26.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/5


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/51/EF

af 25. maj 2009

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår specifikationen af aktivstoffet nicosulfuron

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet nicosulfuron blev ved Kommissionens direktiv 2008/40/EF (2) optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, efter at Det Forenede Kongerige som rapporterende medlemsstat havde vurderet stoffet. I direktiv 2008/40/EF fastsættes det, at renheden skal være mindst 930 g/kg. Denne renhedsgrad blev fastsat på grundlag af den specifikation, der var forelagt af anmelderen.

(2)

Det er imidlertid sædvanlig praksis at fastsætte minimumsrenheden på grundlag af specifikationer, som er udarbejdet af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO), for så vidt angår renheden af og omfanget af urenheder i aktivstoffer. I FAO's specifikation for nicosulfuron (3) fastsættes der en minimumsrenhed på 910 g/kg. Den pågældende specifikation indgik i en vurderingsrapport, der blev underkastet et peer review af medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og forelagt Kommissionen den 29. november 2007 i form af EFSA's videnskabelige rapport om nicosulfuron (4). Selv om Fællesskabet har ret til at fastsætte sit eget niveau for beskyttelse af folkesundheden, dyresundheden og miljøet, er det almindelig praksis at anvende de af FAO fastsatte niveauer. For at give andre producenter, som følger det af FAO fastsatte niveau, mulighed for at bringe deres produkter i omsætning er det nødvendigt at tilpasse specifikationen i overensstemmelse hermed.

(3)

Det er derfor berettiget at ændre minimumsrenheden for nicosulfuron.

(4)

Da det i artikel 2 i direktiv 2008/40/EF fastsættes, at medlemsstaterne skal anvende bestemmelserne om gennemførelse af direktivet fra den 1. juli 2009, bør den ændrede specifikation for nicosulfuron også finde anvendelse fra denne dato, jf. dog de øvrige tidsfrister, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 2008/40/EF. Som følge heraf bør nærværende direktiv træde i kraft snarest muligt.

(5)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I linje 176 (nicosulfuron), kolonne 4 (renhed), i bilag I til direktiv 91/414/EØF erstattes »930 g/kg« af »910 g/kg«.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 87 af 29.3.2008, s. 5.

(3)  709/TC 2006.

(4)  EFSA's videnskabelige rapport (2007) 120, s. 1-91, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance nicosulfuron« (færdigbehandlet den 29.11.2007).