7.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 6/2009

z dne 6. januarja 2009

o določitvi, da nekatere meje za izdajo uvoznih dovoljenj za proizvode iz sektorja sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov niso več dosežene

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (2), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evidentiranje iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 950/2006 je pokazalo, da so še na voljo količine sladkorja za kvoto iz člena 24 Uredbe (ES) št. 950/2006 ter z zaporedno številko 09.4319.

(2)

Zato mora Komisija navesti, da zadevne meje niso več dosežene –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Meje kvote iz člena 24 Uredbe (ES) št. 950/2006 in z zaporedno številko 09.4319 niso več dosežene.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. januarja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1.