1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/67


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/153/EF

af 30. november 2009

om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår det almindeligt anvendte navn for og renheden af aktivstoffet hydrolyserede proteiner

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 91/414/EØF blev ændret ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (2) for at optage visse hydrolyserede proteiner i bilag I.

(2)

Den rapporterende medlemsstat har modtaget supplerende oplysninger om hydrolyserede proteiner. Det viser sig, at hydrolyserede proteiner kan have oprindelse i mange forskellige organiske forbindelser. Det almindeligt anvendte navn og specifikationerne for renheden som angivet i den reviderede vurderingsrapport om hydrolyserede proteiner bør derfor anvendes.

(3)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 28. februar 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. marts 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes række 240 således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»240

Hydroliserede proteiner

CAS-nr.: ikke tildelt

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Foreligger ikke

Revideret vurderingsrapport (SANCO/2615/2008)

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel. Hydrolyserede animalske proteiner skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om hydrolyserede proteiner (SANCO/2615/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder nærmere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikationer.