14.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 20/2009

z dne 13. januarja 2009

o sprejetju specifikacij priložnostnega modula za leto 2010 o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, predvidenega z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 365/2008 z dne 23. aprila 2008 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta 2010, 2011 in 2012, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (2), vsebuje priložnostni modul za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

(2)

Odločba Sveta 2008/618/ES z dne 15. julija 2008 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (3), Načrt za enakost med ženskami in moškimi (4) Evropske komisije in Evropski pakt za enakost med spoloma (5) države članice spodbujajo, da sprejmejo ukrepe za boljše ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem za vse, kar zadeva varstvo otrok, oskrbo drugih vzdrževanih oseb in spodbujanje starševskega dopusta tako za ženske kot za moške. Zato je za spremljanje napredka pri doseganju ciljev evropske strategije zaposlovanja in merjenje učinka novejših politik na tem področju potreben izčrpen in primerljiv niz podatkov o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podroben seznam podatkov, ki jih je treba zbrati v letu 2010 v okviru priložnostnega modula o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, je opredeljen v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2009

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3.

(2)  UL L 112, 24.4.2008, str. 22.

(3)  UL L 198, 26.7.2008, str. 47.

(4)  COM(2006) 92 konč.

(5)  Sklepi predsedstva – zasedanje Evropskega sveta v Bruslju 23.–24. marca 2006.


PRILOGA

RAZISKAVA DELOVNE SILE

Specifikacije priložnostnega modula 2010 o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja

1.

Zadevne države članice in regije: vse.

2.

Spremenljivke se šifrirajo na naslednji način:

Označevanje spremenljivk raziskave delovne sile v stolpcu „Filter“ se nanaša na Prilogo III k Uredbi Komisije (ES) št. 377/2008 z dne 25. aprila 2008 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti v zvezi s šifriranjem, ki se od leta 2009 dalje uporablja za posredovanje podatkov, o uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah in opredelitvi referenčnih četrtletij (1).

Ime

Stolpec

Šifra

Opis

Filter

REGCARE

197

 

Oseba redno skrbi za tuje otroke, stare do 14 let (ki niso njeni otroci ali otroci zakonca in živijo v gospodinjstvu), ali bolne, invalidne ali ostarele sorodnike/prijatelje, stare 15 ali več, ki potrebujejo nego.

Vsi, stari med 15 in 64 let.

1

Da, za tuje otroke, stare do 14 let.

2

Da, za sorodnike/prijatelje, stare 15 let ali več, ki potrebujejo nego.

3

Da, za tuje otroke, stare do 14 let, in sorodnike/prijatelje, stare 15 let ali več, ki potrebujejo nego.

4

Ne.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

CHILDCAR

198

 

Tedensko izkoriščanje storitev otroškega varstva za najmlajšega otroka v gospodinjstvu (vključno s plačanimi varuškami in predšolskim varstvom, razen obveznega šolanja)

Vsi, stari med 15 in 64 let, ki imajo vsaj enega svojega ali zakončevega otroka, starega do 14 let, ki živi v gospodinjstvu.

 

Storitve otroškega varstva se uporabljajo … na teden

1

do 10 ur

2

več kot 10 in manj kot 20 ur

3

več kot 20 in manj kot 30 ur

4

več kot 30 in manj kot 40 ur

5

več kot 40 ur

6

Ne uporablja storitev otroškega varstva.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

IMPFACIL

199

 

Vpliv razpoložljivosti in zmožnosti plačila varstva na nezaposlenost ali krajši delovni čas

Vsi, stari med 15 in 64 let, in (FTPTREAS ≠ 3 ter SEEKREAS ≠ 3 ter (REGCARE = 1–3 ali imajo v gospodinjstvu vsaj enega svojega ali zakončevega otroka, starega do 14 let)) in FTPT ≠ 1.

1

Ustreznih storitev otroškega varstva ni na voljo ali pa so predrage.

2

Ustreznih storitev oskrbe za bolne, invalide in ostarele ni na voljo ali pa so predrage.

3

Ustreznih storitev otroškega varstva ter oskrbe za bolne, invalide in ostarele ni na voljo ali pa so predrage.

4

Razpoložljivost varstva in oskrbe ne vpliva na odločitev za udeleženost na trgu dela.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

NOWRECHI

200

 

Glavni razlog (povezan z otroškim varstvom) za nezaposlenost ali krajši delovni čas

Vsi, stari med 15 in 64 let ter (NEEDCARE = 1, 3 ali IMPFACIL = 1, 3).

1

Storitev otroškega varstva ni na voljo.

2

Razpoložljive storitve otroškega varstva so predrage.

3

Razpoložljive storitve otroškega varstva niso dovolj kakovostne.

4

Drugi razlogi za pomanjkanje ustreznih storitev otroškega varstva.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

NOWRECAR

201

 

Glavni razlog (povezan z oskrbo vzdrževane osebe) za nezaposlenost ali krajši delovni čas

Vsi, stari med 15 in 64 let ter (NEEDCARE = 2, 3 ali IMPFACIL = 2, 3).

1

Storitev oskrbe ni na voljo.

2

Razpoložljive storitve oskrbe so predrage.

3

Razpoložljive storitve oskrbe niso dovolj kakovostne.

4

Drugi razlogi za pomanjkanje ustreznih storitev oskrbe.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

VARHOURS

202

 

Premakljiv delovni čas

Vsi, stari med 15 in 64 ter STAPRO = 3.

1

Določen začetek in konec delovnega dne ali gibljivi delovni čas, kakor določi delodajalec.

 

Urnik izbere zaposleni v skladu z eno od naslednjih shem:

2

Gibljiv delovni čas/kapitalizacija delovnega časa.

3

Dnevno določeno število ur z nekaj prilagodljivosti tekom dneva.

4

Lastno določanje delovnega časa (brez kakršnih koli uradnih omejitev).

5

Drugo.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

POSSTEND

203

 

Možnost spreminjati uro začetka in/ali konca delovnega dne iz družinskih razlogov (vsaj za eno uro)

VARHOURS = 1, 3, 5, prazno

1

V splošnem možno.

2

Redko možno.

3

Ni možno.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

POSORGWT

204

 

Možnost organizirati delovni čas tako, da se iz družinskih razlogov koristi proste cele dneve (ne da bi koristili dopust)

Vsi, stari med 15 in 64 ter STAPRO = 3.

1

V splošnem možno.

2

Redko možno.

3

Ni možno.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

REDWORK

205

 

Skrajšan delovni čas za nego najmlajšega otroka v gospodinjstvu, ki traja vsaj en mesec (in ne vključuje porodniškega dopusta)

Vsi, stari med 15 in 64 let, ki imajo v gospodinjstvu vsaj enega svojega ali zakončevega otroka, ki še ni dopolnil 8 let, ter (WSTATOR = 1, 2 ali (EXISTPR = 1 in REFYEAR–YEARPR ≤ starost najmlajšega otroka + 1)).

1

Da.

2

Ne.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

STOPWORK

206

 

Prenehanje delovnega razmerja za nego najmlajšega otroka v gospodinjstvu, ki traja vsaj en mesec (in ne vključuje porodniškega dopusta)

Vsi, stari med 15 in 64 let, ki imajo v gospodinjstvu vsaj enega svojega ali zakončevega otroka, ki še ni dopolnil 8 let, ter (WSTATOR = 1, 2 ali (EXISTPR = 1 in REFYEAR–YEARPR ≤ starost najmlajšega otroka + 1)).

1

Ne.

 

Da, prekinitev delovnega razmerja za obdobje:

2

do 3 mesecev

3

več kot 3 in manj kot 6 mesecev

4

več kot 6 mesecev in manj kot 1 leta

5

več kot 1 leta

6

Se še ni vrnil na delo.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

PARLEAVE

207

 

Starševski dopust (polni delovni čas), ki traja vsaj en mesec, za nego najmlajšega otroka v gospodinjstvu

Vsi, stari med 15 in 64 let, ki imajo v gospodinjstvu vsaj enega svojega ali zakončevega otroka, ki še ni dopolnil 8 let.

1

Ne, ni koristil vsaj enega meseca starševskega dopusta (polni delovni čas).

 

Da, je koristil starševski dopust (polni delovni čas) v obdobju:

2

do 3 mesecev

3

več kot 3 in manj kot 6 mesecev

4

več kot 6 mesecev in manj kot 1 leta

5

več kot 1 leta

6

Dopust še traja.

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru).

Prazno

Ni odgovora.

 

210/215

 

Ponderirani faktor za priložnostni modul za leto 2010 (neobvezno)

Vsi, stari med 15 in 64 let.

0000-9999

Stolpci 210–213 vsebujejo cele številke.

00-99

Stolpca 214 in 215 vsebujeta decimalna mesta.


(1)  UL L 114, 26.4.2008, str. 57.