24.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 206/2009

af 5. marts 2009

om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 3, stk. 5, artikel 16, stk. 3 og 4, og artikel 17, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 8, stk. 5, tredje led,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (3), særlig artikel 25, stk. 2, litra c) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 97/78/EF skal der foretages veterinærkontrol af sendinger af visse animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 97/78/EF har medlemsstaterne pligt til at sørge for, at der ikke føres nogen sendinger ind i Fællesskabet fra et tredjeland, uden at de først har været underkastet den påbudte veterinærkontrol (systematisk kontrol), og at sendingerne føres ind i Fællesskabet via et grænsekontrolsted.

(3)

I henhold til artikel 16 i direktiv 97/78/EF gælder disse krav ikke for produkter, som indgår i rejsendes personlige bagage og er bestemt til eget forbrug, såfremt der ikke medføres mere end en bestemt mængde, der skal fastsættes efter den procedure, der er beskrevet i direktivet. Endvidere gælder disse krav ikke for produkter, som sendes som småpakninger til privatpersoner, såfremt der ikke er tale om indførsel af kommerciel karakter, såfremt der ikke medføres mere end en bestemt mængde, der skal fastsættes efter den procedure, der er beskrevet i direktivet.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF (4), er der fastsat en liste over de animalske produkter, der skal underkastes veterinærkontrol ved grænsekontrolsteder.

(5)

Ved artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (5) fastsættes grænsen for ikke at føre systematisk veterinærkontrol til 1 kg for produkter til konsum fra godkendte tredjelande eller dele deraf. Ved samme artikel er der også fastsat vægtgrænser for andre specifikke animalske produkter, der føres ind i Danmark bl.a. fra Grønland og Færøerne, og for bestemte fisk, der føres ind i Finland og Sverige fra Rusland.

(6)

Bilag II til beslutning 2007/275/EF indeholder en liste over sammensatte produkter, der fritages for veterinærkontrol. De pågældende produkter bør derfor også fritages for den systematiske veterinærkontrol, når de indgår i rejsendes personlige bagage og er bestemt til eget forbrug, eller når de sendes som småpakninger til privatpersoner.

(7)

Kravene og navnlig vægtgrænserne vedrørende indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug er således fastsat i flere forskellige retsakter. Der er imidlertid behov for, at kravene let kan forstås af de håndhævende myndigheder, de rejsende og befolkningen i almindelighed. Bestemmelserne om, hvilke typer og mængder animalske produkter der kan fritages for den veterinærkontrol, der gælder for kommerciel import, bør derfor forenkles og samles i én forordning.

(8)

Når der fastsættes foranstaltninger om regler for indførsel af animalske produkter, bør der altid tages hensyn til den eventuelle risiko for, at der indslæbes dyresygdomme til Fællesskabet ved denne indførsel. Omfanget af dyresundhedsrisikoen varierer afhængigt at diverse faktorer, f.eks. produkttype, dyreart, som produkterne hidrører fra, og sandsynligheden for, at patogenet forekommer.

(9)

En af de farligste sygdomme, der eventuelt kan indslæbes til Fællesskabet, er mund- og klovesyge. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vurderet risikoen for indslæbning af mund- og klovesyge til Fællesskabet. Vurderingen viser klart, at mund- og klovesygevirus kan komme ind i Fællesskabet via indførsel af kød og kødprodukter og af mælk og mejeriprodukter.

(10)

For at undgå, at sådanne sygdomme indslæbes, har Fællesskabet i mange år haft et komplet regelsæt med bestemmelser om import af levende dyr og animalske produkter til kommercielle formål.

(11)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 745/2004 (6) er der fastsat foranstaltninger vedrørende import af kød og kødprodukter og af mælk og mejeriprodukter til eget forbrug. I henhold til nævnte forordning må kød og kødprodukter og mælk og mejeriprodukter ikke føres ind i Fællesskabet af rejsende, medmindre produkterne fuldt ud overholder fællesskabsreglerne for kommerciel import.

(12)

Det princip bør opretholdes fremover for at sikre, at Fællesskabet bevarer sin status som fri for mund- og klovesyge. Den mængde kød og kødprodukter og mælk og mejeriprodukter, som passagerer har med sig, og som bør fritages for systematisk veterinærkontrol ved grænserne, jf. direktiv 97/78/EF, bør derfor fastsættes til nul.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning bør ikke tilsidesætte EF-veterinærbestemmelser, der har til formål at bekæmpe og udrydde dyresygdomme, eller som vedrører visse beskyttelsesforanstaltninger.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning bør ikke tilsidesætte Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (7).

(15)

Det bør sikres, at oplysninger om veterinærkontrollen og de regler, der gælder for indførsel af animalske produkter, gives til de rejsende og befolkningen i almindelighed.

(16)

Visse tredjelande anses som følge af deres geografiske nærhed og deres dyresundhedsstatus for at udgøre en minimal dyresundhedsrisiko for Fællesskabet. Begrænsede mængder af kød og kødprodukter samt mælk og mejeriprodukter fra sådanne lande bør derfor fortsat fritages for systematisk veterinærkontrol.

(17)

Dertil kommer, at visse tredjelande, der støder op til Fællesskabet, har særlige aftaler med Fællesskabet vedrørende relevante aspekter af gældende EF-veterinærlovgivningen.

(18)

Bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (8) er blevet ændret for så vidt angår handel med landbrugsprodukter. Som en følge af ændringerne foretages der pr. 1. januar 2009 ikke længere veterinærkontrol af relevante sendinger fra Schweiz.

(19)

I medfør af Rådets afgørelse 2007/658/EF af 26. september 2007 om indgåelse af en tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein (9), ophørte veterinærkontrollen af relevante sendinger fra Liechtenstein ligeledes pr. 1. januar 2009.

(20)

Sendinger af animalske produkter til eget forbrug i mængder under en bestemt grænse fra sådanne tredjelande med særlige aftaler med Fællesskabet, herunder Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz, bør derfor fortsat ikke gøres til genstand for den systematiske veterinærkontrol i henhold til direktiv 97/78/EF. For at sikre, at passagerer modtager nøjagtige oplysninger, bør det på alt relevant oplysningsmateriale anføres, at de pågældende tredjelande er fritaget for bestemmelserne.

(21)

Kroatiens dyresundhedsstatus kan generelt anses for at udgøre en minimal dyresundhedsrisiko for Fællesskabet. Animalske produkter i mængder under en bestemt grænse, som indgår i passagerers bagage eller sendes som småpakninger til forbrugere fra Kroatien, bør derfor fortsat ikke gøres til genstand for den systematiske veterinærkontrol i henhold til direktiv 97/78/EF. For at sikre, at passagerer modtager nøjagtige oplysninger, bør det på alt relevant oplysningsmateriale foreskrevet i denne forordning anføres, at Kroatien er fritaget for bestemmelserne.

(22)

På grund af den nuværende situation med hensyn til klassisk svinepest i Kroatien kan svinekød og svinekødsprodukter dog udgøre en potentiel dyresundhedsrisiko for EU. For at imødegå dette problem har Kroatien givet tilsagn om at træffe relevante foranstaltninger for at sikre, at sådanne produkter, der er bestemt til Fællesskabet, og som medbringes af rejsende eller sendes pr. post til privatpersoner, ikke forlader Kroatiens område i tilfælde af udbrud af klassisk svinepest.

(23)

Endvidere bør det præciseres, at bestemmelser, der gælder for bestemte animalske produkter til konsum, også bør gælde for animalske produkter bestemt til foder til selskabsdyr, for at det undgås, at rejsende eller forbrugere omgår reglerne i denne forordning.

(24)

Der bør fortsat være klart afskrækkende foranstaltninger, der forebygger, at ikke-kommercielle sendinger af animalske produkter, som ikke er i overensstemmelse med Fællesskabets sundhedsbestemmelser, føres ind i Fællesskabet uden den fornødne veterinære toldklarering. Medlemsstaterne bør kræve, at personer, der drages til ansvar for overtrædelse af bestemmelserne om indførsel af animalske produkter til Fællesskabet, dækker de fornødne udgifter, herunder udgifter til bortskaffelse af produkterne, og eventuelt pålægge den sanktioner.

(25)

Medlemsstaterne bør fortsat underrette Kommissionen om de ordninger, de har indført for at håndhæve reglerne i denne forordning. Disse oplysninger kan desuden anvendes i forbindelse med en revision af reglerne i denne forordning.

(26)

For at sikre, at de rejsende og befolkningen i almindelighed på effektiv vis modtager oplysninger om bestemmelserne om indførsel af animalske produkter til Fællesskabet, bør medlemsstaterne og udbydere af international personbefordring sørge for, at befolkningen i almindelighed og passagerer, der transporteres ind i Fællesskabet, gøres bekendt med bestemmelserne.

(27)

Da det er vanskeligt at samle oplysningerne om postudleveringssteder, bør medlemsstaterne have mere tid til at indsende oplysninger herom.

(28)

Af hensyn til sammenhængen og klarheden i fællesskabslovgivningen bør artikel 8 i forordning (EF) nr. 136/2004 ændres, og forordning (EF) nr. 745/2004 bør ophæves.

(29)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

1.   Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om indførsel til Fællesskabet af ikke-kommercielle sendinger af animalske produkter til eget forbrug, som indgår i rejsendes bagage eller sendes som små sendinger til privatpersoner, eller som erhverves gennem fjernbestilling (f.eks. pr. post, pr. telefon eller via internettet), og som leveres til forbrugeren.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på sendinger til eget forbrug fra Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz. Den finder heller ikke anvendelse på sendinger til eget forbrug af fiskevarer fra Færøerne eller Island. For at sikre, at passagerer får nøjagtige oplysninger, anføres det på alt relevant oplysningsmateriale, at de pågældende tredjelande er fritaget for bestemmelserne.

3.   Denne forordning tilsidesætter ikke EF-veterinærbestemmelser, der har til formål at bekæmpe og udrydde dyresygdomme, eller som vedrører visse beskyttelsesforanstaltninger.

4.   Denne forordning tilsidesætter ikke de relevante certifikatudstedelsesregler i gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

Artikel 2

Bestemmelser om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

1.   Sendinger af animalske konsumprodukter til eget forbrug som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a), b), og d), og artikel 16, stk. 4, i direktiv 97/78/EF er ikke omfattet af bestemmelserne i kapitel I i nævnte direktiv, forudsat at de tilhører en eller flere af følgende kategorier:

a)

Produkter, der er opført i del 1 i bilag I til denne forordning og ikke er omfattet af artikel 6, stk. 1, i beslutning 2007/275/EF, og hvis samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 0 kg

b)

Produkter, der er opført i del 1 i bilag II, og hvis samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg

c)

Rensede ferske eller tilberedte fiskevarer eller forarbejdede fiskevarer, jf. definitionen i punkt 3.5, 3.6 eller 7.4 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, og hvis samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 20 kg eller vægten af én fisk, hvis denne vejer mere end 20 kg

d)

Andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), b) eller c), i nærværende stykke eller i artikel 6, stk. 1, i beslutning 2007/275/EF, og hvis samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg.

2.   Sendinger af animalske produkter til eget forbrug bestemt til foder til selskabsdyr er ikke omfattet af bestemmelserne i kapitel I i direktiv 97/78/EF, forudsat at de tilhører en eller flere af følgende kategorier:

a)

Produkter, der er opført i del 2 i bilag I, og hvis samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 0 kg

b)

Produkter, der er opført i del 2 i bilag II, og hvis samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg.

3.   Uanset stk. 1, litra a), b) og d), og stk. 2 er sendinger af animalske produkter til eget forbrug, som kommer fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien, ikke omfattet af bestemmelserne i kapitel I i direktiv 97/78/EF, forudsat at de tilhører en eller flere af følgende kategorier:

a)

Produkter, der er opført i bilag I til denne forordning og ikke er omfattet af artikel 6, stk. 1, i beslutning 2007/275/EF, og hvis samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 10 kg

b)

Produkter, der er opført i bilag II, og hvis samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 10 kg

c)

Produkter, der ikke er omhandlet i stk. 1, litra c), i nærværende artikel, i litra a) eller b) i nærværende stykke eller i artikel 6, stk. 1, i beslutning 2007/275/EF, og hvis samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 10 kg.

Artikel 3

Oplysninger, som medlemsstaterne skal give de rejsende og befolkningen i almindelighed

1.   Medlemsstaterne sørger for, at rejsende, der ankommer fra tredjelande, på alle indgangssteder til Fællesskabet bliver gjort opmærksom på de dyresundhedsmæssige betingelser for sendinger til eget forbrug, der føres ind i Fællesskabet.

2.   Informationen til de rejsende, jf. stk. 1, skal gives på iøjnefaldende opslag, der sættes op på let synlige steder, og skal mindst indeholde de oplysninger, der er angivet i en af plakaterne i bilag III.

3.   Medlemsstaterne kan supplere oplysningerne med yderligere oplysninger, herunder:

a)

de oplysninger, der er omhandlet i bilag IV

b)

oplysninger, der er afpasset efter de lokale forhold, og med de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktiv 97/78/EF.

4.   Oplysningerne omhandlet i stk. 2 og 3 udarbejdes:

a)

på mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor indførsel til Fællesskabet finder sted

b)

på endnu et sprog, som den kompetente myndighed finder relevant; dette andet sprog kan være nabolandets sprog eller, når det drejer sig om lufthavne og havne, et sprog, som de ankommende passagerer med størst sandsynlighed må formodes at forstå.

Medlemsstaterne sikrer, at befolkningen i almindelighed gøres bekendt med bestemmelserne om indførsel til Fællesskabet af animalske produkter, der sendes som små sendinger til privatpersoner, eller som erhverves af den endelige forbruger gennem fjernbestilling.

Artikel 4

Oplysninger, som udbydere af international personbefordring og posttjenester skal give deres kunder

Udbydere af international personbefordring, herunder havne- og lufthavnsvirksomheder og rejsebureauer, samt posttjenester gør deres kunder opmærksom på bestemmelserne i denne forordning, navnlig ved at give dem de oplysninger, der er omhandlet i bilag III og IV, jf. artikel 3.

Artikel 5

Kontrol

1.   Den kompetente myndighed eller de myndigheder, der foretager offentlig kontrol, foretager i samarbejde med havne- og lufthavnsvirksomheder og virksomheder med ansvar for andre indgangssteder for sendinger af animalske produkter til eget forbrug, effektiv kontrol på EF-indgangssteder.

2.   Kontrollen omhandlet i stk. 1 har til formål at påvise forekomst af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og at verificere, at betingelserne i artikel 2 er overholdt.

3.   Kontrollen omhandlet i stk. 1 kan tilrettelægges på basis af risikovurderinger, herunder — hvis medlemsstatens kompetente myndighed finder det nødvendigt — ved anvendelse af effektive redskaber til påvisning, f.eks. udstyr til scanning og specialtrænede hunde, med henblik på at screene store mængder personlig bagage for forekomst af sendinger af animalske produkter til eget forbrug.

Artikel 6

Sanktioner

1.   Den kompetente myndighed eller de myndigheder, der foretager offentlig kontrol:

a)

identificerer sendinger til eget forbrug, som er i strid med bestemmelserne i denne forordning

b)

beslaglægger og destruerer sådanne sendinger i overensstemmelse med national lovgivning.

2.   Den kompetente myndighed eller de myndigheder, der foretager offentlig kontrol, kan kræve, at den, der er ansvarlig for en sending til eget forbrug, dækker udgifterne eller pålægges sanktioner, hvis sendingen konstateres at være i strid med bestemmelserne i denne forordning.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at den nationale lovgivning om beslaglæggelse og destruktion af sendinger til eget forbrug indeholder bestemmelser om identifikation af den fysiske eller juridiske person, der skal afholde udgifterne til destruktion af alle sådanne sendinger til eget forbrug, som beslaglægges.

Artikel 7

Rapporteringsforpligtelser

1.   Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen en rapport med en oversigt over de relevante oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at oplyse om og håndhæve bestemmelserne i denne forordning, samt resultaterne heraf.

2.   Rapporten udgøres af et udfyldt skema som vist i bilag V, og den forelægges senest den 1. maj i det år, der følger umiddelbart efter afslutningen af hver årlig rapporteringsperiode. Rapporteringsperioden er 1. januar til 31. december.

Artikel 8

Ændring

Artikel 8 i forordning (EF) nr. 136/2004 affattes således:

»Artikel 8

Særlige bestemmelser for produkter, som indgår i rejsendes bagage eller sendes som sendinger til privatpersoner

Animalske produkter, som indgår i rejsendes bagage eller sendes som små sendinger til privatpersoner, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 (10).

Artikel 9

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 745/2004 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag VII.

Artikel 10

Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne kan forelægge Kommissionen et udfyldt skema som vist i bilag VI i stedet for bilag V som krævet i artikel 7 for rapporteringsperioderne forud for den 1. januar 2011 senest den 1. marts i det år, der følger umiddelbart efter afslutningen af hver årlig rapporteringsperiode. Rapporteringsperioden er 1. januar til 31. december.

Artikel 11

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(4)  EUT L 116 af 4.5.2007, s. 9.

(5)  EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11.

(6)  EUT L 122 af 26.4.2004, s. 1.

(7)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(8)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(9)  EUT L 270 af 13.10.2007, s. 5.

(10)  EUT L 77 af 24.3.2009, s. 1.«.


BILAG I

DEL 1

Liste over animalske produkter, jf. artikel 2, stk. 1, litra a)

KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

ex kapitel 2

(0201-0210)

Kød og spiselige slagtebiprodukter

Undtagen frølår (KN-kode 0208 90 70)

0401-0406

Mejeriprodukter

Alle

0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

Alle, undtagen tarme

1501 00

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503

Alle

1502 00

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

Alle

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

Alle

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Alle

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

Alle

1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede

Alle

1702 11 00

1702 19 00

Lactose og lactosesirup

Alle

ex 1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også tilsat kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød og/eller mælk

ex 1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød og/eller mælk

ex 1905 90

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød og/eller mælk

ex 2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød og/eller mælk

ex 2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød og/eller mælk

ex 2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød og/eller mælk

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød og/eller mælk

ex 2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder mælk

ex 2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød og/eller mælk


DEL 2

Liste over animalske produkter, jf. artikel 2, stk. 2, litra a)

KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde

 

ex 2309

Tilberedninger af en art, der anvendes som dyrefoder

Kun foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben og melblandinger, der indeholder kød eller mælk

Bemærkninger:

1.

Kolonne 1: Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges ved veterinærkontrol, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er koden markeret med »Ex« (f.eks. ex 1901: kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød og/eller mælk, kræves undersøgt).

2.

Kolonne 2: Vareskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen med beskrivelser i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87. En nærmere forklaring om, hvad den fælles toldtarif præcist omfatter, findes i den seneste ændring af nævnte bilag.

3.

Kolonne 3: I denne kolonne findes nærmere oplysninger om de pågældende produkter.


BILAG II

DEL 1

Sendinger af animalske produkter til eget forbrug, jf. artikel 2, stk. 1, litra b)

Modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, på betingelse af:

i)

at produkterne ikke skal opbevares på køl, før de er åbnet

ii)

at de er færdigpakkede mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger

iii)

at emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.

DEL 2

Sendinger af animalske produkter til eget forbrug, jf. artikel 2, stk. 2, litra b)

Specialfoder til selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager, på betingelse af:

i)

at produkterne ikke skal opbevares på køl, før de er åbnet

ii)

at de er færdigpakkede mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger

iii)

at emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.


BILAG III

(Opslagene findes på: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).

Image

Image


BILAG IV

Oplysninger, jf. artikel 3 og 4

Part 1 — Brochure

Image

Beskyt EU mod smitsomme dyresygdomme!

Animalske produkter kan være bærere af patogener, som forårsager smitsomme sygdomme

På grund af risikoen for, at der føres sygdomme ind i Den Europæiske Union (EU), gælder der strenge regler for indførsel af visse animalske produkter til EU. Reglerne gælder ikke for transport af animalske produkter mellem de 27 EU-lande indbyrdes eller for animalske produkter, der kommer fra Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.

Alle animalske produkter, der ikke overholder disse regler, skal afleveres ved ankomsten til EU til officiel bortskaffelse. Hvis man ikke deklarerer sådanne varer, kan der pålægges en bøde eller iværksættes retsforfølgelse.

1.   Små mængder kød, kødprodukter, mælk og mejeriprodukter (bortset fra modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer eller specialfoder til selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager)

Kød, kødprodukter, mælk og mejeriprodukter til eget forbrug (bortset fra modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer eller specialfoder til selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager) må kun medbringes eller sendes til EU, hvis produkterne kommer fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien og de højst vejer 10 kg pr. person.

2.   Modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager

Modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, til eget forbrug må kun medbringes eller sendes til EU, hvis:

produkterne kommer fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien og deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 10 kg pr. person, og hvis

produktet ikke skal opbevares på køl før konsum

det er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt

emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.

produkterne kommer fra andre lande (dvs. ikke fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien) og deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg pr. person, og hvis

produktet ikke skal opbevares på køl før konsum

det er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt

emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.

3.   Specialfoder til selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager

Specialfoder til selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager, til eget forbrug må kun medbringes eller sendes til EU, hvis:

produkterne kommer fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien og deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 10 kg pr. person, og hvis

produktet ikke skal opbevares på køl før konsum

det er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt

emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.

produkterne kommer fra andre lande (dvs. ikke fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien) og deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg pr. person, og hvis

produktet ikke skal opbevares på køl før konsum

det er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt

emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.

4.   Små mængder fiskevarer til eget forbrug (konsum)

Fiskevarer til eget forbrug (herunder fersk, tørret, kogt, stegt, saltet eller røget fisk samt visse skaldyr, f.eks. rejer, hummere, døde muslinger og døde østers) må kun medbringes eller sendes til EU, hvis

den ferske fisk er renset

fiskevarernes samlede vægt pr. person højst er 20 kg eller vægten af én fisk, hvis denne vejer mere end 20 kg.

Disse begrænsninger gælder ikke for fiskevarer fra Færøerne eller Island.

5.   Små mængder af andre animalske produkter til eget forbrug (konsum)

Andre animalske produkter, f.eks. honning, levende østers, levende muslinger og snegle, må kun medbringes eller sendes til EU, hvis

produkterne kommer fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien og deres samlede vægt ikke overstiger 10 kg pr. person

produkterne kommer fra andre lande (dvs. ikke fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien) og deres samlede vægt ikke overstiger 2 kg pr. person.

NB: Små mængder af animalske produkter fra flere af de nævnte kategorier (punkt 1-5) kan medbringes, hvis de er i overensstemmelse med reglerne i hvert af de relevante punkter.

6.   Større mængder animalske produkter

Større mængder animalske produkter må kun medbringes eller sendes til EU, hvis de opfylder kravene til kommercielle sendinger, som bl.a. omfatter:

certifikatkrav, jf. det relevante officielle EU-veterinærcertifikat

fremvisning af varerne med tilhørende korrekt dokumentation ved ankomsten til EU på et godkendt EU-grænsekontrolsted med henblik på veterinærkontrol.

7.   Animalske produkter, der ikke er omfattet af reglerne

Følgende produkter er ikke omfattet af ovenstående regler:

Brød, kager, kiks, chokolade og konfekture (f.eks. slik), der ikke er blandet eller fyldt med kødprodukter

Kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger

Kødekstrakter og kødkoncentrater

Oliven med fiskefyld

Pasta og nudler, der ikke er blandet eller fyldt med kødprodukter

Suppefonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger

Alle andre fødevarer, der ikke indeholder fersk eller forarbejdet kød eller mejeriprodukter og indeholder under 50 % forarbejdede ægprodukter eller fiskevarer.

8.   Animalske produkter af beskyttede arter

Der gælder evt. yderligere begrænsninger for visse beskyttede arter. F.eks. er vægtgrænsen for kaviar af størarter på højst 125 g pr. person.

Del 2 — Video

Oplysningerne i del 1 kan formidles ved hjælp af en videofilm, f.eks. den Europa-Kommissionen har offentliggjort på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


BILAG V

Oplysninger om resultaterne af håndhævelse af bestemmelserne om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Image

Image

Image

Image

Indsendes til Europa-Kommissionen senest den 1. maj i det år, der følger umiddelbart efter afslutningen af hver årlig rapporteringsperiode.

En rapport dækker perioden 1. januar til 31. december.

En samlet oversigt findes på Europa-Kommissionens websted på adressen:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


BILAG VI

Oplysninger om resultaterne af håndhævelse af bestemmelserne om import til eget forbrug af kød og mælk

Image

Image

Indsendes til Europa-Kommissionen senest den 1. marts i det år, der følger umiddelbart efter afslutningen af hver årlig rapporteringsperiode.

En rapport dækker perioden 1. januar til 31. december.


BILAG VII

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 745/2004

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 2, stk. 1, litra a)

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2

Artikel 2, stk. 1, litra b)

Artikel 2, stk. 3, litra a)

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 1 og artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4

Artikel 4, stk. 1

Artikel 5

Artikel 4, stk. 2

Artikel 6, stk. 1

Artikel 4, stk. 3

Artikel 6, stk. 2 og artikel 6, stk. 3

Artikel 5, stk. 1

Artikel 7

Artikel 5, stk. 2

Bilag V og bilag VI

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1

Artikel 11

Artikel 7, stk. 2

Artikel 11

Artikel 7, stk. 3

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V og bilag VI

Bilag V

Bilag I