31.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/70


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 218/2009,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon tilasto-ohjelmakomitean lausunnon,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 17 päivänä joulukuuta 1991 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 3880/91 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Nyt kun mainittuun asetukseen tehdään uusia muutoksia, kyseiset säännökset olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Yhteisön kalastusvarojen hoito edellyttää, että on tarkkoja ja ajan tasalla olevia tilastoja jäsenvaltioiden kalastusalusten saaliista Koillis-Atlantilla.

(3)

Tulevasta monenkeskisestä yhteistyöstä Koillis-Atlantilla tehdyssä yleissopimuksessa, joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 81/608/ETY (4) ja jolla perustettiin Koillis-Atlantin kalastuskomissio, määrätään yhteisö toimittamaan kalastuskomissiolle sen pyytämät saatavissa olevat tilastot.

(4)

Yhteisön ja kansainvälisen merentutkimusneuvoston välisen yhteistyösopimuksen (5) mukaisesti yhteisön kalastuslaivaston toimintaa koskevien tilastojen saatavuudella lisätään kansainvälisen merentutkimusneuvoston antamien lausuntojen luotettavuutta.

(5)

Pohjois-Atlantin lohien säilyttämistä koskeva yleissopimus, joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 82/886/ETY (6) ja jolla perustettiin Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö (Nasco), määrää yhteisöä toimittamaan tälle järjestölle sen pyytämät saatavissa olevat tilastot.

(6)

Useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet lupaa saada toimittaa tietoja muussa muodossa tai muulla välineellä kuin ne, joista on säädetty liitteessä IV (vastaa Statlant-kyselylomaketta).

(7)

Yksityiskohtaiset määritelmät ja kuvaukset ovat tarpeen kalastustilastoja ja Koillis-Atlantin kalastuksen hoitoa varten.

(8)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) mukaisesti.

(9)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa lajeja ja tilastollisia kalastusalueita koskevia luetteloita, näiden kalastusalueiden kuvauksia ja tiedon ryhmittämisen sallittavuutta. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot niiden Koillis-Atlantin alueella kalastavien aluksiensa vuotuisista nimellissaaliista, jotka on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa tai purjehtivat sen lipun alla.

Nimellissaaliiden määriä koskevissa tiedoissa on oltava kaikki kalastustuotteet, jotka on tuotu maihin tai jälleenlaivattu merellä missä tahansa muodossa, mutta niihin ei sisällytetä niitä eriä, jotka pyynnin jälkeen on heitetty takaisin mereen, kulutettu laivassa tai käytetty syöttinä laivalla. Tähän ei sisälly vesiviljelyn tuotanto. Tiedot on kirjattava elopainon mukaisina maihintuontia tai jälleenlaivausta vastaavina lähimpään tonniin pyöristettynä.

2 artikla

1.   Tiedot on toimitettava kunkin liitteessä I luetellun lajin nimellissaaliiden määristä kullakin liitteessä II luetellulla ja liitteessä III määritellyllä tilastollisella kalastusalueella.

2.   Kutakin kalenterivuotta koskevat tiedot on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa kyseisen kalenterivuoden päättymisestä. Tietoja ei tarvitse toimittaa niistä laji/kalastusalueyhdistelmistä, joista ei ole ollut saaliita kyseisen vuoden aikana. Ilmoitettavia tietoja ei tarvitse lajeittain yksilöidä, kun lajeilla on vain vähäistä merkitystä kyseissä jäsenvaltiossa, vaan tiedot voidaan sisällyttää kokoomaerään, jos näin merkittyjen tuotteiden paino on enintään 10 prosenttia jäsenvaltiossa kyseisen kuukauden aikana saatujen saaliiden kokonaismääristä.

3.   Komissio voi muuttaa lajien ja tilastollisten kalastusalueiden luetteloja, näiden kalastusalueiden kuvauksia sekä tiedon ryhmittämisen sallittavuutta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3 artikla

Jollei yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säädöksissä toisin säädetä, jäsenvaltio saa käyttää otantatekniikkaa saalistietoja kerätessään sellaisten kalastuslaivaston saaliiden osalta, joiden tietojen täydellinen kerääminen aiheuttaisi kohtuuttomia hallinnollisia menettelyjä. Jäsenvaltion on esitettävä 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditussa raportissa yksityiskohtaisesti otantamenetelmät samoin kuin tiedot siitä, mikä on sellaisella tekniikalla kerättyjen tietojen osuus.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on täytettävä 1 ja 2 artiklan mukaiset velvollisuutensa komissiota kohtaan toimittamalla tiedot magneettisella tallennusvälineellä, jonka muodosta määrätään liitteessä IV.

Jäsenvaltiot voivat toimittaa tiedot liitteessä V esitettyä muotoa noudattaen.

Jäsenvaltiot voivat, komission annettua siihen etukäteen luvan, ilmoittaa tiedot myös muussa muodossa tai muulla välineellä.

5 artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (8) perustettu pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä yksityiskohtainen selostus, jossa esitetään saaliita koskevien tietojen laadintatapa, sekä osoitettava tietojen edustavuus ja luotettavuus. Komissio laatii jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä yhteenvedon selostuksista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta 1 kohdan mukaisesti annettuihin tietoihin, kolmen kuukauden kuluessa siitä kun muutos toteutettiin.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut menetelmäselostukset, tietojen saatavuus ja tietojen luotettavuus sekä muut tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät seikat tutkitaan kerran vuodessa komitean toimivaltaisessa työryhmässä.

7 artikla

1.   Kumotaan asetus (ETY) N:o 3880/91.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. helmikuuta 2009.

(2)  EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1.

(3)  Katso liite VI.

(4)  EYVL L 227, 12.8.1981, s. 21.

(5)  Euroopan talousyhteisön ja kansainvälisen merentutkimusneuvoston välillä kirjeenvaihtona tehty yhteistyösopimus (EYVL L 149, 10.6.1987, s. 14).

(6)  EYVL L 378, 31.12.1982, s. 24.

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.


LIITE I

Luettelo lajeista, joista ilmoitetaan Koillis-Atlantilla kalastettujen kaupallisten saaliiden määriä koskevissa tilastoissa

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tähdellä (*) merkittyjen lajien nimellissaaliiden määrät. Muiden lajien nimellissaaliiden määrien ilmoittaminen on vapaaehtoista, kun kyseessä on yksittäisten lajien tunnistaminen. Kuitenkin silloin kun yksittäisiä lajeja koskevia tietoja ei ilmoiteta, tietojen on sisällyttävä kokoomaryhmiin. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa tiedot sellaisistakin lajeista, joita luettelossa ei ole, jos lajit on selvästi identifioitu.

Huom.

:

e.m.l. (engl. n.e.i.) on lyhenne, joka tarkoittaa ’ei muualla luokiteltu’.

Suomenkielinen nimi

3-kirjaiminen tunnus

Tieteellinen nimi

Englanninkielinen nimi

Lahnat e.m.l.

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

Säyne

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Särki

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Karppi

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Ruutana

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Suutari

FTE

Tinca tinca

Tench

Särjet e.m.l.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

Hauki

FPI

Esox lucius

Northern pike

Kuha

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

Ahven

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Made

FBU

Lota lota

Burbot

Luukalat e.m.l.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

Sampikalat e.m.l.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Ankerias

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

Muikku

FVE

Coregonus albula

Vendace

Siian suvun kalat e.m.l.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

Lohi

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Meritaimen

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

Salmo-suvun kalat e.m.l.

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

Nieriät e.m.l.

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Kuore

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Lohikalat e.m.l.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

Siika

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Järvisiika

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Nahkiaiset

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Pilkku- ja täpläsillit e.m.l.

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Shads n.e.i.

Diadromiset sillit e.m.l.

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

Diadromiset kalat e.m.l.

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

Lasikampela

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

Nelitäplälasikampela

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

Lepidorhombus-suvun lajit e.m.l.

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Piikkikampela

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Silokampela

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Ruijanpallas

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Punakampela

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Grönlanninpallas eli sinipallas

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Mustaeväkampela

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Liejukampela

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Hietakampela

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Pikkupääkampela

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Kampela

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Meriantura

SOL (*)

Solea solea

Common sole

Hieta-antura

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

Kampela

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Solea-suvun lajit e.m.l.

SOO (*)

Solea spp.

Soles n.e.i.

Kampelakalat e.m.l.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Keila

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Turska

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Kummeliturska

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

Molva

LIN (*)

Molva molva

Ling

Tylppäpyrstömolva

BLI (*)

Molva dypterygia (= byrkelange)

Blue ling

Suomuturska

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Kolja

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Navaga

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

Seiti

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Lyyraturska

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Jäämerenseiti

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Harmaaturska

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Partaturska

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Mustakitaturska

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Valkoturska

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Lestikala

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Morat

MOR

Moridae

Morid cods

Pikkuturska

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Grönlanninturska

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Jäämerenturska

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Turskakalat e.m.l.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Kultakuore

ARU

Argentina silus

Greater argentine

Hopeakuore

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

Hopeakuoreet

ARG

Argentina spp.

Argentines

Meriankerias

COE

Conger conger

European conger

Pietarinkala

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Meribassi

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Harmaameriahven

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Hylkyahven

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Meriahvenet

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Murisijat e.m.l.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

Kotkakala

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Pilkkupagelli

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Punapagelli

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Isosilmähammasahven

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Hammasahvenet e.m.l.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pargo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Kultaotsasargi

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Boga

BOG

Boops boops

Bogue

Hammasahvenet e.m.l.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

Keltajuovamullo

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Louhikala

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Merikissa

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Täplämerikissa

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Kivinilkka

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Tuulenkalat

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Tokot e.m.l.

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies n.e.i.

Punasimput

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Skorpionisimput e.m.l.

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Kurnusimput e.m.l.

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

Imukalat

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Merikrotti

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

Mustavatsakrotti

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

Merikrotit e.m.l.

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i

Piikkikalat

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Täpläpagelli

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Hammasahven

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Torvikalat

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

Juovabassi

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Merikissat e.m.l.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

Pohjolanpunasimppu

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Punasimppu eli puna-ahven

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Punakurnusimppu

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Kyhmykurnusimppu

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

Töyhtökurnusimppu

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

Joumukurnusimppu

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

Liekkikala

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

Naamioahven

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul’s fingerfin

Tokko

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

Hohtosyvänneahven

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

Välimerenroussi

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

Skorpionisimppu

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny scorpionfish

Viherhuulikala

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

Ruskohuulikala

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

Hohtoliimapää

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Ahvenkalat e.m.l.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Villakuore

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Nokkakala

GAR

Belone belone

Garfish

Makrillihauki

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Keltit e.m.l.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Sinikala

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Piikkimakrilli

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Sinipiikkimakrilli

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Hevosmakrilli

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Piikkimakrillit e.m.l.

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i

Amiapompano

LEE

Lichia amia

Leerfish

Pomfretti

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Hopeakyljet

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

Ahvenkalat e.m.l.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Silli

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Sardinella-suvun lajit e.m.l.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardiini

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Kilohaili

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Sardelli

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Sillit e.m.l.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Sarda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Miekkakala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Fregattimakrilli

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Tonnikala

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Valkotonnikala

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Keltaevätonnikala

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Boniitti

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Isosilmätonnikala

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Scombroidei-alalahkon lajit e.m.l.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Japaninmakrilli

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrilli

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrillit e.m.l.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Hopeahuotrakala

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Mustahuotrakala

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Makrillikalat e.m.l.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Sillihai

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Jättiläishai

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Piikkihai

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

Holkeri

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Piikkihait e.m.l.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Raja-suvun lajit e.m.l.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Piikki- ja kissahait e.m.l.

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Erilaiset hait e.m.l.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Galeus-suvun lajit e.m.l.

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

Rengaskissahai

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Pistepunahai

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

Apristurus-suvun lajit

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

Atlantin syvännehai

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

Pikkuholkeri

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

Nystypistinhai

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Harmaapistinhai

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

Suomupistinhai

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

Sysipistinhai

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

Samettivalohai

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Isovalohai

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

Pehmovalohai

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Etmopterus-suvun lajit e.m.l.

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

Deania-suvun lajit e.m.l.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

Lattahai

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

Ruskosusihai

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

Kuonosamettihai

CYP

Centroselachus crepidater

Longnose velvet dogfish

Hai

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

Hai

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

Hai

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

Leijahai

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Tummavalohai

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Särmäpurjehai

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

Purjehai

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Okahai

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Rauskut e.m.l.

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

Kynsirausku

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

Pilkkurausku

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

Hietarausku

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

Palettirausku

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Aaltorausku

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Pullonokkarausku

RJA

Rostroraja alba

White skate

Pyörörausku

RJY

Rajella fyllae

Round ray

Sillikuningas

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Hydrolagus-suvun lajit e.m.l.

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

Rhinochimaera-suvun lajit e.m.l.

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

Harriotta-suvun lajit

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

Rustokalat e.m.l.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Pohjakalat e.m.l.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

Pelagiset kalat e.m.l.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

Merikalat e.m.l.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Eväkalat e.m.l.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Isotaskurapu

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Rantataskurapu

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Hämähäkkirapu

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Meriravut e.m.l.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Uimataskuravut e.m.l.

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Palinurus-suvun langustit e.m.l.

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Euroopanhummeri

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Keisarihummeri

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Katkarapu

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Pohjankatkarapu

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Hietakatkarapu

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Penaeus-suvun katkaravut e.m.l.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps

Palaemonidae-heimon katkaravut

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Pandalus-suvun katkaravut e.m.l.

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Hietakatkaravut e.m.l.

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Uivat kymmenjalkaisäyriäiset e.m.l.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Hanhenkaulat

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

Katkarapu

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

Katkarapu

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

Langusti

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

Ryömivät ravut e.m.l.

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

Galatheidae-heimon hummerit

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Meriäyriäiset e.m.l.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i

Metsästystorvikotilo

WHE

Buccinum undatum

Whelk

Rantasimpukka

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Rantasimpukat e.m.l.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Osteri

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Tyynenmerenosteri

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Crassostrea-suvun osterit e.m.l.

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

Sinisimpukka

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Sinisimpukat e.m.l.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Isokampasimpukka

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Kuningatarkampasimpukka

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Kampasimpukat e.m.l.

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Sydänsimpukka

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Isomattosimpukka

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

Islanninsimpukka

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Simpukat e.m.l.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Huotrasimpukat

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Mattosimpukka

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Venussimpukka

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

Venussimpukat

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

Mactridae-heimon simpukat e.m.l.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

Simpukka

KFA

Circomphalus casina

Chamber venus

Mantelisimpukka

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Donax-suvun simpukat

DON

Donax spp.

Donax clams

Sydänsimpukat e.m.l.

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

Sydänsimpukka

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

Maljakotilot e.m.l.

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

Merikorvat e.m.l.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Kotilot e.m.l.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Simpukka

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

Tellina-suvun simpukat e.m.l.

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

Seepia

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Varsinaiset kalmarit

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

Kalmari

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Myskitursaat e.m.l.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Kalmarit e.m.l.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mustekalat e.m.l.

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

Liitokalmari

SQE (*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

Pääjalkaiset e.m.l.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Merinilviäiset e.m.l.

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Punameritähti

STH

Asterias rubens

Starfish

Meritähdet e.m.l.

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

Herkkumerisiili

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

Kalliomerisiili

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Merisiilit e.m.l.

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

Varsinaiset merimakkarat e.m.l.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Piikkinahkaiset e.m.l.

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

Merituppi

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Meritupet e.m.l.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

Amerikanmolukkirapu

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Vesiselkärangattomat e.m.l.

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

Ruskolevät

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Irlanninsammal

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

Gelidium-suvun punalevät

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Gigartina-suvun punalevät

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Lithohamnium-suvun punalevät

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

Punalevät

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Fucus-suvun levät

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

Levä

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

Levä

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

Merisalaatti

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

Merilevät e.m.l.

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


LIITE II

Koillis-Atlantin tilastolliset kalastusalueet, joista on toimitettava tietoja

ICES-alue I a

ICES-alue I b

ICES-osa-alue II a 1

ICES-osa-alue II a 2

ICES-osa-alue II b 1

ICES-osa-alue II b 2

ICES-alue III a

ICES-alue III b, c

ICES-alue IV a

ICES-alue IV b

ICES-alue IV c

ICES-osa-alue V a 1

ICES-osa-alue V a 2

ICES-osa-alue V b 1 a

ICES-osa-alue V b 1 b

ICES-osa-alue V b 2

ICES-alue VI a

ICES-osa-alue VI b 1

ICES-osa-alue VI b 2

ICES-alue VII a

ICES-alue VII b

ICES-osa-alue VII c 1

ICES-osa-alue VII c 2

ICES-alue VII d

ICES-alue VII e

ICES-alue VII f

ICES-alue VII g

ICES-alue VII h

ICES-osa-alue VII j 1

ICES-osa-alue VII j 2

ICES-osa-alue VII k 1

ICES-osa-alue VII k 2

ICES-alue VIII a

ICES-alue VIII b

ICES-alue VIII c

ICES-osa-alue VIII d 1

ICES-osa-alue VIII d 2

ICES-osa-alue VIII e 1

ICES-osa-alue VIII e 2

ICES-alue IX a

ICES-osa-alue IX b 1

ICES-osa-alue IX b 2

ICES-osa-alue X a 1

ICES-osa-alue X a 2

ICES-alue X b

ICES-osa-alue XII a 1

ICES-osa-alue XII a 2

ICES-osa-alue XII a 3

ICES-osa-alue XII a 4

ICES-alue XII b

ICES-alue XII c

ICES-alue XIV a

ICES-osa-alue XIV b 1

ICES-osa-alue XIV b 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Huomautuksia

1.

ICES-tunnuksella merkityt tilastolliset kalastusalueet on tunnistanut ja määritellyt Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (International Council for the Exploration of the Sea).

2.

BAL-tunnuksella merkityt tilastolliset kalastusalueet on tunnistanut ja määritellyt Kansainvälinen Itämeren kalastuskomissio (International Baltic Sea Fishery Commission).

3.

Tiedot on toimitettava mahdollisimman yksityiskohtaisina. Tuntemattomia ja kokooma-alueita olisi käytettävä ainoastaan silloin kun yksityiskohtaisia tietoja ei ole saatavissa. Toimitettaessa yksityiskohtaisia tietoja ei tulisi käyttää kokoomaryhmiä.

Koillis-Atlantin tilastolliset kalastusalueet

Image

Image

Image


LIITE III

Koillis-Atlantin kalastustilastoissa ja kalastuksen sääntelyssä käytettyjen ICES-alueiden ja -osa-alueiden kuvaus

Tilastolliset ICES-alueet (Koillis-Atlantti)

Kaikkien Atlantin ja Pohjoisen jäämeren ja niihin yhteydessä olevien vesien, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa maantieteelliseltä pohjoisnavalta 40. läntistä pituuspiiriä pitkin Grönlannin pohjoisrannikolle; sieltä itä- ja eteläsuunnassa Grönlannin rannikkoa pitkin pisteeseen, joka sijaitsee 44o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 59o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 42o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 36o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Espanjan rannikolle (Punta Marroqui -sola) pisteeseen 5o36′ läntistä pituutta; sieltä luoteis- ja pohjoissuunnassa Espanjan lounaisrannikkoa, Portugalin rannikkoa, Espanjan luoteis- ja pohjoisrannikkoa ja Ranskan, Belgian, Alankomaiden ja Saksan rannikkoa pitkin Saksan ja Tanskan rajan läntiseen päätepisteeseen; sieltä pitkin Juutinmaan länsirannikkoa pitkin Thybor-saareen; sieltä etelä- ja itäsuunnassa Lim-vuonon etelärannikkoa pitkin Egenseklosterin niemen kohdalle; sieltä eteläsuunnassa Juutinmaan itärannikkoa pitkin Tanskan ja Saksan rajan itäiseen päätepisteeseen; sieltä Saksan, Puolan, Venäjän, Liettuan, Latvian, Viron, Venäjän, Suomen, Ruotsin ja Norjan rannikkoa sekä Venäjän pohjoista rannikkoa pitkin Haborovaan; sieltä Jogorskij Sharin salmen läntisen suuaukon poikki; sieltä länsi- ja pohjoissuunnassa Vaigatsh-saaren rannikkoa pitkin; sieltä Karianporttisalmen läntisen suuaukon poikki; sieltä länteen ja pohjoiseen Novaja Zemljan eteläsaaren rannikkoa pitkin; sieltä poikki Matotshskin Sharin salmen läntisen suuaukon; sieltä Novaja Zemljan pohjoissaaren länsirannikkoa pitkin pisteeseen 68o30′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen maantieteelliselle pohjoisnavalle.

Tämä alue vastaa myös tilastoaluetta 27 (Koillis-Atlantin tilastoalue) FAOn kansainvälisessä tilastollisessa kalastusalueluokituksessa (FAO International Standard Statistical Classification of Fishing Areas).

ICES tilastollinen suuralue I

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa maantieteelliseltä pohjoisnavalta 30. itäiseltä pituuspiiriltä pisteeseen 72o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 26o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään Norjan rannikolle; sieltä itäsuunnassa Norjan ja Venäjän rannikkoa pitkin Habarovaan; sieltä Jogorskij Sharin salmen läntisen suuaukon poikki; sieltä länsi- ja pohjoissuunnassa Vaigatsh-saaren rannikkoa pitkin; sieltä Karianporttisalmen läntisen suuaukon poikki; sieltä länteen ja pohjoiseen Novaja Zemljan eteläsaaren rannikkoa pitkin; sieltä Matotshkin Sharin salmen läntisen suuaukon poikki; sieltä Novaja Zemljan pohjoissaaren länsirannikkoa pitkin pisteeseen, joka sijaitsee 68o30′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen maantieteelliselle pohjoisnavalle.

ICES tilastollinen alue I a

Se suuralueen I osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

73,98 N

33,70 E

74,18 N

34,55 E

74,36 N

35,28 E

74,71 N

36,38 E

75,14 N

37,57 E

75,45 N

38,31 E

75,84 N

39,05 E

76,26 N

39,61 E

76,61 N

41,24 E

76,96 N

42,81 E

76,90 N

43,06 E

76,75 N

44,48 E

75,99 N

43,51 E

75,39 N

43,18 E

74,82 N

41,73 E

73,98 N

41,56 E

73,17 N

40,66 E

72,20 N

40,51 E

72,26 N

39,76 E

72,62 N

38,96 E

73,04 N

37,74 E

73,37 N

36,61 E

73,56 N

35,70 E

73,98 N

33,70 E

ICES tilastollinen alue I b

Se suuralueen I osa, joka ei kuulu alueeseen I a.

ICES tilastollinen suuralue II

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa maantieteelliseltä pohjoisnavalta pitkin 30. itäistä pituuspiiriä pisteeseen 72o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 26o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään Norjan rannikolle; sieltä länsi- ja lounaissuunnassa Norjan rannikkoa pitkin pisteeseen 62o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 63o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen maantieteelliselle pohjoisnavalle.

ICES tilastollinen alue II a

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Norjan rannikolta pisteestä 62o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 63o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 72o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 30o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 72o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 26o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään Norjan rannikolle; ja sieltä länsi- ja lounaissuunnassa Norjan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue II a 1

Se alueen II a osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

73,50 N

00,20 W

73,50 N

07,21 E

73,45 N

07,28 E

73,14 N

07,83 E

72,76 N

08,65 E

72,49 N

09,33 E

72,31 N

09,83 E

72,18 N

10,29 E

71,98 N

09,94 E

71,91 N

09,70 E

71,64 N

08,75 E

71,36 N

07,93 E

71,13 N

07,42 E

70,79 N

06,73 E

70,17 N

05,64 E

69,79 N

05,01 E

69,56 N

04,74 E

69,32 N

04,32 E

69,10 N

04,00 E

68,86 N

03,73 E

68,69 N

03,57 E

68,46 N

03,40 E

68,23 N

03,27 E

67,98 N

03,19 E

67,77 N

03,16 E

67,57 N

03,15 E

67,37 N

03,18 E

67,18 N

03,24 E

67,01 N

03,31 E

66,84 N

03,42 E

66,43 N

03,27 E

66,39 N

03,18 E

66,23 N

02,79 E

65,95 N

02,24 E

65,64 N

01,79 E

65,38 N

01,44 E

65,32 N

01,26 E

65,08 N

00,72 E

64,72 N

00,04 E

64,43 N

00,49 W

64,84 N

01,31 W

64,92 N

01,56 W

65,13 N

02,17 W

65,22 N

02,54 W

65,39 N

03,19 W

65,47 N

03,73 W

65,55 N

04,19 W

65,59 N

04,56 W

65,69 N

05,58 W

65,96 N

05,60 W

66,22 N

05,67 W

66,47 N

05,78 W

67,09 N

06,25 W

67,61 N

06,62 W

67,77 N

05,33 W

67,96 N

04,19 W

68,10 N

03,42 W

68,33 N

02,39 W

68,55 N

01,56 W

68,86 N

00,61 W

69,14 N

00,08 E

69,44 N

00,68 E

69,76 N

01,18 E

69,97 N

01,46 E

70,21 N

01,72 E

70,43 N

01,94 E

70,63 N

02,09 E

70,89 N

02,25 E

71,14 N

02,35 E

71,35 N

02,39 E

71,61 N

02,38 E

71,83 N

02,31 E

72,01 N

02,22 E

72,24 N

02,06 E

72,43 N

01,89 E

72,60 N

01,68 E

72,75 N

01,48 E

72,99 N

01,08 E

73,31 N

00,34 E

73,50 N

00,20 W

ICES tilastollinen osa-alue II a 2

Se alueen II a osa, joka ei kuulu osa-alueeseen II a 1.

ICES tilastollinen alue II b

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa maantieteelliseltä pohjoisnavalta pitkin 30. itäistä pituuspiiriä pisteeseen 73o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen maantieteelliselle pohjoisnavalle.

ICES tilastollinen osa-alue II b 1

Se alueen II b osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

73,50 N

07,21 E

73,50 N

00,20 W

73,60 N

00,48 W

73,94 N

01,88 W

74,09 N

02,70 W

74,21 N

05,00 W

74,50 N

04,38 W

75,00 N

04,29 W

75,30 N

04,19 W

76,05 N

04,30 W

76,18 N

04,09 W

76,57 N

02,52 W

76,67 N

02,10 W

76,56 N

01,60 W

76,00 N

00,80 E

75,87 N

01,12 E

75,64 N

01,71 E

75,21 N

03,06 E

74,96 N

04,07 E

74,86 N

04,55 E

74,69 N

05,19 E

74,34 N

06,39 E

74,13 N

06,51 E

73,89 N

06,74 E

73,60 N

07,06 E

73,50 N

07,21 E

ICES tilastollinen osa-alue II b 2

Se alueen II b osa, joka ei kuulu osa-alueeseen II b 1.

ICES tilastollinen suuralue III

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Norjan rannikolta pisteestä 7o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 57o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 8o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 57o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Tanskan rannikolle; sieltä Juutinmaan luoteis- ja itärannikkoa pitkin Halsiin; sieltä Limvuonon itäisen suuaukon poikki Egenseklosterniemeen; sieltä eteläsuunnassa Juutinmaan rannikkoa pitkin Tanskan ja Saksan välisen rajan itäiseen päätepisteeseen; sieltä Saksan, Puolan, Venäjän, Liettuan, Latvian, Viron, Venäjän, Suomen, Ruotsin ja Norjan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue III a

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Norjan rannikolta pisteestä 7o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 57o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 8o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 57o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Tanskan rannikolle; sieltä Juutinmaan luoteis- ja itärannikkoa pitkin Halsiin; sieltä Limvuonon itäisen suuaukon poikki Egenseklosterniemeen; sieltä eteläsuunnassa Juutinmaan rannikkoa pitkin Hasenøreniemeen; sieltä Ison-Beltin poikki Gnibenniemeen; sieltä Sjællandin pohjoisrannikkoa pitkin Gilbjergniemeen; sieltä Juutinrauman pohjoisalueiden poikki Kulleniin Ruotsin rannikolle; sieltä itä- ja pohjoissuunnassa Ruotsin länsirannikkoa pitkin ja Norjan etelärannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastolliset alueet III b ja c

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Hasenøre Hovedista Juutinmaan itärannikolla Gniben Oddeen Sjællandin länsirannikolla Gilbjerg Hovediin; sieltä Juutinrauman pohjoisalueiden poikki Kulleniin Ruotsin rannikolle; sieltä eteläsuunnassa Ruotsin rannikkoa pitkin Falsterbon majakalle; sieltä Juutinrauman eteläisen suuaukon poikki Stevns-majakalle; sieltä Sjællandin kaakkoisrannikkoa pitkin; sieltä Storströmsalmen itäisen suuaukon poikki; sieltä Falstersaaren itärannikkoa pitkin Gedseriin; sieltä Darsser Ortiin Saksan rannikolle; sieltä lounaissuunnassa Saksan rannikkoa pitkin ja Juutinmaan itärannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 22 (BAL 22)

Vesialueet, joita rajoittaa linja Hasenøre Hovedista (56o09′ pohjoista leveyttä, 10o44′ itäistä pituutta) Juutinmaan itärannikolla Gniben Oddeen (56o01′ pohjoista leveyttä, 11o18′ itäistä pituutta) Sjællandin länsirannikolla; sieltä Sjællandin länsi- ja etelärannikkoa pitkin pisteeseen, joka sijaitsee 12o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään Falstersaarelle; sieltä Falstersaaren itärannikkoa pitkin Gedser Oddeen (54o34′ pohjoista leveyttä, 11o58′ itäistä pituutta); sieltä suoraan itään 12o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään Saksan rannikolle; sieltä lounaissuunnassa Saksan rannikkoa pitkin ja Juutinmaan itärannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 23 (BAL 23)

Vesialueet, joita rajoittaa linja Gilbjerg Hovedista (56o08′ pohjoista leveyttä, 12o18′ itäistä pituutta) Sjællandin pohjoisrannikolla Kulleniin (56o18′ pohjoista leveyttä, 12o28′ itäistä pituutta) Ruotsin rannikolla; sieltä eteläsuunnassa Ruotsin rannikkoa pitkin Falsterbon majakalle (55o23′ pohjoista leveyttä, 12o50′ itäistä pituutta); sieltä Juutinrauman eteläisen suuaukon poikki Stevns-majakalle (55o19′ pohjoista leveyttä, 12o29′ itäistä pituutta) Sjællandin rannikolla; sieltä pohjoissuunnassa Sjællandin itärannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 24 (BAL 24)

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Stevns-majakalta (55o19′ pohjoista leveyttä, 12o29′ itäistä pituutta) Sjællandin itärannikolta Juutinrauman eteläisen suuaukon kautta Falsterbon majakalle (55o23′ pohjoista leveyttä, 12o50′ itäistä pituutta) Ruotsin rannikolle; sieltä Ruotsin etelärannikkoa pitkin Sandhammarenin majakalle (55o24′ pohjoista leveyttä, 14o12′ itäistä pituutta); sieltä Hammerodden majakalle (55o18′ pohjoista leveyttä, 14o47′ itäistä pituutta) Bornholmin pohjoisrannikolle; sieltä Bornholmin länsi- ja etelärannikkoa pitkin pisteeseen 15o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään Puolan rannikolle; sieltä länsisuunnassa Puolan ja Saksan rannikkoa pitkin pisteeseen, joka sijaitsee pisteessä 12o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 54o34′ pohjoista leveyttä ja 12o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan länteen Gedser Oddeen (54o34′ pohjoista leveyttä ja 11o58′ itäistä pituutta); sieltä pitkin Falstersaaren itä- ja pohjoisrannikkoa pisteeseen 12o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen Sjællandin etelärannikolle; sieltä länsi- ja pohjoissuunnassa Sjællandin länsirannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 25 (BAL 25)

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Ruotsin itärannikolta pisteestä 56o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Öölanninsaaren länsirannikolle; sieltä ohittaen etelästä Öölanninsaaren itärannikolle pisteeseen 56o30′ pohjoista leveyttä suoraan itään pisteeseen 18o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään Puolan rannikolle; sieltä länsisuunnassa Puolan rannikkoa pitkin pisteeseen 15o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen Bornholmin saarelle; sieltä Bornholmin saaren etelä- ja länsirannikkoa pitkin Hammerodden majakalle (55o18′ pohjoista leveyttä, 14o47′ itäistä pituutta); sieltä suoraan Sandhammarenin majakalle (55o24′ pohjoista leveyttä, 14o12′ itäistä pituutta) Ruotsin etelärannikolle; sieltä pohjoissuunnassa Ruotsin itärannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 26 (BAL 26)

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 56o30′ pohjoista leveyttä ja 18o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan itään Latvian länsirannikolle; sieltä eteläsuunnassa Latvian, Liettuan, Venäjän ja Puolan rannikkoa pitkin pisteeseen 18o00′ itäistä pituutta Puolan rannikolle; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 27 (BAL 27)

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Ruotsin mantereen itärannikolta pisteestä 59o41′ pohjoista leveyttä ja 19o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään Gotlanninsaaren pohjoisrannikolle; sieltä eteläsuunnassa Gotlanninsaaren länsirannikkoa pitkin pisteeseen, joka sijaitsee 57o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 56o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Öölanninsaaren itärannikolle; sieltä ohitettuaan Öölanninsaaren etelästä sen länsirannikolle pisteeseen 56o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Ruotsin rannikolle; sieltä pohjoissuunnassa Ruotsin itärannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 28 (BAL 28)

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 58o30′ pohjoista leveyttä ja 19o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan itään Saarenmaan länsirannikolle; sieltä ohitettuaan Saarenmaan pohjoisesta sen itärannikolle pisteeseen 58o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Viron rannikolle; sieltä eteläsuunnassa Viron ja Latvian länsirannikkoa pitkin pisteeseen, joka sijaitsee 56o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 57o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Gotlannin länsirannikolle; sieltä pohjoissuunnassa Gotlannin pohjoisrannikolle pisteeseen, joka sijaitsee pisteessä 19o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 28-1 (BAL 28.1)

Vesialueet, joita rajoittaa lännessä linja, joka kulkee Latvian länsirannikolla sijaitsevasta Ovisin majakasta (57o 34.1234′ N, 21o 42.9574′ E) Saarenmaalla sijaitsevan Looden niemen eteläkärkeen (57o 57.4760′ N, 21o 58.2789′ E), sieltä etelään Sõrven niemen eteläisimpään kärkeen ja sieltä koilliseen pitkin Saarenmaan itärannikkoa, ja pohjoisessa linjaan pisteestä 58o 30.0′ N, 23o 13.2′ E pisteeseen 58o30′ N, 23o 41.1′ E.

ICES tilastollinen osa-alue 28-2 (BAL 28.2)

Se osa-alueen 28 osa, joka ei kuulu osa-alueeseen 28-1.

ICES tilastollinen osa-alue 29 (BAL 29)

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Ruotsin itäisellä mannerrannikolla pisteestä 60o30′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan itään Suomen mannerrannikolle; sieltä eteläsuunnassa Suomen länsi- ja etelärannikkoa pitkin pisteeseen 23o00′ itäistä pituutta mantereen eteläosassa; sieltä suoraan etelään pisteeseen 59o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Viron mannerrannikolle; sieltä eteläsuunnassa Viron länsirannikkoa pitkin pisteeseen 58o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Saarenmaan itärannikolle; sieltä ohitettuaan Saarenmaan pohjoisesta sen länsirannikolle pisteeseen 58o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 19o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen Ruotsin itäiselle mannerrannikolle pisteeseen 59o41′ pohjoista leveyttä; sieltä pohjoissuunnassa Ruotsin itärannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 30 (BAL 30)

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Ruotsin itärannikolta pisteestä 63o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Suomen mannerrannikolle; sieltä eteläsuunnassa Suomen rannikkoa pitkin pisteeseen, joka sijaitsee 60o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Ruotsin mannerrannikolle; sieltä pohjoissuunnassa Ruotsin itärannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 31 (BAL 31)

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Ruotsin itärannikolta pisteestä 63o30′ pohjoista leveyttä; sieltä, ohitettuaan Pohjanlahden pohjoisesta, Suomen mannerrannikon läntiseen osaan pisteeseen 63o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue 32 (BAL 32)

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Suomen etelärannikolta pisteestä 23o00′ itäistä pituutta; sieltä ohitettuaan Suomenlahden idästä Viron länsirannikolle pisteeseen, joka sijaitsee 59o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 23o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen suuralue IV

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Norjan rannikolta pisteestä 62o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään Skotlannin rannikolle; sieltä itä- ja eteläsuunnassa Skotlannin ja Englannin rannikkoa pitkin pisteeseen 51o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Ranskan rannikolle; sieltä koillissuunnassa Ranskan, Belgian, Alankomaiden ja Saksan rannikkoja pitkin Saksan ja Tanskan rajan läntiseen päätepisteeseen; sieltä Juutinmaan länsirannikkoa pitkin Thyborsaarelle; sieltä etelä- ja itäsuunnassa Limvuonon etelärannikkoa pitkin Egenseklosterniemeen; sieltä Limvuonon itäisen suuaukon poikki Halsiin; sieltä länsisuunnassa Limvuonon pohjoisrannikkoa pitkin Agger Tangen eteläisimpään kärkeen; sieltä pohjoissuunnassa Juutinmaan länsirannikkoa pitkin pisteeseen 57o00′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen pisteeseen 8o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 57o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 7o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen Norjan rannikolle; sieltä luoteissuunnassa Norjan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue IV a

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Norjan rannikolla sijaitsevasta pisteestä 62o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 3o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään Skotlannin rannikolle; sieltä itä- ja eteläsuunnassa Skotlannin rannikkoa pitkin pisteeseen 57o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 7o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen Norjan rannikolle; sieltä luoteissuunnassa Norjan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue IV b

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Tanskan länsirannikolta sijaitsevasta pisteestä 57o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 8o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 57o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Skotlannin rannikolle; sieltä eteläsuunnassa Skotlannin ja Englannin rannikkoa pitkin pisteeseen 53o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Saksan rannikolle; sieltä koillissuunnassa Juutinmaan rannikkoa pitkin Thyborsaarelle; sieltä etelä- ja itäsuunnassa Limvuonon etelärannikkoa pitkin Egenseklosterniemeen; sieltä Limvuonon itäisen suuaukon poikki Halsiin; sieltä länsisuunnassa Limvuonon pohjoisrannikkoa pitkin Agger Tangen eteläisimpään kärkeen; sieltä pohjoissuunnassa Juutinmaan länsirannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue IV c

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Saksan läntiseltä rannikolta pisteestä 53o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Englannin rannikolle; sieltä eteläsuunnassa pisteeseen 51o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Ranskan rannikolle; sieltä koillissuunnassa Ranskan, Belgian, Alankomaiden ja Saksan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen suuralue V

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 68o00′ pohjoista leveyttä ja 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 27o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 62o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 15o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 60o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 60o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 63o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue V a

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 68o00′ pohjoista leveyttä ja 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 27o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 62o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 15o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 63o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue V a 1

Alue, joka jää seuraavien koordinaattien määrittämän suorakulmion sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

63,00 N

24,00 W

62,00 N

24,00 W

62,00 N

27,00 W

63,00 N

27,00 W

63,00 N

24,00 W

ICES tilastollinen osa-alue V a 2

Se alueen V a osa, joka ei kuulu osa-alueeseen V a 1.

ICES tilastollinen alue V b

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 63o00′ pohjoista leveyttä ja 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 15o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 60o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 60o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue V b 1

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 63o00′ pohjoista leveyttä ja 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 15o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 60o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 10o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 61o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 8o00′ läntistä pituutta; sieltä loksodromia pitkin pisteeseen 61o15′ pohjoista leveyttä ja 7o30′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 60o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 8o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 60o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 60o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue V b 1 a

Se osa-alueen V b 1 osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

60,49 N

15,00 W

60,71 N

13,99 W

60,15 N

13,29 W

60,00 N

13,50 W

60,00 N

15,00 W

60,49 N

15,00 W

ICES tilastollinen osa-alue V b 1 b

Se osa-alueen V b 1 osa, joka ei kuulu osa-alueeseen V b 1 a.

ICES tilastollinen osa-alue V b 2

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 60o00′ pohjoista leveyttä ja 10o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 61o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 8o00′ läntistä pituutta; sieltä loksodromia pitkin pisteeseen, joka sijaitsee pisteessä 61o15′ pohjoista leveyttä ja 7o30′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 60o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 8o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 60o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen suuralue VI

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Skotlannin pohjoisrannikolta pisteestä 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 60o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 60o00′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 54o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Irlannin rannikolle; sieltä pohjois- ja itäsuunnassa Irlannin ja Pohjois-Irlannin rannikkoja pitkin pisteeseen, joka sijaitsee Pohjois-Irlannin itärannikolla 55o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Skotlannin rannikolle; sieltä pohjoissuunnassa Skotlannin länsirannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VI a

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Skotlannin pohjoisrannikolta pisteestä 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 60o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 60o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 12o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 54o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Irlannin rannikolle; sieltä pohjois- ja itäsuunnassa Irlannin ja Pohjois-Irlannin rannikkoa pitkin Pohjois-Irlannin itärannikolla pisteeseen 55o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Skotlannin rannikolle; sieltä pohjoissuunnassa Skotlannin länsirannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VI b

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 60o00′ pohjoista leveyttä ja 12o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 54o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 12o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue VI b 1

Se alueen VI b osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

54,50 N

18,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

13,50 W

60,15 N

13,29 W

59,65 N

13,99 W

59,01 N

14,57 W

58,51 N

14,79 W

57,87 N

14,88 W

57,01 N

14,63 W

56,57 N

14,34 W

56,50 N

14,44 W

56,44 N

14,54 W

56,37 N

14,62 W

56,31 N

14,72 W

56,24 N

14,80 W

56,17 N

14,89 W

56,09 N

14,97 W

56,02 N

15,04 W

55,95 N

15,11 W

55,88 N

15,19 W

55,80 N

15,27 W

55,73 N

15,34 W

55,65 N

15,41 W

55,57 N

15,47 W

55,50 N

15,54 W

55,42 N

15,60 W

55,34 N

15,65 W

55,26 N

15,70 W

55,18 N

15,75 W

55,09 N

15,79 W

55,01 N

15,83 W

54,93 N

15,87 W

54,84 N

15,90 W

54,76 N

15,92 W

54,68 N

15,95 W

54,59 N

15,97 W

54,51 N

15,99 W

54,50 N

15,99 W

54,50 N

18,00 W

ICES tilastollinen osa-alue VI b 2

Se alueen VI b osa, joka ei kuulu osa-alueeseen VI b 1.

ICES tilastollinen suuralue VII

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Irlannin länsirannikolta pisteestä 54o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 48o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Ranskan rannikolle; sieltä pohjois- ja koillissuunnassa Ranskan rannikkoa pitkin pisteeseen 51o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Englannin kaakkoisrannikolle; sieltä länsi- ja pohjoissuunnassa Englannin, Walesin ja Skotlannin rannikkoa pitkin Skotlannin länsirannikolle pisteeseen 55o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Pohjois-Irlannin rannikolle; sieltä pohjois- ja länsisuunnassa Pohjois-Irlannin ja Irlannin rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VII a

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Skotlannin länsirannikolta pisteestä 55o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Pohjois-Irlannin rannikolle; sieltä eteläsuunnassa Pohjois-Irlannin ja Irlannin rannikkoa pitkin Irlannin kaakkoisrannikolle pisteeseen 52o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Walesin rannikolle; sieltä koillis- ja pohjoissuunnassa Walesin, Englannin ja Skotlannin rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VII b

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Irlannin länsirannikolta pisteestä 54o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 12o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 52o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Irlannin rannikolle; sieltä pohjoissuunnassa Irlannin länsirannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VII c

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 54o30′ pohjoista leveyttä ja 12o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 52o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 12o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue VII c 1

Se alueen VII c osa, jota seuraavat koordinaatit rajoittavat:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

54,50 N

15,99 W

54,42 N

15,99 W

54,34 N

16,00 W

54,25 N

16,01 W

54,17 N

16,01 W

54,08 N

16,01 W

53,99 N

16,00 W

53,91 N

15,99 W

53,82 N

15,97 W

53,74 N

15,96 W

53,66 N

15,94 W

53,57 N

15,91 W

53,49 N

15,90 W

53,42 N

15,89 W

53,34 N

15,88 W

53,26 N

15,86 W

53,18 N

15,84 W

53,10 N

15,88 W

53,02 N

15,92 W

52,94 N

15,95 W

52,86 N

15,98 W

52,77 N

16,00 W

52,69 N

16,02 W

52,61 N

16,04 W

52,52 N

16,06 W

52,50 N

16,06 W

52,50 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

15,99 W

ICES tilastollinen osa-alue VII c 2

Se alueen VII c osa, joka ei kuulu osa-alueeseen VII c 1.

ICES tilastollinen alue VII d

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Ranskan länsirannikolta pisteestä 51o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Englannin rannikolle; sieltä länsisuunnassa Englannin etelärannikkoa pitkin pisteeseen 2o00′ läntistä pituutta; sieltä etelään Ranskan rannikolle Cap de la Hagueen; sieltä koillissuunnassa Ranskan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VII e

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Englannin etelärannikolta pisteestä 2o00′ läntistä pituutta; sieltä etelä- ja länsisuunnassa Englannin rannikkoa pitkin lounaisrannikolle pisteeseen 50o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 7o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 49o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 48o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Ranskan rannikolle; sieltä pohjois- ja koillissuunnassa Ranskan rannikkoa pitkin Cap de la Hagueen; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VII f

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Walesin etelärannikolta pisteestä 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 51o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 6o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 50o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 7o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 50o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Englannin rannikolle; sieltä Englannin lounaisrannikkoa ja Walesin etelärannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VII g

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Walesin länsirannikolta pisteestä 52o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen Irlannin kaakkoisrannikolle; sieltä lounaissuunnassa Irlannin rannikkoa pitkin pisteeseen 9o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 50o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 7o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 50o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 6o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 51o00′pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen Walesin etelärannikolle; sieltä luoteissuunnassa Walesin rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VII h

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 50o00′ pohjoista leveyttä ja 7o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 9o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 48o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 49o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 7o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VII j

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Irlannin länsirannikolta pisteestä 52o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 12o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 48o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 9o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen Irlannin etelärannikolle; sieltä pohjoissuunnassa Irlannin rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue VII j 1

Se alueen VII j osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

48,43 N

12,00 W

48,42 N

11,99 W

48,39 N

11,87 W

48,36 N

11,75 W

48,33 N

11,64 W

48,30 N

11,52 W

48,27 N

11,39 W

48,25 N

11,27 W

48,23 N

11,14 W

48,21 N

11,02 W

48,19 N

10,89 W

48,17 N

10,77 W

48,03 N

10,68 W

48,00 N

10,64 W

48,00 N

12,00 W

48,43 N

12,00 W

ICES tilastollinen osa-alue VII j 2

Se alueen VII j osa, joka ei kuulu osa-alueeseen VII j 1.

ICES tilastollinen alue VII k

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 52o30′ pohjoista leveyttä ja 12o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 48o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 12o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue VII k 1

Se alueen VII k osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

48,00 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

16,06 W

52,44 N

16,07 W

52,36 N

16,08 W

52,27 N

16,09 W

52,19 N

16,09 W

52,11 N

16,09 W

52,02 N

16,08 W

51,94 N

16,07 W

51,85 N

16,07 W

51,77 N

16,05 W

51,68 N

16,04 W

51,60 N

16,02 W

51,52 N

15,99 W

51,43 N

15,96 W

51,34 N

15,93 W

51,27 N

15,90 W

51,18 N

15,86 W

51,10 N

15,82 W

51,02 N

15,77 W

50,94 N

15,73 W

50,86 N

15,68 W

50,78 N

15,63 W

50,70 N

15,57 W

50,62 N

15,52 W

50,54 N

15,47 W

50,47 N

15,42 W

50,39 N

15,36 W

50,32 N

15,30 W

50,24 N

15,24 W

50,17 N

15,17 W

50,10 N

15,11 W

50,03 N

15,04 W

49,96 N

14,97 W

49,89 N

14,89 W

49,82 N

14,82 W

49,75 N

14,74 W

49,69 N

14,65 W

49,62 N

14,57 W

49,56 N

14,48 W

49,50 N

14,39 W

49,44 N

14,30 W

49,38 N

14,22 W

49,32 N

14,13 W

49,27 N

14,04 W

49,21 N

13,95 W

49,15 N

13,86 W

49,10 N

13,77 W

49,05 N

13,67 W

49,00 N

13,57 W

48,95 N

13,47 W

48,90 N

13,37 W

48,86 N

13,27 W

48,81 N

13,17 W

48,77 N

13,07 W

48,73 N

12,96 W

48,69 N

12,85 W

48,65 N

12,74 W

48,62 N

12,64 W

48,58 N

12,54 W

48,55 N

12,43 W

48,52 N

12,32 W

48,49 N

12,22 W

48,46 N

12,11 W

48,43 N

12,00 W

48,00 N

18,00 W

ICES tilastollinen osa-alue VII k 2

Se alueen VII k osa, joka ei kuulu osa-alueeseen VII k 1.

ICES tilastollinen suuralue VIII

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Ranskan länsirannikolta pisteestä 48o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 43o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Espanjan länsirannikolle; sieltä pohjoissuunnassa Espanjan ja Ranskan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VIII a

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Ranskan länsirannikolta pisteestä 48o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 8o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 47o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 6o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 47o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 46o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Ranskan rannikolle; sieltä luoteissuunnassa Ranskan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VIII b

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Ranskan länsirannikolta pisteestä 46o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 45o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 3o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 44o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 2o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään Espanjan pohjoisrannikolle; sieltä Espanjan pohjoisrannikkoa ja Ranskan länsirannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VIII c

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Espanjan pohjoisrannikolta pisteestä 2o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 44o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 43o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Espanjan länsirannikolle, sieltä pohjois- ja itäsuunnassa Espanjan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue VIII d

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 48o00′ pohjoista leveyttä ja 8o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 44o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 3o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 45o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 4o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 46o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 5o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 47o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 6o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 47o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 8o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue VIII d 1

Se alueen VIII d osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

48,00 N

11,00 W

48,00 N

10,64 W

47,77 N

10,37 W

47,45 N

09,89 W

46,88 N

09,62 W

46,34 N

10,95 W

46,32 N

11,00 W

48,00 N

11,00 W

ICES tilastollinen osa-alue VIII d 2

Se alueen VIII d osa, joka ei kuulu osa-alueeseen VIII d 1.

ICES tilastollinen alue VIII e

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 48o00′ pohjoista leveyttä ja 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 43o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue VIII e 1

Se alueen VIII e osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

43,00 N

18,00 W

48,00 N

18,00 W

48,00 N

11,00 W

46,32 N

11,00 W

44,72 N

13,31 W

44,07 N

13,49 W

43,00 N

13,80 W

ICES tilastollinen osa-alue VIII e 2

Se alueen VIII e osa, joka ei kuulu osa-alueeseen VIII e 1.

ICES tilastollinen suuralue IX

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Espanjan luoteisrannikolta pisteestä 43o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 36o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Espanjan etelärannikolla sijaitsevaan pisteeseen (Punta Marroqui -sola) 5o36′ läntistä pituutta; sieltä luoteissuunnassa Espanjan lounaisrannikkoa, Portugalin rannikkoa ja Espanjan luoteisrannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue IX a

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Espanjan luoteisrannikolta pisteestä 43o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 36o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään Espanjan etelärannikolle pisteeseen (Punta Marroqui -sola) 5o36′ läntistä pituutta; sieltä luoteissuunnassa Espanjan lounaisrannikkoa, Portugalin rannikkoa ja Espanjan luoteisrannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue IX b

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 43o00′ pohjoista leveyttä ja 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 36o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue IX b 1

Se alueen IX b osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

43,00 N

18,00 W

43,00 N

13,80 W

42,88 N

13,84 W

42,04 N

13,64 W

41,38 N

13,27 W

41,13 N

13,27 W

40,06 N

13,49 W

38,75 N

13,78 W

38,17 N

13,69 W

36,03 N

12,73 W

36,04 N

15,30 W

36,02 N

17,90 W

36,00 N

18,00 W

43,00 N

18,00 W

ICES tilastollinen osa-alue IX b 2

Se alueen IX b osa, joka ei kuulu osa-alueeseen IX b 1.

ICES tilastollinen suuralue X

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 48o00′ pohjoista leveyttä ja 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 42o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 36o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue X a

Se osa suuralueesta X, joka sijaitsee pisteen 43o00′ N eteläpuolella.

ICES tilastollinen osa-alue X a 1

Se alueen X a osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

36,00 N

18,00 W

36,00 N

22,25 W

37,58 N

20,62 W

39,16 N

21,32 W

40,97 N

23,91 W

41,35 N

24,65 W

41,91 N

25,79 W

42,34 N

28,45 W

42,05 N

29,95 W

41,02 N

35,11 W

40,04 N

35,26 W

38,74 N

35,48 W

36,03 N

31,76 W

36,00 N

32,03 W

36,00 N

42,00 W

43,00 N

42,00 W

43,00 N

18,00 W

36,00 N

18,00 W

ICES tilastollinen osa-alue X a 2

Se alueen X a osa, joka ei kuulu osa-alueeseen X a 1.

ICES tilastollinen alue X b

Se osa suuralueesta X, joka sijaitsee pisteen 43o00′ N pohjoispuolella.

ICES tilastollinen suuralue XII

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa pisteestä 62o00′ pohjoista leveyttä ja 15o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan länteen pisteeseen 27o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 59o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pisteeseen 42o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 48o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 18o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 60o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 15o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

ICES tilastollinen alue XII a

Se suuralueen XII osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

62,00 N

15,00 W

62,00 N

27,00 W

59,00 N

27,00 W

59,00 N

42,00 W

52,50 N

42,00 W

52,50 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

24,00 W

60,00 N

24,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

15,00 W

62,00 N

15,00 W

ICES tilastollinen osa-alue XII a 1

Se alueen XII a osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

52,50 N

42,00 W

56,55 N

42,00 W

56,64 N

41,50 W

56,75 N

41,00 W

56,88 N

40,50 W

57,03 N

40,00 W

57,20 N

39,50 W

57,37 N

39,00 W

57,62 N

38,50 W

57,78 N

38,25 W

57,97 N

38,00 W

58,26 N

37,50 W

58,50 N

37,20 W

58,63 N

37,00 W

59,00 N

36,77 W

59,00 N

27,00 W

60,85 N

27,00 W

60,69 N

26,46 W

60,45 N

25,09 W

60,37 N

23,96 W

60,22 N

23,27 W

60,02 N

21,76 W

60,00 N

20,55 W

60,05 N

18,65 W

60,08 N

18,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

24,00 W

54,50 N

24,00 W

54,50 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

42,00 W

ICES tilastollinen osa-alue XII a 2

Se alueen XII a osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

60,00 N

20,55 W

60,00 N

15,00 W

60,49 N

15,00 W

60,44 N

15,22 W

60,11 N

17,32 W

60,05 N

18,65 W

60,00 N

20,55 W

ICES tilastollinen osa-alue XII a 3

Se alueen XII a osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

59,00 N

42,00 W

56,55 N

42,00 W

56,64 N

41,50 W

56,75 N

41,00 W

56,88 N

40,50 W

57,03 N

40,00 W

57,20 N

39,50 W

57,37 N

39,00 W

57,62 N

38,50 W

57,78 N

38,25 W

57,97 N

38,00 W

58,26 N

37,50 W

58,63 N

37,00 W

59,00 N

36,77 W

59,00 N

42,00 W

ICES tilastollinen osa-alue XII a 4

Se alueen XII a osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

62,00 N

27,00 W

60,85 N

27,00 W

60,69 N

26,46 W

60,45 N

25,09 W

60,37 N

23,96 W

60,22 N

23,27 W

60,02 N

21,76 W

60,00 N

20,55 W

60,05 N

18,65 W

60,11 N

17,32 W

60,44 N

15,22 W

60,49 N

15,00 W

62,00 N

15,00 W

62,00 N

27,00 W

ICES tilastollinen alue XII b

Se suuralueen XII osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

60,00 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

24,00 W

60,00 N

24,00 W

60,00 N

18,00 W

ICES tilastollinen alue XII c

Se suuralueen XII osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

52,50 N

42,00 W

48,00 N

42,00 W

48,00 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

42,00 W

ICES tilastollinen suuralue XIV

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa maantieteelliseltä pohjoisnavalta 40. läntistä pituuspiiriä pitkin Grönlannin pohjoisrannikolle; sieltä itä- ja eteläsuunnassa Grönlannin rannikkoa pitkin pisteeseen 44o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 59o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 27o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 68o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen maantieteelliselle pohjoisnavalle.

ICES tilastollinen alue XIV a

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa maantieteelliseltä pohjoisnavalta 40. läntistä pituuspiiriä pitkin Grönlannin pohjoisrannikolle; sieltä itä- ja eteläsuunnassa Grönlannin rannikkoa Cape Savaryyn pisteeseen 68o30′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan etelään 27. läntistä pituuspiiriä pitkin pisteeseen 68o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 11o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen maantieteelliselle pohjoisnavalle.

ICES tilastollinen alue XIV b

Vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa Grönlannin etelärannikolta pisteestä 44o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään pisteeseen 59o00′ pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 27o00′ läntistä pituutta; sieltä suoraan pohjoiseen Cape Savaryyn pisteeseen 68o30′ pohjoista leveyttä; sieltä lounaissuunnassa Grönlannin rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

ICES tilastollinen osa-alue XIV b 1

Se alueen XIV b osa, joka jää seuraavien koordinaattien muodostaman linjan sisään:

Leveyspiiri

Pituuspiiri

59,00 N

27,00 W

59,00 N

36,77 W

59,35 N

36,50 W

59,50 N

36,35 W

59,75 N

36,16 W

60,00 N

35,96 W

60,25 N

35,76 W

60,55 N

35,50 W

60,75 N

35,37 W

61,00 N

35,15 W

61,25 N

34,97 W

61,50 N

34,65 W

61,60 N

34,50 W

61,75 N

34,31 W

61,98 N

34,00 W

62,25 N

33,70 W

62,45 N

33,53 W

62,50 N

33,27 W

62,56 N

33,00 W

62,69 N

32,50 W

62,75 N

32,30 W

62,87 N

32,00 W

63,03 N

31,50 W

63,25 N

31,00 W

63,31 N

30,86 W

63,00 N

30,61 W

62,23 N

29,87 W

61,79 N

29,25 W

61,44 N

28,61 W

61,06 N

27,69 W

60,85 N

27,00 W

59,00 N

27,00 W

ICES tilastollinen osa-alue XIV b 2

Se alueen XIV b osa, joka ei kuulu osa-alueeseen XIV b 1.


LIITE IV

Koillis-Atlantin saalistietojen toimittamismuoto

Magneettiset tietovälineet:

Tietokonenauhat: yhdeksän uraa, joiden tiheys 1 600 tai 6 250 BPI; ja EBCDIC tai ASCII koodaus, mieluiten nimiöimätön. Mikäli nimiöity, tulisi myös tiedoston loppumerkistä ilmoittaa.

Levykkeet: MS-DOS-formatoidut 3,5″ 720 kB tai 1,4 MB levykkeet tai 5,25″ 360 kB tai 1,2 MB levykkeet.

Tietueen rakenne

Tavut nrot

Tiedot

Huomautukset

1–4

Maa (ISO 3 -numerokoodi)

esim. FRA = Ranska

5–6

Vuosi

esim. 90 = 1990

7–8

FAO pääkalastusalue

27 = Koillis-Atlantti

9–15

Alue

esim. IV a = ICES alue IV a

16–18

Laji

3-numeroinen tunnus

19–26

Saalis

tonnia

Huomautukset:

a)

Kaikki numerokentät tulisi tasata oikealle ja aloittaa tyhjämerkillä. Kaikki alfanumeeriset kentät tulisi tasata vasemmalle ja osoittaa loppuun tulevalla tyhjämerkillä.

b)

Saalis tulee ilmoittaa maihintuotuna elopainona, joka on pyöristettynä lähimpään tonniin.

c)

Määrät (tavut 19–26), jotka ovat alle puolen yksikön, on merkittävä seuraavasti ’-1’.

d)

Tuntemattomat määrät (bitit 19–26) on merkittävä seuraavasti ’-2’.


LIITE V

KOILLIS-ATLANTIN NIMELLISSAALISTIETOJEN TOIMITTAMINEN MAGNEETTISILLA TIETOVÄLINEILLÄ

A.   Koodausmuoto

Tiedot olisi toimitettava vaihtelevan pituisina tietueina siten, että tietueen kenttien välissä on kaksoispiste (:). Jokaiseen tietueeseen olisi sisällytettävä seuraavat kentät:

Kenttä

Huomautuksct

Maa

3-kirjaiminen koodi (esim. FRA = Ranska

Vuosi

esim. 2001 tai 10

FAO pääkalastusalue

27 = Koillis-Atlantti

Alue

esim. IVa = ICES alue IVa

Laji

3-kirjaiminen tunnus

Saalis

tonnia

a)

Saalis on ilmoitettava maihintuotuna elopainona, joka on pyöristetty lähimpään tonniin.

b)

Määriin, jotka ovat alle puolen yksikön, liitetään merkintä ”-1”.

c)

Maakoodit:

Itävalta

AUT

Belgia

BEL

Bulgaria

BGR

Kypros

CYP

Tšekki

CZE

Saksa

DEU

Tanska

DNK

Espanja

ESP

Viro

EST

Suomi

FIN

Ranska

FRA

Yhdistynyt kuningaskunta

GBR

Englanti ja Wales

GBRA

Skotlanti

GBRB

Pohjois-Irlanti

GBRC

Kreikka

GRC

Unkari

HUN

Irlanti

IRL

Islanti

ISL

Italia

ITA

Liettua

LTU

Luxemburg

LUX

Latvia

LVA

Malta

MLT

Alankomaat

NLD

Norja

NOR

Puola

POL

Portugali

PRT

Romania

ROM

Slovakia

SVK

Slovenia

SVN

Ruotsi

SWE

Turkki

TUR

B.   Tapa, jolla tiedot toimitetaan Euroopan komissiolle

Tiedot olisi toimitettava sähköisessä muodossa (esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona), mikäli mahdollista. Jos tämä

ei ole mahdollista, hyväksytään tietojen toimittaminen 3,5" HD -levykkeellä.


LIITE VI

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3880/91

(EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1)

 

Komission asetus (EY) N:o 1637/2001

(EYVL L 222, 17.8.2001, s. 20)

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003

(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

Ainoastaan liitteessä I oleva 4 kohta

Komission asetus (EY) N:o 448/2005

(EUVL L 74, 19.3.2005, s. 5).

 


LIITE VII

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 3880/91

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artiklan ensimmäinen kohta

4 artiklan ensimmäinen kohta

4 artiklan toinen kohta

4 artiklan toinen kohta

4 artiklan kolmas kohta

5 artiklan 1 ja 2 kohta

5 artiklan 1 ja 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

6 artiklan 4 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artikla

7 artikla

8 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite VI

Liite VII