10.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009

af 9. februar 2009

om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 9, stk. 2, litra b) og artikel 9, stk. 4, litra b) og c),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2), særlig artikel 12,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3), særlig artikel 9,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4), særlig artikel 11, stk. 1, og artikel 14, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (5), særlig artikel 48, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2000/585/EF (6) er der fastsat en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade import af kaninkød og kød fra visse former for vildtlevende og opdrættet vildt, og dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og betingelser vedrørende udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat ved import af dette kød.

(2)

Af hensyn til konsekvens i fællesskabslovgivningen bør fællesskabsbestemmelserne om import af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner tage hensyn til folkesundhedskravene i forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning bør ikke tilsidesætte Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (7).

(4)

For at harmonisere EF-betingelserne for import til Fællesskabet af de pågældende varer og gøre betingelserne klarere og forenkle lovgivningsproceduren for at ændre betingelserne, når der er behov herfor, bør de pågældende betingelser fastsættes i de relevante standardveterinærcertifikater, der er fastsat i denne forordning.

(5)

Veterinærcertifikaterne til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner bør være i overensstemmelse med de relevante standardcertifikater i bilag I til Kommissionens beslutning 2007/240/EF af 16. april 2007 om nye veterinærcertifikater for levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet, i henhold til beslutning 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 95/328/EF, 96/333/EF, 96/539/EF, 96/540/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/666/EF, 2002/613/EF, 2003/56/EF, 2003/779/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF, 2003/863/EF, 2003/881/EF, 2004/407/EF, 2004/438/EF, 2004/595/EF, 2004/639/EF og 2006/168/EF (8).

(6)

De standardveterinærcertifikater, der er fastsat i denne forordning, til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner bør endvidere være i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet (9).

(7)

Listen i bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF (10) over tredjelande og dele af tredjelande bør anvendes med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen og af opdrættede kaniner. Landelisten bør fastsættes med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende landpattedyr bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen.

(8)

På grund af Kaliningrads geografiske beliggenhed, som kun berører Letland, Litauen og Polen, bør der fastsættes særlige betingelser for transit via Fællesskabet af sendinger til og fra Rusland.

(9)

For at undgå handelsforstyrrelser bør det i en overgangsperiode tillades at anvende veterinærcertifikater udstedt i henhold til beslutning 2000/585/EF.

(10)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2000/585/EØF ophæves og afløses af denne forordning.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes der:

a)

en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra følgende varer kan importeres til eller føres i transit gennem Fællesskabet:

i)

kød af vildtlevende dyr af hareordenen, der ikke indeholder slagtebiprodukter, medmindre der er tale om uflåede vildtlevende dyr af hareordenen, hvorfra organerne ikke er udtaget

ii)

kød, der ikke indeholder slagtebiprodukter, af vildtlevende landpattedyr bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen

iii)

kød af opdrættede kaniner

b)

krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat for de varer, der er anført i nr. i), ii) og iii) (i det følgende benævnt »varerne«).

2.   I denne forordning omfatter transit oplagring under transit (herunder henlægning på lager, som omhandlet i artikel 12, stk. 4, og artikel 13 i Rådets direktiv 97/78/EF (11)), jf. dog artikel 5, stk. 2, i denne forordning.

3.   Denne forordning indskrænker ikke anvendelsen af:

i)

eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved EF-aftaler med tredjelande

ii)

de relevante certifikatudstedelsesregler i gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

Artikel 2

Definition

I denne forordning forstås ved »vildtlevende dyr af hareordenen« vildtlevende kaniner og harer.

Artikel 3

Lister over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra varer kan importeres til eller føres i transit gennem Fællesskabet

Varerne må kun importeres til eller føres i transit gennem Fællesskabet fra et tredjeland eller dele af et tredjeland, der er opført eller omhandlet i del 1 i bilag I.

Artikel 4

Udstedelse af veterinærcertifikat

1.   Varer, der importeres til Fællesskabet, skal ledsages af et veterinærcertifikat for den pågældende vare, der er udfærdiget i overensstemmelse med standardveterinærcertifikatet i bilag II og udfyldt i overensstemmelse med bemærkningerne i del 4 i bilag I.

2.   Varer i transit gennem Fællesskabet skal ledsages af et certifikat, som er udfærdiget i overensstemmelse med standardcertifikatet i bilag III.

3.   Opfyldelse af de supplerende garantier, der er fastsat for en given medlemsstat eller en del heraf i kolonne 4, 6 og 8 i skemaet i del 1 i bilag I og beskrevet i del 3 i bilag I, attesteres ved udfyldelse af det relevante afsnit i veterinærcertifikatet for den pågældende vare.

4.   Der kan anvendes elektroniske certifikater eller andre godkendte systemer, som er harmoniseret på fællesskabsplan.

Artikel 5

Dispensation for transit gennem Letland, Litauen og Polen

1.   Uanset artikel 4, stk. 2, tillades transit ad landevej eller jernbane mellem de grænsekontrolsteder i Letland, Litauen og Polen, der er opført i bilaget til Kommissionens beslutning 2001/881/EF (12), af varesendinger, der kommer fra og er bestemt til Rusland, enten direkte eller via et andet tredjeland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombering med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med påskriften »Kun til transit til Rusland via EF« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   De i stk. 1 i denne artikel omhandlede sendinger må ikke aflæsses eller henlægges på lager, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, på Fællesskabets område.

3.   Den kompetente myndighed skal foretage regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger, jf. stk. 1, og den tilsvarende mængde produkter, der føres ud af Fællesskabet, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.

Artikel 6

Ophævelse

Beslutning 2000/585/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til denne forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 7

Overgangsbestemmelser

Varer, for hvilke de relevante veterinærcertifikater er blevet udstedt i henhold til beslutning 2000/585/EF, kan importeres til eller føres i transit gennem Fællesskabet indtil den 30. juni 2009.

Artikel 8

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(5)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(6)  EFT L 251 af 6.10.2000, s. 1.

(7)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(8)  EUT L 104 af 21.4.2007, s. 37.

(9)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63.

(10)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15.

(11)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(12)  EFT L 326 af 11.12.2001, s. 44.


BILAG I

KØD AF VILDTLEVENDE DYR AF HAREORDENEN, AF VISSE VILDTLEVENDE LANDPATTEDYR OG AF OPDRÆTTEDE KANINER

DEL 1

Liste over tredjelande og dele af tredjelande samt supplerende garantier

Land

Områdekode

Dyr af hareordenen

Vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen

Vildtlevende

Opdrættede kaniner

MC

SG

MC

SG

MC

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

Australien

AU

WL

 

RM

 

WM

 

Canada

CA

WL

 

RM

 

WM

 

Grønland

GL

WL

 

RM

 

WM

 

New Zealand

NZ

WL

 

RM

 

WM

 

Rusland

RU

WL

 

RM

 

WM

 

Andre tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF

WL

 

RM

 

 

 

MC

:

Standardveterinærcertifikat

SG

:

Supplerende garantier

DEL 2

Standardveterinærcertifikater

Modeller:

»WL«

:

Standardveterinærcertifikat for kød af vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer)

»WM«

:

Standardveterinærcertifikat for kød af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen

»RM«

:

Standardveterinærcertifikat for kød af opdrættede kaniner

DEL 3

Supplerende garantier

DEL 4

Bemærkninger vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater

a)

Eksporttredjelandet eller en del heraf udsteder veterinærcertifikater baseret på modellerne i del 2 i dette bilag med samme layout som modellen vedrørende den pågældende vare. Certifikaterne skal i den rækkefølge, der er fulgt i modellen, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende sundhedsbetingelser, der kræves for eksporttredjelandet eller en del af det.

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten kræver supplerende garantier for den pågældende vare, indsættes disse i det originale veterinærcertifikat.

b)

Der skal forelægges ét særskilt certifikat for hver sending af den pågældende vare, der eksporteres til samme bestemmelsessted fra et område, der er anført i kolonne 2 i skema iu i del 1 i dette bilag, og transporteres med samme jernbanevogn, lastbil, fly eller skib.

c)

Originalen af certifikaterne skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle siderne udgør et samlet hele, der ikke kan opsplittes.

d)

Certifikatet skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen finder sted, og på et af de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade et andet EU-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

e)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, forudsat at hver af disse sider er forsynet med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

f)

Hvis certifikatet med vedhæftede sider som nævnt i litra e) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal (»–x (sidetal) af y (samlet sidetal)–«) og øverst forsynes med det certifikatkodenummer, den kompetente myndighed har tildelt.

g)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen højst 24 timer før pålæsning af sendingen til import til Fællesskabet, medmindre andet er angivet i fællesskabslovgivningen. I den forbindelse sørger eksporttredjelandets kompetente myndighed for, at der følges samme principper for udstedelse af certifikatet som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF (1).

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler.

h)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til det grænsekontrolsted, hvor den føres ind i Det Europæiske Fællesskab.


(1)  EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.


BILAG II

STANDARDVETERINÆRCERTIFIKATER TIL BRUG VED IMPORT TIL DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB AF KØD AF VILDTLEVENDE DYR AF HAREORDENEN, AF VISSE VILDTLEVENDE LANDPATTEDYR OG AF OPDRÆTTEDE KANINER

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG III

(jf. artikel 4, stk. 2)

Standardveterinærcertifikat til brug ved transit/oplagring af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, opdrættede kaniner og vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr

Image

Image


BILAG IV

(jf. artikel 6)

Sammenligningstabel

Beslutning 2000/585/EF

Nærværende forordning

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2a, litra a)

Artikel 3

Artikel 2a, litra b), c) og d)

Artikel 4

Artikel 2b

Artikel 5

Artikel 4, stk. 1

Artikel 6

Artikel 4, stk. 2

Artikel 7

Artikel 3

Artikel 8