31.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/42


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 217/2009

z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2018/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na Atlantyku Północno-Zachodnim (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ponieważ mają być do niego wprowadzone kolejne zmiany, należy je przeredagować w celu zapewnienia jasności.

(2)

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w zakresie rybołówstwa na północno-zachodnim Atlantyku przyjęta rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3179/78 (4) i ustanawiająca Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) wymaga od Wspólnoty przekazywania Radzie Naukowej NAFO wszelkich dostępnych informacji statystycznych i naukowych, o dostarczenie których zwróci się Rada Naukowa w związku z wykonywaniem swoich zadań.

(3)

Rada Naukowa NAFO uznaje terminowe dostarczanie danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej za kluczowe dla wykonywania jej zadań w zakresie oceny stanu zasobów rybnych na północno-zachodnim Atlantyku.

(4)

Kilka państw członkowskich wystąpiło z wnioskiem o przedkładanie danych w innej formie albo za pomocą innych środków komunikacji niż określone w załączniku V (odpowiednik kwestionariuszy Statlant).

(5)

Środki konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(6)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienie do dostosowywania wykazów gatunków i statystycznych regionów połowowych oraz opisu tych regionów, jak również wykazów środków, kodów i definicji stosowanych w odniesieniu do działalności rybackiej, narzędzi połowowych, rozmiarów statku i metody prowadzenia połowów. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji dane dotyczące połowów prowadzonych na obszarze północno-zachodniego Atlantyku przez zarejestrowane w nich statki lub statki pływające pod ich banderą z należytym uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych (6).

Dane dotyczące połowów nominalnych zawierają informacje o wszystkich produktach rybołówstwa wyładowanych lub przeładowanych na morzu, niezależnie od formy, ale wyłączone są z nich ilości, które po ich schwytaniu odrzucono na morzu, skonsumowano na pokładzie lub zużyto na pokładzie jako przynętę. Wyłączone z nich są również produkty akwakultury. Dane są zapisywane w formie ekwiwalentu żywej wagi wyładunków lub przeładunków z dokładnością do jednej najbliższej tony.

Artykuł 2

1.   Należy przekazywać dwa rodzaje danych:

a)

roczne połowy nominalne, wyrażone w tonach ekwiwalentu żywej wagi wyładunku każdego z gatunków wymienionych w załączniku I, w każdym ze statystycznych regionów połowowych północno-zachodniego Atlantyku wymienionych w załączniku II i zdefiniowanych w załączniku III;

b)

połowy określone w lit. a) i odpowiadająca im działalność rybacka dzielone na miesiące kalendarzowe połowu, narzędzi połowowych, rozmiaru statku i głównego z poławianych gatunków.

2.   Dane, o których mowa w ust. 1 lit. a), przekazywane są do dnia 31 maja roku następującego po roku referencyjnym i mogą być to dane wstępne. Dane, o których mowa w ust. 1 lit. b), przekazywane są do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku referencyjnym i są to dane ostateczne.

Dane, o których mowa w ust. 1 lit. a), i przekazywane jako dane wstępne powinny być jasno zdefiniowane jako takie.

Nie jest wymagane przekazywanie kombinacji danych dotyczących gatunków/regionów połowowych, w stosunku do których nie odnotowano żadnych połowów w roku referencyjnym, którego dotyczy przekazywanie danych.

Jeżeli dane państwo członkowskie nie prowadziło w poprzednim roku kalendarzowym połowów na obszarze północno-zachodniego Atlantyku, powiadomi o tym Komisję do dnia 31 maja roku następnego.

3.   Definicje i kody używane przy przekazywaniu informacji w sprawie działalności rybackiej, narzędzi połowowych, metody prowadzenia połowów i rozmiaru statku podane są w załączniku IV.

4.   Komisja może zmienić wykazy gatunków i statystycznych regionów połowowych oraz opis tych regionów, jak również wykazy środków, kodów i definicji stosowanych w odniesieniu do działalności rybackiej, narzędzi połowowych, rozmiarów statku i metody prowadzenia połowów.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 2.

Artykuł 3

Z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy przyjęte w ramach wspólnej polityki rybołówstwa stanowią inaczej, państwo członkowskie może stosować techniki pobierania próbek w celu określenia danych dotyczących połowów w odniesieniu do tych części floty rybackiej, dla których uzyskanie pełnych danych związane byłoby ze stosowaniem nadmiaru procedur administracyjnych. Szczegóły procedur pobierania próbek, wraz ze szczegółami dotyczącymi proporcji danych ogólnych uzyskiwanych przy zastosowaniu takich technik, muszą być zawarte w sprawozdaniu państwa członkowskiego przekazywanym zgodnie z art. 7 ust. 1.

Artykuł 4

Państwa członkowskie wypełniają swoje zobowiązania wobec Komisji zgodnie z przepisami art. 1 i 2, przekazując dane w formacie podanym w załączniku V.

Państwa członkowskie mogą przedkładać dane w formacie określonym w załączniku VI.

Za uprzednią zgodą Komisji państwa członkowskie mogą przekazywać dane w innej formie lub przy zastosowaniu innych nośników.

Artykuł 5

W ciągu 24 godzin od otrzymania sprawozdań, jeśli to możliwe, Komisja przekazuje zawarte w nich informacje Sekretariatowi Wykonawczemu NAFO.

Artykuł 6

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, ustanowiony decyzją Rady 72/279/EWG (7), zwany dalej „komitetem”.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 7

1.   Do dnia 28 lipca 1994 r. państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe sprawozdanie opisujące sposób, w jaki uzyskiwane są dane dotyczące połowów i działalności rybackiej oraz określające stopień reprezentatywności i wiarygodności tych danych. Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, opracowuje podsumowanie tych sprawozdań.

2.   Państwa członkowskie informują Komisję o każdej zmianie dotyczącej informacji przekazywanych zgodnie z ust. 1 w ciągu trzech miesięcy od ich wprowadzenia.

3.   Sprawozdania metodologiczne, dostępność danych i ich wiarygodność, o której mowa w ust. 1, oraz inne istotne kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia są raz do roku analizowane we właściwej grupie roboczej komitetu.

Artykuł 8

1.   Niniejszym uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 2018/93.

2.   Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VII.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r.

(2)  Dz.U. L 186 z 28.7.1993, s. 1.

(3)  Zob. załącznik VI.

(4)  Dz.U. L 378 z 30.12.1978, s. 1.

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(6)  Dz.U. L 151 z 15.6.1990, s. 1.

(7)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ GATUNKÓW ZGŁASZANYCH DO STATYSTYKI POŁOWÓW HANDLOWYCH DLA PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ATLANTYKU

Państwa członkowskie muszą zgłaszać nominalne połowy gatunków oznaczonych gwiazdką (*). Zgłaszanie nominalnych połowów w odniesieniu do pozostałych gatunków jest fakultatywne, jeśli chodzi o identyfikację poszczególnych gatunków. Jednakże gdy nie są przekazywane dane dotyczące poszczególnych gatunków, do sprawozdania włącza się dane w zbiorczych kategoriach. Państwa członkowskie mogą przekazać dane dotyczące gatunków nieuwzględnionych w wykazie, pod warunkiem że gatunki te są jasno zdefiniowane.

Uwaga:

:

„n.e.i.” to skrót terminu „gdzie indziej nieokreślone”.

Nazwa polska

Trzyliterowy identyfikator

Nazwa naukowa

Nazwa angielska

RYBY DENNE

Dorsz atlantycki

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Łupacz

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Karmazynynowate (gdzie indziej nieokreślone)

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Morszczuk srebrzysty

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Miętus czerwony

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Czarniak

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Karmazyn

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Karmazyn mentela

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Niegładzica (L.R. zimnica)

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Szkarłacica

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Żółcica

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Halibut niebieski

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Halibut atlantycki

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Flądra amerykańska

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

 

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Poskarp letni

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Żabnica

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Kurki

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Tomkod atlantycki

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Antymora

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Błękitek

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Tautoga niebieska

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Brosma

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Dorsz grenlandzki

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Molwa niebieska

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Molwa pospolita

LIN (*)

Molva molva

Ling

Tasza

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Umbryna północna

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Rozdymka północna

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Głowiki (gdzie indziej nieokreślone)

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Węgorzyca amerykańska

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Sajda

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Buławik czarny

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Buławik siwy

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Dobijaki

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Głowaczowate (gdzie indziej nieokreślone)

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Skap

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoga czarna

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Płytecznik

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Widlak bostoński

HKW (*)

Urophucis tenuis

White hake

Zębacze (gdzie indziej nieokreślone)

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Zębacz smugowy

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Zębacz pstry

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Ryby denne (gdzie indziej nieokreślone)

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

RYBY PELAGICZNE

Śledź pospolity

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Makrela atlantycka

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Błyszczyk

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Menhaden

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Makrelosz

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Sardela zatokowa

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Tasergal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Karanks atlantycki

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Tazar

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Makrela kawala

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Makrela hiszpańska

SSM (*)

Scoberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Żaglica

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Marlin biały

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Marlin błękitny

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Włócznik

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tuńczyk biały

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Pelamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Tunek

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Opastun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tuńczyk błękitnopłetwy

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Bonito

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuńczyk żółtopłetwy

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Makrelowate (gdzie indziej nieokreślone)

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Ryby pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

INNE RYBY

Aloza tęczowa

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Seriole (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Konger amerykański

COA

Conger oceanicus

American conger

Węgorz amerykański

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Aloza wielka

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Argentyny (gdzie indziej nieokreślone)

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Mikun

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Belona atlantycka

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Opistonema (niciowiec)

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Talizman

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Chroma

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Strzępiel

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Aloza małooka

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Gromadnik

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Koleniowate (gdzie indziej nieokreślone)

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Rachica

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Sierpik karoliński

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Dorosoma

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone)

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Aloza chikora

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Świetlikowate

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Mugilowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Błyszczyk północnoatlantycki

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Korokara meksykańska

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Stynka amerykańska

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Kulbak czerwony

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Pagrus różowy

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Ostrobok

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Strzępie piaskowy

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Sargus owcza

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Kulbiniec

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Kulbiniec plamisty

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Kulbiniec szary

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Moron

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Jesiotrowate (gdzie indziej nieokreślone)

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Łososiowate (gdzie indziej nieokreślone)

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Skalnik (moron) biały

PEW

Morone americana

White perch

Beryksy

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Koleń

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Koleniowate (gdzie indziej nieokreślone)

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Lamna

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Rekiny oceaniczne (gdzie indziej nieokreślone)

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Rekin ostronos

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Żarłacz ostronosy atlantycki

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Rekinek czarny

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Rekin polarny

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Żarłacz olbrzymi

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Raja kanadyjska

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Raja

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Raja zimowa amerykańska

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Raja promienista

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Raja amerykańska

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Raja kolczastoogoniasta

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Raja arktyczna

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Raje (gdzie indziej nieokreślone)

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Ryby (gdzie indziej nieokreślone)

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

BEZKRĘGOWCE

Kałamarnica długopłetwa

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Kalmarnica krótkopłetwy

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Solena

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Małż Wenus

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Islandzka cyprina

CLQ

Arctica islandica

Occean quahog

Małgiew piaskołaz

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Małgiew piaskołaz

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Małże (gdzie indziej nieokreślone)

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Przegrzebek

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Przegrzebek

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Przegrzebek

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Przegrzebek

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Przegrzebki (gdzie indziej nieokreślone)

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Ostryga

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Omułek

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Rozkolce (małże) (gdzie indziej nieokreślone)

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Pobrzeżki (gdzie indziej nieokreślone)

PER

Littorina spp

Periwinkles n.e.i.

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Krab

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Krab błękitny

CRB

Calinectes sapidus

Blue crab

Krab brzegowy

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Krab

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Krab

CRQ

Chionoecets opilio

Queen crab

Krab

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Jeżokrab

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Dziesięcionogi kroczące (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Homar amerykański

LBA

Homarus americanus

American lobster

Pandaletka północna

PRA*

Pandalus borealis

Northern prawn

Krewetka

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone)

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Krewetka głębokowodna

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Jeżowiec

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Wieloszczety (gdzie indziej nieokreślone)

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Skrzypłocz

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Bezkręgowce morskie (gdzie indziej nieokreślone)

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

GLONY MORSKIE

Brunatne glony morskie

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Krasnorosty

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Glony morskie (gdzie indziej nieokreślone)

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

FOKI

Foka grenlandzka siodlasta

SEH

Pagophilius groenlandicus

Harp seal

Foka kapturnik

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


ZAŁĄCZNIK II

STATYSTYCZNE OBSZARY POŁOWU NA PÓŁNOCNO-ZACHODNIM ATLANTYKU, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH MAJĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DANE

Podobszar 0

 

Rejon 0 A

 

Rejon 0 B

Podobszar 1

 

Rejon 1 A

 

Rejon 1 B

 

Rejon 1 C

 

Rejon 1 D

 

Rejon 1 E

 

Rejon 1 F

 

Rejon NK (nieznany)

Podobszar 2

 

Rejon 2 G

 

Rejon 2 H

 

Rejon 2 J

 

Rejon 2 NK (nieznany)

Podobszar 3

 

Rejon 3 K

 

Rejon 3 L

 

Rejon 3 M

 

Rejon 3 N

 

Rejon 3 O

 

Rejon 3 P

 

Podrejon 3 P n

 

Podrejon 3 P s

 

Rejon 3 NK (nieznany)

Podobszar 4

 

Rejon 4 R

 

Rejon 4 S

 

Rejon 4 T

 

Rejon 4 V

 

Podrejon 4 V n

 

Podrejon 4 V s

 

Rejon 4 W

 

Rejon 4 X

 

Rejon 4 NK (nieznany)

Podobszar 5

 

Rejon 5 Y

 

Rejon 5 Z

 

Podrejon 5 Z e

 

Podjednostka 5 Z c

 

Podjednostka 5 Z u

 

Podrejon 5 Z w

 

Rejon 5 NK (nieznany)

Podobszar 6

 

Rejon 6 A

 

Rejon 6 B

 

Rejon 6 C

 

Rejon 6 D

 

Rejon 6 E

 

Rejon 6 F

 

Rejon 6 G

 

Rejon 6 H

 

Rejon 6 NK (nieznany)

Statystyczne obszary połowu na północno-zachodnim Atlantyku

Image


ZAŁĄCZNIK III

OPIS PODOBSZARÓW I REJONÓW NAFO STOSOWANYCH DO CELÓW DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH RYBOŁÓWSTWA ORAZ REGULACJI DOTYCZĄCYCH PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ATLANTYKU

Naukowe oraz statystyczne podobszary, rejony oraz podrejony przewidziane w art. XX Konwencji Organizacji Rybackiej Północno-Zachodniego Atlantyku są następujące:

Podobszar 0

Część obszaru konwencji ograniczona od południa przez linię rozciągającą się od punktu położonego na 61o00′ szerokości geograficznej północnej i 65o00′ długości geograficznej zachodniej do punktu położonego na 61o00′ szerokości geograficznej północnej i 59o00′ długości geograficznej zachodniej, a stamtąd biegnącą w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż linii rumbu do punktu położonego na 60o12′ szerokości geograficznej północnej i 57o13′ długości geograficznej zachodniej; następnie ograniczona od wschodu przez ciąg linii geodezyjnych łączących następujące punkty:

Punkt nr

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

1

60o12′0

57o13′0

2

61o00′0

57o13′1

3

62o00′5

57o21′1

4

62o02′3

57o21′8

5

62o03′5

57o22′2

6

62o11′5

57o25′4

7

62o47′2

57o41′0

8

63o22′8

57o57′4

9

63o28′6

57o59′7

10

63o35′0

58o02′0

11

63o37′2

58o01′2

12

63o44′1

57o58′8

13

63o50′1

57o57′2

14

63o52′6

57o56′6

15

63o57′4

57o53′5

16

64o04′3

57o49′1

17

64o12′2

57o48′2

18

65o06′0

57o44′1

19

65o08′9

57o43′9

20

65o11′6

57o44′4

21

65o14′5

57o45′1

22

65o18′1

57o45′8

23

65o23′3

57o44′9

24

65o34′8

57o42′3

25

65o37′7

57o41′9

26

65o50′9

57o40′7

27

65o51′7

57o40′6

28

65o57′6

57o40′1

29

66o03′5

57o39′6

30

66o12′9

57o38′2

31

66o18′8

57o37′8

32

66o24′6

57o37′8

33

66o30′3

57o38′3

34

66o36′1

57o39′2

35

66o37′9

57o39′6

36

66o41′8

57o40′6

37

66o49′5

57o43′0

38

67o21′6

57o52′7

39

67o27′3

57o54′9

40

67o28′3

57o55′3

41

67o29′1

57o56′1

42

67o30′7

57o57′8

43

67o35′3

58o02′2

44

67o39′7

58o06′2

45

67o44′2

58o09′9

46

67o56′9

58o19′8

47

68o01′8

58o23′3

48

68o04′3

58o25′0

49

68o06′8

58o26′7

50

68o07′5

58o27′2

51

68o16′1

58o34′1

52

68o21′7

58o39′0

53

68o25′3

58o42′4

54

68o32′9

59o01′8

55

68o34′0

59o04′6

56

68o37′9

59o14′3

57

68o38′0

59o14′6

58

68o56′8

60o02′4

59

69o00′8

60o09′0

60

69o06′8

60o18′5

61

69o10′3

60o23′8

62

69o12′8

60o27′5

63

69o29′4

60o51′6

64

69o49′8

60o58′2

65

69o55′3

60o59′6

66

69o55′8

61o00′0

67

70o01′6

61o04′2

68

70o07′5

61o08′1

69

70o08′8

61o08′8

70

70o13′4

61o10′6

71

70o33′1

61o17′4

72

70o35′6

61o20′6

73

70o48′2

61o37′9

74

70o51′8

61o42′7

75

71o12′1

62o09′1

76

71o18′9

62o17′5

77

71o25′9

62o25′5

78

71o29′4

62o29′3

79

71o31′8

62o32′0

80

71o32′9

62o33′5

81

71o44′7

62o49′6

82

71o47′3

62o53′1

83

71o52′9

63o03′9

84

72o01′7

63o21′1

85

72o06′4

63o30′9

86

72o11′0

63o41′0

87

72o24′8

64o13′2

88

72o30′5

64o26′1

89

72o36′3

64o38′8

90

72o43′7

64o54′3

91

72o45′7

64o58′4

92

72o47′7

65o00′9

93

72o50′8

65o07′6

94

73o18′5

66o08′3

95

73o25′9

66o25′3

96

73o31′1

67o15′1

97

73o36′5

68o05′5

98

73o37′9

68o12′3

99

73o41′7

68o29′4

100

73o46′1

68o48′5

101

73o46′7

68o51′1

102

73o52′3

69o11′3

103

73o57′6

69o31′5

104

74o02′2

69o50′3

105

74o02′6

69o52′0

106

74o06′1

70o06′6

107

74o07′5

70o12′5

108

74o10′0

70o23′1

109

74o12′5

70o33′7

110

74o24′0

71o25′7

111

74o28′6

71o45′8

112

74o44′2

72o53′0

113

74o50′6

73o02′8

114

75o00′0

73o16′3

115

75o05′

73o30′

i potem w kierunku północnym do linii równoległej do równoleżnika na 78o10′ szerokości geograficznej północnej i dalej ograniczona od zachodu przez linię rozpoczynająca się na 61o00′ szerokości geograficznej północnej i 65o00′ długości geograficznej zachodniej i ciągnącą się w kierunku północno-zachodnim wzdłuż loksodromy do wybrzeża Ziemi Baffina w East Bluff (61o55′ szerokości geograficznej północnej i 66o20′ długości geograficznej zachodniej), a potem w kierunku północnym wzdłuż wybrzeży Ziemi Baffina, Wyspy Bylota, wyspy Devon i wyspy Ellesmere, wzdłuż południka 80o długości zachodniej na wodach między tymi wyspami do 78o10′ szerokości geograficznej północnej; oraz ograniczone na północy równoleżnikiem na 78o10′ szerokości geograficznej północnej.

Podobszar 0 dzieli się na dwa rejony:

Rejon 0A

Część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 66o15′ szerokości geograficznej północnej.

Rejon 0B

Część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 66o15′ szerokości geograficznej północnej.

Podobszar 1

Część obszaru konwencji leżącego na wschód od podobszaru 0 oraz na północ i wschód od linii rumbu łączącej punkt na 60o12′ szerokości geograficznej północnej i 57o13′ długości geograficznej zachodniej z punktem na 52o15′ szerokości geograficznej północnej i 42o00′ długości geograficznej zachodniej.

Podobszar 1 dzieli się na sześć rejonów:

Rejon 1A

Część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 68o50' szerokości geograficznej północnej (Christianshaab).

Rejon 1B

Część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 66o15′ szerokości geograficznej północnej (5 mil morskich na północ od Umanarsugssuak) i równoleżnikiem na 68o50′ szerokości geograficznej północnej (Christianshaab).

Rejon 1C

Część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 64o15′ szerokości geograficznej północnej (4 mile morskie na północ od Godhaab) i równoleżnikiem na 66o15′ szerokości geograficznej północnej (5 mil morskich na północ od Umanarsugssuak).

Rejon 1D

Część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 62o30′ szerokości geograficznej północnej (lodowiec Frederikshaab) i równoleżnikiem na 64o15′ szerokości geograficznej północnej (4 mile morskie na północ od Godthaab).

Rejon 1E

Część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 60o45′ szerokości geograficznej północnej (przylądek Desolation) i równoleżnikiem na 62o30′ szerokości geograficznej północnej (lodowiec Frederikshaab).

Rejon 1 F

Część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 60o45′ szerokości geograficznej północnej (przylądek Desolation).

Podobszar 2

Część obszaru konwencji leżącego na wschód od południka na 64o30′ długości geograficznej zachodniej na obszarze Cieśniny Hudson, na południe od podobszaru 0, na południe i na zachód od podobszaru 1 oraz na północ od równoleżnika na 52o15′ szerokości geograficznej północnej.

Podobszar 2 dzieli się na 3 rejony:

Rejon 2G

Część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 57o40′ szerokości geograficznej północnej (przylądek Mugford).

Rejon 2H

Część obszaru leżącego między równoleżnikiem na 55o20′ szerokości geograficznej północnej (Hopedale) i równoleżnika na 57o40′ szerokości geograficznej północnej (przylądek Mugford).

Rejon 2J

Część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 55o20′ szerokości geograficznej północnej (Hopedale).

Podobszar 3

Część obszaru konwencji leżącego na południe od równoleżnika na 52o15′ szerokości geograficznej północnej; na wschodzie od linii przebiegającej na północ od przylądka Bauld na północnym wybrzeżu Nowej Funlandii do 52o15′ szerokości geograficznej północnej, na północ od równoleżnika na 39o00′ szerokości geograficznej północnej; na wschodzie i północy od linii rumbu przebiegającej od 39o00′ szerokości geograficznej północnej i 50o00′ długości geograficznej zachodniej w kierunku północno-zachodnim przez punkt na 43o30′ szerokości geograficznej północnej i 55o00′ długości geograficznej zachodniej w kierunku punktu na 47o50′ szerokości geograficznej północnej i 60o00′ długości geograficznej zachodniej do skrzyżowania się z linią prostą łączącą przylądek Ray, 47o37,0′ szerokości geograficznej północnej i 59o18,0′ długości geograficznej zachodniej na wybrzeżu Nowej Funlandii, z Przylądkiem Północnym, 47o02,0′ szerokości geograficznej północnej i 60o25,0′ długości geograficznej zachodniej na Przylądku Wyspy Breton; stąd w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wymienionej linii do przylądka Ray, 47o37,0′ szerokości geograficznej północnej i 59o18,0′ długości geograficznej zachodniej.

Podobszar 3 dzieli się na sześć rejonów:

Rejon 3K

Część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 49o15′ szerokości geograficznej północnej (przylądek Freels w Nowej Funlandii).

Rejon 3L

Część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Funlandii od przylądka Freels do przylądka St. Mary oraz linią określoną następująco: zaczynając od przylądka Freels, stąd na wschód do południka na 46o30′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 46o00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do południka na 54o30′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż od linii rumbu do przylądka St. Mary w Nowej Funlandii.

Rejon 3M

Część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 49o15′ szerokości geograficznej północnej i na wschód od południka na 46o30′ długości geograficznej zachodniej.

Rejon 3N

Część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 46o00′ szerokości geograficznej północnej i między południkiem na 46o30′ długości geograficznej zachodniej oraz południkiem na 51o00′ długości geograficznej zachodniej.

Rejon 3O

Część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 46o00′ szerokości geograficznej północnej i między południkiem na 51o00′ długości geograficznej zachodniej oraz południkiem na 54o30′ długości geograficznej zachodniej.

Rejon 3P

Część podobszaru leżącego na południe od wybrzeża Nowej Funlandii i na zachód od linii od przylądka St. Mary w Nowej Funlandii do punktu na 46o00′ szerokości geograficznej północnej, 54o30′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do granicy podobszaru.

Rejon 3P dzieli się na dwa podrejony:

3Pn – podrejon północno-zachodni – część rejonu 3P leżąca na północnym zachodzie od linii rozciągającej się od 47o30,7′ szerokości geograficznej północnej i 57o43,2′ długości geograficznej zachodniej w kierunku zbliżonym do południowo-zachodniego, do punktu na 46o50,7′ szerokości geograficznej północnej i 58o49,0′ długości geograficznej zachodniej,

3Ps – podrejon południowo-wschodni – część rejonu 3P leżąca na południowy wschód od linii ustalonej dla podrejonu 3Pn.

Podobszar 4

Część obszaru konwencji leżącego na północ od równoleżnika na 39o00′ szerokości geograficznej północnej, na zachód od podobszaru 3 oraz na wschód od linii określonej następująco:

zaczynając do końca międzynarodowej granicy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Kanadą w kanale Grand Manan w punkcie na 44o46′35,346″ szerokości geograficznej północnej i 66o54′11,253″ długości geograficznej zachodniej; stąd na południe do równoleżnika na 43o50′ szerokości geograficznej północnej; stąd na zachód do południka na 67o24′27,24″ długości geograficznej zachodniej stąd wzdłuż linii geodezyjnej w kierunku południowo-zachodnim do punktu na 42o53′14″ szerokości geograficznej północnej oraz 67o44′35″ długości geograficznej zachodniej; stąd wzdłuż linii geodezyjnej w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 42o31′08″ szerokości geograficznej północnej oraz 67o28′05″długości geograficznej zachodniej; stąd wzdłuż linii geodezyjnej do punktu na 42o20′ szerokości geograficznej północnej oraz 67o18′13,15″ długości geograficznej zachodniej;

stąd na wschód do punktu na 66o00′ długości geograficznej zachodniej; stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 42o00′ szerokości geograficznej północnej i 65o40′ długości geograficznej zachodniej oraz stąd na południe do równoleżnika na 39o00′ szerokości geograficznej północnej.

Podobszar 4 dzieli się na sześć rejonów:

Rejon 4R

Część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Funlandii od przylądka Bauld do przylądka Ray oraz linią określoną następująco: zaczynając od przylądka Bauld na północ od równoleżnika na 52o15′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do wybrzeża Labradoru, stąd wzdłuż wybrzeża Labradoru do końca granicy między Labradorem a Quebekiem, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-zachodnim do punktu na 49o25′ szerokości geograficznej północnej i 60o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do punktu na 47o50′ szerokości geograficznej północnej i 60o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu, w którym granica podobszaru 3 przecina się z linią prostą łączącą Przylądek Północny w Nowej Szkocji i przylądkiem Ray w Nowej Funlandii, stąd do przylądka Ray w Nowej Funlandii.

Rejon 4S

Część podobszaru leżącego między południowym wybrzeżem prowincji Quebec od końca granicy między Labradorem a Quebekiem do Pte. des Monts oraz linią określoną następująco: zaczynając od Pte. des Monts na wschód do punktu na 49o25′ szerokości geograficznej północnej i 64o40′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 47o50′ szerokości geograficznej północnej i 60o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do punktu na 49o25′ szerokości geograficznej północnej i 60o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do punktu na 49o25′ szerokości geograficznej północnej i 60o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku północno-wschodnim do końca granicy między Labradorem a Quebekiem.

Rejon 4T

Część podobszaru leżącego między wybrzeżami Nowej Szkocji, Nowego Brunszwiku oraz Quebec od Przylądka Północnego do Pte. des Monts a linią określoną następująco: zaczynając od Pte. des Monts na wschód do punktu na 49o25′ szerokości geograficznej północnej i 64o40′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 47o50′ szerokości geograficznej północnej i 60o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowym do Przylądka Północnego w Nowej Szkocji.

Rejon 4V

Część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Szkocji, między Przylądkiem Północnym i Fourchu a linią określoną następująco: zaczynając od Fourchu, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku wschodnim do punktu na 45o40′ szerokości geograficznej północnej i 60o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe wzdłuż południka na 60o00′ długości geograficznej zachodniej do równoleżnika na 44o10′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do południka na 59o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 39o00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do punktu, gdzie granica między podobszarami 3 i 4 przecina równoleżnik na 39o00′ szerokości geograficznej północnej, stąd wzdłuż granicy między podobszarami 3 i 4 a linią biegnącą dalej w kierunku północno-zachodnim do punktu na 47o50′ szerokości geograficznej północnej i 60o00′ długości geograficznej zachodniej oraz stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowym do Przylądka Północnego w Nowej Szkocji.

Rejon 4V dzieli się na dwa podrejony:

4Vn – północny podrejon – część rejonu 4V leżącego na północ od równoleżnika na 45o40′ szerokości geograficznej północnej,

4Vs – południowy podrejon – część rejonu 4V leżącego na południe od równoleżnika na 45o40′ szerokości geograficznej północnej.

Rejon 4W

Część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Szkocji od Halifax do Fourchu a linią określoną następująco: zaczynając od Fourchu wzdłuż linii rumbu w kierunku wschodnim do punktu na 45o40′ szerokości geograficznej północnej, 60o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe wzdłuż południka na 60o00′ długości geograficznej zachodniej do równoleżnika na 44o10′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do południka na 59o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 39o00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do południka 63o20′ długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do punktu na tym południka na 44o20′ szerokości geograficznej północnej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku północno-zachodnim do Halifax w Nowej Szkocji.

Rejon 4X

Część podobszaru leżącego między zachodnią granicą podobszaru 4 a wybrzeżami Nowego Brunszwiku oraz Nowej Szkocji od końca granicy między Nowym Brunszwikiem i Maine do Halifax a linią określoną następująco: zaczynając od Halifax wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 44o20′ szerokości geograficznej północnej, 63o20′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 39o00′ szerokości geograficznej północnej, a stąd na zachód do południka na 65o40′ długości geograficznej zachodniej.

Podobszar 5

Część obszaru konwencji NAFO leżącego na zachód od zachodniej granicy podobszaru 4, na północ od równoleżnika na 39o00′ szerokości geograficznej północnej oraz na wschód od południka na 71o40′ długości geograficznej zachodniej.

Podobszar 5 dzieli się na dwa rejony:

Rejon 5Y

Część podobszaru leżącego między wybrzeżami Maine, New Hampshire i Massachusetts od granicy między Maine i Nowym Brunszwikiem do 70o00′ długości geograficznej zachodniej na Przylądku Dorsza (na około 42o szerokości geograficznej północnej) a linią określoną następująco: zaczynając od punktu na Przylądku Dorsza na 70o długości geograficznej zachodniej (na około 42o szerokości geograficznej północnej), stąd na północ do 42o20′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do 67o18′13,15″ długości geograficznej zachodniej na granicy podobszarów 4 i 5 oraz stąd wzdłuż tej granicy do granicy między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Rejon 5Z

Część podobszaru leżącego na południe i wschód od rejonu 5Y.

Rejon 5Z dzieli się na dwa podrejony: podrejon wschodni oraz podrejon zachodni, określone następująco:

5Ze – podrejon wschodni – część rejonu 5Z leżącego na wschód od południka na 70o00′ długości geograficznej zachodniej,

podrejon 5Ze dzieli się na dwie podjednostki (1):

5Zu (wody Stanów Zjednoczonych) to część podobszaru 5Ze na zachód od linii geodezyjnych łączących punkty o następujących współrzędnych:

Szerokość geograficzna północna

Długość geograficzna zachodnia

A

44o11′12″

67o16′46″

B

42o53′14″

67o44′35″

C

42o31′08″

67o28′05″

D

40o27′05″

65o41′59″

5Zc (wody kanadyjskie) to część podobszaru 5Ze na wschód od wyżej wymienionych linii geodezyjnych,

5Zw – podrejon zachodni – to część rejonu 5Z leżącego na zachód od południka na 70o00′ długości geograficznej zachodniej.

Podobszar 6

Część obszaru konwencji ograniczonego linią zaczynającą się od punktu na wybrzeżu wyspy Rhode na 71o40′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do 39o00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do 42o00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do 35o00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do wybrzeża Ameryki Północnej, stąd w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej do punktu na wyspie Rhode na 71o40′ długości geograficznej zachodniej.

Podobszar 6 dzieli się na osiem rejonów

Rejon 6A

Część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 39o00′ szerokości geograficznej północnej i na zachód od podobszaru 5.

Rejon 6B

Część podobszaru leżącego na zachód od 70o00′ długości geograficznej zachodniej, na południe od równoleżnika na 39o00′ szerokości geograficznej północnej oraz na północ i zachód od linii biegnącej w kierunku zachodnim wzdłuż równoleżnika na 37o00′ szerokości geograficznej północnej do 76o00′ długości geograficznej zachodniej i stąd na południe do Przylądka Henry w Wirginii.

Rejon 6C

Część podobszaru leżącego na zachód od 70o00′ długości geograficznej zachodniej i na południe od rejonu 6B.

Rejon 6D

Część podobszaru leżącego na wschód od rejonów 6B i 6C i na zachód od 65o00′ długości geograficznej zachodniej.

Rejon 6E

Część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6D i na zachód od 60o00′ długości geograficznej zachodniej.

Rejon 6F

Część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6E i na zachód od 55o00′ długości geograficznej zachodniej.

Rejon 6G

Część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6F i na zachód od 50o00′ długości geograficznej zachodniej.

Rejon 6H

Część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6G i na zachód od 42o00′ długości geograficznej zachodniej.


(1)  Te dwie podjednostki nie są odnotowane w szóstej publikacji konwencji NAFO (maj 2000). Jednakże, dla uwzględnienia wniosku Rady Naukowej NAFO, zostały zatwierdzone przez Radę Generalną NAFO na podstawie artykułu XX(2) konwencji NAFO.


ZAŁĄCZNIK IV

DEFINICJE I KODY STOSOWANE PRZY PRZEKAZYWANIU DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW

a)   WYKAZ NARZĘDZI POŁOWOWYCH/KATEGORII STATKÓW RYBACKICH

(wyciąg z Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Statystycznej Narzędzi Połowowych (ISSCFG))

Kategoria

Kod

Włoki

 

Włoki denne

 

włok rozprzowy

TBB

włok rozpornicowy (burtowy lub rufowy, nieokreślony)

OTB

włok rozpornicowy burtowy

OTB1

włok rozpornicowy rufowy

OTB2

tuka (dwa statki)

PTB

włok krewetkowy

TBS

włok homarowy

TBN

włoki denne (nieokreślone)

TB

Włoki pelagiczne

 

włok rozpornicowy (burtowy lub rufowy, nieokreślony)

OTM

włok rozpornicowy burtowy

OTM1

włok rozpornicowy rufowy

OTM2

tuka

PTM

włok krewetkowy

TMS

włoki pelagiczne (nieokreślone)

TM

Włok podwójny

OTS

Podwójny włok rozpornicowy

OTT

Tuki (dwa statki) (nieokreślone)

PT

Włoki rozpornicowe (nieokreślone)

OT

Pozostałe włoki (nieokreślone)

TX

Niewody

 

Niewody dobrzeżne

SB

Niewody pełnomorskie lub statkowe

SV

niewody duńske

SDN

niewody szkockie

SSC

tuki niewodowe (dwa statki)

SPR

Niewody (nieokreślone)

SX

Sieci okrążające

 

Z liną sznurującą (okrężnica)

PS

ciągnione przez jeden statek

PS1

ciągnione przez dwa statki

PS2

Bez lin sznurujących (lampora)

LA

Sieci skrzelowe i oplątujące

 

Mance (kotwiczone)

GNS

Pławnice

GND

Słępy

GNC

Wontony palowe (mocowane na palach)

GNF

Drygawice

GTR

Wontono-drygawice

GTN

Sieci skrzelowe i narzędzia oplątujące (nieokreślone)

GEN

Sieci skrzelowe (nieokreślone)

GN

Haki i liny

 

Sznur hakowy kotwiczony

LLS

Sznur hakowy dryfujący

LLD

Sznury hakowe (nieokreślone)

LL

Wędy ręczne i wędziskowe (obsługiwane ręcznie)

LHP

Wędy ręczne i wędziskowe (zmechanizowane)

LTM

Linki trolingowe

LTL

Haki i liny (nieokreślone)

LX

Pułapki

 

Niewody stawne odkryte

FPN

Nakrywki

FPO

Żaki

FYK

Przegrody, narzędzia oplątujące, obstawy itd.

FWR

Cedzaki stawne

FSN

Sieci

FAR

Pułapki (nieokreślone)

FIX

Narzędzia nakrywkowe

 

Zarzutnia

FCN

Narzędzia nakrywkowe

FG

Dragi

 

Draga ramowa

DRB

Draga ręczna

DRH

Narzędzia zaczepiające i raniące

 

Harpun

HAR

Podrywki

 

Podrywki ręczne

LNP

Podrywki obsługiwane z pokładu

LNB

Podrywki obsługiwane z wybrzeża

LNS

Podrywki (nieokreślone)

LN

Urządzenia połowowe

 

Pompy

HMP

Dragi mechaniczne

HMD

Urządzenia połowowe (nieokreślone)

HMX

Narzędzia różne

MIS

Narzędzia nieznane

NK

b)   OPIS ŚRODKÓW NAKŁADU POŁOWOWEGO STOSOWANYCH DLA KATEGORII NARZĘDZI

Tam, gdzie jest to możliwe, należy zapewnić trzy stopnie szczegółowości w opisie nakładu połowowego.

Kategoria A

Narzędzia połowowe

Środki nakładu

Definicje

Sieci okrążające (okrężnica)

Liczba ustawień

Liczba ustawień i zarzuceń narzędzi niezależnie od efektów połowu. Środek ten jest właściwy, kiedy rozmiary ławicy i jej gęstość odnoszą się do obfitości zasobów lub jeżeli sieci są ustawiane losowo

Niewody dobrzeżne

Liczba ustawień

Liczba ustawień i zarzuceń narzędzi niezależnie od efektów połowu

Niewody pełnomorskie

Liczba godzin, w ciągu których prowadzono połów

Liczba godzin, podczas których niewód pozostawał w wodzie w związku z połowem

Włoki

Liczba godzin

Liczba godzin, podczas których włok pozostawał w wodzie (włoki pelagiczne) lub na dnie (włoki denne) w związku z połowem

Dragi ramowe

Liczba godzin, w ciągu których prowadzono połów

Liczba godzin, podczas których draga pozostawała w wodzie w związku z połowem

Sieci skrzelowe (mance lub pławnice)

Ilość jednostek nakładu

Długość sieci wyrażona w jednostkach 100-metrowych pomnożona przez ilość ustawień (= skumulowana całkowita długość w metrach sieci użyta w danym czasie, podzielona przez 100)

Sieci skrzelowe (wontony palowe)

Ilość jednostek nakładu

Długość sieci wyrażona w jednostkach 100-metrowych pomnożona przez ilość razy wybierania z sieci

Pułapki (niewody stawne odkryte)

Ilość jednostek nakładu

Liczba dni prowadzenia połowów pomnożona przez liczbę holowanych jednostek

Nakrywki i wędy wystrzeliwane

Ilość jednostek nakładu

Ilość podniesień pomnożona przez ilość jednostek (= całkowita liczba jednostek nakładu w danym okresie czasu)

Sznury hakowe (kotwiczone lub dryfujące)

Tysiące haków

Liczba haków stosowanych do połowu w danym okresie czasu, podzielona przez 1 000

Wędy ręczne (wędziskowe, trolingowe, błystkowe itd.)

Liczba dni wędkowania

Ogólna liczba lin użytych w danym okresie czasu

Harpuny

 

(Tylko na poziomie sprawozdawczości B i C)

Kategoria B

Liczba dni prowadzenia połowów: liczba dni, w których miały miejsce połowy. Dla tych rodzajów rybołówstwa, w których poszukiwania stanowią istotną część działalności połowowej, do danych dotyczących liczby dni prowadzenia połowów należy włączyć dni, w których miało miejsce poszukiwanie łowisk, a nie prowadzenie połowów.

Kategoria C

Do liczby dni na lądzie, w uzupełnieniu do dni prowadzenia połowów i poszukiwania, należy także włączyć wszystkie inne dni, podczas których statek przebywał na lądzie.

Procent szacunkowych nakładów (stopa nakładów)

Ponieważ odpowiadające środki nakładów mogą nie być dostępne w odniesieniu do całkowitego połowu, należy wykazać procentowy nakład, który został oszacowany. Jest on wyliczany według wzoru:

(((Całkowity połów) – (Połów, w odniesieniu do którego zanotowany został nakład)) × 100)/(Całkowity połów)

c)   KATEGORIE WIELKOŚCI STATKÓW

(wyciąg z Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Statystycznej Statków Rybackich (ISSCFV))

Klasy tonażu

Kategoria tonażu brutto

Kod

0–49,9

02

50–149,9

03

150–499,9

04

500–999,9

05

1 000—1 999,9

06

2 000—99 999,9

07

Nieznana

00

d)   GŁÓWNE POSZUKIWANE GATUNKI

Gatunki, na które połów był głównie ukierunkowany. Jednakże może to nie odpowiadać gatunkom, które stanowiły większą część połowu. Gatunki należy oznaczyć przy zastosowaniu trzyliterowego identyfikatora (zob. załącznik I).


ZAŁĄCZNIK V

FORMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH NA NOŚNIKACH MAGNETYCZNYCH

A)   NOŚNIKI MAGNETYCZNE

Taśmy komputerowe:

Dziewięciościeżkowe o gęstości zapisu 1600lub 6250 BPI i EBCDIC kodowania ASCII, najlepiej etykietowane. Jeżeli etykietowane, należy podać kod końca dokumentu.

Dyskietki:

Sformatowane w MS-DOS, 3,5″ 720 K lub 1,4 MB albo 5,25″ 360 K lub 1,2 MB.

B)   FORMAT KODOWANIA

Dla danych dostarczanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a)

Pozycje

Przedmiot

Uwagi

1–4

Kraj (trzyliterowy kod ISO)

np. FRA = Francja

5–6

Rok

np. 90 = 1990

7–8

Główny obszar połowu FAO

21 = Atlantyk Północno-Zachodni

9–15

Rejon

np. 3 Pn = 3 Pn podrejon NAFO

16–18

Gatunek

Trzyliterowy identyfikator

19–26

Połów

Tony

Dla danych dostarczanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b)

Pozycje

Przedmiot

Uwagi

1–4

Kraj

Trzyliterowy kod ISO (np. FRA = Francja)

5–6

Rok

np. 94 = 1994

7–8

Miesiąc

np. 01 = styczeń

9–10

Główny obszar połowu FAO

21 = Atlantyk Północno-Zachodni

11–18

Rejon

np. 3 Pn = 3 Pn Podrejon NAFO: alfanumeryczny

19–21

Głównie poszukiwane gatunki

Trzyliterowy identyfikator

22–26

Kategoria statku/narzędzi

Kod ISSCPG (np. OTB2 = włok rozpornicowy rufowy: alfanumeryczny

27–28

Klasa rozmiaru statku

Kod ISSCPG (np. 04 = 150 – 499,9 GT): alfanumeryczny

29–34

Przeciętny tonaż brutto

Tonaż: numeryczny

35–43

Przeciętna moc silnika

Kilowaty: numeryczny

44–45

Szacunek procentowy nakładów

Numeryczny

46–48

Jednostka

Trzyliterowy identyfikator gatunków lub nakładu (np. COD = dorsz atlantycki, A = środek nakładu A)

49–56

Dane

Połowu (w tonach metrycznych) lub jednostka nakładu

Uwagi

a)

Wszystkie pola numeryczne powinny być wyrównane do prawej strony, poprzedzone wolnym miejscem. Wszystkie pola alfanumeryczne powinny być wyrównane do lewej strony z następującymi po nich wolnych miejscach.

b)

Połów rejestruje się w ekwiwalencie żywej wagi wyładunku z dokładnością do jednej najbliższej tony.

c)

Ilości (pozycje 49–56) poniżej połowy jednostki należy zapisywać jako „–1”.

d)

Ilości nieznane (pozycje 49–56) należy zapisywać jako „–2”.

e)

Kody krajów (kody ISO):

Austria

AUT

Belgia

BEL

Bułgaria

BGR

Cypr

CYP

Republika Czeska

CZE

Niemcy

DEU

Dania

DNK

Hiszpania

ESP

Estonia

EST

Finlandia

FIN

Francja

FRA

Zjednoczone Królestwo

GBR

Anglia i Walia

GBRA

Szkocja

GBRB

Północna Irlandia

GBRC

Grecja

GRC

Węgry

HUN

Irlandia

IRL

Islandia

ISL

Włochy

ITA

Litwa

LTU

Luksemburg

LUX

Łotwa

LVA

Malta

MLT

Niderlandy

NLD

Norwegia

NOR

Polska

POL

Portugalia

PRT

Rumunia

ROU

Słowacja

SVK

Słowenia

SVN

Szwecja

SWE

Turcja

TUR


ZAŁĄCZNIK VI

FORMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH NA NOŚNIKACH MAGNETYCZNYCH

A.   FORMAT KODOWANIA

Dla danych dostarczanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a)

Dane powinny być przekazywane w zapisach o zróżnicowanej długości z dwukropkiem (:) między polami zapisu. Poniżej wymienione pola powinny zostać włączone do każdego zapisu:

Pole

Uwagi

Kraj

Trzyliterowy kod ISO (np. FRA = Francja)

Rok

np. 2001 albo 01

Główny obszar połowu FAO

21 = Atlantyk Północno-Zachodni

Rejon

np. 3Pn = podrejon NAFO 3Pn

Gatunek

Trzyliterowy identyfikator

Połów

Tony

Dla danych dostarczanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b)

Dane powinny być przekazywane w zapisach o zróżnicowanej długości z dwukropkiem (:) między polami zapisu. Poniżej wymienione pola powinny zostać włączone do każdego zapisu:

Pole

Uwagi

Kraj

Trzyliterowy kod ISO (np. FRA = Francja)

Rok

np. 0001 lub 2001 dla roku 2001

Miesiąc

np. 01 = styczeń

Główny obszar połowu FAO

21 = Atlantyk Północno-Zachodni

Rejon

np. 3Pn = podrejon NAFO 3Pn

Głównie poszukiwane gatunki

Trzyliterowy identyfikator

Kategoria statku/narzędzi

Kod ISSCFG (np. 0TB2 = włok denny rozpornicowy)

Klasa rozmiaru statku

Kod ISSCFV (np. 04 = 150 – 499,9 GT)

Przeciętny tonaż brutto

Tony

Przeciętna moc silnika

Kilowaty

Szacunek procentowy nakładów

Numeryczny

Jednostka

Trzyliterowy identyfikator gatunków lub nakładu (np. COD = dorsz atlantycki, A = środek nakładu A)

Dane

Połów (w tonach metrycznych) lub jednostka nakładu

a)

Połów rejestruje się w ekwiwalencie żywej wagi wyładunku.

b)

Kody krajów:

Austria

AUT

Belgia

BEL

Bułgaria

BGR

Cypr

CYP

Republika Czeska

CZE

Niemcy

DEU

Dania

DNK

Hiszpania

ESP

Estonia

EST

Finlandia

FIN

Francja

FRA

Zjenoczone Królestwo

GBR

Anglia i Walia

GBRA

Szkocja

GBRB

Północna Irlandia

GBRC

Grecja

GRC

Węgry

HUN

Irlandia

IRL

Islandia

ISL

Włochy

ITA

Litwa

LTU

Luksemburg

LUX

Łotwa

LVA

Malta

MLT

Niderlandy

NLD

Norwegia

NOR

Polska

POL

Portugalia

PRT

Rumunia

ROU

Republika Słowacka

SVK

Słowenia

SVN

Szwecja

SWE

Turcja

TUR

B.   METODA PRZEKAZYWANIA DANYCH DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Tak dalece jak to możliwe, dane powinny być przekazywane w formacie elektronicznym (na przykład jako załącznik do e-maila).

Jeżeli to niemożliwe, przekazywanie plików na dyskietce 3,5′′ HD będzie również akceptowane.


ZAŁĄCZNIK VII

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2018/93

(Dz.U. L 186 z 28.7.1993, s. 1)

 

Punkt X.6 załącznika I do Aktu przystąpienia z 1994 r.

(Dz.U. C 241 z 29.8.1994, s. 189)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2001

(Dz.U. L 222 z 17.8.2001, s. 1)

 

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1)

Jedynie art. 3 i załącznik III pkt. 44

Punkt 10.9 załącznika II do Aktu przystąpienia z 2003 r.

(Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 571)

 


ZAŁĄCZNIK VIII

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 2018/93

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

Artykuł 6 ust. 1 i 2

Artykuł 6 ust. 1 i 2

Artykuł 6 ust. 3

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 7 ust. 3

Artykuł 7 ust. 4

Artykuł 7 ust. 3

Artykuł 8

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 9

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik V

Załącznik VI

Załącznik VII