18.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/26


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah

( Uradni list Evropske unije L 7 z dne 10. januarja 2009 )

Stran 21, člen 75(1) in (2):

besedilo:

„1.   Ta uredba se s pridržkom odstavkov 2 in 3 uporablja samo za postopke, začete po datumu začetka uporabe te uredbe, za sodne poravnave, potrjene ali sklenjene po tem datumu, in za javne listine, ki so bile po tem datumu uradno sestavljene ali evidentirane.

2.   Oddelka 2 in 3 poglavja IV se uporabljata:

(a)

za sodne odločbe, izdane v državah članicah pred dnem začetka uporabe te uredbe, za katere se zahtevata priznanje in razglasitev izvršljivosti po tem dnevu;

(b)

za sodne odločbe, izdane po dnevu začetka uporabe te uredbe v postopkih, začetih pred navedenim dnem, …“

se glasi:

„1.   Ta uredba se ob upoštevanju odstavkov 2 in 3 uporablja samo za sodne poravnave, potrjene ali sklenjene, javne listine, uradno sestavljene ali evidentirane, ter postopke začete na datum ali po datumu začetka uporabe te uredbe.

2.   Oddelka 2 in 3 poglavja IV se uporabljata:

(a)

za sodne odločbe, izdane v državah članicah pred datumom začetka uporabe te uredbe, za katere se zahtevata priznanje in razglasitev izvršljivosti na navedeni datum ali po njem;

(b)

za sodne odločbe, izdane na datum ali po datumu začetka uporabe te uredbe v postopkih, začetih pred navedenim dnem, …“