmediniai

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #1

 

Tikrasis smuklenis

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 

 

 

Ankštiniai (Pupiniai)

 

Caesalpinia eKinijata (II) #10

 

Dygliuotoji cezalpinija

Dalbergia nigra (I)

 

 

Juodoji dalbergija

 

 

Dalbergia retusa (III Gvatemalos populiacija) #5

Bukalapė dalbergija

 

 

Dalbergia stevensonii (III Gvatemalos populiacija) #5

Belizinė dalbergija

 

 

Dipteryx panamensis (III Kosta Rika/Nikaragva)

Panaminė tongapupė

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Aukštasis geltūnas

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #1

 

Paprastasis platis

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Kvapusis koralmedis

LILIACEAE

 

 

 

Lelijiniai

 

Aloe spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Aloe vera, dar vadinamą Aloe barbadensis, kuris nėra įtrauktas į šio reglamento priedus) #1

 

Alavijai

Aloe albida (I)

 

 

Blyškusis alavijas

Aloe albiflora (I)

 

 

Baltažiedis alavijas

Aloe alfredii (I)

 

 

Tvarusis alavijas

Aloe bakeri (I)

 

 

Gelsvasis alavijas

Aloe bellatula (I)

 

 

Taškuotasis alavijas

Aloe calcairophila (I)

 

 

Kalkinis alavijas

Aloe compressa (I)

 

 

Plokščiasis alavijas

Aloe delphinensis (I)

 

 

Tolanarinis alavijas

Aloe descoingsii (I)

 

 

Karpotasis alavijas

Aloe fragilis (I)

 

 

Trapusis alavijas

Aloe haworthioides (I)